zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Rejestr działalności regulowanej i zezwolenia

Aktualny wykaz firm, które uzyskały wpis do rejestru działności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej - 2013 rok 

Rejestr działalności regulowanej  - 2012 rok 


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Dokumenty od wnioskodawcy
1) wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
d) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych,
2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał), w przypadku zwolnienia z opłaty należy dołączyć kopię urzędowo poświadczonego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierające:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 
4) w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (adwokat, radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie).

________________________________________
Opłaty 
Opłata skarbowa:
a) za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł.
b) za zmianę wpisu wynosi 25,00 zł
c) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).


Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Pliki do pobrania:

wniosek  i oświadczenie


Ewidencja wydawanych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Puńsk

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1.  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON,
2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć:
1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
2. udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych
3. Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym - REGON.
4. Zaświadczenie lub oświadczenie  o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata skarbowa za wydanie zezwolenia -107 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto Urzędu Gminy Puńsk  ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk , BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 1 miesiąc

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Urzędzie Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity  Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.)

 wniosekCIT

BIP