zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty realizowane w 2011 - 2014

 Projekty współfinansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
SĄSIEDZI W DZIAŁANIU

 

1.  Projekt nr LT-PL/124 "Drogi pogranicza - rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego" został przygotowany w celu podniesienia możliwości komunikacji pomiędzy Polską i Litwą. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Litwa – Polska 2007-2013.

Partnerami projektu są: Gmina Puńsk, Gmina Suwałki, Gmina Krasnopol, Powiat Sejny i Administracja Rejonu Alytus. Łączy je wieloletnia współpraca, coraz bardziej intensywna w ostatnich latach, szczególnie w dziedzinie turystyki.


Czas trwania projektu 19 miesiące: od 01.04.2011 do 31.10.2012.

Całkowita wartość projektu: 3.874.681,63 EUR.
Całkowita wartość projektu:
― Partnera Wiodącego - Gminy Puńsk: 542.235,93 EUR w tym dofinansowanie 85% wynosi 460.900,54 EUR;
― Partnera nr 2 – Administracja Rejonu Alytus: 1.457.471,52 EUR w tym dofinansowanie 85% wynosi 1.238.850,79 EUR;
― Partnera nr 3 – Gminy Krasnopol: 384.253,55 EUR w tym dofinansowanie 85% wynosi 326.615,51 EUR;
― Partnera nr 4 – Gminy Suwałki: 600.128,20 EUR w tym dofinansowanie 85% wynosi 510.108,97 EUR;
― Partnera nr 5 Powiatu Sejny: 890.592,43 EUR w tym dofinansowanie 85% wynosi 757.003,56 EUR.

W ramach projektu przebudowano 7 dróg:
― Gmina Puńsk - ul. Mickiewicza Nr. 101670B, Nowiniki – Żwikiele Nr 101717B i 101718B. Łączna długość dróg 4,074 km;
― Administracja Rejonu Alytus – Nemunaitis – Makniūnai – 7,44 km;
― Gmina Krasnopol - Romanowce – Murowany Most Nr 102042B. Łączna długość dróg 2,722 km;
― Gmina Suwałki - Płociczno – Gawrychruda Nr 102006B. Łączna długość dróg 1,914 km;
― Powiat Sejny - Krasnopol – Murowany Most Nr 1169B i Trakiszki – Poluńce – Widugiery Nr 1162B.

Łączna długość dróg wynosi 26,679 km.

Ponadto został zorganizowany dwuetapowy dwudniowy rajd rowerowy. 19-20 czerwca 2012r. w Polsce, start w miejscowości Płociczno – Gawrych Ruda, koniec w Puńsku. 23-24.2012 r. odbył się kolejny etap rajdu na Litwie. Początek Skirnuva, zakończenie rajdu Makniūnai. W obu etapach rajdu łącznie wzięło udział łącznie 50 osób, zostały opublikowane 4 artykuły w prasie, 1 audycja telewizyjna (21 września 2012 ok. godz. 17:40) i radiowa.

Główne korzyści projektu są związane z poprawą warunków ruchu drogowego, skróceniem czasu dojazdu, polepszeniem dostępu do obszarów atrakcyjnych turystycznie, do których prowadzą planowane do przebudowy drogi. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę warunków życia mieszkańców i podniesie atrakcyjność obszaru dla cudzoziemców i turystów.


2. Gmina Puńsk realizuje projekt nr LT-PL/100 pn. „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Lazdijai”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 – 2013. Projekt został przygotowany w celu podniesienia możliwości komunikacji pomiędzy poszczególnymi regionami Polski i Litwy.


Partnerami projektu są:

Gmina Puńsk – Partner Wiodący,
Gmina Suwałki – Partner 2,
Gmina Krasnopol – Partner 3,
Samorząd Rejonu Lazdijai – Partner 4.


Partnerów projektu łączy wieloletnia współpraca, coraz bardziej intensywna w ostatnich latach, szczególnie w dziedzinie turystyki. Nieodpowiedni stan infrastruktury drogowej jest jednym z głównych ograniczeń rozwoju. Studia wykonalności i dokumentacja techniczna została wykonana dla wszystkich obiektów inwestycyjnych.


Całkowity budżet projektu wynosi 4 310 422,29 euro, wsparcie UE wynosi 85% co stanowi 3 663 858,90 euro oraz wkład partnerów projektu 15% co stanowi 646 563,39 euro.
Okres realizacji projektu 01.07.2010 – 31.03.2015 r.

Podział budżetu projektu według partnerów:


- Gmina Puńsk – Partner Wiodący – 766 790,79 euro (15% wkładu własnego - 115 018,62 euro),
- Gmina Suwałki – Partner 2 – 412 931,29 euro (15% wkładu własnego - 61 939,70 euro),
- Gmina Krasnopol – Partner 3 – 354 317,53 euro ( 15% wkładu własnego - 53 147,66 euro),
- Samorząd Rejonu Lazdijai – Partner 4 – 2 776 382,68 euro (15% - 416 457,41 euro).


Partnerów projektu łączy wieloletnia współpraca, coraz bardziej intensywna w ostatnich latach, szczególnie w dziedzinie turystyki. Nieodpowiedni stan infrastruktury drogowej jest jednym z głównych ograniczeń rozwoju. Studia wykonalności i dokumentacja techniczna została wykonana dla wszystkich obiektów inwestycyjnych. W ramach projektu przebudowano 9 odcinków dróg. Łączna długość zrekonstruowanych dróg wynosi 29,2625 km.


Zostały przebudowane następujące drogi:
- w Gminie Puńsk 7,2685 km: droga Kalinowo, droga Tauroszyszki – Widugiery, 3 odcinki dróg w Krejwianach ora ul. E. Plater w Puńsku,
- w Gminie Suwałki 5,442 km: droga Przebód – Kuków oraz droga we wsi Zielone Drugie,
- w Gminie Krasnopol 4,667 km: Skustele – Michnowce, część ul. Wojska Polskiego i chodników w Krasnopolu,
- w Samorządzie Rejonu Lazdijai 11,885 km: Janoslavas - Galiniai, Prelomciske – Dusios Jezioro, Ramybes gatve.

W celu promocji projektu i zrekonstruowanych dróg zostały wydane mapy, opublikowano artykuły prasowe, postawiono tablice informacyjne, zorganizowano konferencję kończącą projekt.

Główne korzyści projektu są związane z poprawą warunków ruchu drogowego, skróceniem czasu dojazdu, polepszenia dostępu do obszarów, do których prowadzą planowane drogi do przebudowy. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę warunków życia mieszkańców i podniesie atrakcyjność obszaru dla cudzoziemców i turystów.


 

1. Gmina Puńsk realizuje inwestycję “Przebudowa drogi gminnej we wsi Skarkiszki nr 01711 B i 101713 B o dł. 1,7 km” Realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”

Wykonawca inwestycji: BUDBAUM Spółka Akcyjna 15-381 Białystok, ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9 B.
Termin wykonania zadania 01-08-2011 do 15-10-2011 r.
Wartość robót brutto: 648.709,38 LN
Charakterystyka zadania:
Położenie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej na drodze we wsi Skarkiszki o dł. 1,7 km, szerokości 3,5 m i grubości warstwy asfaltu 5 cm. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm – 6.800m2, wykonanie nasypów – 2.380 m3, wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wykonanie przepustów pod drogę z rur PEHD fi 800 mm z umocnieniem skarp wylotów i wlotów – 22 mb, wykonanie przepustów pod drogę z rur PEHD fi 600 mm z umocnieniem skarp wylotów i wlotów – 20 mb, wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 400 mm oraz umocnienie skarp wlotów kamieniem brukowym – 105 mb, oczyszczanie rowu z namułu 3400 m, uzupełnienie poboczy pospółką o optymalnym uziarnieniu z mechanicznym rozplantowaniem – 4.250 m2, ustawienie pionowych znaków drogowych – 5 szt.Gmina Puńsk realizuje inwestycję” Utworzenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Smolanach” w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” – Odnowa i rozwój wsi (Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sejneńszczyzna”.

Generalny Wykonawca: Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy IMPORT – EXPORT Jan Korzeniecki, 16 – 500 Sejny, ul. Kasztanowa 4.
1. Termin wykonania zadania 12-07-2011 do 31-08-2011 r.
2. Wartość ofertowa robót brutto: 99.154,61 PLN
3. Charakterystyka zadania:
„Utworzenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Smolanach” zgodnie z opisem technicznym do projektu, SIWZ, przedmiarem robót i Ustawą Prawo Budowlane. Projektowane przedsięwzięcie zajmować będzie działki geodezyjne nr 47/3 i 47/4 w obrębie Smolany na terenie Gminy Puńsk.
Zakres wykonanych robót:
a) wymiana stolarki okiennej – 91,708 m²,
b) wymiana stolarki drzwiowej – 9,82 m²,
c) roboty murowe – 7,325 m2,
d) roboty malarskie – 887,357 m2,
e) podłoża i posadzki - 352,329 m2,
f) okładziny w łazience – 201,888 m2,
g) roboty sanitarne,
h) roboty elektryczne.

drukuj PDF 


CIT

BIP