zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty realizowane w latach 2009 - 2011

      Projekty współfinansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej   Litwa - Polska 2007 - 2013    

  

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
SĄSIEDZI W DZIAŁANIU

 

1. Gmina Puńsk realizuje projekt pt. “Rozwój działań połączonych służb ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko-litewskim” nr LT-PL/083. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Litwa – Polska 2007-2013. Czas trwania projektu 12 miesięcy: od 01.10.2009 do 30.09.2010. Całkowita wartość projektu: 822 855,00 EUR. Całkowita wartość projektu Partnera Gminy Puńsk: 23 423,00 EUR w tym dofinansowanie 85% wynosi 19 909,55 EUR. Partnerami projektu są: Lazdijų rajono savivaldybės administracija - Partner Wiodący, Gmina Puńsk, Gmina Krasnopol, Alytaus rajono savivaldybės administracija, Gmina Płaska.
     Podstawowym celem projektu jest zwiększenie efektywności świadczenia zjednoczonych usług ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na poziomie samorządowym na granicy litewsko-polskiej. Cel zostanie osiągnięty poprzez rozwój współpracy 5 instytucji samorządowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Przygotowanie reagowania na ekstremalne sytuacje i skuteczność ich likwidacji zostanie zwiększona poprzez stworzenie ogólnego systemu koordynacji działań, funkcjonującego za pomocą fal radiowych, po przeprowadzeniu wspólnych szkoleń specjalistów oraz wciągając młodych ludzi do działań prewencyjnych i zapewniając jednakowe standardy wyposażenia.

     W ramach projektu Gmina Puńsk zakupi motopompę, zorganizuje szkolenia i seminarium informacyjne dla strażaków i ratowników (17 grudnia 2009 r.); zakupi tablicę informacyją,  i opublikuje dwa artykuły o projekcie w lokalnej prasie; dzieci i młodzież z Gminy Puńsk będzie uczestniczyć w obozie letnim w gminie Płaska i Lazdijai, ponadto zostaną wydane wspólne dla wszystkich partrnrów kalendarze promujące projekt.                 


 

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
SĄSIEDZI W DZIAŁANIU

 

 

2.  Gmina Puńsk realizujeprojekt pt. “Rozwój przedsiębiorczości na pograniczu polsko-litewskim” nr LT-PL/077. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Litwa – Polska 2007-2013. Czas trwania projektu 24 miesiące: od 01.10.2009 do 30.09.2011. Całkowita wartość projektu: 398 335,88 EUR Całkowita wartość projektu Partnera Gminy Puńsk: 234 873,08 EUR w tym dofinansowanie 85% wynosi 199 642,11 EUR.
Partnerami projektu są: Gmina Puńsk – Partner Wiodący, Centrum Edukacji w Lazdijai, Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowe Suvalkija.
     Realizując projekt zostaną osiągnięte następujące cele: zostanie ztworzoe centrum informacji przedsiębiorczości w gminie Puńsk (zostanie zaadaptowane do tego celu poddasze Urzędu Gminy Puńsk), zostaną wyremontowane pomieszczenia należące do centr przedsiębiorczości w Puńsku i Kalvarija, zostanie przygotowana wspólna strategia rozwoju przedsiębiorczości, zostanie przygotowana i umieszczona na stronach internetowych partnerów wspólna baza danych zawierająca informacje sektorze przedsiębiorczości. Zostanie zorganizowanych 11 spotkań, w których weźmie udział 265 uczestników, zostaną przygotowane i wydane 3 różne publikacje dotyczące przedsiębiorczości.

      


                 

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
SĄSIEDZI W DZIAŁANIU

 

 

 

3. Gmina Puńsk realizuje projekt pt. “Kreatywność przemysłowa a możliwość zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych Polski i Litwy” nr LT-PL/081. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Litwa – Polska 2007-2013. Czas trwania projektu 24 miesiące: od 01.10.2009 do 30.09.2011. Całkowita wartość projektu: 1 401 087,85 EUR Całkowita wartość projektu Partnera Gminy Puńsk: 112 577,20 EUR w tym dofinansowanie 85% wynosi 95 690,62 EUR.
Partnerami projektu są: Samorząd rejonu Lazdijai – Partner Wiodący, Samorząd rejonu Alytus, Samorząd Kalvarija, Gmina Puńsk, Gmina Krasnopol.
Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności regionów na pograniczu Litwy i Polski poprzez realizację modelu Twórczych i Kulturowych działalności w takich dziedzinach jak m. in. Kultura czy turystyka. Rozwój kreatywności przemysłowej jest najlepszym sposobem na połączenie różnych działalności, jak np. sztuka, rzemiosło, architektura, przemysł. Główny cel projektu zostanie osiągniety poprzez rozwój infrastruktury ekonomicznej i kulturowej w kierunku, dzięki któremu zostanie osiągnięta maksymalna korzyść z kreatywności przemysłowej. W ramach projektu zostaną stworzone prjekty techniczne dla innych obiektów, zostanie opracowany przez partnerów system i strategia działania, zorganizowane mędzynarodowe spotkania tj. 5 plenerów międzynarodowych, stworzona mapa pogranicza przedstawiająca miejsca twórczości rzemieślniczej i kulturowej, latem 2010 r. odbędzie się plener rzeźbiarski nad jeziorem w Puńsk.                         

        


 

 

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
SĄSIEDZI W DZIAŁANIU

   

               

4. Gmina Puńsk realizuje projekt nr LT-PL/052 pn “Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki na pograniczu Polski i Litwy: wspólny marketing”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Litwa – Polska 2007-2013. Czas trwania projektu: 12 miesięcy, od 01.10.2009 do 30.09.2010. Całkowita wartość projektu: 265.377,36 Eur. Całkowita wartość projektu Partnera Gminy Puńsk: 47.810,00 Eur, w tym dofinansowanie 85% wynosi 40.638,50 Eur.
Partnerami projektu są: Centrum Informacji Turystycznej w Lazdijai – Partner Wiodącym, Gmina Puńsk.
Podstawowum kierunkiem współpracy jest stworzenie wspólnego marketingowego produktu turystycznego. Wspólny marketingowy produkt turystyczny jest niezbędny do codziennego świadczenia usług turystycznych w centrach turystycznych w Puńsku i w Lazdijai. Ważne , aby przejeżdżający turyści zatrzymali się w regionie. W ramach projektu: zakupiony będzie sprzęt – symultaniczny tłumacz; zostaną wydane mapy, albumy, ulotki; powstanie nowy szlak ekoturystyczny; partnerzy wezmą udział w targach turystycznych w Poznaniu w celu promocji regionów; będzie organizowanych wiele spotkań i konferencji międzynarodowych.


 

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
SĄSIEDZI W DZIAŁANIU

 

 

5. Gmina Puńsk realizuje projekt nr LT-PL/100 pn. „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Lazdijai”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 – 2013. Projekt został przygotowany w celu podniesienia możliwości komunikacji pomiędzy poszczególnymi regionami Polski i Litwy. Budżet projektu zamyka się w kwocie 3 226 355,56 euro, wsparcie UE wynosi 85% co stanowi 2 742 402,21 euro oraz wkład partnerów projektu 15% co stanowi 483 953,35 euro.
Okres realizacji projektu 01.07.2010 – 30.06.2012 r.
Partnerzy projektu na realizację inwestycji przeznaczą:
- Gmina Puńsk – Partner Wiodący – 859 725,97 euro (15% wkładu własnego - 128 958,90 euro)
- Gmina Suwałki – Partner 2 – 405 072,95 euro (15% wkładu własnego - 60 760,95 euro)
- Gmina Krasnopol – Partner 3 – 185 733,57 euro ( 15% wkładu własnego - 27 860,04 euro)
- Samorząd Rejonu Lazdijai – Partner 4 – 1 775 823,07 euro (15% - 268 304,93 euro)
Partnerów projektu łączy wieloletnia współpraca, coraz bardziej intensywna w ostatnich latach, szczególnie w dziedzinie turystyki. Nieodpowiedni stan infrastruktury drogowej jest jednym z głównych ograniczeń rozwoju. Studia wykonalności i dokumentacja techniczna została wykonana dla wszystkich obiektów inwestycyjnych. W ramach projektu będzie przebudowanych 9 odcinków dróg. Łączna długość zrekonstruowanych dróg wynosi 25,625 km.
Zostaną przebudowane następujące drogi:
- w Gminie Puńsk 6,957km: droga Kalinowo, droga Tauroszyszki – Widugiery i 3 odcinki dróg w Krejwianach,
- w Gminie Suwałki 3,613 km: droga Przebód – Kuków,
- w Gminie Krasnopol 3,710 km: Skustele – Michnowce
- w Samorządzie Rejonu Lazdijai 11,345 km: Janoslavas - Galiniai, Prelomciske – Dusios Jezioro
Projekt zostanie zrealizowany w ciągu 24 miesięcy w latach 2010-2012. W celu promocji projektu i zrekonstruowanych dróg zostaną wydane mapy, opublikowane artykuły prasowe, postawione tablice informacyjne, zorganizowana konferencja kończąca projekt. Główne korzyści projektu są związane z poprawą warunków ruchu drogowego, skróceniem czasu dojazdu, polepszenia dostępu do obszarów, do których prowadzą planowane drogi do przebudowy. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę warunków życia mieszkańców i podniesie atrakcyjność obszaru dla cudzoziemców i turystów.


Projekty współfinansowe z w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013

1. Gmina Puńsk realizauje projekt  nr SPF/PL/2009/16 “Inicjatywa edukacyjna - wspieranie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej dzieci i polepszenie warunków rozwoju fizycznego” w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Projekt jest realizowany w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku oraz w Żłobku-Przedszkolu Samorządowym „Ažuoliukas“ w Veisiejai. Projekt jest skierowany bezpośrednio do dzieci w wieku przedszkolnym i pośrednio w wieku szkolnym w Gminie Puńsk i samorządzie Viesiejai.
Partnerami projektu jest Gmina Puńsk i Żłobek-Przedszkole Samorządowe „Ažuoliukas“ w Veisiejai. Dofinansowanie projektu wynosi 85%. Okres realizacji projektu 26.01.2010 -  12. 31.2010
Całkowity koszt projektu 46 160,00 EUR:
1 partner (Puńsk) 25 079,00 EUR,
2 partner (Veisiejai) 21 081,00 EUR.
Partnerskie przedszkola, Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku oraz Żłobek-Przedszkole Samorządowe „Ąžuoliukas“ w Veisiejai, borykają się z podobnymi problemami, potrzebne jest partnerstwo i ścisła współpraca zainteresowanych w rozwiązywaniu problemów zdrowotności i podnoszenia poziomu rozwoju fizycznego dzieci.
Podstawowym celem projektu jest troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną poprzez dostosowanie i wyposażenie przedszkoli w odpowiednią bazę techniczną oraz rozwój wspólpracy transgranicznej poprzez zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
Cele szczegółowe:
1. Urządzenie placów zabaw w przedszkolach w Puńsku i Veisiejai oraz wyposażenie pomieszczeń przedszkola w Puńsku w stoliki, krzesełka i szafki do szatni (według wymogów Unii Europejskiej).
2. Zastosowanie tablicy interaktywnej w celu przeszkolenia pedagogów z zakresu aktywności fizycznej dzieci oraz zdrowego odżywiania w wieku przedszkolnym.
3. Rozwój i wzmocnienie współpracy transgranicznej poprzez zorganizowanie zabaw ruchowych, imprez sportowych dla dzieci.
W ramach niniejszego projektu zostaną wykonane następujące zadania:
● wyposażenie placu zabaw w Puńsku i Veisiejai w zestawy zabawowe;
● wyposażenie sal przedszkola w Puńsku w krzesełka i stoliki;
● wyposażenie szatni przedszkola w Puńsku w szafki;
● organizacja w Puńsku i Veisiejai szkoleń dla pedagogów
● zakupienie do przedszkola w Puńsku i w Veisiejai zestawu tablicy interaktywnej;
● organizowanie imprez sportowych w Puńsku i Veisiejai.
Rezultaty projektu:
1. Poprawa stanu zdrowia dzieci;
2.Nawiązanie ścisłej współpracy między Przedszkolem Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku a Żłobkiem-Przedszkolem Samorządowym „Ažuoliukas“ w Veisiejai;
3. Nabycie nawyków zdrowego odżywiania i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.


2.     Gmina Puńsk i Telewizja Kowieńska realizuje Projekt nr SPF/LT/2009/13 „Stymulacja przedsiębiorczości w rejonie Kowieńskim, w gminie Puńsk i powiatów Sejneńsko-Suwalskiego”. Projekt jest współfinansowany z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekty w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.

Ogólna wartość projektu 99 739,54 euro.
Partnerzy projektu : Partner 1 - Urząd Publiczny Telewizja Kowieńska – 65 356, 54 euro
                                    Partner 2 - Gmina Puńsk– 34 383,00 euro
Jednym z podstawowych problemów rozwoju biznesu drobnego i średniego jest brak przedsiębiorczości w społeczeństwie, niezdolność lub niechęć rozpoczęcia biznesu prywatnego - najczęściej spowodowana brakiem informacji i zrozumienia biznesu prywatnego. W rejonie Kowieńskim, w gminie Punsk-Sejneńsko-Suwalskiego i w powiatach Krasnopol,Szypliszki,Sejny,Giby,Suwałki są zauważane te same tendencje. Dlatego w celu efektywnego rozwoju BDŚ (biznes drobny i średni) w regionie przygranicznym (szczególnie w dzisiejszym trudnym okresie ekonomicznym), dzięki któremu utworzy się konkurencyjny region w ekonomice światowej, należy stworzyć jakościowe rozpowszechnienie informacji biznesowej i pomiędzy podmiotami biznesowymi, i pomiędzy przedsiębiorstwami i mieszkańcami oraz stymulować związki ekonomiczne pomiędzy podmiotami biznesowymi i mieszkańcami regionów przygranicznych. Cel projektu – rozpowszechniając informację biznesową dołączyć się do stymulacji przedsiębiorczości oraz współpracy podmiotów biznesowych w rejonie Kowieńskim, w gminie Punsk-Sejneńsko-Suwalskiego i w powiatach Krasnopol,Szypliszki,Sejny,Giby,Suwałki.
Zadania projektu:
1)Rozpowszechniać informację o możliwościach biznesu oraz pomysłach przedsiębiorczych dla przedsiębiorców i mieszkańców rejonu Kowieńskiego, gminy Punsk i powiatów Sejneńsko-Suwalskiego i w powiatach Krasnopol,Szypliszki,Sejny,Giby,Suwałki;
(2) Organizować współpracę i wymianę doświadczenia pomiędzy podmiotami biznesowymi rejonu Kowieńskiego i gminy Puńsk,Sejnach,Suwałkach i w powiatach Krasnopol,Szypliszki,Sejny,Giby,Suwałki;
(3) Nauczać przedsiębiorczości mieszkańców i przedsiębiorców rejonu Kowieńskiego i gminy Punsk,Sejnach,Suwałkach i w powiatach Krasnopol,Szypliszki,Sejny,Giby,Suwałki. Grupa docelowa projektu: przedsiębiorcy rejonu Kowieńskiego (1200), przedsiębiorcy gminy Punsk i powiatow Sejneńsko-Suwalskiego (400), mieszkańcy rejonu Kowieńskiego (88 666), mieszkańcy gminy Punsk,Sejnach,Suwałkach i w powiatach Krasnopol,Szypliszki,Sejny,Giby,Suwałki (69 300).
Działanie na obu stronach granicy.
Rozpowszechniając informację o biznesie i przedsiębiorczości będzie się zachęcało do współpracy podmiotów biznesowych pogranicza litewsko-polskiego. Współpracując, wymieniając się informacją po obu stronach granicy osiągnięty zostanie efekt synergetyczny – rodzą się nowe pomysły, przedsiębiorstwa, zostaną stworzone warunki do utworzenia wspólnych przedsiębiorstw litewsko-polskich, połączenia obecnych przedsiębiorstw oraz generowania nowych dochodów. W taki sposób zwiększy się konkurencyjność ekonomiczna pogranicza. Region przygraniczny stanie się bardziej perspektywny i pociągający z powodu jakości życia. Mieszkańcy zapoznają się z produkcją przedsiębiorców rej. Kowieńskiego, Punsk-Sejneńsko-Suwalskiego miasta, i powiatow Krasnopol,Szypliszki,Sejny,Giby,Suwałki. Powstanie nowych przedsiębiorstw stworzy mieszkańcom możliwość skorzystania z nowych i nowatorskich usług. Poinformowani i zachęceni mieszkańcy będą zakładać nowe przedsiębiorstwa.

W dniu 14 sierpnia 2010 r. odbyły się „ Targi kontaktów i rzemiosła w Puńsku”.
Zdjęcia tutaj


Projekty współfinansowane w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

 

 

 

1.  Gmina Puńsk realizuje projekt pn. “Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Puńsku wraz z budową i remontem sieci wodociągowej i kanalizacyjne w Puńsku i Trakiszkach”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 321 “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Wartość inwestycji wynosi - 3 417 221,85 zł. Udział środków UE - 2 100 751,00 zł. Wkład własny beneficjenta - 1 316 470,85 zł.
Operacja zostanie zrealizowana:
1. w Puńsku na ulicach:
 ul. Krótka na działkach nr 406/2, 403/2, 402,720,
 ul. 1 Maja na działkach nr 329, 550,
 ul. Dariusa i Girenasa na działkach nr 109/1, 112/2, 108/1, 118, 267/1,
 ul. Jagiełły na działce nr 628
2. w Trakiszkach nr obrębu 0025 na działkch nr 124/2, 155, 52/1, 51/6, 53.
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Puńsku, budowę i remont sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Puńsku i Trakiszkach, co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców i prowadzenia działalności gospodarczej.


2. W 2010 r. Gmina Puńsk realizowała projekt pn.: "Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (do piłki nożnej i wielofunkcyjnego) w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012". Projekt został współfinansowany przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Ogólna wartość inwestycji wynosi 1.064.200,00 zł.

Udział środków UE: 438.000,00 zł (41,15%)
Wkład beneficjenta: 312.200,00 zł (29,35%)
Udział budżetu państwa: 314.000,00 zł (29,50%)

Cel projektu:

Stworzenie warunków do uprawiania sportu: udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera (animatora), - popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.

drukuj PDF 


CIT

BIP