zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Statut Gminy Puńsk


do Uchwały Nr III/21/03
Rady Gminy Puńsk
z dnia 20 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

S T A T U T GM I N Y P U Ń SK

R O Z D Z I A Ł I
Postanowienia ogólne

§ .1Statut określa:
1.Ustrój Gminy.
2.Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych
Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy.
3.Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Puńsk, komisji Rady Gminy.
4.Tryb pracy Wójta Gminy.
5.Zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy.
6.Zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Wójta oraz
korzystania z nich.

§ .2Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1.Gminie – należy rozumieć Gminę Puńsk.
2.Radzie – należy rozumieć Radę Gminy Puńsk.
3.Komisji – należy rozumieć Komisje Rady Gminy Puńsk.
4.Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisje Rewizyjną Rady Gminy
Puńsk.
5.Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Puńsk.
6.Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Puńsk.

R O Z D Z I A Ł II
Gmina
§ .31. Gmina Puńsk jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy.

§ .41. Gmina Puńsk położona jest w powiecie sejneńskim.
Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze, tj. sołectwa oraz stosownie do potrzeb lub tradycji – inne jednostki pomocnicze.
4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych.
§ .51. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ .6Herbem Gminy jest wizerunek Świętego Piotra. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.
§ .7Siedzibą organów Gminy jest miejscowośc Puńsk

R O Z D Z I A Ł III
Jednostki pomocnicze gminy

§ .81. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic roztrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
)1inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować albo organy Gminy;
)2utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami. Konsultacje przeprowadza się na zebraniu wiejskim;
)3projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki;
)4przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne;
Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§ .9Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:
1)obszar,
2)granice,
3)siedzibę władz,
4)nazwę jednostki pomocniczej.

§ .101. Jednostki pomocnicze gminy mogą prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonym do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

§ .111.Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi.
Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§ .121.Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w sesjach Rady.
Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.


R O Z D Z I A Ł IV
Organizacja wewnętrzna Rady

§ .131. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ .141. Rada działa na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz poprzez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
Wójt i Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ .15Do wewnętrznych organów Rady należą:
1)Przewodniczący;
2)Wiceprzewodniczący;
3)Komisja Rewizyjna oraz komisje stałe;
4)Doraźne komisje do przeprowadzenia określonych zadań.


§ .161. Rada powołuje stałe komisje ze swego grona określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.
3. W czasie trwania kadencji Rada może powoływać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ .171. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
1)określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji;
2)przygotowanie projektu porządku obrad;
3)dokonanie otwarcia sesji;
4)powierzenia przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych
obecnych na sesji.

§ .18Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:
1)zwołuje sesje Rady;
2)przewodniczy obradom;
3)kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;
4)zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;
5)podpisuje uchwały Rady;
6)czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych
ich mandatu.

§ .19W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ .20Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 18 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

§ .21Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

§ .22Przewodniczący i Wiceprzewodniczący koordynuje z ramienia Rady prace komisji.

§ .23Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy zatrudniony na stanowisku do spraw obsługi Rady.


R O Z D Z I A Ł V
Tryb pracy Rady

I.Sesje Rady

§ .241. Rada obraduje na sesjach i roztrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1)postanowienia proceduralne;
2)deklaracje – zawierające stanowisko w określonej ustawie;
3)oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie;
4)apele – zawierające formalnie niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych do
określonego postępowania, podjęcia inicjatyw czy zadania;
5)opinie – zawierające oświadczenia wiedzy i oceny.

3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ .251. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

II.Przygotowanie sesji

§ .261. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
Przygotowanie sesji obejmuje:
1)ustalenie porządku obrad;
2)ustalenie czasu i miejsca obrad;
3)zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał;
dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
4. O terminie, miejscu obrad powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad listownie lub w inny skuteczny sposób. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
8. Terminy, o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.

§ .271. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.
W sesjach Rady uczestniczą – z głosem doradczym – Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

III.Przebieg sesji

§ .28Wójt zobowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ .29Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ .30Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalna jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ .311. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczności jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.

§ .321. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
Postanowienia ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 25
ust. 4.

§ .331. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ .341. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.
3. Rada na wniosek Przewodniczącego rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ .351. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram .............. sesję Rady Gminy Puńsk”.
Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§ .36Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§ .37Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1)przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
2)sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z
wykonania uchwał Rady;
3)rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;
4)interpelacje i zapytania radnych;
5)odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
6)wolne wnioski i informacje.

§ .381. Sprawozdanie o jakim mowa w § 37 pkt 2 składa Wójt lub wyznaczony przez niego zastępca.
Sprawozdania Komisji Rady składają Przewodniczący Komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ .391. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.
Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego,będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
4. Interpelacje składa się w formie ustnej lub pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady, Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana niezwłocznie ustnie lub w formie pisemnej, w terminie do 21 dni – na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.
6. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
8. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

§ .401. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może zabrać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ .411. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia lub zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ .42Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.
§ .431. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
stwierdzenia quorum,
zmiany porządku obrad,
ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
zakończenie dyskusji i podjęcia uchwały,
zarządzenia przerwy,
odesłania projektu uchwały do komisji,
przeliczenia głosów,
przestrzegania regulaminu obrad.
Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§ .441. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ .451. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzania głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ .461. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę: „Zamykam ........... sesję Rady Gminy Puńsk”.
Czas trwania sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ .471. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

§ .48Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§ .491. Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.
Przebieg sesji może być nagrywany na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu podjęcia uchwały o jakiej mowa w § 37 pkt 1.

§ .501. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1)numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wykazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;
2)stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
3)imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności;
4)odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji;
5)ustalony porządek obrad;
6) przebieg obrad, a szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;
7)przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych;
8)wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;
9)podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§ .511. W trakcie obrad nie później, niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i ewentualnym przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ .521. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty na ręce Przewodniczącego Rady.
Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od zakończenia sesji.
3. Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających

§ .53Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Urzędu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

IV. Uchwały

§ .541. Uchwały, o jakich mowa w § 24 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 24 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.


§ .551. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
Projekt uchwały powinien określać w szczególności :
1)tytuł uchwały;
2)podstawę prawną,
3)postanowienia merytoryczne;
4)w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;
5) uchwalenie organu odpowiedzialnego za wykonanie i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu;
6)ustalenia terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych.
4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata.

§ .56Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

§ .571. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
3. Podjętym uchwałom nadaje się w ciągu kadencji kolejne numery podając cyframi rzymskimi nr sesji, cyframi arabskimi nr uchwały oraz rok podjęcia uchwały (dwie ostatnie cyfry).

§ .581. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

V. Procedura głosowania

§ .59W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
§ .601. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

§ .611. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób i przeprowadza je.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokółu sesji.

§ .621. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosowania w sprawie osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ .631. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje wg ich kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

§ .641. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” i „przeciw”.
Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ .651.Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych co najmniej 50 % + 1 ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana co najmniej liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

VI. Komisje Rady

§ .661. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
Postanowienia ust. 1 nie dotyczą Komisji Rewizyjnej Rady.

§ .671.Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ .681. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

§ .69Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji lub Zastępca Przewodniczącego komisji, wybrani przez członków danej komisji.
§ .701. Komisje pracują na posiedzeniach.
Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ .711. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji powołanych przez Radę.

§ .721. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
Podjętym uchwałom nadaje się w ciągu kadencji kolejne numery, podając cyframi arabskimi numer posiedzenia, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały (dwie ostatnie cyfry roku).
3. Uchwały przechowuje się z protokołami z posiedzeń komisji i ewidencjonuje w rejestrze.

VII. Radni

§ .731. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

§ .74Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować Obywateli Gminy w siedzibie Urzędu Gminy w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.


§ .751. W przypadku wniosku pracodawcy, zatrudniającego radnego, o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

VIII. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu
terytorialnego.

§ .761.Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
Wspólne sesje organizują Przewodniczący Rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§ .771. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

R o z d z i a ł VI
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

I.Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ .781. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków.
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Zastępcę Przewodniczącego wybiera komisja spośród swego składu.
§ .79Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

II. Zasady kontroli

§ .801. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
legalności,
gospodarności,
rzetelności,
celowości,
oraz zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§ .81Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

§ .82Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1)kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu;
2)problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności;
3)sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ .831. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§ .841. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§ .85Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.

III. Tryb kontroli
§ .861. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzone przez członka Komisji Rewizyjnej.
3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste.


§ .871. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.


§ .881. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest udzielić pisemnych i ustnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.

§ .89Czynności kontrolne wykonywane w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

IV. Protokoły kontroli

§ .901. Kontrolujący sporządza z przeprowadzonej kontroli protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
3)daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4)określenie podmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5)imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6)przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli
wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działaniu kontrolowanego
podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w
protokole,
7)datę i miejsce podpisania protokołu,
8)podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego
podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn
odmowy.

Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ .911. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on zobowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ .921. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
Uwagi, których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ .93Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które – w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Kierownik kontrolowanego podmiotu.

V.Plany pracy i sprawozdania komisji Rewizyjnej

§ .94Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy.

§ .951. Komisja Rewizyjna składa Radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
Sprawozdanie powinno zawierać:
1)liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2)wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3)wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
4)wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,
5)ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

VI.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ .961. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny wniosek:
1)Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek,
nie mniej niż 5 radnych,
nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
1)radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
2)osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.


§ .97Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym.
§ .98Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

§ .99Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

§ .1001. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane Komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§ .101Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

R O Z D Z I A Ł VII
Zasady działania klubów radnych

§ .102Radni mogą tworzyć kluby radnych, wg kryteriów przez siebie przyjętych.

§ .1031. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.
Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1)nazwę klubu,
2)listę członków,
3)imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania Przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ .1041. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ .1051. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.

§ .106Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.
§ .1071. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący klubów są zobowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ .1081. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ .109Na wniosek przewodniczących klubów Wójt zobowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

§ .1101. Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez Radę i upływa z dniem upływu kadencji Rady.
3. Po upływie kadencji Wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta.
4. Wójt wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Zastępcy, którego powołuje i odwołuje w drodze zarządzenia.


R O Z D Z I A Ł IX
Tryb pracy Wójta

§ .111Wójt wykonuje:
1)uchwały Rady,
2)jemu przypisane zadania i kompetencje,
3)zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa – należy do niego,
4)inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ .112Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

§ .113Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.

§ .114Zastępca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w
§ 111 - § 113 w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta.

R O Z D Z I A Ł X
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady,
Komisji i Wójta

§ .115Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§ .116Protokoły posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem.

§ .1171. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Urzędzie Gminy na stanowisku ds. obsługi Rady, w dniach pracy Urzędu Gminy w godzinach przyjmowania interesantów.
Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w Sekretariacie Urzędu Gminy, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Realizacja uprawnień, o jakich mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 116 może odbywać się wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

§ .118Uprawnienia określone w § 116 i § 117 nie znajdują zastosowania:
1)w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności,
2)gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
3)w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (zasada względnej jawności).


R O Z D Z I A Ł XI
Pracownicy samorządowi

§ .119W Urzędzie Gminy zatrudnia się pracowników:
1)na podstawie wyboru – Wójta Gminy,
2)na podstawie powołania – z-cę Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy,
3)na podstawie mianowania – kierowników referatów,
4)na podstawie umowy o pracę – pozostałych pracowników.


R O Z D Z I A Ł XII
Postanowienia końcowe

§ .120Zmiany Statutu następują w drodze uchwały w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.CIT

BIP