zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Ogłoszenie o zmówieniu


I-341-4/09
Puńsk, 2009-05-07


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Numer sprawy. Nazwa zadania: Udzielenie Gminie Puńsk kredytu długoterminowego w kwocie 1.630.000,00 zł (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Gminy Puńsk
ul. Mickiewicza 23
16 - 515 Puńsk
www.ugpunsk.pl
ug_punsk@poczta.onet.eu
Godziny urzędowania 7.30 - 15.30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
http://epodlasie.wipb.pl/biptest/ug_punsk/bip/index.php?event=kategoria&id=8

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
w Urzędzie Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23, 16 - 515 Puńsk, nieodpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Udzielenie Gminie Puńsk kredytu długoterminowego w kwocie 1.630.000,00 zł:
- termin spłaty kredytu 2011 r - 800.000,-
- termin spłaty kredytu - 2012 r - 830.000,-
Wykorzystanie kredytu nastąpi w dwóch transzach:
- w terminie 25 czerwca 2009 r. - 1.000.000,-
w terminie 31 lipca 2009 r. - 630.000,-

CHARAKTERYSTYKA KREDYTU:
- na cenę kredytu składa się oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M z dnia 11.05.2009 r. powiększonej o proponowaną marżę banku
- określenie prowizji związanej z uruchomieniem kredytu i obsługi kredytu;
- spłata zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie;
- zabezpieczenie kredytu weksel In blanco;
- wykonawca nie będzie pobierał prowizji od kwoty nie wykorzystanego kredytu i wcześniejszej spłaty kredytu.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV - 66113000-5 usługi udzielania kredytu

Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot usługi udzielania kredytu Nie dotyczy


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
31.07.2009 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełnijącym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty
Oferta powinna być złożona zgodnie z pkt. 5 i 6 SIWZ
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Nazwa kryterium: Najniższa cena
Wzór: (Cena najniższa/Cena oferty ocenianej)*100 = Wynik ocenianej oferty
Sposób oceny: Wynik procentowy stanowi ostateczną punktację ocenianej oferty.

VIII. Informacja na temat wadium:


Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Cena 100 punktów

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-05-21 do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Puńsk
ul. Mickiewicza 23
16 - 515 Puńsk
Sekretariat


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-05-21, o godz. 10.15
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Puńsk
ul. Mickiewicza 23
16 - 515 Puńsk
Sekretariat


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-06-21

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy


XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 146422 dnia 2009-05-13

____________________________________
Witold Liszkowski - Wójt Gminy PuńskCIT

BIP