zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Przetarg nieograniczony na wymianę tablic informacyjnych

Przetarg nieograniczony na wymianę na terenie gminy Puńsk tablic informacyjnych zawierających dodatkowe nazwy miejscowości w języku litewskim


I-341-3/09
Puńsk, 2009-03-18


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: I-341-3/09.
Nazwa zadania: Wymiana na terenie gminy Puńsk tablic informacyjnych zawierających dodatkowe nazwy miejscowości w języku litewskim

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Urząd Gminy Puńsk zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Gminy Puńsk
Mickiewicza 23
16 - 515 Puńsk
www.ugpunsk.pl
ug_punsk@poczta.onet.eu
07.30 - 15.30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
http://epodlasie.wipb.pl/biptest/ug_punsk/bip/index.php?event=informacja&id=1547

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Puńsk, sekretariat, ul. Mickiewicza 23, 16 - 515 Puńsk, bezpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dostawa, montaż i postawienie 232 tablic informacyjnych tj. 116 kompletów w języku polskim i litewskim (nazwy miejscowości zamieszczone są w Zalączniku A) w 30 miejscowościach w gminie Puńsk województwo podlaskie. Komplet składa się ze znaków drogowych typu E-17a i E-18a, dwóch słupków i uchwytów. Słupki powinny być zabetonowane w gruncie. Przedmiot dostawy powinien być zgodny z Załącznikiem A, Załącznikiem B i Załącznikiem C, ogólną specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz z Dziennikiem Ustaw Zał. do Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV: 34 99 22 00 - 9


Słownictwo główne
Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
znaki drogowe
znaki drogowe
Nie dotyczy

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
30.06.2009 r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełnijącym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty
Oferta powinna być złożona zgodnie z pkt. 5 i 6 SIWZ

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Nazwa kryterium: Najniższa cena
Wzór: (Cena najniższa/Cena oferty ocenianej)*100 = Wynik ocenianej oferty
Sposób oceny: Wynik procentowy stanowi ostateczną punktację ocenianej oferty.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium
Waga
Cena
100 punktów

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-05-12 do godz. 11.00
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Puńsk
Mickiewicza 23
16 - 515 Puńsk
Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-05-12, o godz. 11.15
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Puńsk
Mickiewicza 23
16 - 515 Puńsk
Sekretariat

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-06-12

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
[o] Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 132312 dnia 2009-05-04

____________________________________
Witold Liszkowski - Wójt Gminy PuńskCIT

BIP