zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusu dla Urzędu Gminy Puńsk

 Przetarg nieograniczony na dostwę autobusu dla Urzędu Gminy Puńsk
Numer ogłoszenia: 317597 - 2008; data zamieszczenia: 17.11.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 243732 - 2008r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Puńsku, ul. Mickiewicza 23, Puńsk, woj. podlaskie, tel. 087 5161082, faks 087 5161048.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostwę autobusu dla Urzędu Gminy Puńsk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostwa autobusu 1 szt. z silnikiem wysokoprężnym dla Urzędu Gminy Puńsk. Ilość miejsc siedziących nie mniej niż 20+1..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.00.00-4.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 146700.00 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
M&P AUTOCUBY Marek Truszkowski, Piotr Cierzniewski SC, ul. Słoneczna 2G, 84-241 Gościcino, kraj/woj. pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 146700.00
Oferta z najniższą ceną: 146700.00 oferta z najwyższą ceną: 146700.00
Waluta: PLN.CIT

BIP