zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projektas 2005/072

 
“NEMUNO EUROREGIONO ĮVAIZD®IO GERINIMAS IR INFORMACIJOS SKLAIDA”Projektas Nr. 2006/230
Projekto vertė: 347680,00 eurų
Projekto reazlizacjos trukmė : 2006 birľelis iki 2008 kovo


Projekto partneriai:

Pagrindinis partneris – VšĮ Nemuno Euroregiono Marijampolės biuras.
Partneris Nr. 2 – Punsko valsčiaus valdyba
Partneris Nr. 3 – Alytaus apskrities viršininko administracija
Partneris Nr. 4 – Alytaus miesto savivaldybė
Partneris Nr. 5 – Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras
Partneris Nr. 6 – Marijampolės savivaldybė
Partneris Nr. 7 – Marijampolės apskrities viršininko administracija
Partneris Nr. 8 – Draugija „Euroregionas Nemunas“Suvalkuose
Partneris Nr. 9 – Autonominė nekomercinė organizacija „Regioninės pletros agentūra Nadruva“
Partneris Nr. 10 – Černiachovsko savivaldybės institucijos administracija


Projekto bendras tikslas – gerinti Nemuno euroregiono Lietuvos, Lenkijos bei Rusijos (Kaliningrado srities) šalių įvaizdį, prisidedant prie kryptingo šalių ekonominių, kultūrinių bei politinių vertybių formavimo.

Projekto konkretūs tikslai:
1. Stiprinti bendradarbiavim± tarp vietos bendruomenių, NVO, administracinių struktūrų ir socialinių-ekonominių partnerių.
2. Sudaryti s±lygas verslo, turizmo, kultūrinio bendradarbiavimo plėtrai.
3. Maľinti regioninius skirtumus.
Projekto metu numatoma: Nemuno euroregiono Marijampolės biuro tinklapyje sukurti
Naujienų agentūr±“, sukurti 1 ir atnaujinti bei išplėsti 8 partnerių internetinius tinklapius, parengti ir išleisti 14 tiraľų ľurnalų, parengti ir išleisti apie 10000 vnt. bukletų, skrajučių, lankstinukų, įsigyti komplekt± spausdinimo įrangos, 2 kompiuterius su programine įranga, 1 multifunkcinį aparat±, 2 baldų komplektus, išspausdinti 2 straipsnius, surengti 3 partnerių susitikimus, 1 baigiam±j± konferencij±.
Numatoma, jog bus uľmegzti 7-15 bendradabiavimo kontaktų tarp verslo, kultūros institucijų, turizmo informacinių centrų ir pan. Stiprėjant šalių bei regionų įvaizdľiui, augs ekonomika, daugės darbo vietų, didės uľimtumas.
Projektas skatins bendradarbiavim± tarp Nemuno euroregiono Interreg IIIA programos zonoje esančių savivaldybių bei regionų ir projekto metu, ir po jo. Projekto įgyvendinimo metu vyks bendras darbas renkant informacij±, leidľiant ľurnalus, bus dalijamasi turima patirtimi.
Aušros” leidyklos darbuotojai įsipareigojo rašyti straipsnius bei teigti nuotraukas į Euroregiono Nemuno Panoram±”, laimįjus viešųjų pirkimų konkurs±. Iš viso bus išspausdinti septyni Panoramos numeriai, vienas leidinys turisnio pobūdľio ir vienas kultūrinis. Straipsnius rasite čia iš diskelio

Bendras darbas projekte palankiai įtakos euroregiono plėtr± ir ateityje bei sudarys prielaidas tolimesniam glaudľiam bendradarbiavimui abipus sienos. Jo poveikis pasireikš naujų kontaktų tarp valdľios ir valdymo institucijų, verslo, turizmo, kultūros įstaigų, esančių abipus sienos, uľmezgimu, bendrų verslų kūrimu, bendrų renginių bei švenčių organizavimu, naujų bendrų turizmo produktų kūrimu ir t.t. Projektas padės išryškinti ir pabrėľti tautų savitum± bei perteikti jį kitoje sienos pusėje esantiems kaimynams, padės ieškoti kuo artimesnių s±lyčio taškų tarp kaimyninių šalių.
Projektas taip pat skatins geros kaimynystės principus, ekonominio ir socialinio vystymosi suderinamum±, sudarys prielaidas tolimesniam glaudľiam bendradarbiavimui abipus sienos, bendrai pasienio regionų plėtrai, integracijai į bendr± Europos S±jungos ekonominę ir socialinę erdvę.
Tokių iniciatyvų abipus sienos įgyvendinimas taip pat prisidės prie bendradarbiaujančių regionų gyventojų gyvenimo kokybės didėjimo ir išsivystymo netolygumų maľėjimo, socialinės ir ekonominės sanglaudos, prekybos skatinimo, smulkaus ir vidutinio verslo vystymosi, pasienio ir turizmo infrastruktūros spartesnio vystymosi, transporto infrastruktūros plėtros.
Projektas sudarys prielaidas tolimesnių projektų šioje srityje generavimui, naujų produktų bei verslo idėjų skatinimui.
Projektas susijęs su Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Kaimynystės programa bei pasirinkta priemone ir atitinka jos tikslus: stiprinti bendradarbiavim± tarp vietos bendruomenių, NVO, administracinių struktūrų ir socialinių-ekonominių partnerių, sukurti naujus bendradarbiavimo abipus sienų tinklus ir struktūras.Projekto pagrindiniai rezultatai – parengta bendra pasienio regionų pramoninių zonų ir „plyno lauko“ investicijų skatinimo Euroregione Nemunas galimybių studija, parengti tinkami investuoti sklypai (pramoninės zonos) su visiškai įrengta infrastruktūra, išleisti leidiniai, pristatantys investicinę aplink± euroregione Nemunas, turės akivaizdų abipus sienos poveikį – sudarys s±lygas kurtis naujoms įmonėms (tame tarpe bendroms) pasienio regionuose, uľsimegzti kooperaciniams ryšiams tarp jų, vystytis internacionalizacijai ir skatins verslo plėtr± abipus sienos.
Nemuno euroregiono Marijampolės biuras, draugija „Euroregionas Nemunas“ bei savivaldybės uľsiims rinkodarine veikla – tiek projekto metu, tiek jam pasibaigus. Šių įstaigų darbuotojai interneto, reklamos, informacinių leidinių pagalba, organizuodami verslininkų vizitus bei dalyvaudami juose pristatys esamus investicinius sklypus įvairioms auditorijoms, skleis informacij± apie investicinę aplink± bei verslo galimybes visose trijose šalyse.
Projekto įgyvendinimo metu stiprės ryšiai tarp Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos partnerių institucijų. Tai sudarys s±lygas kaimyninių regionų bendradarbiavimo plėtrai kartu sprendľiant bendras problemas ekonominės plėtros srityje. Atsiras galimybė rengti ir įgyvendinti naujus, stambesnius projektus, dalintis patirtimi ir ľiniomis, bendromis jėgomis siekti augimo lygio, artinančio Lietuvos, Lenkijos gyventojus prie labiausiai išsivysčiusių Europos s±jungos šalių piliečių turimo materialinės gerovės lygio.

drukuj PDF 


CIT

BIP