zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projektas 2006/276

Akademinio jaunimo bendravimo priemonių plėtra pasienio regione“
PROJEKTAS 2006/276
Od 01/09/2006 do 31/03/2008
Projekto vertė 3812,00 euro


Pagrindinis partneris
VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras

Finansinis partneris
Punsko valsčiaus valdyba (Urz±d Gminy Punsk)


Partneris
Černiachovsko pedagogikos kolegija


         Projekto bendras tikslas – plėtoti Lietuvos, Lenkijos ir Kaliningrado srities pasienio regiono pedagogų, studentų ir moksleivių bendradarbiavim±, stiprinant lingvistikos mokymo centrų bazę, tarpusavio mainus, supratimo didinim±, mokslo ir inovacijų diegimo patirties, kaimynų kalbos ir kultūros paľinim±.
Plėtojant bendradarbiavimo priemones pasienio regione, pagrindinį dėmesį tikslinga skirti akademiniam jaunimui, kaip energingiausiam tarptautinių santykių plėtojimo elementui.
Projekto metu numatoma:
* Parengti metodinę medľiag± (metodinė medľiaga kalbos įgūdľių tobulinimui, literatūrinis regionų paveldas, metodiniai maršrutai, dėstymo medľiaga) kolegijų lingvistikos studentų praktikos atlikimui kaimyninėje kolegijoje;
* Surengti kolegijų lingvistikos studentų praktikos atlikim± ir darbo patirties pasidalinimo išvykas kaimyninėje kolegijoje;
* Išplėtoti lingvistikos mokymo centrų bazę Černiachovske, Marijampolėje, Punske įsigyjant metodinę ir kompiuterinę įrang±.
* Suorganizuoti Lietuvos, Lenkijos ir Kaliningrado srities mokslinę-praktinę pedagogų, studentų ir moksleivių konferencij± skirt± patirties pasidalinimui, mokslinės, meninės jaunimo veiklos aktyvinimui, išleisti konferencijos rezultatus atspindintį leidinį;
* Surengti vasaros stovykl± Lietuvos, Lenkijos ir Kaliningrado srities jaunimo kalbinei praktikai, kultūrinės veiklos, inovacinių idėjų bei tarptautinės integracijos plėtrai;
* Parengti tyrim± dėl Černiachovsko kolegijos lingvistikos studentų studijų pratęsimo galimybių Marijampolės kolegijoje;
* Parengti paraiškas lėšų gavimui projekto partnerių vykdomos veiklos tolesnei plėtrai.
Visose projekto veiklose dalyvaus jaunimas bei jų vadovai iš projekte dalyvaujančių kaimyninių valstybių, kiekviena veikla skatins tolesnį bendradarbiavim± abipus sienos.
Projektas atitinka Kaimynystės programos 2. prioritet±, kadangi numato vietos bendruomenių bendradarbiavim±, socialinės-kultūrinės integracijos stiprinim±.
               Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) pasienio regionuose gyvenantis ir studijuojantis jaunimas palaipsniui susiduria su kalbiniu barjeru tarpusavio bendravime, ko pasekoje nepilnai panaudojamos bendradarbiavimo abipus sienos teikiamos galimybės. Tarp jaunimo uľsimezgę kontaktai bei pagerinti gebėjimai bendrauti kaimynų kalba leistų planuoti sėkmingesnį bendradarbiavim± perspektyvoje, bendrų problemų sprendim±, savų regionų plėtr±.
             Projekto metu numatoma sudaryti galimybes Marijampolės ir Černiachovsko kolegijoms pasirengti bei keistis inovatyvesne metodine medľiaga lingvistikos studijoms, dalintis pedagogų patirtimi kalbinių įgūdľių tobulinimui, keistis lingvistikos studentų grupėmis praktikos atlikimui kaimyninėje kolegijoje, parengti tyrim± dėl Černiachovsko kolegijos lingvistikos studentų studijų pratęsimo galimybių Marijampolės kolegijoje, surengti konferencij± ir vasaros stovykl± Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) pasienio regionų studentams bei moksleiviams.
Projekto įgyvendinimas taip pat skatins pasienio mokslo įstaigų pedagogų ir studentų bei moksleivių bendradarbiavim±, padės dalintis jų patirtimi, puoselėti gerus projekto šalių santykius. Projektas padės visuomenei plačiau susipaľinti su euroregiono šalių literatūriniu paveldu, kalbų ir kultūrų savitumu, mokslo įstaigų naudojamais inovaciniais metodais lingvistikos rityje, suteiks galimybes plačiau paľinti, naudotis bei suvokti kaimyninėse mokslo įstaigose vykstančiais procesais, jų reikšme nacionaliniame bei tarptautiniame lygmenyse.
Projekto tikslinės grupės: pedagogai, studentai ir moksleiviai, visuomenė.
                 Pasirinktos veiklos pilnai atitinka projekto tikslus, uľdavinius bei tikslinių grupių poreikius, kadangi siekia sukurti palankias s±lygas mokslo įstaigų bei ľmogus-ľmogui bendradarbiavimo plėtrai, padeda kryptingai plėtoti mokslo centrus, formuoti bendras projektines idėjas rengiant bei įgyvendinant naujus, novatoriškus mokslo projektus, pristatančius bei propaguojančius inovatyvias idėjas, skatinančius įvairiapusiškus procesus, mainus abipus sienos.

drukuj PDF 


CIT

BIP