zaloguj siź   |   za³óæ konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projektas 2006/230

NEMUNO EUROREGIONO ĮVAIZD®IO GERINIMAS IR INFORMACIJOS SKLAIDA”

Projekto Nr. 2006/230
Projekto vertė: 347680,00 eurų
Projekto reazlizacjos trukmė : 2006 bir¾elis iki 2008 kovo


Projekto partneriai:
Pagrindinis partneris – VšĮ Nemuno Euroregiono Marijampolės biuras.
Partneris Nr. 2 – Punsko valsčiaus valdyba
Partneris Nr. 3 – Alytaus apskrities viršininko administracija
Partneris Nr. 4 – Alytaus miesto savivaldybė
Partneris Nr. 5 – Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras
Partneris Nr. 6 – Marijampolės savivaldybė
Partneris Nr. 7 – Marijampolės apskrities viršininko administracija
Partneris Nr. 8 – Draugija „Euroregionas Nemunas“Suvalkuose
Partneris Nr. 9 – Autonominė nekomercinė organizacija „Regioninės pletros agentūra Nadruva“
Partneris Nr. 10 – Černiachovsko savivaldybės institucijos administracija


Projekto bendras tikslas – gerinti Nemuno euroregiono Lietuvos, Lenkijos bei Rusijos (Kaliningrado srities) šalių įvaizdį, prisidedant prie kryptingo šalių ekonominių, kultūrinių bei politinių vertybių formavimo.

Projekto konkretūs tikslai:
1. Stiprinti bendradarbiavim± tarp vietos bendruomenių, NVO, administracinių struktūrų ir socialinių-ekonominių partnerių.
2. Sudaryti s±lygas verslo, turizmo, kultūrinio bendradarbiavimo plėtrai.
3. Ma¾inti regioninius skirtumus.
Projekto metu numatoma: Nemuno euroregiono Marijampolės biuro tinklapyje sukurti
Naujienų agentūr±“, sukurti 1 ir atnaujinti bei išplėsti 8 partnerių internetinius tinklapius, parengti ir išleisti 14 tira¾ų ¾urnalų, parengti ir išleisti apie 10000 vnt. bukletų, skrajučių, lankstinukų, įsigyti komplekt± spausdinimo įrangos, 2 kompiuterius su programine įranga, 1 multifunkcinį aparat±, 2 baldų komplektus, išspausdinti 2 straipsnius, surengti 3 partnerių susitikimus, 1 baigiam±j± konferencij±.
Numatoma, jog bus u¾megzti 7-15 bendradabiavimo kontaktų tarp verslo, kultūros institucijų, turizmo informacinių centrų ir pan. Stiprėjant šalių bei regionų įvaizd¾iui, augs ekonomika, daugės darbo vietų, didės u¾imtumas.
Projektas skatins bendradarbiavim± tarp Nemuno euroregiono Interreg IIIA programos zonoje esančių savivaldybių bei regionų ir projekto metu, ir po jo. Projekto įgyvendinimo metu vyks bendras darbas renkant informacij±, leid¾iant ¾urnalus, bus dalijamasi turima patirtimi.
Aušros” leidyklos darbuotojai įsipareigojo rašyti straipsnius bei teigti nuotraukas į Euroregiono Nemuno Panoram±”, laimįjus viešųjų pirkimų konkurs±. Iš viso bus išspausdinti septyni Panoramos numeriai, vienas leidinys turisnio pobūd¾io ir vienas kultūrinis. Straipsnius rasite čia iš diskelio

Bendras darbas projekte palankiai įtakos euroregiono plėtr± ir ateityje bei sudarys prielaidas tolimesniam glaud¾iam bendradarbiavimui abipus sienos. Jo poveikis pasireikš naujų kontaktų tarp vald¾ios ir valdymo institucijų, verslo, turizmo, kultūros įstaigų, esančių abipus sienos, u¾mezgimu, bendrų verslų kūrimu, bendrų renginių bei švenčių organizavimu, naujų bendrų turizmo produktų kūrimu ir t.t. Projektas padės išryškinti ir pabrė¾ti tautų savitum± bei perteikti jį kitoje sienos pusėje esantiems kaimynams, padės ieškoti kuo artimesnių s±lyčio taškų tarp kaimyninių šalių.
Projektas taip pat skatins geros kaimynystės principus, ekonominio ir socialinio vystymosi suderinamum±, sudarys prielaidas tolimesniam glaud¾iam bendradarbiavimui abipus sienos, bendrai pasienio regionų plėtrai, integracijai į bendr± Europos S±jungos ekonominź ir socialinź erdvź.
Tokių iniciatyvų abipus sienos įgyvendinimas taip pat prisidės prie bendradarbiaujančių regionų gyventojų gyvenimo kokybės didėjimo ir išsivystymo netolygumų ma¾ėjimo, socialinės ir ekonominės sanglaudos, prekybos skatinimo, smulkaus ir vidutinio verslo vystymosi, pasienio ir turizmo infrastruktūros spartesnio vystymosi, transporto infrastruktūros plėtros.
Projektas sudarys prielaidas tolimesnių projektų šioje srityje generavimui, naujų produktų bei verslo idėjų skatinimui.
Projektas susijźs su Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Kaimynystės programa bei pasirinkta priemone ir atitinka jos tikslus: stiprinti bendradarbiavim± tarp vietos bendruomenių, NVO, administracinių struktūrų ir socialinių-ekonominių partnerių, sukurti naujus bendradarbiavimo abipus sienų tinklus ir struktūras.


Projekto TACIS daliai
Projekto metu sukurti ar atnaujinti bei išplėsti tinklapiai priklausys partneriams – Autonominei nekomercinei organizacijai „Regioninės plėtros agentūra Nadruva“ ir Černiachovsko savivaldybės institucijos administracijai. Tinklapiuose esančia informacija galės naudotis visi partneriai, kitos suinteresuotos institucijos, gyventojai. Tinklapių palaikym± bei tolesnį funkcionavim± u¾tikrins turto savininkai.
Projekto metu įsigyta kompiuterinė ir programinė įranga, multifunkcinis įrenginys bei baldai priklausys parneriui – Autonominei nekomercinei organizacijai „Regioninės plėtros agentūra Nadruva“.
Kiekvienas išleistas ¾urnalų tira¾as pagal priėmimo-perdavimo aktus bus perduodamas partneriams platinimui.
Projekto metu ar iš karto po projekto u¾simezgź bendradabiavimo ryšiai tarp vald¾ios ir valdymo, verslo, kultūros institucijų, verslo informacinių centrų, bendruomenių ir pan. Stiprės ir vystysis toliau. Bus organizuojami bendri renginiai, rengiami bei įgyvendinami bedri projektai.
Pagerėjźs regionų įvaizdis padės pritraukti investicijas. Dėl to augs ekonomikos lygis, didės u¾imtumas, ma¾ės nedarbas, bus skatinama pa¾anga.CIT

BIP