zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekt 2005/ 068

"PRZYSTOSOWANIE OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REJONU ŁOŹDZIEJE I GMINY PUŃSK NA POTRZEBY TURYSTYKI"
Projekt Nr 2005/068 

Okres reazliacji projetu: 20 kwietnia 2006r. - 31 grudnia 2008 r.
Wartość całego projektu: 1.335.970,34 euro

Partner Wiodący
Administracja Samorządu Rejonowego Łoździeje
Kraj - Republika Litewska

Partner Finansowy
Urząd Gminy w Puńsku
Kraj - Polska

         Podczas realizacji projektu zostaną zmodernizowane i odrestaurowane obiekty dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy, w Rejonie Łoździeje i Gminie Puńsk zostaną utworzone szlaki turystyki kulturalnej. Koncepcja oddziaływania transgranicznego oparta jest na partnerstwie pionowym i poziomym o szerokim zakresie, współpracy na szczeblu państwowym, samorządowym, organizacji pozarządowych oraz prywatnych. Efektywność oddziaływania transgranicznego projektu opiera się na stosowaniu zasady „lustrzanej“ we wdrażaniu proporcjonalnej wagi pomocy: po stronie litewskiej działania są zorientowane na pozyskiwanie szerokiego spektrum potencjału zasobów ludzkich w celu wykonania prac planowania rozwoju społeczno-gospodarczego i inicjatyw kulturalnych popartych badaniami naukowymi. Umowy zawarte prze partnera publicznego ze strony polskiej z podmiotami prywatnymi, tj. właścicielami grodzisk stwarzają efekt synergii, który zapewnia obustronne zaintersowanie projektem i jego ciągłość. Utworzona i rozwinięta infrastruktura w sensie fizycznym po obu stronach granicy stworzy warunki dla powstania wspólnych szlaków turystycznych po obu stronach granicy a także wzmocnienia istniejącej współpracy. Niniejszy projekt przyczyni się do efektywnego wdrażania zasad rozwoju regionalnego po obu stronach granicy, wspierania rozwoju sektorów w znaczeniu transgranicznym - współpracy w dziedzinie kultury, ochrony środowiska, drobnej i średniej przedsiebiorczości, rzemiosła, w innych sektorach mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy.
        Działania przewidziane w projekcie ze względu na swój charakter podzielone zostały na pięć grup: przygotowanie projektów technicznych, badań archeologicznych, poprawa, tworzenie i przystosowanie infrastruktury, wyposażenie zrekonstruowanych obiektów oraz promocja projektu i sporządzenie sprawozdania końcowego. Niniejsze działania są wzajemnie powiązane i nie mogą być realizowane oddzielnie. Fizycznie początek tworzenia infrastruktury jest uzależniony od przygotowania projektów technicznych i sezonowości, te zaś - od harmonogramu prowadzonych badań archeologicznych i ich wyników. Początek działań związanych z wyposażeniem zrekonstruowanych obiektów związany jest z końcowym etapem tworzenia infrastruktury. Podczas realizacji projektu w rejonie Łoździeje przewiduje się: 1. Odrestaurowanie i przystosowanie Muzeum Regionalnego w Łoździejach na potrzeby wspólnot transgranicznych oraz turystów; 2. Budowa ścieżki pieszej Jaćwięgów i przystosowanie na potrzeby turystów i wspólnot transgranicznych Grodziska w Rudamina. 3. Przystosowanie na potrzeby turystyki miejsca bitwy w Kalniškės; 4. Przystosowanie na potrzeby zwiedzających Grodziska i Osady w Prelomciškės; 5. Przystosowanie na potrzeby zwiedzających turystów: a) fragmentów dawnych zabudowań w Vainežeris, b) parku dworskiego oraz c) dawnych umocnień obronnych w Vainežeris; 6. Przystosowanie na potrzeby zwiedzających turystów Grodziska i dawnej Osady w Paveisininkai; 7. Przystosowanie na potrzeby turystów i wspólnot transgranicznych: a) starego cmentarza w Kapčiamiestis, b) terytorium dawnej osady w Kapčiamiestis, tzw. Pinčiaragis; 8. Utworzenie Muzeum im. Emilii Plater w Kapčiamiestis; 9. Ustawienie tablic informacyjnych i znaków drogowych w celu wskazania dróg dojścia i dojazdu do modernizowanych objektów.
Podczas realizacji projektu w Puńsku wykonane zostaną 1. Roboty związane z budową Skansenu w Puńsku w celu przystosowania tego obiektu na potrzeby turystów i wspólnot transgranicznych. Oprócz tego podczas realizacji szeroko rozumianych zasad parnerstwa w wyniku podziału obowiązków wynikających z konkretnych umów zawartych pomiędzy Urzędem Gminy w Puńsku i właścicielami prywatnymi grodzisk znajdujących się na odpowiednim dla realizacji projektu terytorium pogranicza polsko-litewskiego, przy wykorzystaniu środków prywatnych (nie środków z projektu) zostanie utworzona infrastruktura na potrzeby turystów i wspólnot transgranicznych; 2. Grodzisko w Jeglińcu; 3. Osada Prusów i Jaćwięgów. W ramach realizowane projetu powstała strona internetowa www.lazdijai-punskas.eu , na której więcej szczegułów o projekcie.CIT

BIP