zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projektas 2006/276

„Rozwój instrumentów współpracy młodzieży akademickiej w rejonie przygranicznym”
PROJEKT 2006/276
Od 01/09/2006 do 28/02/2008
wartość 129220,00 euro 

Partner Wiodący
Instytucja Publiczna Euroregion Niemen Biuro w Marijampolė
Państwo - Litwa

Partner Finansowy
Urząd Gminy Puńsk
Państwo - Polska

Partner Odpowiedzialny Tacis
Kolegium Pedagogiczne w Czerniachowsku
Państwo - Rosja

      Cel ogólny Projektu – rozwijać współpracę pedagogów, studentów i uczniów w regionach przygranicznych Litwy, Polski i Kaliningradu, umacniając bazę lingwistyczną centrów nauczania, wymianę, wzrost zrozumienia, wpajanie doświadczeń naukowych i innowacyjnych, języków sąsiadów i poznanie kultury.
Rozwijając instrumenty współpracy w regionach przygranicznych, celowe jest zwrócenie uwagi na młodzież akademicką, najenergiczniejszy element nawiązania stosunków międzynarodowych.
W trakcie trwania Projektu przewiduje się:
* przygotowanie materiałów metodycznych (materiały metodyczne doskonalenia umiejętności językowych, dziedzictwo literackie regionów, ścieżki metodyczne, materiały wykładowe) dla studentów kolegium językowego odbywających praktykę w kolegium sąsiedniego kraju;
* zorganizowanie praktyki dla studentów kolegiów lingwistycznych i wyjazdy do sąsiednich kolegiów w celu wymiany doświadczeń;
* rozwinąć bazę centrów nauki języków w Czerniachowsku, Marijampolė, w Puńsku nabywając sprzęt metodyczny i komputerowy;
* zorganizować konferencję naukowo – praktyczną dla pedagogów, studentów i uczniów Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego w celu przekazania doświadczeń, rozwijania naukowej, twórczej działalności młodzieży, wydać materiały odzwierciedlające rezultaty konferencji;


* zorganizować letni obóz dla młodzieży Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego w celu rozwijania praktyki językowej, działalności kulturalnej, idei innowacyjnych, integracji międzynarodowej;
* zbadać możliwości kontynuowania nauki przez studentów studiów językowych kolegium w Czerniachowsku w kolegium w Marijampolė;
* przygotować wnioski w celu pozyskania środków przez partnerów projektów dla rozwoju dalszej działalności.
We wszystkich działaniach Projektu będzie uczestniczyć młodzież oraz ich wychowawcy z krajów sąsiednich uczestniczących w Projekcie, każda działalność zachęci do dalszej współpracy transgranicznej.
Projekt jest zgodny z priorytetem 2 Programu Sąsiedztwa, gdyż przewiduje współpracę społeczności lokalnych, wzmocnienie integracji socjalno – kulturalnej.
Młodzież mieszkająca i studiująca w rejonach przygranicznych Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego stopniowo napotyka bariery językowe w kontaktach, co prowadzi do niepełnego zastosowania możliwości współpracy po obu stronach granicy. Nawiązane kontakty wśród młodzieży i polepszone zdolności porozumienia się w języku sąsiada, umożliwią lepsze planowanie perspektywy współpracy, rozwiązywania wspólnych problemów, rozwój swoich regionów.
W czasie realizacji Projektu przewiduje się stworzenie możliwości dla kolegiów Czerniachowsku i Marijampolė na przygotowanie oraz wymianę nowocześniejszych materiałów metodycznych dla studiów językowych, wymianę doświadczeń nauczycieli w sferze doskonalenia nawyków językowych, wymiany grup studentów w celu odbycia praktyki językowej w sąsiednim kolegium, zbadanie możliwości kontynuowania nauki studentom studiów językowych Kolegium w Czerniachowsku i w Marijampolė, zorganizowanie konferencji i obozu letniego dla studentów i uczniów regionów przygranicznych Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego.
Realizacja Projektu również zachęci nauczycieli instytucji oświatowych, studentów i uczniów pogranicza do współpracy, pomoże dzielić się doświadczeniem, rozwijać dobre stosunki krajów uczestniczących w Projekcie. Projekt pomoże społeczeństwu szerzej poznać dziedzictwo literackie krajów Euroregionu, specyfikę języków i kultury, metody innowacyjne ośrodków oświatowych w dziedzinie lingwistyki, pozwoli na szersze poznanie, wykorzystanie oraz zrozumienie procesów zachodzących w sąsiednich instytucjach oświatowych i ich znaczenie na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Grupy docelowe Projektu: pedagodzy, studenci i uczniowie, społeczeństwo.
Wybrane działania w pełni odpowiadają celom Projektu, zadaniom oraz wymaganiom grup docelowych, gdyż dążą do stworzenia dogodnych warunków rozwoju dla instytucji oświatowych oraz współpracy człowiek – człowiekowi, pomagają ukierunkować centra nauki, formować wspólne idee projektowe organizując i realizując nowe, nowatorskie projekty naukowe, przedstawiające i promujące idee innowacyjne, stymulujące różnorodne procesy i wymianę transgraniczną.
Mieszkańcy Euroregionu Niemen w rejonach przygranicznych Litwy, Polski i Federacji Rosyjskiej (Obwód Kaliningradzki), rozmawiają w językach często niezrozumiałych dla innych. Dążąc do zmniejszenia negatywnego wpływu tej przeszkody dla lepszej przyszłej współpracy, celowa jest likwidacja tych barier.
Brak barier językowych pomaga nawiązać i pogłębić współpracę kulturalną po obu stronach granicy, rozwijać różnorodną wymianę socjalno – ekonomiczną. Pozwoli to na rozwijanie tolerancji opartej na dialogu i zrozumieniu stron projektu, na ukierunkowane przedstawienie dokonań tych krajów. Korzystnie rozwijające się kontakty wzmocnią pozytywny i sympatyczny wizerunek Litwy, Polski, Federacji Rosyjskiej (Obwód Kaliningradzki), przyczynią się do realizacji celów przyjaznej polityki zagranicznej sąsiadów.
Ogólny cel Projektu – rozwój współpracy pedagogów, studentów i uczniów rejonów przygranicznych Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego, wzmacniając bazę centrów nauczania językowego, wymianę, zwiększenie zrozumienia, wpajanie doświadczeń nauki i innowacji, poznanie języka i kultury sąsiadów.
W trakcie realizacji Projektu przewiduje się:
* przygotowanie materiałów metodycznych (materiały metodyczne doskonalenia umiejętności językowych, dziedzictwo literackie regionów, ścieżki metodyczne, materiały wykładowe) dla studentów kolegium językowego odbywających praktykę w kolegium sąsiedniego kraju;
* zorganizowanie praktyki dla studentów kolegiów lingwistycznych i wyjazdy do sąsiednich kolegiów w celu wymiany doświadczeń;
* rozwinąć bazę centrów nauki języków w Czerniachowsku, Marijampolė, w Puńsku nabywając sprzęt metodyczny i komputerowy;
* zorganizować konferencję naukowo – praktyczną dla pedagogów, studentów i uczniów Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego w celu przekazania doświadczeń, rozwijania naukowej, twórczej działalności młodzieży, wydać materiały odzwierciedlające rezultaty konferencji;
* zorganizować letni obóz dla młodzieży Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego w celu rozwijania praktyki językowej, działalności kulturalnej, idei innowacyjnych, integracji międzynarodowej;
* zbadać możliwości kontynuowania nauki przez studentów studiów językowych kolegium w Czerniachowsku w kolegium w Marijampolė;
* przygotować wnioski w celu pozyskania środków przez partnerów projektów dla rozwoju dalszej działalności.
We wszystkich działaniach Projektu będzie uczestniczyć młodzież oraz ich wychowawcy z krajów sąsiednich uczestniczących w Projekcie, każda działalność zachęci do dalszej współpracy transgranicznej.
Projekt będzie realizowany kierując się wcześniejszą praktyką, oceniając bazę prawną działającą w kraju, dzieląc się odpowiedzialnością z partnerami oraz rozwiązując pytania pojawiające się w trakcie realizacji Projektu.
Projekt jest zrozumiały i konsekwentny, realny czas przeznaczony na realizację uwzględniający różne uwarunkowania: procedury zamówień publicznych, komplikacje przy ewentualnych zmianach personelu i podobne. Harmonogram działania był uzgadniany odpowiedzialnie, szczegółowo uwzględniając czas trwania działania , kolejność i związek z innymi działaniami. Przewidziano dostateczną liczbę pracowników do kierowania i administrowania Projektem, realnie obliczając przewidziane dni pracy, dostateczne inne rezerwy (pomieszczenia biurowe, telefon, faks, kserokopiarka, środki transportowe).
W trakcie realizacji Projektu będzie systematycznie zbierana informacja z realizacji działań i rachunkowości finansowej, w oparciu o które i zgodnie z ustalonymi terminami będą przygotowywane sprawozdania okresowe i sprawozdanie ostateczne Projektu. Dążąc do porządnego przebiegu i administrowania Projektu, były przewidziane działania, które bezpośrednio nie wpłyną na otrzymanie rezultatów, jednak ich realizacja zapewni jakość wykonania Projektu:
organizowanie spotkań Partnerów Projektu;
organizowanie audytu Projektu;
przygotowanie sprawozdań okresowych i końcowego Projektu.CIT

BIP