zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekt 2005/072

“Pobudzanie inwestycji stref przemysłowych i inwestycji „w szczerym polu” na obszarze Euroregionu Niemen”
Nr. 2005/072
Termin realizacji 01.10. 2006– 06.30.2008
Całkowita wartość projektu: 668310,00 euro 

Partner Wiodący
Instytucja Publiczna Biuro Euroregionu Niemen w Mariampolu
Kraj - Litwa
Partner Finansowy

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w Suwałakch

Partnerzy:
Administarcja Samorządu Miasta Alytus
Administarcja Samorządu Rejonu Lazdijai
Administarcja Samorządu Klvarija
Administarcja Samorządu Miasta Marijampolė
Urząd Gminy Puńsk
Urząd Gminy Rutka Tartak
Administarcja Samorządu Rejonu Varėna
Administarcja Samorządu Rejonu Vilkaviškis


Cel ogólny projektu – wzmacnianie współpracy transgranicznej poprzez dążenie do przyciągania inwestycji, poprawę środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości, wzrost konkurencyjności i produktywności obszarów Euroregionu Niemen.
Cele szczegółowe projektu:
1.Wyznaczenie działek inwestycyjnych (stref przemysłowych) wraz z pełną infrastrukturą.
2.Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powstawania nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy.
3.Wyrównywanie różnic międzyregionalnych.
4.Tworzenie środowiska przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorczości oraz dążenie do uzyskania przychylnego stanowiska inwestorów.
Podczas realizacji projektu zamierza się opracowanie wspólnego dla regionów pogranicza studium możliwości pobudzania inwestycji w strefach przemysłowych i inwestycji „w szczerym polu” w Euroregionie Niemen, wyznaczenie 8 działek inwestycyjnych lub stref przemysłowych wraz z pełną infrastrukturą w Polsce i na Litwie, wydanie w nakładzie 500 egz. publikacji informujących o działkach inwestycyjnych i środowiskach inwestycyjnych na pograniczu polsko-litewskim.
Po zrealizowaniu projektu nastąpi poprawa środowiska przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorczości, polepszą się warunki inwestycyjne, wzrośnie zainteresowanie inwestorów regionami pogranicza polsko-litewskiego uczestniczącymi w projekcie, zostaną utworzone warunki dla powstawania nowych przedsiębiorstw i tworzenia nowych miejsc pracy, nastąpi wzrost inwestycji zagranicznych.
Projekt jest związany z Programem Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej i jest zgodny z działaniem: Wspieranie współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, ponieważ wspiera rozwój gospodarczy regionów pogranicza, dąży do zmniejszania syndromu peryferii w regionach pogranicza oraz podniesienia poziomu życia mieszkańców.
Główne rezultaty projektu – opracowanie wspólnego dla regionów pogranicza studium możliwości pobudzania inwestycji stref przemysłowych i inwestycji „w szczerym polu” w Euroregionie Niemen, wyznaczenie działek inwestycyjnych (stref przemysłowych) wraz z kompletną infrastrukturą, wydanie publikacji informujących o środowisku inwestycyjnym w Euroregionie Niemen, będzie miało oczywisty wpływ transgraniczny – zapewnią odpowiednie warunki do powstawania nowych przedsiębiorstw (m.in. wspólnych przedsiębiorstw) w regionach pogranicza, nawiązywania współpracy między nimi, rozwoju w aspekcie procesu internacjonalizacji oraz będą wspomagać proces współpracy trangranicznej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.
Podczas realizacji projektu i po jego zakończeniu Biuro Euroregionu Niemen w Mariampolu, Stowarzyszenie „Euroregion Niemen“ oraz samorządy zajmą się działalnością promujacą projekt. Pracownicy w/w instytucji przy pomocy internetu, reklamy, publikacji informacyjnych oraz poprzez organizcję spotkań biznesowych i uczestnictwo w nich przedstawią aktualne działki inwestycyjne dla zróżnicowanego audytorium, będą rozpowszechniać informacje o środowisku inwestycyjnym i możliwościach biznesowych w każdym z trzech państw.
Podczas realizacji projektu zostaną umocnione kontakty pomiędzy instytucjami Partnerów z Polski, Litwy i Federacji Rosyjskiej. Wzmocnione kontakty utworzą korzystne warunki dla rozwoju współpracy regionów państw sąsiedzkich poprzez wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie rozwoju gospodarczego. Powstaną nowe możliwości dla opracowania i wdrażania nowych, większych projektów, możliwości dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz dążenia do rozwoju zbliżającego mieszkańców Litwy i Polski do poziomu dóbr materialnych zaspokajających potrzeby obywateli w najbardziej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej.CIT

BIP