zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekt 2005/201

 

 

Projekt Nr 2005/201
       “Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko-litewskim” skrót - “Drogi pranicza”                                               

      Okres realizacji projektu 13 kwietnia 2006 - 15 paźdiernika 2008 r  

                                                            Realizację projektu rozpoczęto w marcu 2006 r., Urząd Gminy Puńsk jest jego Finansowym Partnerem. Ze strony Polski projekt realizują także Gmina Sejny, Gmina Rutka – Tartak i Gmina Wiżajny. Ze strony Litwy partnerami są Samorząd Vilkaviskis, Ssamorząd Kalvarija i Samorząd Lazdijai, Partnerem Wiodącym jest Instytucja Publiczna Euroregion Niemen Biuro w Mariampolu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska- Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA/TACIS. Cel ogólny projektu to zwiększenie konkurencyjności współpracujących regionów oraz polepszenie warunków do współpracy społeczno – gospodarczej w polsko – litewskiej strefie nadgranicznej poprzez odbudowę dawniej istniejących dróg lokalnych i regionalnych, prowadzących z jednego kraju do drugiego oraz poprzez wzmacnianie zdolności instytucji regionów przygranicznych do zarządzania rozwojem infrastruktury. W ramach projektu  Nr 2005/201 będą zbudowane drogi po stronie litewsiej i umożliwią połącznenie dróg po stronie polskiej. Projekt Nr 2005/201 jest lustrzanym Projektem  Nr 2005/179 w ramach którego powstaną drogi po stronie polskiej i będzie połączenie nastepujących dróg: 

1.Bolcie - Pakalniai
2.Burniszki – Varteliai
3.Laskowskie – Duoniškiai
4.Sudawskie – Vygreliai
5.Krejwiany – Liubavas
6.Poszeszupie – Augonis
7.Trompole – Rudninkai
8.Krejwiany - Radiške
9.Sankury – Burbiszki – Burbiszki PGR - Galiniai
10.Berżniki – Vaisiejai


Nowa infrastruktura drogowa na pograniczu polsko-litewskim


        Urząd Gminy Puńsk wspólnie z parterami polskimi i litewskimi dwa międzynarodowe projekty. Projekt Nr 2005/201 “Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko – litewskim” umożliwił rozbudowę/rekonstrukcję dróg na litewskim pograniczu. Natomiast projektowanie i budowa dróg po stronie polskiej realizowano w ramach lustrzanego projektu Nr 2005/179 “Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko – litewskim w województwie podlaskim”. Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA/TACIS CBC. W projektach brało udział czterech polskich partnerów: Urząd Gminy Puńsk, Urząd Gminy Sejny, Urząd Gminy Rutka Tartak i Urząd Gminy Wiżajny oraz sześciu partnerów litewskich: Instytucja Publiczna Biuro Euroregionu Niemen w Marijamole, Krajowa Dyrekcja Dróg przy Ministerstwie Łączności Republiki Litewskiej, Administracja Samorządu Alytus, Administracja Samorządu Kalvarija, Administracja Samorządu Lazdijai, Administracja Samorządu Vilkaviskis. Realizacja projektów rozwiązała problemy komunikacyjne mieszkańców terenów nadgranicznych Litwy i Polski. Dzięki projektom udało się odbudować część dawniej istniejącej sieci dróg lokalnych i regionalnych łączących Polskę z Litwą.
Ogólny cel projektów – zwiększenie konkurencyjności współpracującego regionu oraz poprawa warunków współpracy społeczno-gospodarczej na terenie polsko-litewskiej strefy nadgranicznej, poprzez odbudowę/ rekonstrukcję części dawnych dróg na terenie strefy nadgranicznej oraz zwiększenie zdolności instytucji władzy lokalnej do rozwijania infrastruktury.
Na podstawie specjalnego planu na lata 2007-2013 została stworzona możliwość odbudować/rekonstruować 15 przygranicznych odcinków dróg łączących Polskę z Litwą (numeracja dróg przedstawiona zgodnie ze specjalnym planem):
w rejonie Vilkaviškis:
1.Varteliai–Balčiai/Bolcie (Vižainiai/ Wizajny) – ścieżka rowerowa
2.Varteliai – Burniškiai/Burniszki – (droga regionalna)
3.Janauka – Stankūnai/Stankuny – (droga lokalna – jej budowa w najbiższym czasie nie zostanie rozpoczęsta ze wzgędu na położenie na obszarch przyrodniczo chronionych)
4.Duoniškiai – Vilkupiai/Wiłkupie - (droga lokalna)
5.Vygreliai – Sūduva/Sudawskie - (droga regionalna)
w samorządzie Kalvarija:
6.Liubavas – Kreivėnai/Krejwiany - (droga lokalna)
7.Liubavas – Pašešupė/Poszeszupie - (droga regionalna)
8.Trumpaliai – Trumpaliai/Trompole - (droga lokalna)
9.Naujieji Alksnėnai – Kreivėnai/Krejwiany - (droga lokalna)
10.Užukalniai – Burokai/Buraki - (droga lokalna)
11.Bereznikai – Paliūnai/Poluńce - (droga lokalna)
w rejonie Ladijai:
12.Galiniai – Burbiškiai/Burbiszki - (droga regionalna)
13.Juozapavas – Dusnyčia/Dusznica - (droga lokalna)
14.Kalėdiškiai – Markiškiai/Markiszki - (droga regionalna)
15.Kapčiamiestis/Kauknoris– Beržininkai/Berznyki - (droga regionalna).
Reaolizacja Projektu Nr 2005/201 Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko – litewskim” była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości około 1mln euro, wartość całego projektu wyniosła około 1,36 mln euro, okres realizacji projektu 13.04.2007 – 15.10.2008r. W ramach Projektu Nr 2005/201 wybudowano 6 nowych odcinków dróg łączących litewskie drogi przygranicza z polskimi:
2 odcinki drogi regionalnej:
Galiniai – Burbiškiai/Burbiszki (na terenie Gminy Sejny).
Kalėdiškiai – Markiškiai/Markiszki (na terenie Gminy Sejny)
4 odcinki drogi lokalnej:
Liubavas – Kreivėnai/Krejwiany ( na terenie gminy Rutka Tartak),
Trumpaliai – Trumpaliai/Trompole, (na terenie gminy Puńsk),
Naujieji Alksnėnai – Kreivėnai/Krejwiany (na terenie gminy Puńsk) ,
Juozapavas – Dusnyčia/Dusznica, (na terenie Gminy Sejny).
W trakcie projektu:
- rzygotowano dokumentację techniczną na odbudowę/rekonstrukcję 12 odcinków dróg nadgranicznych na terenie samorządów Kalvarija, Lazdijai i Vilaviskis, w oparciu o umowy międzynarodowe kierunki współpracy partnerskiej, studium wykonalności oraz plan specjalny,
- przygotowano i wydano 7000 sztuk egemplarzy wspólnej mapy informacyjnej przedstawiającej nową sieć dróg lokalnych i regionalnych pogranicza Litwy i Polski. 
     Budowę regionalnych dróg organizował i wspołfinansował partner projetu - Krajowa Dyrekcja Dróg przy Ministerstwie Łączności, natomiast budowę loklanych dróg organizowali wspólfinansowali partnerzy: Instytucja Publiczna Biuro Euroregionu Niemen w Marijamole, Administracja Samorządu Alytus, Administracja Samorządu Kalvarija, Administracja Samorządu Lazdijai, Administracja Samorządu Vilkaviskis. W zależności od warunków klimatycznych Krajowa Dyrekcja Dróg planuje budowę regionalnych dróg Varteliai – Burniškiai/Burniszki, Vygreliai – Sūduva/Sudawskie i Liubavas – Pašešupė/Poszeszupie ze środków własnych, do końca 2009 roku. Budowę loklanych dróg Duoniškiai – Vilkupiai/Wiłkupie, Užukalniai – Burokai/Buraki ir Bereznikai – Paliūnai/Poluńce planuje się wykonać w ramach nowego projektu uzyskująć współfiansowanie ze środków Unii Europejskiej do końca 2009r. 
     Droga Varteliai–Balčiai/Bolcie (szlak rowerowy) droga regionalna Kapčiamiestis/Kauknoris–Beržininkai/Berżniki nie były odbudowane w ramach projketu. Po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych planuje się rekonstrukcje tych dróg w latach 2009-2010. Poruszanie sie tymi drogami jest możliwe, jednakże wymagają one pokrycia dywanikiem asfaltowym i uporządkowanie poboczy.
      W ramach reazliacji Projektu Nr 2005/179 :Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko – litewskim w województwie podlaskim”, któremu przeznaczono 1 215 881,34 euro, trwającego od 17.03.2006 do 16.01.2008, po stronie polskiej zrekonstruowano 9 odcinków dróg łączących polskie drogi przygranicza z litewskimi:
Bolcie/Balčiai – Varteliai
Burniszki/Burniškės – Varteliai
Stankuny/Stakūnai – Duoniškiai
Sudawskie/ Sūduva – Vygreliai
Krejwiany/ Kreivėnai – Liubavas (Gmina Rutka Tartak)
Poszeszupie/ Pošešupė – Liubasvas
Trompole/Trumpaliai – Trumpaliai
Krejwiany/Kreivėnai – Naujieji Alksnėnai (Gmina Puńsk)
Berżniki/Berznykas – Kamčiamiestis
ir 3 lokalne odcinki dróg polepszające ogólną jakość miejscowych dróg
Sankury/Sankūrai – Burbiszki/Burbiškės,
Sankury/Sankūrai – Burbiszki/Burbiškės, – Galiniai,
Burbiszki/Burbiškės - PGR.
       Po zrealizowaniu projektu tj. odbudowaniu transgranicznej sieci dróg lokalnych i regionalnych zostały stworzone przesłanki dla szybszego zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej regionów. Projekt będzie stymulował handel, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, szybszego rozwoju infrastruktury turystycznej i transportowej, rodzenie się nowych rodzajów działalności gospodarczej, wzrost zatrudnienia oraz zmniejszanie się napięć społecznych oraz poprzez wzmacnianie zdolności instytucji regionów przygranicznych do zarządzania rozwojem infrastruktury.
        Pod względem politycznym kontynuacja rezultatów projektu również będzie zapewniona, ponieważ Polska i Litwa, integrują się do układu o przestrzeni bezwizowej Szengen, a rządy tych krajów podtrzymują zamiar rozwijania infrastruktury na terenach przygranicznych, na ten cel przeznaczone są środki finansowe i do tego problemu przykładana jest należyta uwaga. To jedynie wzmacnia procesy integracyjne oraz przyśpiesza tworzenie przestrzeni zjednoczonej Europy.CIT

BIP