zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekt 2006/230

Poprawa wizerunku Euroregionu Niemen i rozpowszechnianie informacji
Projekt Nr. 2006/230
Wartość projektu: 347680,00 eurų
Okres realizacji projektu : czerwiec 2006 - marzec 2008 

Partner Wiodący Instytucja Publiczna Biuro Euroregionu Niemen w Mariampolu
Partner 2
Partner Nr 2 – Urząd Gminy w Puńsku
Partner 3
Partner Nr 3 – Administracja Naczelnika Okregu Alytus
Partner 4
Partner Nr 4 – Urząd Miasta Alytus
Partner 5
Partner Nr 5 – Centrum Informacji Turystycznej i Przedsiębiorczości w Druskiennikach
Partner 6
Partner Nr 6 – Urząd Miasta w Mariampolu
Partner 7
Partner Nr 7 – Administracja Naczelnika Okregu Mariampol
Partner 8
Partner Nr 8 – Stowarzyszenie „Euroregion Niemen“
Partner 9
Partner Nr 9 – Niezależna organizacja non profit „Agencja Rozwoju Regionalnego Nadruwa”
Partner 10
Partner Nr 10 – Administracja Urzędu Rejonowego Czerniachowsk

Kraj - Liczba partnerów
Litwa - 6,
Polska - 2
Federacja Rosyjska - 2
Cel ogólny projektu – poprawa wizerunku krajów Euroregionu Niemen: Litwy, Polski i Federacji Rosyjskiej (Obwodu Kaliningradzkiego) poprzez wkład w kształtowanie wartości gospodarczych, kulturalnych i politycznych.
Cele bezpośrednie projektu:
1.Wzamcnianie współpracy pomiędzy społecznością lokalną, organizacjami pożytku publicznego, jednostakmi administracyjnymi i partnerami społeczno-ekonomicznymi.
2.Utworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, turystyki i współpracy kulturalnej.
3.Zmniejszanie różnic pomiędzy regionami.
Podczas realizacji projektu przewiduje się: utworzenie na stronie internetowej Biura Euroregionu Niemen w Mariampolu „Serwisu informacyjnego“, utworzenie 1 nowej strony internetowej oraz odnowienie i rozbudowanie 8 innych stron partnerów, przygotowanie do druku i wydanie 14 nakładów czasopism, opracowanie i wydanie 10000 szt. broszur, ulotek, folderów, zakup urządzeń do drukowania, 2 komputerów wraz z oprogramowaniem, 1 urządzenia wielofunkcyjnego, 2 zestawów mebli, opublikowanie 2 artykułów, zorganizowanie 3 spotkań partnerskich i 1 konferencji podsumowującej.
Przewiduje się, iż zostanie nawiązanych 7-15 kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami kulturalnymi, centrami informacji turystycznej itp. Dzięki poprawie wizerunku regionu nastąpi rozwój gospodarki, wzrośnie liczba miejsc pracy i zatrudnienie.
Projekt zachęci do współpracy samorządy oraz regiony zrzeszone w Euroregionie Niemen i zlokalizowane na terenach objętych Programem Interreg III A podczas realizacji projektu i po jego zakończeniu. Podczas realizacji projektu będą wykonywane wspólne prace mające na celu gromadzenie informacji, wydawanie czasopism. Partnerzy będą dzielić się zdobytym doświadczeniem i zrealizują następujące działania:
1.I spotkanie partnerskie
Przewiduje się, iż podczas spotkania partnerów zostaną omówione działania projektu, szczegółowy harmonogram prac na najbliższy okres, podział odpowiedzialności. Uczestnicy: przedstawiciele partnerów, mass media. Przewiduje się, iż spotkanie odbędzie się w Mariampolu.
2.Zakup urządzeń
Przewidziano zakup urządzeń do drukowania, 1 komputera wraz z oprogramowaniem. Za pomocą w/w urządzenia drukowane będą wydawnictwa małej poligrafii: ulotki, broszury, foldery, które są niezbędne w celu prezentacji Euroregionu oraz samorządów zrzeszonych w Euroregionie Niemen podczas wystaw turystycznych i przedsiębiorczości, na targach i różnego typu spotkaniach.
3.Utworzenie i rozwój „Serwisu informacyjnego” na stronach internetowych Biura Euroregionu Niemen w Mariampolu
Podczas realizacji niniejszego działania przewiduje się przygotowanie i utworzenie „Serwisu informacyjnego” na stronach internetowych Biura Euroregionu Niemen w Mariampolu, w którym co miesiąc zostanie zamieszczonych informacje w języku litewskim, polskim i rosyjskim, informacji o różnorodnych imprezach, wydarzeniach odbywających się na obszarze Euroregionu Niemen.
4.Tworzenie, odnawianie oraz rozbudowywanie stron internetowych
Przewiduje się odnowienie stron internetowych Okregu Mariampol, Administracji Naczelnika Okręgu Alytus, Urzędu Miasta Alytus, Urzędu Miasta Mariampol, Centrum Informacji Turystycznej i Przedsiębiorczosći w Druskiennikach, Urzędu Gminy w Puńsku, Stowarzyszenia Euroregionu Niemen (zmiana struktury, wyglądu, wprowadzenie nowych języków itp.).
5.II spotkanie partnerskie
Podczas spotkania partnerów przewidziano omówienie toku dalszej realizacji projektu oraz powstałych problemów. Przewiduje się, iż spotkanie zostanie zorganizowane w Suwałkach.
6.Prace wydawnicze
Podczas projektu przewiduje się przygotowanie i wydanie w określonych nakładach 13 czasopism: 7 o charakterze informacyjno-analitycznym (wspólne Interreg/Tacis) i 6 o charakterze reprezentacyjnym (3 z nich wspólne Interreg/Tacis). W czasopismach o charakterze informacyjno-analitycznym będą publikowane ciekawe dla mieszkańców samorządów Euroregionu artykuły na następujące tematy: przedsiębiorczość, turystyka, rozrywka, sport, itp. 6 reprezentacyjnych czasopism miałoby charakter tematyczny (turystyka, kultura, czas wolny i rozrywka) oraz regionalny (z przeznaczeniem dla poszczegółnych regionów: Mariampol, Alytus, Podlasie). Czasopisma o charakterze informacyjno-analitycznym będą wydawane w nakładzie 4000 egz.: 2000 egz. w języku litewskim, 1000 egz. w języku rosyjskim, 1000 egz. w języku polskim. Czasopisma o charakterze reprezentacyjnym będą wydawane w nakładzie 5000 egz.: 1000 egz. w języku litewskim, 1000 egz. w języku rosyjskim, 1000 egz. w języku polskim, 2000 egz. w języku angielskim.
7.III spotkanie partnerskie
Podczas spotkania partnerów przewidziano omówienie toku dalszej realizacji projektu, szczególną uwagę zwracając na problemy związane z wydawaniem czasopisma. Zorganizowanie spotkania przewidziano w Czerniachowsku, przewidywana liczba uczestników
8.Promocja projektu
Podczas realizacji niniejszego działania przewidziano zamieszczanie informacji o realizowanym projekcie na stronach internetowych partnerów projektu i Wnioskodawcy. Informacje o realizacji projektu przedstawiane podczas spotkań partnerskich i konferencji podsumowującej będą dostępne dla przedstawicieli mass mediów, którzy będą zaproszeni do uczestnictwa w w/w spotkaniach. Przewidziano także przygotowanie 2 artykułów informacyjnych i zamieszczenie ich w prasie. Oprócz tego w miarę możliwości projekt będzie prezentowany na różnych seminariach, konferencjach, spotkaniach z partnerami i innych imprezach.
9.Konferencja podsumowująca
Podczas konferencji podsumowującej będą omówione wyniki projektu, możliwości dalszej poprawy wizerunku stron. Przewidziano, iż w konferencji będzie uczestniczyć około 90 osób: przedstawicieli partnerów, samorządów, ministerstw (w tym 60 z nich zostanie sfinansowanych ze środków Interreg).
10. Zarządzanie projektem
Realizuje się zarządzanie projektem, kontrolę, podział zadań, podejmuje się decyzje strategiczne związane z realizacją projektu, organizuje zamówienia publiczne, nawiązuje kontakty z odpowiedzialnymi instytucjami, następuje koordynacja działań, zarządzanie środkami finansowymi projektu, sporządza się sprawozdania, wnioski o wypłaty itp.
Rola partnerów:

Projekt będzie też wspierał zasady dobrego sąsiedztwa, koordynował rozwój gospodarczy i społeczny, stworzy przesłanki do dalszej ścisłej wspópracy transgranicznej, do wspólnego rozwoju regionów przygranicznych oraz integracji w nową przestrzeń społeczno-gospodarczą UE.
Wdrożenie niniejszych inicjatyw trangranicznych przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców regionów, które podjęły się współpracy, zmniejszenia różnic gospodarczych, spójności społeczno-gospodarczej, rozwoju handlu, średnich i małych przedsiębiorstw, dynamicznego rozwoju pogranicza, infrastruktury trystycznej i transportu.
Projekt utworzy warunki dla generowania kolejnych projektów, tworzenia nowych produktów i podejmowania działań w sferze biznesu.
Projekt jest związany z Programem Sąsiedztwa Polska, Litwa, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, zgodny z wybranym działaniem oraz ustalonymi celami: wzmacnianie współpracy pomiędzy społecznością lokalną, organizacjami pożytku publicznego, jednostakmi administracyjnymi i partnerami społeczno-gospodarczymi; utworzenie nowej sieci i struktury współpracy transgranicznej.
Projekt zachęci do współpracy samorządy zrzeszone w Euroregionie Niemen i zlokalizowane na terenach objętych Programem Interreg III A podczas realizacji projektu i po jego zakończeniu. Podczas realizacji projektu będą wykonywane wspólne prace mające na celu gromadzenie informacji, wydawanie czasopism. Partnerzy będą dzielić się zdobytym doświadczeniem. Wspólne prace podczas realizacji projektu będą pozytywnie oddziaływać na rozwój Euroregionu także w przyszłości oraz stworzą przesłanki do dalszej ścisłej współpracy transgranicznej. Zostaną nawiązane nowe kontakty trangraniczne pomiędzy instytucjami władzy i administracji, przedsiębiorcami, instytucjami turystycznymi i kulturalnymi. Projekt przyczyni sie do podjęcia wspólnych działań biznesowych, organizacji wspólnych imprez i świąt, tworzenia nowych produktów turystycznych itp. Projekt przyczyni się też do podkreślenia tożsamości narodów i zaprezentowania ich swoistości sąsiadom zamieszkałym po drugiej stronie granicy oraz pozwoli na znalezienie cech wspólnych pomiędzy sąsiednimi krajami.

PDF 


CIT

BIP