zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

“Poprawa kontaktów turystycznych na pograniczu polsko-litewskim poprzez tworzenie centrów informacji turystycznej”

“Poprawa kontaktów turystycznych na pograniczu polsko-litewskim poprzez tworzenie centrów informacji turystycznej”
Projekt  Nr 2005/199
cała wartość projektu 421369 euro
po stronie polskiej realizuje projekt
Urząd Gminy Puńsk - 73524 euro
okres realizacji 01/08/2006 - 30/06/2008

Cele ogólne projektu:
1)zachęcanie do rozwoju turystyki jako czynnika wspierającego rozwój ekonomiczny regionów pogranicza polsko-litewskiego;
2)poprawa kontaktów turystycznych poprzez rozpowszechnianie informacji turystycznej w regionach pogranicza polsko-litewskiego.
Cele bezpośrednie
1)poprawa usług świadczonych dla turystów w centrach informacji turystycznej w Łoździejach i w Puńsku;
2)rozpowszechnianie informacji turystycznej na pograniczu polsko-litewskim;
3)dotarcie do nowych grup docelowych, potencjalnych użytkowników informacji turystycznej;
4)zwiększenie liczby turystów w regionach pogranicza polsko-litewskiego.
Zadania
1)poprawa usług świadczonych dla turystów w centrach informacji turystycznej w Łoździejach i w Puńsku;
2)rozpowszechnianie informacji turystycznej na pograniczu polsko-litewskim;
3)dotarcie do nowych grup docelowych, potencjalnych użytkowników informacji turystycznej;
4)zwiększenie liczby turystów w regionach pogranicza polsko-litewskiego.
Działania, które zostały wykonane:
1)Zamówienia publiczne.
2)Opracowanie dokumentacji technicznej obiektu Centrum Informacji Turystycznej w Łoździejach.
3)Budowa obiektu Centrum Informacji Turystycznej w Łoździejach oraz remont pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej w Puńsku.
4)Promocja rezultatów projektu.
Produkty:
1)Dokumentacja techniczna obiektu Centrum Informacji Turystycznej w Łoździejach;
2)Budowa i wyposażenie obiektu Centrum Informacji Turystycznej w Łoździejach
( powierzchnia 200 m2), zagospodarowana infrastruktura otoczenia;
3)Wyremontowane i wyposażone pomieszczenia Centrum Informacji Turystycznej w Puńsku
( powierzchnia 416 m2), zagospodarowana infrastruktura otoczenia.
Rezultaty:
1)80 % ulegną poprawie usługi świadczone dla turystów w centrach informacji turystycznej w Łoździejach i w Puńsku;
2)80 % zwiększy się przepływ informacji turystycznej na pograniczu polsko-litewskim;
3)dotarcie do 3 nowych grup docelowych, potencjalnych użytkowników informacji turystycznej;
4)30 % zwiększy się liczba turystów w regionach pogranicza polsko-itewskiego.
Oddziaływanie trangraniczne:
1)Z powodu zwiększenia się liczby turystów wzrośnie zapotrzebowanie na usługi związane z wyżywieniem i zapewnieniem bazy noclegowej oraz inne usługi turystyczne, co z kolei zachęci mieszkańców pogranicza polsko-litewskiego (rejonu Łoździeje i Gminy Puńsk) do zajęcia się własną działalnością. Niniejszy fakt przyczyni się też do zmniejszenia bezrobocia, zwiększenia dochodów i podniesienia poziomu życia ludzi a tym samym do zbliżenia ich z mieszkańcami ośrodków centralnych.
2)Dogodne warunki dla rozwoju informacji turystycznej i nawiązania kontaktów turystycznych na pograniczu polsko-litewskim przyczynią się do nawiązania ścisłej współpracy mieszkańców zamieszkujących regiony pogranicza polsko-litewskiego;
Projekt jest zgodny ze strategią, priorytetami i celami Programu Sąsiedztwa Polska, Litwa, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. W projekcie uczestniczy partner zagraniczny i wnosi swój wkład finansowy. Każdy z partnerów otrzyma rezultat projektu. Po stronie litewskiej zostanie wzniesiony nowy obiekt na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Łoździejach, zostanie zagospodarowana infrastruktura otoczenia, w celu zapewnienia wygody turystom zmianie ulegnie położenie geograficzne centrum (z centrum rejonu zostanie przeniesione do strefy pogranicza). Po stronie polskiej zostaną wyremontowane pomieszczenia przeznaczone na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Puńsku, zostanie zagospodarowana infrastruktura otoczenia. Ponieważ projekt pobudza do rozwoju turystyki w regionach pograniczu polsko-litewskiego, przyczynia sie też do współpracy transgranicznej i poprawy czynników wspierających rozwój ekonomiczny.
Przewidywane oddziaływanie projektu będzie miało wielkie znaczenie dla całego pogranicza polsko-litewskiego, zwłaszcza dla rejonu Łoździeje i Gminy Puńsk.
Podczas realizacji niniejszego projektu zostaną utworzone dwa główne produkty infrastrukturalne – jeden w Polsce i jeden na Litwie. Nowo wybudowany obiekt Centrum Informacji Turystycznej w Łoździejach oraz zagospodarowana infrastruktura otoczenia stanie się własnością Partnera Wiodącego – Instytucji publicznej Centrum Informacji Turystycznej w Łoździejach, które zostało powołane przez samorząd Łoździeje w celu promowania informacji turystycznej. Wyremontowane pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Puńsku oraz zagospodarowana infrastruktura otoczenia staną się własnością Partnera Finansowego – Urzędu Gminy Puńsk. Ponieważ w Puńsku dotychczas nie było centrum informacji turystycznej, dlatego też nie nawiązano współpracy pomiędzy regionami Łoździeje i Puńsk w sferze promowania informacji turystycznej. Inicjatywa podjęta przez Partnera Wiodącego sprawiła, iż samorząd Gminy Puńsk docenił potrzebę społeczną i ekonomiczną promowania informacji turystyczne oraz nawiązując do dobrego przykładu sąsiedztwa rejonu Łoździeje podjął działania w kierunku utworzenia korzystnych warunków dla rozwoju informacji turystycznej w Puńsku. Niniejszy fakt zachęcił oba regiony graniczne do podjęcia działań partnerskich w zakresie przepływu informacji turystycznej. Pierwszym rezultatem partnerstwa jest niniejszy projekt. Słusznie zauważono, że im więcej będzie promowanej informacji o turystyce, obiektach kulturalnych znajdujących się w regionach pogranicza polsko-litewskiego, im większy krąg społeczeństwa uzyska inormację o możliwościach wypoczynku i rekreacji w niniejszych regionach, tym więcej przybędzie turystów i skorzysta z usług świadczonych przez miejscowe społeczeństwo i przedsiębiorców w zakresie turystyki, żywienia, zapewnienia bazy noclegowej. Korzyści pośrednie osiągną też mieszkańcy pogranicza polsko-litewskiego. Wzrost zapotrzebowania na usługi turystyczne, w zakresie żywienia i zapewnienia bazy noclegowej zachęci ich do rozpoczęcia działalności indywidualnej, zwiększy zatrudnienie i podniesie dochody mieszkańców. Projekt przyczyni się też do rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów pogranicza polsko-litewskiego i tym samym pobudzi regiony do podjęcia działań partnerskich również w innym sektorze.
Obiekty infrastrukturalne utworzone podczas realizacji projektu zarówno w Polsce jak i na Litwie zostaną wykorzystane do poprawy przepływu informacji turystycznej. Poprawie ulegną warunki usług świadczonych zarówno turystom miejscowym jak i przybywającym. Ponieważ poprawie i wyposażeniu ulegnie infrastruktura otoczenia, centra turystyczne przyciągną większą liczbę turystów podróżujących rowerami, zostaną przystosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych. Oprócz tego zostaną utworzone dogodne warunki do wykorzystania nowoczesnych środków promujących informację, dzięki czemu informacja zostanie przekazana dla większej liczby osób i tym samym zwiększy liczbę turystów na pograniczu polsko-litewskim.
Projekt Nr  2005/199 Poprawa kontaktów turystycznych na pograniczu polsko-litewskim poprzez tworzenie centrów informacji turystycznej”jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA.
Autor
Witold Liszkowski
Jolanta Lutyńska

     CIT

BIP