zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

“Szlak pielgrzyma Polska – Litwa”

Projekt 2005/040
“Szlak pielgrzyma Polska – Litwa”
okres realizacji projektu
01/07/2006 – 11/01/2008
wartość całego projektu 84020 euro
Urząd Gminy Puńsk – 8070 euro

Cel ogólny projektu „Szlak Pielgrzyma Polska-Litwa“ – rozwijanie współpracy transgranicznej poprzez z zachęcanie do rozwoju turystyki poznawczej i turystyki dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-litewskim. Cele szczegółowe projektu:
Zapewnienie korzystnych warunków dla tworzenia środowiska atrakcyjnego i przychylnego dla turystów poprzez opracowanie dokumentacji technicznej trasy „Szlak Pielgrzyma”;
Zapewnienie rozwoju infrastruktury turystycznej regionów pogranicza poprzez utworzenie pomocniczej infrastruktury szlaku turystycznego;
Tworzenie atrakcyjnego środowiska informacyjnego oraz dążenie do uzyskania pozytywnej opinii turystów.
Cel ogólny projektu – rozwijanie współpracy transgranicznej poprzez z zachęcanie do rozwoju turystyki poznawczej i turystyki dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-litewskim. 

Zakreślony cel skierowany jest w kierunku tworzenia długoterminowej i konsekwentnie realizowanej wspólnej dla samorządu Alytus (Litwa) i Gminy Puńsk (Polska) polityki rozwoju infrastruktury tyrystycznej, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, kulturalnych i rekreacyjnych a także po ujednoliceniu interesów osób fizycznych, prawnych, grup tych osób, społeczności, samorządów i władz – w kierunku pobudzania do rozwoju turystyki i inwestycji w celu uzyskania rozwoju społeczno-gospodarczego.

Cele szczegółowe projektu dążące do osiągnięcia wspólnego celu:
1.Zapewnienie korzystnych warunków dla tworzenia środowiska atrakcyjnego i przychylnego dla turystów poprzez opracowanie dokumentacji technicznej trasy „Szlak Pielgrzyma”.

Niniejszy cel zostanie osiągniety w chwili opracowania dokumentacji technicznej trasy turystycznej „Szlak Pielgrzyma Polska-Litwa“ (studium możliwości, plany szczegółowe miejsc odpoczynku), co przyczyni sie do utworzenia koncepcji korzystania i zachowania wybranego obszaru na pograniczu polsko-litewskim, podjęcia właściwych kroków w celu zachowania i racjonalnego wykorzystania zasobów turystycznych.

2.Zapewnienie rozwoju infrastruktury turystycznej regionów pogranicza poprzez utworzenie pomocniczej infrastruktury szlaku turystycznego.

W celu pomyślnego rozwoju turystyki regionów pogranicza należy budować odpowiednią infrastrukturę i przystosować ją na potrzeby turystów. Niniejszy cel zostanie osiągniety w chwili wyznaczenia dwóch, spełniających wymagania turystów miejsc odpoczynku na nowej trasie turystycznej „Szlak Pielgrzyma“.

3.Tworzenie atrakcyjnego środowiska informacyjnego oraz dążenie do uzyskania pozytywnej opinii turystów.

Dążąc do przyciągnięcia znacznie większej liczby turystów do regionów pogranicza, należy użyć środków marketingowych, rozpowszechniać informacje promujące istniejące na pograniczu lub przewidywane obiekty turystyczne z podkreśleniem atrakcyjności i możliwości turystyki rekreacyjnej i aktywnej. Niniejszy cel zostanie osiągnięty po przeprowadzeniu kampanii informacyjnej.

Projekt będzie realizowany w trzech etapach:
1.Przygotowawczy (I spotkanie partnerskie);
2.Realizacji (Opracowanie studium możliwości, opracowanie planów szczegółowych, budowa miejsc odpoczynku, opracowanie przewodnika turystycznego, II spotkanie partnerskie);
3.Końcowy (wycieczka pilotażowa „Szlak Pielgrzyma ...”, udział w targach turystycznych w Wilnie, III spotkanie partnerskie, konferencja podsumowująca).
Główne produkty i rezultaty projektu:
odnowienie stron internetowych samorządu rejonowego Alytus i Urzędu Gminy Puńsk, na których zamieszczone zostaną informacje o obiektach i szlakach turystycznych na pograniczu polsko-litewskim;
budowa dwóch miejsc odpoczynku koniecznych dla „Szlaku Pielgrzyma”;
utworzenie i zaprezentowanie nowego produktu turystyki aktywnej – „Szlak Pielgrzyma”;
wdanie przewodnika turystycznego;
budowa 4 stoisk informacyjnych;
zorganizowanie trzech spotkań partnerskich – konferencji.
Efektywną i jakościową realizację projektu zapewni ścisła współpraca partnerska oraz kompetencje zespołu realizującego projekt.
Projekt jest zgodny z Programem Sąsiedztwa Polska, Litwa, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej oraz z działaniem 1.4. Poprzez realizację niniejszego projektu dąży się do pobudzania dobrych stosunków sąsiedzkich, zrównoważonego rozwoju politycznego i społecznego pogranicza polsko-litewskiego. Wspólnie podjęta praca oraz dyskusje wokół aktualnych wydarzeń podczas tworzenia i rozwijania infrastruktury turystycznej pogranicza polsko-litewskiego przyczyni się do propagowania turystyki (jako jednego z czynników zapewniających umacnianie rozwoju gospodarczego regionu pogranicza) oraz dalszej współpracy.

Bezpośredni odbiorcy korzyści:
zróżnicowani wiekowo miejscowi i przybywający turyści, których pasją jest turystyka poznawcza;
Samorząd Rejonowy Alytus, Administracja Naczelnika Okręgu Alytus, Gmina Puńsk.
Pośredni odbiorcy korzyści:
Przedsiębiorcy regionów Alytus i Puńsk świadczący (zamierzający świadczyć) usługi turystyczne;
Społeczności religijne i wiejskie;
Organizacje pozarządowe.
Niniejsze grupy docelowe zostały wyznaczone w celu pobudzania turystyki miejscowej i przybywającej w regionach pogranicza polsko-litewskiego, co z kolei przyczyni się do przyciągania inwestycji w sektorze usług, tworzenia nowych miejsc pracy i tym samym pobudzi zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionu pogranicza.

Projekt zostanie zrealizowany w oparciu o wcześniejsze doświadczenia i ocenę obowiązującej bazy prawnej oraz poprzez podział odpowiedzialności pomiędzy Partnerami i podjęcie wspólnych działań związanych z realizacją projektu.
Projekt nie budzi żadnych wątpliwości i zachowana jest jego ciągłość. Na realizację działań wyznaczone zostały odpowiedne terminy z uwzględnieniem różnego rodzaju czynników: procedury związane z przetargami publicznymi, niekorzystne warunki przyrodnicze, itp. Harmonogram działań został ustalony w sposób odpowiedzialny poprzez dokładne ustalenie czasu realizacji każdego działania, zachowanie kolejności i związku z innymi działaniami. W celu zarządzania projektem przewiduje się odpowiednią liczbę pracowników, liczbę dni koniecznych na realizację projektu, wykorzystanie na potrzeby projektu posiadanych dóbr (pomieszczenia biurowe, telefon, fax, kserokopiarka, środki transportu).
Opracowanie studium możliwości, planów szczegółowych, wyznaczenie miejsc odpoczynku, organizacja wycieczki pilotażowej, udział w targach turystycznych – to działania podstawowe służące do osiągnięcia zamierzonego rezultatu – budowy infrastruktury szlaku turystycznego.
Działania związane z promocją projektu będą miały bezpośredni wpływ na osiągnięcie rezultatów i utworzą atrakcyjne środowisko informacji turystycznej, dążąc do uzyskania pozytywnej opinii turystów.
Podczas realizacji projektu skutecznie będzie gromadzona informacja z realizacji projektu i sprawozdawczości finansowej, na podstawie której w określonych terminach zostaną przygotowane sprawozdania z realizacji projektu. Dążąc do zapewnienia właściwego przebiegu projektu i jego zarządzania, zostały przewidziane działania, które bezpośrednio nie będą miały wpływu na osiągnięte rezultaty, lecz ich realizacja jest istotna, ponieważ zapewni jakość realizowanego projektu: organizację spotkań partnerskich-konferencji, przygotownie międzyokresowych i końcowych sprawozdań z realizacji projektu.
Podczas realizacji niniejszego projektu dąży sie do pobudzania zasad dobrego sąsiedztwa, zrównoważonego rozwoju politycznego i społecznego na obszarach regionu pogranicza polsko-litewskiego. Niniejszy projekt jest kontynuacją projektów, które wspomagają rozwój społeczeństwa i rozwój gospodarczy niniejszych regionów. Wspólnie podjęta praca oraz dyskusje wokół aktualnych wydarzeń podczas tworzenia i rozwijania infrastruktury turystyki aktywnej pogranicza, utworzą warunki dla dalszej ścisłej współpracy w procesie tworzenia społeczeństwa demokratycznego, o zrównoważonym rozwoju i znaczeniu międzynarodowym w UE. Projekt stworzy podstawy do wyznaczenia ciągłej części trasy turystycznej z Polski na Litwę, z którego korzyści gospodarcze osiągną organizacje świadczące usługi w sektorze turystyki, osoby zajmujące się agroturystyką lub podmioty świadczące inne usługi w zakresie turystyki.
Tworząc regiony podejmujące współpracę transgraniczną na obszarze Unii Europejskiej przewiduje się, iż:
1.Ulegnie poprawie jakość życia i zmniejszy się zróżnicowanie rozwoju;
2.Nastąpi zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy;
3.Regiony zostaną pobudzone do rozwoju handlu;
4.Nastąpi intensywny rozwój drobnej i średniej przedsiębiorczości;
5.Zmniejszy się napięcie na rynku pracy;
6.Nastąpi rozwój infrastruktury municypalnej pogranicza;
7.Nastąpi intensywny rozwój infrastruktury turystycznej;
8.Nastąpi rozwój infrastruktury transportu;
9.Zostaną skutecznie zabezpieczone zasoby naturalne;
10.Znacznie ożywi się współpraca w sektorze usług społecznych: oświata, ochrona zdrowia.
11.Specjaliści podzielą się nabytym doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą.
1

2.Niniejsze czynniki są szczególnie ważne podczas oceny potencjalnych korzyści, które w przyszłości może przynieść projekt dla regionów położonych po obu stronach granicy polsko-litewskiej.

Więcej infromacji na srtonie internetowej www.arsa.lt/piligrimu-kelias

drukuj PDF 


CIT

BIP