zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

RODO

W Gminnej Spółce Wodnej Szeszupe został powołany Inspektor Ochrony Danych - Agnieszka Szołtysek. Z IOD można się skontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych pod adresem: iod.szeszupe@grupaformat.pl.

Poniżej klauzule informacyjne:

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych


Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Gminna Spółka Wodna Szeszupe
ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk
ug.punsk@gmail.com
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: Agnieszka Szołtysek
iod.szeszupe@grupaformat.pl
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: Realizacji zamówienia/umowy
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351)/podpisana przez Panią/Pana umowa.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
Okres przechowywania danych: 5 lat po sporządzeniu sprawozdania finansowego.
Ma Pana/Pani prawo do: 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są: Pobrane zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351). Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia/umowy.
Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniuKLAUZULA INFORMACYJNA
dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
Administratorem Pana/i Danych jest: Gminna Spółka Wodna Szeszupe
ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk
ug.punsk@gmail.com
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: Agnieszka Szołtysek
iod.szeszupe@grupaformat.pl
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1040)
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane są przekazywane do:
- biura rachunkowego – w celu bieżącej obsługi kadrowo – płacowej;
- Urzędu Skarbowego,
- ZUS-u;
- KRUS-u – dotyczy pracowników, którzy korzystają z kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego;
- kancelarii prawnej – tylko w momencie gdy nastąpi zajęcie komornicze;

Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.
Okres przechowywania danych: Pana/Pani dane będą przechowywane przez:
• Pracownicy zatrudnieni przed 01.01.1999 r.- 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy;
• Pracownicy zatrudnieni między 01.01.1999 a 31.12.2018 – 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy, jeżeli nie zostały złożone dokumenty: ZUS OSW i ZUS RIA;
• Pracownicy zatrudnieni między 01.01.1999 a 31.12.2018 - 10 lat od daty zakończenia stosunku pracy, jeżeli zostały złożone dokumenty ZUS OSW i ZUS RIA;
• Pracownicy zatrudnieni od 01.01.2019 r. - 10 lat od daty zakończenia stosunku pracy.
Ma Pana/Pani prawo do: 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są: wymogiem ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040).
Brak podania danych skutkuje: niewywiązaniem się z wymogów ustawy.
Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu


KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych


Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Gminna Spółka Wodna Szeszupe
ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk
ug.punsk@gmail.com
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: Agnieszka Szołtysek
iod.szeszupe@grupaformat.pl
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: Odbycia praktyki zawodowej/stażu
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Podpisana przez Panią/Pana umowa dotycząca realizacji praktyk zawodowych/stażu
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani danie nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez 10 lat od zakończenia praktyk/stażu.
Ma Pana/Pani prawo do: 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są: Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości odbycia praktyki zawodowej/stażu.
Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu
CIT

BIP