zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty 2019-2020                                                                                                                                    

Projekt nr LT-PL-3R-254
pt. „Historia litewsko-polska z perspektywy trzech miast”


współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska

Ogólny cel projektu: zwiększenie współpracy pomiędzy samorządami Pagegiai, Puńsk oraz Kėdainiai poprzez wspieranie, rozwój oraz zwiększenie zainteresowania wspólnym dziedzictwem kulturowym, w celu przyciągnięcia większej liczby turystów z LT i PL oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.
Realizacja działań projektu pozwoli trzem miastom, tak samo jak i pograniczu polsko-litewskiemu w rozwijaniu dziedzictwa kulturowego, tworzeniu nowych atrakcyjnych miejsc turystycznych oraz zachowaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego. Cel ma być osiągnięty poprzez ustanowienie trwałych powiązań w zakresie rozwoju kultury, wymiany, promocji, organizowanie imprez kulturalnych, tworzenie ujednoliconych wycieczek dla zwiedzających, dostosowanie muzeów do potrzeb turystów, w szczególności dla starszych i niepełnosprawnych osób.

W ramach projektu są planowane następujące działania:
- renowacja starej plebanii w Puńsku;
- 2 wizyty studyjne: w Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku;
- wspólne szkolenia: „Technologiczne innowacje w muzeach jako źródła przewagi konkurencyjnej” oraz „Zachowanie lokalnego rękodzieła”;
- promocja projektu (m.in. tablica informacyjna, ulotki, magnesy, artykuły prasowe, 3D okulary).

Czas trwania projektu: 18 miesięcy (od 01.04.2019 r. do 30.09.2020 r.).
Beneficjent Wiodący – Administracja Samorządu Pagėgiai, Beneficjent 2 – Gmina Puńsk, Beneficjent 3 – Muzeum Regionalne Kėdainiai.

Całkowity budżet projektu: 714 771,24 EUR
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 607 555,53 EUR
Wkład własny tj. 15% 107 215,71 EUR

Budżet Gminy Puńsk: 214 643,69 EUR

Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 182 447,13 EUR

Wkład własny tj. 15% 32 196,56 EUR


Projekt nr LT-PL-3R-253
pt. „Wzmacnianie współpracy w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych”


współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska

Ogólny cel projektu: utrzymanie w Puńsku, Sejnach, Pagėgiai i Birštonas zdolności instytucjonalnych samorządów w celu wsparcia starzejącego się społeczeństwa, ponadto dawanie dobrego przykładu innym przygranicznym miastom w Polsce i w Litwie.

Projekt ma za zadanie:
- zwiększenie zadowolenia osób starszych z instytucji publicznych świadczących opiekę zdrowotną w obszarze transgranicznym LT-PL;
- podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego z obszaru transgranicznego LT-PL w ramach specjalistycznego leczenia starzejącego się społeczeństwa;
- wspieranie warunków pracy i poszerzanie wiedzy personelu medycznego LT-PL poprzez wymianę doświadczeń;
- zwiększenie ilości i jakości świadczonych usług zdrowotnych w instytucjach publicznych opieki zdrowotnej;
- zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług w publicznych zakładach opieki medycznej.

W ramach projektu są planowane następujące działania:
- utworzenie i wyposażenie gabinetu ginekologicznego w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Puńsku;
-  utworzenie i wyposażenie gabinetu okulistycznego w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Puńsku;
- zakup nowych urządzeń do gabinetu stomatologicznego w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Puńsku;
- 2 wspólne szkolenia dla personelu medycznego: „Wydajność pracy osobistej” oraz „Zagrożenia dla zdrowia i życia”;
- 2 wizyty studyjne
- 1 „Biała Niedziela” – otwarte dni
- promocja projektu (m.in. tablica informacyjna, apteczki, artykuły prasowe).

Czas trwania projektu: 18 miesięcy (od 01.04.2019 r. do 30.09.2020 r.).
Beneficjent Wiodący – Gmina Puńsk, Beneficjent 2 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, Beneficjent 3 - Administracja Samorządu Pagėgiai, Beneficjent 4 - Administracja Samorządu Birštonas.

Całkowity budżet projektu: 804 870,72 EUR
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 684 140,09 EUR
Wkład własny tj. 15% 120 730,63 EUR

Budżet Gminy Puńsk: 176 786,44 EUR
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 150 268,47 EUR
Wkład własny tj. 15% 26 517,97 EUR


Gmina Puńsk realizując projekt nr LT-PL-3R-253 pt. „Wzmacnianie współpracy w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG VA Litwa-Polska 2014-2020 przeprowadziła już kilka działań.


W ramach projektu, w dniach 30-31 maja odbyła się wizyta studyjna w Puńsku. W wydarzeniu uczestniczyło 20 osób – po 5 osób od każdego z Partnerów projektu, tj. Gminy Puńsk, SPZOZ w Sejnach, Administracji Samorządu Pagėgiai (Litwa) i Administracji Samorządu Birštonas (Litwa). Uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy Ośrodka Zdrowia w Puńsku oraz obejrzeć jego wszystkie pomieszczenia wraz z wyposażeniem. Wizyta studyjna w Puńsku odbyła się jako pierwsza z czterech wizyt, które będą przeprowadzone kolejno u każdego z Partnerów. Wizyty te mają na celu umożliwienie wymianę doświadczeń między Partnerami w dziedzinie służby zdrowia, zidentyfikować wspólne cele, mocne i słabe strony. Podsumowanie wizyty studyjnej w Puńsku odbyło się podczas wspólnych warsztatów, które też są jednym z działań projektu. Warsztaty w Puńsku odbyły się w dniach 28-29 czerwca br. i uczestniczyło w nich 24 osoby (po 6 osób od każdego Partnera).

         

Ponadto Gmina Puńsk ogłosiła już przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia do gabinetu ginekologicznego, okulistycznego i stomatologicznego dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puńsku. Natomiast SPZOZ w Sejnach dzięki projektowi zakupi dwa nowe ambulanse wraz z wyposażeniem. Nowy ambulans oraz wyposażenie zakupi również Samorząd w Pagėgiai, natomiast Samorząd w Birštonas zakupi łóżka lekarskie oraz meble do gabinetów lekarksich.


W okresie realizacji projektu odbędzie się również 8 wspólnych kursów szkoleniowych dla personelu medycznego: dwa w Puńsku, cztery w Sejnach i dwa w Pagėgiai. Szkolenia będą dotyczyły m.in.: wydajności pracy personelu medycznego, zagrożeń życia i zdrowia w sektorze medycznym, ratownictwa medycznego dzieci i dorosłych, reanimacji noworodków i postępowania w przypadku nieoczekiwanego porodu, kursów pierwszej pomocy, profesjonalnego pielęgniarstwa oraz opieki psychologicznej osób starszych.


Oprócz tego w Puńsku oraz w Pagėgiai odbędą się również Dni Otwarte. W Puńsku będzie to tzw. „Biała Niedziela“ podczas której zostanie bezpłatnie wykonanych 20 ginekologczych USG, 20 badań okulistycznych, 20 badań dentystycznych. W wydarzeniu będa mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy, a w szczególności osoby starsze.


Gmina Puńsk realizując projekt LT-PL-3R-254 „Historia litewsko-polska z perspektywy trzech miast“ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Lietuva-Polska 2014-2020 przeprowadziła pierwsze wspólne warsztaty pt. „Wizyta w Muzeum Starej Plebanii w Puńsku i ocena sytuacji – problemy i rozwiązania”, które odbyły się 25/26 lipca 2019 r. w Puńsku.


W warsztatach uczestniczyły osoby z Puńska, Pagegiai i Kedainiai, zarówno pracownicy z instytucji Beneficjenta, czyli Gminy Puńsk, jak i osoby z instytucji kulturalnych, historycznych, centrów turystycznych, muzeum. Podczas tych warsztatów uczestnicy poznali specyfikę Muzeum oraz jego zakres działalności, obecne problemy i potencjalne sposoby ich rozwiązania.

Gmina Puńsk uczestniczyła również w warsztatach w Pagegiai, które odbyły się w dniach 6-7 oraz 14-15 czerwca 2019 r. Tam uczestnicy zapoznali się z działalnością Muzeum Martyno Jankaus, jego teraźniejszą sytuacją i problemami z jakimi się boryka oraz możliwościami rozwiązań.

Warsztaty są jednym z działań projektu mające na celu utworzenie sieci promocji wspólnej historii oraz dziedzictwa historycznego. Po zakończeniu wszystkich warsztatów (u każdego z Partnerów) nastąpi podpisanie Porozumienia Współpracy w zakresie promocji wspólnej historii i dziedzictwa kulturowego. Porozumienie będzie zawierać m. in. elementy strategiczne dotyczące promocji wspólnego dziedzictwa oraz listę przyszłych możliwych wspólnych projektów. Dlatego oba warsztaty w Puńsku są nakierowane na ten cel i w trakcie ich trwania zostaną omówione zagadnienia odnośnie tego dokumentu. Drugie warsztaty w Puńsku odbędą się we wrześniu 2019 r.

Renowacja starej plebanii w Puńsku planowana jest na przyszły rok. W ramach projektu zakupione będzie również wyposażenie m.in. system naświetleniowy, manekiny, regały wystawiennicze i ekspozycyjne.
CIT

BIP