zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty 2018

 Projekt nr LT-PL-2S-114

pt. „Wzmacnianie współpracy na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Celem projektu jest promowanie transgranicznej współpracy samorządów regionu Pagėgiai i gminy Puńsk poprzez wymianę dobrych praktyk i szukanie wspólnych rozwiązań, jak zmiejszyć wpływ działalności człowieka na obszarach przygranicznych, w tym dziedzictwa naturalnego i kulturowego, a także innych atrakcyjnych miejscach. Przyczyni się to do poprawy jakości zarządzania w administracji publicznej oraz zrównoważonego korzystania z dóbr dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionie Pagėgiai i gminie Puńsk. Idea projektu opiera się na przekonaniu, że samorząd jest odpowiedzialny za organizowanie imprez w miejscach historycznych, dziedzictwa przyrodniczego lub w innych atrakcyjnych miejscach, zmniejszając oddziaływanie na przyrodę, jak również wzmacnianie zrównoważonego korzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz bardziej skoordynowane zarządzanie zasobami naturalnymi. W ramach projektu zostanie przygotowana i przetestowana w praktyce metodologia zarządzania środowiskiem; specjaliści samorządów biorący udział w projekcie podniosą swoje kompetencje; zostaną stworzone warunki bezpieczniejszego środowiska dla przyszłych pokoleń (środowisko nie ma granic, zdrowe środowisko po jednej stronie granicy- zdrowe i po drugiej); pozytywnie zmieni się społeczne zachowanie miejscowej ludności w dziedzinie środowiska na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych w okolicy.

Czas trwania projektu: 10 miesięcy (od 01.03.2018 do 31.12.2018)

Beneficjent Wiodący – Administracja Samorządu Pagėgiai, Beneficjent 2 – Gmina Puńsk

Całkowity budżet projektu: 49.230,00 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 41.845,50 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 7.384,50 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 21.132,40 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 17.962,54 Euro
Wkład własny 15% tj. 3.169,86 Euro 


Warsztaty twórcze dla młodzieży oraz otwarta dyskusja i wydarzenie oceniania w Puńsku

w ramach projekt nr LT-PL-2S-114 pt. „Wzmacnianie współpracy na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

W dniach 10-15 sierpnia 2018 roku w Puńsku odbyły się zorganizowane przez Gminę Puńsk warsztaty twórcze dla młodzieży, w których razem z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum w Puńsku uczestniczyli przedstawiciele okolicznych szkół Samorządu Pagėgiai oraz wychowawcy grup. W dniach 14-16 sierpnia 2018 roku w Puńsku odbyły się dodatkowo otwarta dyskusja i wydarzenie oceniania, podczas których współpracowali partnerzy projektu. Wydarzenia zrealizowano w ramach projektu nr LT-PL-2S-114 pt. „Wzmacnianie współpracy na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymiwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będącego częścią Programu Współpracy Litwa-Polska Interreg VA 2014-2020. Partnerzy projektu: Administracja Samorządu Pagėgiai i Gmina Puńsk. Uczestnicy wydarzeń zwiedzili Puńsk, wzięli udział w Dniach Puńska i uroczystościach Zielnej, zapoznali się z wydarzeniami kulturalnymi i tradycjami naszego kraju, podzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie problematyki projektu.

Po przyjeździe, 10 sierpnia, uczestnicy warsztatów twórczych udali się do okolicznych wsi Puńska na zbieranie zieleni, ponieważ jednym z głównych działań przewidzianych w wydarzeniu było tworzenie wieńców dożynkowych oraz ich święcenie podczas obchodów Matki Bożej Zielnej. 11 sierpnia wszyscy uczestnicy warsztatów wraz z przewodnikiem Anastazija Sidor udali się w podróż po regionie, podczas której zwiedzili Pakamedulski Klasztor w Wigrach oraz Muzeum Wigier, Suwalski Park Krajobrazowy, wieżę widokową w Smolnikach. W Sejnach udali się do „Domu Litewskiego“, bazyliki, zwiedzili pomnik A. Baranauskasa i seminarium oraz założoną w tym roku Salę litewską. Uczestnicy warsztatów odwiedzili także kościół NMP w Puńsku, Muzeum w Starej Plebanii i warsztaty sztuki ludowej, gdzie zapoznali się z kulturą etniczną regionu Puńska i sposobami tkania krajek.

W niedzielę, 12 sierpnia, młodzież rozpoczęli intensywną pracę. Rano pracowali z naturalną gliną Rano pracowali z naturalną gliną i tkali krajki w Skansenie w Puńsku. Później, uczestnicząc w Festiwalu Chleba, Miodu i Mleka, rysowali i malowali akrylowymi farbami przyrodę lub obraw z odbytej podróży po regionie Puńska. Kolejne dwa dni były również bardzo intensywne - uczestnicy warsztatów zaczęli pracować nad wieńcami dożynkowymi. Efektem są cztery wieńce, które 15 sierpnia, wraz z innymi wieńcami z Puńska i okolic, zostały poświęcone podczas nabożeństwa. Wyniki warsztatów będzie można zobaczyć we wrześniu na wystawie w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Dariusa i Girenasa w Puńsku.

Uczestnicy warsztatów twórczych - praca z naturalną gliną

Uczestnicy warsztatów twórczych - plecenie krajek

Uczestnicy warsztatów twórczych - praca nad wieńcami dożynkowymi

 

Gotowe wieńce dożynkowe po drodze do kościoła na ceremonię święcenia

Grupa dorosłych spotkała się 14 sierpnia w świetlicy szkolnej w Puńsku podczas otwartej dyskusji poświęconej zagadnieniom związanym z ochroną środowiska. Tutaj przedstawiono wcześniej opracowaną metodykę projektową, lektor Rimantas Dapkus z Litwy i Lech Krzysztofiak z Wigierskiego Parku Narodowego wygłosili przemówienia na tematy związane z tematem projektu i dyskusji. Podczas święta 15 sierpnia partnerzy projektu ponownie zebrali się w świetlicy internatu liceum z Puńsku, gdzie odbyło się wydarzenie oceniania. W oparciu o metodologię i prezentację, dzięki przygotowanym ankietom zgromadzeni ocenili jakość wydarzenia masowego biorąc pod uwagę głównie aspekty środowiskowe, związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Otwarta dyskusja w Puńsku

Wydarzenie oceniania

Uczestnicy wydarzenia oceniania

W przeddzień Zielnej, 14 sierpnia, młodzież z twórczych warsztatów z gośćmi z administracji samorządu Pagėgiai, pracownicy Biblioteki Publicznej im. Vydūnasa w Pagėgiai oraz uczestniczący w wydarzeniach projektowych przedstawiciele Gminy Puńsk uczestniczyli w otwarciu wystaw: „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“ autorstwa dziennikarki i fotograf Lilija Valatkienė oraz „Punsko istorija senosiose fotografijose“ przygotowanej z inicjatywy Alicji Krakowskiej, które odbyło się w domu ks. Simonasa Norkusa - świetlicy parafialnej w Puńsku.

Projekt nr LT-PL-2S-114 pt. „Wzmacnianie współpracy na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymiwspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będący częścią Programu Współpracy Litwa-Polska Interreg VA 2014-2020, jest realizowany od 1 marca 2018 r. Przez okres 10 miesięcy trwania projektu, są jeszcze przewidziane, między innymi, przygotowanie i otwarcie wystawy w Puńsku. W ramach projektu odbyły się już tego typu wydarzenia w Pagėgiai, w których uczestniczyli przedstawiciele instytucji, promotorzy kultury i młodzież z Puńska. Ze środków projektu zakupiono specjalistyczny piec do wypalania ceramiki. Do końca ogółem 10 miesięcy trwającego projektu planowane są jeszcze spotkania grup fokusowych w Puńsku i w Pagėgiai oraz konferencja końcowa.


Projekt nr LT-PL-2S-113

pt. Wzrost atrakcyjności bibliotek i usług kulturalnych w Pagėgiai i Puńsku

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Głównym celem projektu jest wzmacnianie współpracy pomiędzy bibliotekarzami i innymi pracownikami kultury z Pagėgiai i Puńska poprzez wspólne szkolenia, działalność kulturową i wymianę doświadczeń. Projekt będą realizowały dwie instytucje - Biblioteka Publiczna w Pagėgiai i Gmina Puńsk, które są odpowiedzialne za organizowanie usług publicznych (wliczając w tym kulturowe) i podanie do publicznej wiadomości. Potrzeby kulturowe dzisiejszych usługobiorców w erze google, facebook i tak dalej, zmienia się, więc bibliotekarze i inni pracownicy kultury muszą też nieustannie się zmieniać, gdyż tradycyjnych komputerów już nie wystarcza. Oczekuje się, iż poprzez wspólne działania zostaną wzmocnione kompetencje pracowników kultury (zostaną zorganizowane wspólne szkolenia i otwarte dyskusje); będą omawiane potrzeby kulturowe społeczności i dostosowane do potrzeb użytkowników tak, aby przyciągnąć więcej odwiedzających do bibliotek (poprzez wspólne działania i dyskusje); zostaną odnalezione sposoby, aby świadczone usługi kulturowe były bardziej atrakcyjne; społeczności obydwu regionów będą miały możliwość korzystać z rozszerzonych usług kulturowych - będą uczestniczyć w organizowanych wydarzeniach i otwartych dyskusjach.

Czas trwania projektu: 10 miesięcy (od 01.03.2018 do 31.12.2018)

Beneficjent Wiodący – Biblioteka Publiczna w Pagėgiai, Beneficjent 2 – Gmina Puńsk

Całkowity budżet projektu: 48.510,10 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 41.233,58 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 7.276,52 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 19.359,10 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 16.455,23 Euro
Wkład własny 15% tj. 2.903,87 Euro 


Impreza promująca kulturę społeczności Puńsk i Pagėgiai

w ramach projekt nr LT-PL-2S-113 pt. „Wzrost atrakcyjności bibliotek i usług kulturalnych w Pagėgiai i Puńsku”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

W dniach 15-18 maja 2018 roku w Puńsku odbyły się zorganizowane przez Gminę Puńsk warsztaty dla dzieci i młodzieży, w których razem z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum w Puńsku, nauczycielkami i bibliotekarkami, pracownikami kultury oraz emerytami uczestniczyli przedstawiciele Biblioteki Publicznej w Pagėgiai oraz uczniowie Szkoły Sportu i Sztuki w Pagėgiai wraz z wychowawczynią. Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu nr LT-PL-2S-113 pt. „Wzrost atrakcyjności bibliotek i usług kulturalnych w Pagėgiai i Puńsku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będącego częścią Programu Współpracy Litwa-Polska Interreg VA 2014-2020. Partnerzy projektu: Biblioteka Publiczna w Pagėgiai i Gmina Puńsk. Uczestniczy warsztatów zwiedzali Puńsk, tutejszą szkołę i jej bibliotekę, zapoznali się z działalnością kulturalną puńskiego regionu, podzielili się obopólnym doświadczeniem oraz wiedzą na temat problematyki projektu.

Program artystyczny uczniów ze szkoły w Pagėgiai

Spotkanie z poetą S. Birgielem

Po przyjeździe do Puńska uczniowie ze Szkoły Sportu i Sztuki w Pagėgiai wystapili ze swoim programem artystycznym w szkole w Puńsku, w Urzędzie Gminy Puńsk spotkali się z poetą S. Birgielem, który opowiedział gościom część historii regionu puńskiego związanej z językiem litewskim i książkami, przedstawił swoją osobę i twórczość. Następnie przedstawiciele z Pagėgiai zwiedzili kościół w Puńsku, muzeum w Starej Plebani oraz warsztaty sztuki ludowej, gdzie nauczyli się sposobów tkania krajki.


W czasie działań projektowych oraz w czasie wolnym goście z Pagėgiai obcowali z tutejszymi działaczami kultury oraz przedstawicielami samorządu uczniowskiego szkoły w Puńsku, z którymi dzieci z Pagėgiai rozegrali mecz koszykówki, poznawali Puńsk i jego okolice.


W dniu 16 maja w Skansenie (Muzeum Litewskiego Centrum Kultury Ludowej) w Puńsku odbyło się czytanie literatury w niekonwencjonalnych miejscach oraz warsztaty twórcze. Dzieci, zachęcani przez prowadzących, tworzyli poezję, lepili prace z gliny, malowali akwarelami, farbowali tkaniną techniką batiku. Uczestnicy klubiku polekcyjnego pokazali się w przedstawieniu „Cupės ir Zupės gyvenimas bei nepaprasti nuotykiai“ według książki S. Laurenčikaitė i J. Branting. W przedstawieniu wystąpili nie tylko dzieci, lecz także ich kierownik Marinna Malinowska oraz koorynator projektu – Jolanta Łatwis. Tego samego dnia uczestnicy imprezy wzięli udział w wieczorze Wiosny poezji „Wiersze Litwie” w domu parafialnym w Puńsku, gdzie mieli okazję poznać z poetami z Litwy oraz puńskiego regionu.

Czytanie literatury w niekonwencjonalnych miejscach

Kolejnego dnia warsztatów wszyscy uczestnicy wyjechali na wycieczkę po regionie, w czasie której byli na Cisowej Górze w Gulbieniszkach, słuchali opowiadań przewodnika Ruty Burdyn o ostatnim zamku obronnym w Szurpiłach, historii Suwałk i problemach tam mieszkających litwinów. Zwiedzili zespół budynków Klasztoru kamedułów w Wigrach. W Sejnach uczestnicy wstąpili do Domu Litewskiego, Szkoły „Žiburys”, bazylikę sejneńską, grób i pomnik A. Baranauskasa, w otwartej w tym roku Sali litewskiej czytali i śpiewali utwory litewskich sztukmistrzów. We wsi Bubele, w ojczystych stronach pisarza A. Žukauskasa czytali jego dzieła, słuchali opowiadań przewodnika i puńskiej historyk J. Racis, o przesiedleniu tutejszych litwinów w 1941 r. W Widugierach widzieli tamtejszą szkołę i kościół, a w Kompociach stanęli przy kamieniu pomnikowym dedykowanym przywróceniu Niepodległości Litwy oraz przy rzeźbie ku czci działacza litewskiego V. Kaminskasa.

Uczestnicy wycieczki po regionie

Uczestnicy wyjazdu przejechali po ścieżce historii regionu Suwalszczyzny: od najstarszych czasów – pojaćwieskimi śladami w Suwalskim Parku Krajobrazowym, przez Wigry, honorową przeszłość Sejn, historię odnalezienia się tego regionu po polskiej stronie granicy, do dzisiejszego życia tutejszych litwinów.


Projekt nr LT-PL-2S-113 pt. „Wzrost atrakcyjności bibliotek i usług kulturalnych w Pagėgiai i Puńsku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będący częścią Programu Współpracy Litwa-Polska Interreg VA 2014-2020, jest realizowany od 1 marca 2018 r. Przez okres 10 miesięcy trwania projektu, są jeszcze przewidziane, między innymi, przygotowanie i otwarcie wystawy w Puńsku. Warto też wspomnieć, iż w marcu tego roku w Pagėgiai odbyło się otwarcie wystawy prac fotorefleksji i fotografii dokumentalnej dziennikarki i fotograf L. Valatkienė pn. „Vydūnas – znany, lecz niepoznany”, w którym uczestniczyli także promotorzy kultury oraz przedstawiciele instytucji z Puńska.


Otwarcie wystaw „Punsko istorija senosiose fotografijose“ (Historia Puńska na starych fotografiach) i „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“ (Vydūnas - znany, lecz niepoznany) w Puńsku

w ramach projekt nr LT-PL-2S-113 pt. „Wzrost atrakcyjności bibliotek i usług kulturalnych w Pagėgiai i Puńsku”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

W dniu 14 sierpnia 2018 roku w Puńsku odbyło się zorganizowane przez Gminę Puńsk otwarcie dwóch wystaw fotograficznych: „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“ autorstwa Lilija Valatkienė oraz „Punsko istorija senosiose fotografijose“ przygotowanej z inicjatywy Alicji Krakowskiej. Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele Biblioteki Publicznej im. Vydūnas w Pagėgiai oraz uczniowie Szkoły Sportu i Sztuki w Pagėgiai, pracownicy Gminy Puńsk, autorki wystaw, przedstawiciele regionu Puńska oraz inni goście.


Wystawa fotorefleksji i fotografii dokumentalnej stworzona przez dziennikarkę i fotograf L.Valatkienė „Vydūnas - znany, lecz niepoznany“ poświęcona jest 150. rocznicy litewskiego filozofa Wilhelma Storosty. Ramutė Vaitkuvienė, zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej im. Vydūnas w Pagėgiai, mówiła o idei stworzenia wystawy L.Valatkienė i cieszyła się, iż dokumenty archiwalne, autentyczne relikwie i przedmioty kultury związane z życiem i działalności litewskiego filozofa Vydūnasa uwiecznione w tej ekspozycji są pielęgnowane, szanowane i rozpowszechniane. Wystawa ta, należąca do Biblioteki Publicznej Vydūnas w gminie Pagėgiai, została szczegółowo przedstawiona przez jej autorkę Lilija Valatkienė i kulturologa Vytautas Jonas Juška. Wystawa „Historia Puńska na starych fotografiach“ została już wyeksponowana i będzie dalej rozwijana. Stare fotografie z Puńska i okolicznych wsi zostały zebrane przez uczniów i nauczycieli liceum w Puńsku zachęconych przez A. Krakowską. Obie wystawy można obejrzeć w świetlnicy parafialnej w Puńsku.

Zebranych gości otwarcia wystawy przywitał wójt Gminy Puńsk - Witold Liszkowski

Wypowiedź Ramutė Vaitkuvienė - zastępcy dyrektora Biblioteki Publicznej im. Vydūnasa w Pagėgiai

Autorka wystawy "Vydūnas - žinomas, bet nepažintas" Lilija Valatkienė

"Tėviškės aidai" umilali otwarcie wystawy muzyką i litewskimi ludowymi piosenkami

Otwarcie wystaw historycznych prac fotograficznych stworzonych przez obu partnerów projektu w ramach projektu - jedna z głównych części programu wydarzenia kulturalnego w dniach 14-16 sierpnia tego roku w Puńsku, w którym gościła 10-osobowa delegacja z Litwy, składająca się z przedstawicielek Biblioteki Publicznej im. Vydūnasa w Pagėgiai i uczennic Szkoły Sztuki i Sportu w Pagėgiai. Łącznie w wydarzeniu udział wzięło 50 osób. Uczestnicy odwiedzili kościół puński, muzeum etnograficzne Józefa Vainy mieszczący się w Dom Kultury Litewskiej w Puńsku, wzięli udział w obchodach dni Puńska i święta Zielna, zapoznali się z działalnością kulturalną i tradycjami mniejszości narodowej litewskiej w Polsce, dzielili się doświadczeniem i wiedzą.


Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu nr LT-PL-2S-113 pt. „Wzrost atrakcyjności bibliotek i usług kulturalnych w Pagėgiai i Puńsku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będącego częścią Programu Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020. Partnerzy projektu: Biblioteka Publiczna im. Vydūnasa w Pagėgiai i Gmina Puńsk. Dzięki temu działaniu, ze środków projektu zakupiono profesjonalny system zawieszeń obrazów i zamontowano w salach galeryjnych świetlicy parafialnej w Puńsku.


Projekt nr LT-PL-2S-135

pt. „Twórz przedsiębiorczość - zmiejszaj różnicę”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Głównym problemem na terytorium LT-PL, którego rozwiązanie ma na celu realizacja projektu, jest wysoki poziom bezrobocia, zwłaszcza wsród młodych osób, nie mogących znależć pracy w zdobytym zawodzie. Instytucja publiczna "Akademia Zdrowia i Urody" oraz gmina Puńsk, będące instytucjami społecznie aktywnymi i odpowiedzialnymi, widząc realną potrzebę przeprowadzenia szkoleń praktycznych oraz szkoleń w zakresie zapoczątkowania biznesu, wyrażoną przez studentów wnioskodawcy oraz mieszkańców obydwu terytoriów, opracowali ideę projektu, realizacja której może przyczynić się do rozwiązania poruszonego problemu. Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego i gospodarczego młodych bezrobotnych oraz poprawy ich warunków życia i pracy poprzez szkolenia praktyczne, promujące samodzielną pracę. Podczas realizacji projektu będzie przygotowany program edukacyjny w zakresie zapoczątkowania biznesu, który docelowa grupa projektu - młode bezrobotne osoby, będzie mogła łatwo zastosować w praktyce. Według przygotowanego programu edukacyjnego zostaną przeszkoleni przyszli lektorzy, program zostanie wypróbowany w praktyce (opracowany program edukacyjny w zakresie zapoczątkowania biznesu zostanie włączony do modułu szkoleniowego masażu oraz przeprowadzone pilotowe szkolenia w litewsko-polskiej grupie młodych bezrobotnych osób). Potencjał uczestniczącej w projekcie litewskiej instytucji szkoleniowej zostanie lepiej wykorzystany.

Czas trwania projektu: 12 miesiące (od 01.02.2018 do 31.01.2019)

Beneficjent Wiodący – Instytucja publiczna „Akademia Zdrowia i Urody”, Beneficjent 2 – Gmina Puńsk

Całkowity budżet projektu: 48.827,50 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 41.503,36 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 7.324,14 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 13.897,75 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 11.813,08 Euro
Wkład własny 15% tj. 2.084,67 Euro 


Szkolenie dla przyszłych lektorów w Puńsku

w ramach projekt nr LT-PL-2S-135 pt. „Twórz przedsiębiorczość - zmiejszaj różnicę”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

W dniach 21-22 czerwca tego roku w Puńsku odbyło się szkolenie dla przyszłych lektorów zorganizowane przez gminę Puńsk. Wydarzenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa-Polska nr LT-PL-2S-135 pt.: „Twórz przedsiębiorczość – zmniejszaj różnicę”. Partnerami projektu są Instytucja publiczna „Akademia Zdrowia i Urody” (Litwa) oraz Gmina Puńsk. W wydarzeniu udział brały 4 osoby – przeszkolono po 2 osoby z obu instytucji partnerskich.

Uczestnicy szkolenia


Podczas wydarzenia, po powitaniu uczestników i prezentacji projektu i celów szkolenia, pan Tomasz Dziurbejko – lektor polskiego partnera oraz pan Andrejus Račkovskis – lektor litewskiego partnera, eksperci w dziedzinie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzili zajęcia szkoleniowe oparte i realizowane według przygotowanego wcześniej programu szkoleniowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (tzw. start-up’u). Celem szkolenia było przygotowanie wykwalifikowanych wykładowców, którzy w oparciu o program szkoleniowy będą mogli uczyć bezrobotnych (zwłaszcza młodych), chętnych do rozpoczęcia własnej działalności.


Szkolenie dla przyszłych lektorów


Międzynarodowa konferencja w Puńsku

w ramach projekt nr LT-PL-2S-135 pt. „Twórz przedsiębiorczość - zmiejszaj różnicę”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

W dniu 26 czerwca tego roku w Puńsku odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez gminę Puńsk. Wydarzenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa-Polska nr LT-PL-2S-135 pt.: „Twórz przedsiębiorczość – zmniejszaj różnicę”. Partnerami projektu są Instytucja publiczna „Akademia Zdrowia i Urody” (Litwa) oraz Gmina Puńsk. W wydarzeniu udział brało 40 osób.

Uczestnicy międzynarodowej konferencji oraz lektorzy z tłumaczem


Podczas wydarzenia, po powitaniu uczestników i prezentacji projektu, pan Tomasz oraz pani Diana - eksperci w dziedzinie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – przeprowadzili dwa wykłady „Przedsiębiorca: zawód czy powołanie?” oraz „Pierwsze kroki w biznesie. Jak je zrobić, by nie upaść.” Po wysłuchaniu wykładów uczestnicy dyskutowali na tematy związane z działalnościami gospodarczymi, otwieraniem biznesu oraz zmniejszaniu wykluczenia. Celem konferencji było przedstawienie i promowanie przygotowanego programu szkoleniowego dla początkujących przedsiębiorców, przedyskutowanie wyzwań i możliwości przedsiębiorczości w obszarze transgranicznym, wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych przykładów samozatrudnienia w regionie realizacji projektu. Wszyscy uczestnicy międzynarodowej konferencji zostali obdarowani gadżetami zakupionymi w ramach realizacji projektu: inteligentną bransoletką oraz torbą bawełnianą z logo programu INTERREG.

Gadżety dla uczestników konferencji


Pilotaż masażu i szkolenie biznesowe w Trokach

w ramach projekt nr LT-PL-2S-135 pt. „Twórz przedsiębiorczość - zmiejszaj różnicę”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

W dniach 23 lipca - 10 sierpnia 2018 roku w Trokach (Litwa) odbyły się zorganizowane przez Instytucję publiczną „Akademia Zdrowia i Urody“ szkolenie z zakresu masażu i rozpoczęcia własnej działalności, w których razem z przedstawicielkami z Troków uczestniczyły cztery dziewczyny z Puńska. Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu nr LT-PL-2S-135 pt. „Twórz przedsiębiorczość – zmiejszaj różnicę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będącego częścią Programu Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020. Partnerzy projektu: Instytucja publiczna „Akademia Zdrowia i Urody“ i Gmina Puńsk.


W pierwszych dwóch tygodniach odbyły się kursy masażu i wykłady na temat kosmetyków naturalnych. Kurs masażu przeprowadziła tajlandka Taja, która od 6 lat mieszka na Litwie i jest mistrzem tajskiego masażu. To bardzo skromna, ciepła i miła kobieta z dużym doświadczeniem w zakresie masażu, z wielką cierpliwością codziennie uczyła nas nowych ruchów masażu, ważnych punktów w ludzkim ciele, po dotknięciu których człowiek może poczuć rozluźnienie. Podczas szkolenia nauczyliśmy się korzystać z różnych technik i środków do przeprowadzenia masażu całego ciała. Dla mnie bardzo ciekawy był masaż wykonywany szczotkami. Jest to masaż relaksujący, zarazem dodający energii. Dowiedzieliśmy się, że masaż, to nie tylko wyuczone ruchy i naciśnięcia. Przede wszystkim jest to poznanie człowieka, poświęcenie siebie, wywołanie odprężenia nie tylko ciała, ale także ducha. Nasi nauczyciele pokazali nam znaczenie otoczenia, zapachu i muzyki. Poznaliśmy też naturalną, wysokiej jakości kosmetykę Comfort Zone. Zdaliśmy sobie sprawę, że drogi balsam to za mało – cały nasz styl życia musi być zdrowy i harmonijny. W życiu powinno być mniej stresu, musimy bardziej kochać siebie i innych. Szanowanie siebie to nie tylko, co o sobie myślimy, lecz także to, co codziennie jadamy, jak dużo się ruszasz, jak rozmawiasz z ludźmi, w końcu to, czy spełniasz swoje marzenia.


Podczas zajęć z zakresu przedsiębiorczości otrzymaliśmy porady, jak zachować ostrożność i uważać, aby na początku tworzenia firmy nie popełniać błędu, decydującym o dalszych losach działalności. Lektorzy akcentowali na wsparcie biznesowe, wzajemną pomoc w zarabianiu pieniędzy, a nie wrogość i konkurencyjność.


W projekcie brało udział 10 osób z powiatów puńskiego i trockiego. Grupa szkoleniowa była bardzo przyjazna, reprezentowała różne zawody, każda osoba z innym doświadczeniem i wiedzą. Jestem bardzo wdzięczny naszej gminie i Akademii, zwłaszcza Pani dyrektor Rūta Čilinskienė za możliwość wzięcia udziału w tym projekcie i zdobycia tak dużej wiedzy praktycznej i teoretycznej.
Najważniejszym przesłaniem dla mnie i dla innych jest chęć poznania czegoś nowego, chęci uczenia się nowych rzeczy, pozbycia się strachu przed uczestniczeniem w takich projektach. Sam projekt pn. „Twórz przedsiębiorczość – zmniejszaj różnicę“ w pełni oddaje nastrój i wiedzę, które czułam i zdobyłam podczas działań projektowych w Trokach i Puńsku. Tylko wtedy, gdy komunikujemy się z różnymi ludźmi, możemy zmniejszyć wykluczenie, o którym mowa w tytule projektu.


Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w działaniach projektu.
Rasa Żukowska

Rasa, jedna z przedstawicielek Puńska w wydarzeniu szkoleniowym w Trokach


Projekt nr LT-PL-2S-135 pt. „Twórz przedsiębiorczość – zmniejszaj różnicę” jest realizowany od 1 lutego 2018 r. Przez okres 12 miesięcy trwania projektu już się odbyło szkolenie wykładowców i międzynarodowa konferencja w Puńsku, a także planowana jest międzynarodowa konferencja w Trokach.


Zrealizowane działania w ramach projektu Interreg V-A Litwa-Polska "Stwórz biznes - Ogranicz wykluczenie"

w ramach projekt nr LT-PL-2S-135 pt. „Twórz przedsiębiorczość - zmiejszaj różnicę”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Projekt nr LT-PL-2S-135 „Twórz przedsiębiorczość – zmniejszaj różnicę“ zrealizowany w ramach programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. 85 proc. wartości projektu zostało sfinansowano przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Partnerzy projektu: Instytucja publiczna „Akademia Zdrowia i Urody” (Troki, Litwa) oraz Gmina Puńsk.
Ogólnym celem projektu jest ograniczenie wykluczenia społecznego i ekonomicznego młodych bezrobotnych oraz poprawa ich warunków życia i pracy poprzez praktyczne szkolenia promujące samozatrudnienie.
Głównym problemem na terytorium Litwy i Polski, zmniejszenie które jest celem projektu „Twórz przedsiębiorczość – zmniejszaj różnicę“, to bezrobocie, szczególnie wśród ludzi młodych i osób, które zdobyły zawód i kwalifikacje, lecz nie mogą znaleźć pracy.


Instytucja publiczna „Akademia Zdrowia i Urody” oraz Gmina Puńsk, jako aktywne społecznie i odpowiedzialne instytucje, widzące faktyczną potrzebę praktycznego i biznesowego szkolenia, wyrażoną przez studentów i mieszkańców obu regionów, opracowała ideę projektu, którego wdrożenie przyczyniło się do rozwiązania postawionych problemów.

W trakcie realizacji projektu przygotowano wspólny program szkoleniowy dla osób rozpoczynających działalność „Własny biznes krok po kroku“ (lit.: „Sėkmingo verslo pradžios mokymo programa“), który jest praktycznie przystosowany w odniesieniu do młodych bezrobotnych. Celem programu jest dostarczenie wiedzy i praktycznych porad dla pomyślnego rozpoczęcia i organizacji działalności gospodarczej w celu osiągnięcia samozatrudnienia na Litwie i w Polsce. Program ma na celu rozwój przedsiębiorczości i umiejętności dostosowania się do współczesnych warunków ekonomicznych osób, które uzyskały zawód, aby zapewnić niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz podnieść kompetencje niezbędne do samodzielnego codziennego zarządzania przedsiębiorstwem: podejmować właściwe decyzje, przeprowadzać transakcje finansowe, zarządzać swoimi rachunkami, dostarczać niezbędne deklaracje, płacić podatki, urządzać kampanie marketingowe, przyciągać i zatrzymywać klientów itp. Program jest dostępny dla wszystkich na stronach: http://punskas.pl/sekmingo-verslo-pradzios-mokymo-programa/; http://www.sgakademija.lt/blog-standard/parengta-mokymo-programa-sekmingo-verslo-pradzios-mokymo-programa.
Na podstawie przygotowanego programu przeszkoleni zostali przyszli wykładowcy, którzy przeprowadzili zajęcia pilotażowe dla dziesięciu litewskich i polskich młodych bezrobotnych osób.


Projekt był realizowany od dn. 1 lutego 2018 r. W ramach projektu Instytucja publiczna „Akademia Zdrowia i Urody” nabyła cztery łóżka do masażu. Oprócz szkolenia wykładowców w Polsce odbyły się także pilotażowe szkolenie masażu i biznesu na Litwie oraz międzynarodowe konferencje w Puńsku i Trokach.


Projekt nr LT-PL-2S-138

pt. „Podtrzymanie i promocja dziedzictwa ludów bałtyckich na pograniczu litewsko - polskim”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Głównym celem projektu jest: poprawa zrównoważonego wykorzystywania wspólnego litewsko - polskiego dziedzictwa historycznego dla rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.


Działania projektowe:
1. Zarządzanie projektem
2. Obchody Bałtyckich Świąt Równonocy
3. Dni Dziedzictwa Jaćwieskiego
4. Informacja i promocja
5. Zamknięcie projektu

Działania projektowe koncentrują się na zachowaniu i promocji pradawnych i prawie wymarłych obyczajów i zwyczajów plemion bałtyckich zamieszkujących terytorium projektu w średniowieczu. Będą organizowane 4 wydarzenia związane z dziedzictwem historycznym, prezentujące tradycyjne bałtyckie celebracje sezonowe i wojenne zwyczaje.
Projekt poprzez wspólne działanie partnerów litewskich i polskich w ramach utrzymania i rozwoju dziedzictwa Pogórza Bałtyckiego pogłębi możliwości i potencjał przyciągania i zwiększenia liczby turystów odwiedzających obszar transgraniczny.
Głównymi grupami docelowymi projektu są osoby z obu stron granicy.

Czas trwania projektu: 11 miesiące (od 01.02.2018 do 31.12.2018)

Beneficjent Wiodący – Gmina Puńsk, Beneficjent 2 – Administracja Rejonu Jonava

Całkowity budżet projektu: 45.391,88 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 38.583,09 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 6.808,79 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 21.735,00 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 18.474,75 Euro
Wkład własny 15% tj. 3.260,25 Euro 


"Dni Rzemiosła Jaćwieskiego" w Puńsku

w ramach projekt nr LT-PL-2S-138 pt. „Podtrzymanie i promocja dziedzictwa ludów bałtyckich na pograniczu litewsko - polskim"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

W tym roku w dniach 5-6 maja odbywały się „Dni Rzemiosła Jaćwieskiego” w Oszkiniach. Osada jaćwiesko-pruska doczekała się wielu gości z Litwy, świetnych rzemieślników oraz fanatyków rękodzieła. Nie obeszło się również bez dobrej muzyki, śpiewu takich grup jak „Kukumbalis” z Merkinė (Litwa), „Tėviškės aidai” z Puńska oraz „ Ančia” z Suwałk. Przez całą noc brzmiała dobra muzyka, podano smaczny poczęstunek przy ciepłym ognisku.

Rytuały przy ołtarzu


W Dniach Rzemiosła Jaćwieskiego można było podziwiać prace z lnu, biżuterię z wełny, skosztować domowego chleba oraz łuskać orzechy największym dziadkiem do orzechów na Litwie. Prawdziwym mistrzem wyrobów z lnu, takich jak lniane bransoletki, paski do włosów czy wisiorki, jest Robertas Lukoševičius z Litwy. Rzemieślnik się wypowiedział, iż jego wybrany zawód jest najstarszy na świecie. Każda praca pana Robertas Lukeševičius jest unikalna.
To wyjątkowe wydarzenie odbyło się dzięki Gminie Puńsk i projektowi nr. LT-PL-2S-138 pt. „Twórz przedsiębiorczość - zmniejszaj różnicę“ współfinansowanemu z Europiejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska. Partnerami projektu są Administracja Rejonu Jonava (Litwa), dlatego w wydarzeniu brali udział jej przedstawiciele oraz działacze z Centrum Kulturalnego w Jonava. Uczestnicy Dzni Rzemiosła Jaćwieskiego, a również zaproszeni rzemieślnicy, nawiększe podziękowania kierują do przedstawicieli samorządu w Puńsku, szczególnie dla wójta gminy, który włożył duż starań, aby wydarzenie się odbyło.
W drugim dniu było wspomnane wiosenne jaćwieskie święto „Jorė“. Z tej okazji była śpiewana pieśń dla boginii Jorė, którą proszono o pobudzenie duszy, zostały też wywieszone flagi Litwy, Łotwy i Prusów. Jak wiadomo, punktem kulminacyjnym tego wyjatkowego dnia tradycyjnie były rytuały przy ołtarzu, celem których było uczczenie bogów naszych przodków: Perkūnas, Žemyna i Gabija.
W tych czasach owe wiosenne święto jaćwieskie jest nazywane „Jurginės”, potocznie mówiąc - odpust św. Jerzego, aczkolwiek warto jest pamiętać o naszej przeszłości, kiedy nasi przodkowie mieszkali i wierzyli w wielu Bogów i Bogiń. Dawniej wierzono, iż w czasie tego święta nie można pracować na polach z końmi, ponieważ „Jurginės” to święto zwierząt, których opiekunem jest właśnie św. Jerzy. Nasi przodkowie prosili św. Jerzego aby obudził z głębokiego snu ziemię, a zwierzęta mogły skosztować świeżej trawy. Obecnie św. Jerzy jest uważany za opiekuna rolników. Ważnym elementem poznania tego święta jest znajomość symboli oraz znaczeń, umiejętność rozpoznawania pierwszych oznak nadchodzącej wiosny, poznania rytuałów i pieśni.
Duże znaczenie dla tego wiosennego święta ma także pierwsza burza. Wierzono, że burza zwiastuje początek wiosny. Burza oznaczała cykl nowego roku. Ludzie czekali na pierwsza wichurę i błyskawicę, aby móc zacząć pracę na polach. Burza miała ogromna siłę oraz znaczenie, istniało przekonanie, że w trakcie najciemniejszego czasu roku, czyli zimy, w ziemia zapada się w głęboki sen. Wierzyli, że póki nie będzie burzy nie można stąpać po ziemi boso oraz kąpać się w jeziorze, gdyż dookoła krąży siła zła, czyli diabeł. Tylko burza ma na tyle siły, by wypędzić złą duszę. Ludzie starszego pokolenia ciągle w to wierzą.
Litewscy etnologowie twierdzą, iż my Litwini uwielbiamy interesować się innymi kulturami i zwyczajami, przez co nie dostrzegamy pierwszych znaków nadchodzącej wiosny.
Dlaczego tak bardzo zwracamy uwagę na pierwszą burzę? Pierwsza burza dotyka matkę Ziemię, wtedy wszystko budzi się z długiego zimowego snu. W tym ważnym święcie szczególnie wyróżniany jest także ogień, gdyż dusza ponownie może ujrzeć światło dzienne. Ludzie odradzali się dzięki ogniu, jak ptak Feniks.
Dni Rzemiosła Jaćwieskiego są początkiem najpiękniejszej pory roku, pozwoliła nie tylko przypomnieć ludziom jak było dawniej, w jakie przekonania wierzono, lecz także to poczuć.


"Międzynarodowy Dzień Jedności Bałtów" w Puńsku

w ramach projekt nr LT-PL-2S-138 pt. „Podtrzymanie i promocja dziedzictwa ludów bałtyckich na pograniczu litewsko - polskim"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

22 września wspominamy Dzień Jedności Bałtów lub jesiennej równonocy. W tym roku te wyjątkowe uroczystości zostały uwieńczone Międzynarodowym Dniem Kultury Bałtyckiej w Osadzie Jaćwiesko-Pruskiej w Oszkiniach, z odgłosami pieśni litewskich i wierszowanymi słowami litwinów z Polski, wzniosłym nastrojem przy flagach Litwy, Łotwy i Prus oraz świętym kamieniu upamiętniającym bitwę pod Durbe, ciepłem świętego ognia w ołtarzu, braterską aurą i smakiem pruskiej zupy "Putra", niezwykłym spotkaniem z Bractwem Starożytnych Bałtyckich Wojowników "Vilkatlakai" z Litwy oraz momentem wręczania podziękowań przez Wspólnotę Marjampolską.
Mówi się, że każdy corocznie obchodzony wyjątkowy dzień wnosi do naszego życia odrobinę nowości; mówi się, że tort każdej uroczystości zdobi dorodna wiśnia. Słodyczą obchodów Międzynarodowego Dnia Kultury Bałtyckiej był wykład bractwa "Vilkatlakai" pod gołym niebem. Konieczne jest przedstawienie bractwa oraz streszczenie ich prezentacji, która wywarła ogromne wrażenie na widzach.

Wykład bractwa "Vilkatlakai"

„Vilkatlakai“, to ludzie, którym nie jest obojętna historia Litwy, miłość do ojczyzny i jej przeszłości. Sami siebie nazywają klubem przywracania historii Litwy, której "działalność obejmuje tysiąclecie dziedzictwa bałtyckiego". Założyciele wspólnoty są bardzo szczerzy w swoich działaniach i myślach, dlatego tego samego żądają od wszystkich, którzy chcą do nich dołączyć. Bractwo nie tylko istnieje. Udoskonala się, rozwija i powiększa działając wyłącznie na zasadzie wolontariatu. Jego członkowie szanują przeszłość narodu bałtyckiego, czytają i odtwarzają ich ślady. W rękach i umysłach "Vilkatlakai" leży siła ich hobbystycznych działań. Walczą i dbają o archaiczny zawód, którym się zajmują. Wyruszają także w podróż przez przyrodę, zwiedzają historyczne, archeologiczne, mitologiczne miejsca lub magiczne festiwale, podczas których można przynajmniej na kilka sekund można przenieść się o kilkaset lub tysiące lat wstecz bez wehikułu czasu. Można powiedzieć, że są żywą historią, której nie trzeba przewijać. Bractwo samo otwiera się przed podobnie myślącymi.
Kiedy słońce było jeszcze wysoko, dowódca bractwa „Vilkatlakai“, Arūnas Bugvilionis, zaszczycił słuchaczy niezwykle interesującymi opowieściami o gotowości bałtyckich wojowników do walki, ich ubiorze, zbrojach i broni. Jego opowieściom towarzyszyli członkowie oddziału ubrani w repliki strojów wojowników jaćwieskich. Według A. Bugvilionisa litewskie siły zbrojne były uzbrojone głównie we włócznie. Ubiór pancerny włóczniarzy i broń wojowników zostały odtworzone na podstawie kronik krzyżackich i polskich. Opisane w nich została potęga włóczniarzy plemion pruskich. Co ciekawe, kroniki wrogów nie piszą o bałtach, którzy dobrze posługiwali się łukami, więc uważa się, że łuk nie był zbyt popularny jako broń. Mówi się, że nie nadawały się do użytku w zalesionym terenie, dlatego też na bitwę przygotowywano włócznie, ponieważ "bez włóczniarza to nie jest prawdziwa armia pruska". Dowódca "Vilkatlakai" zwrócił uwagę na wielkość włóczni, ponieważ "to, co widać w filmach - wielki i długi bat" to nonsens." Wszystkie włócznie bitewne były stosunkowo niewielkie i nazywane (lit.) akstis. Zazwyczaj każdy wojownik miał od 3 do 5 włóczni. Oprócz nich przodkowie używali tak zwanych łokci, którymi można było mocno uderać. Kroniki polskie zawierają informacje o chmurach latających włóczni. Prusacy, chowając się za swoimi wrogami, byli w stanie poinformować własne zespoły o momencie rzucania włócznią. Obraz kilkudziesięciu lub setek ostrych kolców włóczni był nie tylko straszny, lecz także śmiertelny. Trudno było przed nimi się uchronić. Warto dodać, że włócznia była idealną bronią do walki na odległość. Wojownik pruski miał siekierę. Dla zbliżającego się przeciwnika najlepiej uderzyć siekierą lub bardzo prostą, ale skuteczną bronią - buzdyganem. "Większość wojowników w ogóle nie miała zbroi, więc drewniany buzdygan był najlepszą bronią, a także narzędzie obronne – tarcza". Każdy wojownik pruski musiał mieć tarczę. Przeważnie miał kształt owalny. Taka tarcza była popularna w IV i V wieku, ale tarcze o takiej formie używane były aż do XIV wieku. Żołnierze nosili także kułaki i nóż. Ich głowa chroniły hełmy, a ciało było pokryte stalowym pancerzem z łańcuszków. A. Bugvilionis powiedział, że wcześniej badacze uważali takie zbroje za wynalazek Dalekiego Wschodu. W oparciu o najnowsze odkrycia próbuje się zmienić stary sposób myślenia i sugeruje, że był to sprytny sposób celtów na ochronę ciała. To Celtowie walczyli przeciwko Imperium Rzymskiemu i spopularyzowali zbroje łańcuchowe na południu i Dalekim Wschodzie. Okazało się, że nie wszystkie pancerze były wygodne. Dobra zbroja to taka, która nie ogranicza ruchów, a żołnierz czuje się z nimi bezpiecznie. Wygodę zapewnia pas, do którego dodatkowo przyczepiano broń. On także ściskał ciężki pancerz, aby ułatwić ich noszenie. Wojownik może doznać obrażeń w trakcie walki, może zostać zraniony lub złamać rękę po ciężkim uderzeniu, ale nie będzie zraniony śmiertelnie.
Najważniejszy członek wojska pruskiego, nazywa się rikis. Jest to foramtor wojowników, także „chorąży“. Jego pozycja była widoczna z daleka - w dłoni trzymał flagę z przyczepionymi włosami z końskiego ogona. Dzięki temu atrybutowi, żołnierze z daleka widzieli, że nadszedł czas, aby ponownie ustawić się w jedno miejsce. Jego status pokazywał pięknie zdobiony topór (dziś stopień wojskowy pokazują naramienniki). Co ciekawe, bogatsi żołnierze mogli sobie pozwolić na dwa topory: jedną do walki, a drugą do pracy. Rikis zawsze miał przy sobie miecz.
A. Bugvilionis wspomniał o specyficznej relacji wojownika ze śmiercią. Przeważnie żaden wojownik nie bał się śmierci. Wiedział, że może umrzeć w każdej chwili, dlatego musiał być na to przygotowany, „idąc na śmierć musiał być nienaganny – czysty, piękny, dlatego na jego rzeczach było dużo ornamentyki, wszystko błyszczało, nosił jak najwięcej posrebrzanej i pozłacanej biżuterii przedmiotów i ozdób“. Kolejnym atrybutem rikis był róg. W róg wtedy, gdy zachodziła potrzeba powiadomienia o czymś wojowników. Ci rozpoznając swojego dowódcę poprzez dźwięk i melodię rogu, rozumieli dzwięczną wiadomość i wezwanie do zebrania, wycofywania się, bloku, ataku itp. Można pytać, dlaczego "wykrzykiwano" właśnue rogiem, skąd taka potrzeba. Dowódca bractwa „Vilkatlakai“ mówił, że w czasie walk z wrogami wokół brzmiały dzwięki zderzeń mieczy, topory uderzające o tarcze, okrzyki wojowników. Nie można było tego przekrzyknąć. A w czasie walki wojownicy także musieli być jakoś informowani. Rikis posiadał wyjątkową tarczę w stylu pruskim, z rówkiem dla ręki, którego pragnął nie jeden wróg z Zachodu. Więc, „jeśli usłyszycie mówiących, iż nasi przodkowie byli biegającymi małpami, żyjącymi w gęstych lasach, możecie pokazać figę – żartobliwie powiedział A. Bugvilionis. – Sami widzicie, że są elementy, które to Zachód przejęcli od nas". Forma później wspomnianej tarczy skopiowali krzyżacy, z którymi nie raz prusowie walczylinia, a od XIV wieku używali ich już wojownicy całej Europy. Hełm rikis miał szpikulec, która odróżniała go od zwykłych wojowników.
Krótko po obrazowych opisach słownych, miejsce rikis zostało zastąpione przez vitinga. Ten wyróżniał się z pośród wcześniej wspomnianych wojowników nie tylko ilością noszonego żelaza, ale także kolorami. Wydobycie kolorów w średniowieczu nie było tak łatwe jak dziś. Wyrazisty czerwony kolor nie mógł zostać uzyskany z żadnej rośliny. Intensywność czerwieni dawała tylko ochra. Prusowie przysyłali go z Bizancjum. Sam ten fakt wskazywał na wysoki status vitingów, ponieważ nie każdy mógł sobie pozwolić na kupno drogiego pigmentu. Zboja vitinga zdecydowanie różniła się od zbroi wcześniej wspomnianych żołnierzy, charakteryzował się wygodą oraz inteligentnym systemem produkcji. Cechą dowódcy wojskowego jest mosiężny kułak. Przy pasku nosili moszny ze srebrem. Po bitwie wojennej pierwszy viting zabierał najcenniejsze i najciekawsze rzeczy, następnie rikis, a zwykym żołnierzy nie zostawało praktycznie nic.
Dowódca grupy "Vilkatlakai" bardzo ciekawie opowiedział o wysokim i potężnym sprzęcie wojskowym zbudowanym w Osadzie Jaćwiesko-Pruskiej – starodawnej drewnianej wieży oblężniczej. "Starodawna wieża oblężnicza, to jak nowoczesny czołg" - powiedział A. Bugvilionis. Takimi wieżami były atakowane bramy zamków, ponieważ właśnie te miejsca były najsłabszymi i najłatwiej uszkadzalnym miejscem głównej kwatery wroga.

Repliki ubioru i uzbrojenia wojowników zakupione w ramach projektu 

Wykład został koronowany walką bractwa „Vilkatlakai“. Walka trwała krótko, ale była imponująca. Po wyczerpującej lekcji święto kontynuowano przy kamieniu upamiętniającym walkę pod Durben. Wyniosły nastrój wywołał zaskoczenie gości. Po chwilach powagi i odśpiewaniu hymnów trzech krajów bałtyckich, kilka słów powiedzieli działacze Wspólnoty Marjampolskiej, szanowni Vytautas i Paulius (Vytautas – założyciel Wspólnoty Mariampolskiej), który, jak powiedział, „przyjeżdżając tutaj, aby otrzymują narodowego i duchowego kopa“. Ich wizyta w Osadzie Jaćwiesko-Pruskiej została oparta na pragnieniu i obowiązku podziękować i nagrodzić Krzyżami „Vyčiai“ stulecia odzyskania niepodległości przez Litwę (w sumie wyprodukowano 50 szt. takich krzyży) ludzi z regionu Puńska, Sejn i Suwałk, tj. Kazimierza Baranowskiego, Sigitasa Forencewicza, Gedimina Kraużlisa, Olgierda Wiaktor i Aldonę Wojciechowską „za zasługi dla wolności Sudowii i Litwy, za wysiłek i pracę wzmocniając niepodległość Litwy, wolność, wspieranie tożsamości narodowej, kultury etnicznej, języka, tradycji i zwyczajów, za postęp w działalności zawodowej, obronę i ochronę ojczyzny, za pielęgnowanie duchu państwowości, kultury, religii, altruizm i osiągnięcia w działalności politycznej i administracyjnej, jak również za wsparcie i pomoc dla potrzebujących". Przedstawiciele Wspólnoty Mariampolskiej podkreślili, że właśnie w współpracy z rodakami, wiążących działaniach i oddaniu dla swojego regionu leży potęga jedności bałtów, którą od wielu lat wspierają odznaczeni Krzyżem „Vyčiai“.
Litewska pieśń towarzysząca dobremu nastrojowi doprowadziła uczestników uroczystości na ołtarz, przy którym litewskie i łotewskie słowa były poetycko inspirowane rozpalonym świętym ogniem. A gdy za lasem zaszło słońce, wciąż była słyszana liryczna łotewska pieśń śpiewana przez przybyłych gości z Łotwy.
Wydarzenie odbyło się dzięki Gminie Puńsk realizującej projekt nr LT-PL-2S-138 pt. „Podtrzymanie i promocja dziedzictwa ludów bałtyckich na pograniczu litewsko-polskim“ współfinansowanemu z Europiejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska.


Projekt nr LT-PL-2S-141

pt. „Promowanie zatrudnienia oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży litewskiej i polskiej"

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Cel oglny projektu; promowanie zatrudnienia i przedsiębiorczości wśród młodzieży z polsko-litewskiego pogranicza.

Działania:
1. Koordynowanie działań w ramach realizacji projektu;
2. Promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz rozwój i realizacja wspólnych szkoleń transgranicznych;
3. Transgraniczny dostęp młodzieży do wiedzy z zakresu podstaw przedsiębiorczości;
4. Zakup sprzętu (1 zestaw sprzętu nagłaśniającego dla strony polskiej; 1 komplet sprzętu do realizacji działań dla strony litewskiej);
5. Dostarczanie i upowszechnianie informacji;
6. Zakończenie projektu.

Główne rezultaty działań: 120 uczestników wspólnych inicjatyw i szkoleń w zakresie zatrudnienia, 60 uczestników mobilnych inicjatyw transgranicznych, udział 2 organizacji pozarządowych w transgranicznym partnerstwie wspierającym przedsiębiorczość wśród młodzieży, udział 2 instytucji we współpracy transgranicznej, 6 imprez promujących przedsiębiorczość śród młodzieży, sprzęt (1 zestaw sprzętu nagłaśniającego dla strony polskiej; 1 komplet sprzętu do realizacji działań dla strony litewskiej).

Czas trwania projektu: 12 miesiące (od 01.02.2018 do 31.01.2019)

Beneficjent Wiodący – Administracja Samorządu Jonava, Beneficjent 2 – Gmina Puńsk

Całkowity budżet projektu: 39.249,15 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 33.361,77 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 5.887,38 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 17.538,65 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 14.907,85 Euro
Wkład własny 15% tj. 2.630,80 Euro


Szkolenie dla kelnerów w Puńsku

w ramach projekt nr LT-PL-2S-141 pt. Promowanie zatrudnienia oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży litewskiej i polskiej"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

W dniach 13-15 czerwca tego roku w Puńsku odbyło się szkolenie dla kelnerów organizowane przez gminę Puńsk. Zajęcia przeprowadził lektor z „Akademii Kelnerskiej Grzegorza Górnika”, według programu „Smart-kelner”. Wydarzenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa-Polska nr LT-PL-2S-141 pt: „Wzmacnianie współpracy na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi”. Partnerami projektu są Administracja Samorządu Jonava (Litwa) oraz Gmina Puńsk. W wydarzeniu udział brało 30 osób, w tym Stowarzyszenie Młodzieży z Jonava (Litwa) „Apskritas Stalas” oraz młodzież z Puńska, członkowie Stowarzyszenia Młodzieży Litewskiej w Polsce.

Szkolenie z Grzegorzem Górnikiem

W pierwszym dniu goście z Jonava, zwiedzali Puńsk oraz okolice, zapoznali się młodzieżą z Puńska. Kolejne dwa dni uczestnicy intensywnie pracowali z założycielem „Akademii Kelnerskiej” Grzegorzem Górnikiem, który prowadził zajęcia w restauracji „Zajazd” w Puńsku. Pierwszym zadaniem było sprawdzenie ogólnej wiedzy kelnerskiej, po tym zostały pokazane triki kelnerskie oraz kultura przy stole kelnerów savoir vivre, standardy obsługi. Ważnym elementem wydarzenia było przedstawienie słownika kelnerskiego oraz pokazane jak polecić dania z menu. Uczestnicy uczyli się protokołu dyplomatycznego restauracji oraz standardów dla kelnerów. Chętni również dowiedzieli się jak obsłużyć bufet śniadaniowy w restauracji hotelowej. Na koniec szkolenia, po egzaminie, każdy uczestnik dostał świadectwo - certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Uczestnicy z certyfikatami


Działania projektowe: ekskursja po w Puńsku

w ramach projekt nr LT-PL-2S-141 pt. Promowanie zatrudnienia oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży litewskiej i polskiej"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Szukasz pracy? A może stworzysz własne miejsce pracy?

Często słyszymy, że przedsiębiorca to uparty człowiek. Na swojej drodze spotyka i pokonuje on różne wyzwania, przechodzi przez trudne etapy. Ostatecznie pozostają tylko ci, którzy uczą się na błędach swoich i innych. Przydatne jest, aby każda osoba miała cechy przedsiębiorcze, aby móc aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie, pracować, budować własną przyszłość i osiągać wyznaczone cele. Do nabycia tych cech dążą nie tylko przedsiębiorcy i kierownicy firm, ale także uczniowie i studenci. Często, jeszcze będąc młodzi, zdajemy sobie sprawę z tego, że cechy charakteru, okoliczności życia, szybko rozwijający się i zmieniający się świat w przyszłości może zmusić nas do myślenia o tworzeniu czegoś dla siebie. Młodzi ludzie odczuwają potrzebę i znaczenie edukacji w zakresie przedsiębiorczości, ale poziom kształcenia jest niewystarczający. Uwaga poświęcana aktywnym działaniom uczniów jest niewystarczająca, nie wszędzie stosuje się aktywne metody nauczania, studenci nie mają możliwości zwiedzenia przedsiębiorstw, uczestniczenia w grach biznesowych i wykładach dotyczących biznesu. Dlatego też, Stowarzyszenie Litewskiej Młodzieży w Polsce w ciągu ostatniego roku było zaangażowane w realizowanym przez Gminę Puńsk i Administrację Samorządu Jonawy projekt nr LT-PL-2S-141 pn.: „Promowanie zatrudnienia oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży litewskiej i polskiej” współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020, którego głównym celem jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

W dniu 20 października 2018 roku przedstawiciele młodzieży z Puńska udali się na dwudniowe warsztaty do Jonawy. Podczas tych dyskusji rozmawialiśmy o ekspansji zatrudnienia młodzieży. Przywieźliśmy trochę pomysłów także do Puńska, które mamy nadzieję zrealizować ze Stowarzyszeniem Litewskiej Młodzieży w Polsce. Rozmawialiśmy także o młodych przedsiębiorcach, formułowaliśmy pytania dotyczące sposobów zwiększenia ich liczby, pomocy w zakładaniu działalności oraz ułatwienia w jej znalezieniu dla osób, które same chciałyby zostać przedsiębiorcami. Antanas Urbonas przedstawił centra współpracy „Spiečius”, w których młodzi przedsiębiorcy mają swoje miejsca pracy. Spora ich liczba działa w jednym budynku, dzięki czemu mogą dzielić się między sobą doświadczeniami i pomysłami, nawet jeśli pracują w różnego typu działalnościach. Ten system pracy jest bardziej wydajny niż praca w domu. W czasie zajęć uczestniczyliśmy także w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której przekonaliśmy się, że taka rozmowa nie jest przyjemna, że to sprawdzian dla pracobiorcy, pokazujący jak potencjalny pracownik będzie radził sobie w stresujących sytuacjach. Pracodawca zadaje podstępne pytania, a pracownik musi się zastanowić, jak poprawnie na nie odpowiedzieć. Po popełnionych przez nas błędach i wskazówkach jak radzić sobie w takich sytuacjach, jesteśmy lepiej przygotowani do rozmów, które czekają nas w przyszłości. Po odwiedzinach zwiedziliśmy Jonawę, zapoznaliśmy się z historią tego miasta i zobaczyliśmy jego piękne krajobrazy. Uczestnicy z Jonawy przyjęli nas bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że uda nam się utrzymać z nimi kontakt.

22 października, podczas kolejnego działania projektowego, tym razem w Puńsku, na wycieczkę wyjechało wspólnie 30 uczestników z Puńska i Jonawy, gdzie zwiedzili kilka przedsiębiorstw w Suwałkach i Puńsku: PADMA Sp. z o.o., FORTE S.A., Leather studio ALANA Alicja Zimnicka. Podczas podróży uczestnicy mieli okazję zapoznać się z systemem działalności i produktami tych firm, a nawet sprawdzić na własnej skórze jak są tworzone.

W dniu 26 października tego roku w Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku miało miejsce działanie zamykające projekt. Stowarzyszenie było gospodarzem konferencji, której goścmi byli najwybitniejsi przedstawiciele różnorodnych przedsiębiorstw naszego regionu: Aldona Szupszyńska, Zyta Wensławska,  Wiktor Vaina, Alicia Zimnicka i Daiwa Krakowska. W konferencji udział wzięli także goście z Jonawy, z którymi współpracowaliśmy w przednich etapach projektu. Dyskusję moderował Aidis Staskevičius. Konferencja została podzielona na dwie części. W pierwszej części „Historie sukcesów w regionie puńskim” uczestnicy opowiadali o swoich działalnościach, stadiach rozwojowych i o tym co pomaga im przezwyciężyć wyzwania. Po przerwie, w drugiej części konferencji – „Wieś – szansa czy przeszkoda dla biznesu” zostały poruszone tematy globalności, dostępu do Internetu i jego przystosowaniu, konkurencji, tworzeniu i rozwoju popytu oraz kwestia położenia geograficznego naszego regionu. Razem zdecydowaliśmy, że wszystkie wymienione wyżej czynniki, patrząc na nie z kreatywnością, mogą być świetną okazją. Alicja Zimnicka zwróciła uwagę na znacznie tańszy wynajem tutejszych lokali przemysłowych, Wiktor Vaina – na strategiczne miejsce, jeśli firma importuje surowce z zagranicy, Zyta Wensławska – na zdrową konkurencję, Aldona Szupszyńska – na szeroki rynek i możliwość przyciągnięcia uwagi klientów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, a Daiva Krakowska akcentowała zdolności językowe i znajomość kultury ludzi regionu puńskiego (doskonały język litewski i wiedza o kulturze litewskiej) oferując usługi zarówno na Litwie, jak i w Polsce. Wszyscy zgodzili się, że miejscowe przedsiębiorstwa cieszą się ogromnym wsparciem i zaufaniem społeczności, zwrócili uwagę na ich inicjatywy i korzystanie z usług miejscowych firm.

Dziękujemy: wszystkim uczestnikom konferencji, Aidis za moderację, Liceum Ogólnokształcącemu z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku za udostępnienie obiektu oraz wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku za uczestnictwo. Mamy nadzieję, że młodzi ludzie rozszerzyli swoją wiedzę, otrzymali odpowiedzi na dręczące ich pytania, a w przyszłości nie będą bali się tworzyć własnych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy w naszym regionie, a jednocześnie przyczynią się do ogólnego dobra społeczeństwa regionu.

Laima Sidarytė, Stowarzyszenie Litewskiej Młodzieży w Polsce


Projekt nr LT-PL-2S-168

pt. „Szlaki kulturowe bez granic"

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Utrwalenie tożsamości lokalnej, kształtowanie rozpoznawalności regionu, przyciąganie turystów, to tylko niektóre z walorów produktów tradycyjnych i regionalnych. Należy dołożyć należytych starań do ich promowania, nie tylko na Litwie, ale i w Polsce - stąd też wynikła idea powołania do życia kulturowo-kulinarnego szlaku pogranicza. Zorganizowanie tego typu oferty turystycznej zwiększa szansę na promocję i rozwój transgranicznych regionów. Partnerstwo składa się z 4 podmiotów; szkoła w Liepalingis, PODR w Szepietowie, Gmina Puński Stowarzyszenie Podlaskie Smaki. Posiadamy niezbędny potencjał kadrowy, doświadczenie oraz oddziaływanie na regiony, aby utworzyć Szlak, zaktywizować jego członków, aby mogli sprawnie funkcjonować. Uzgodnione przez 4 partnerów działania przyczynią się do osiągnięcia celów projektu. Oprócz działań obowiązkowych, zaplanowaliśmy: Forum Kontaktowe (inauguracja), 2 twinningowe wystawy i 2 twinningowe szkolenia w obu krajach (seminarium nt. produkcji ekologicznej oraz warsztaty nt. przetwórstwa rolno-spożywczego w mini skali, publikację ilustrującą produkty Szlaku oraz stronę internetową z aplikacją mobilną (promocja, komunikacja, informowanie). Uczestnikami projektu będą producenci, rolnicy, restauratorzy, właściciele obiektów noclegowych, przedsiębiorcy, doradcy, nauczyciele, samorząd pogranicza polsko-litewskiego - członkowie Szlaku.

Czas trwania projektu: 12 miesiące (od 01.03.2018 do 28.02.2019)

Beneficjent Wiodący – Szkoła Gimnazjalna rejonu druskiennickiego w Lejpunach, Beneficjent 2 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Beneficjent 3 – Gmina Puńsk, Beneficjent 4 – Stowarzyszenie Podlaskie Smaki

Całkowity budżet projektu: 37.791,30 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 32.122,58 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 4.340,00 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 632,50 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 537,62 Euro
Wkład własny 15% tj. 94,88 Euro


Pokaz "Cross-Border Festival of Tastes" w Puńsku

w ramach projekt nr LT-PL-2S-168 pt. „Szlaki kulturowe bez granic”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

W dniu15 sierpnia 2018 roku w Puńsku odbyły się dni Puńska oraz święto Zielna 2018, podczas których miejsce miał także pokaz "Cross-Border Festival of Tastes" zorganizowany przez Gminę Puńsk - 3 beneficienta projektu. Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu nr LT-PL-2S-168 pt. „Szlaki kulturowe bez granic” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będącego częścią Programu Współpracy Litwa-Polska Interreg VA 2014-2020. Partnerzy projektu: Szkoła Gimnazjalna rejonu druskiennickiego w Lejpunach, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Gmina Puńsk oraz Stowarzyszenie Podlaskie Smaki. Podczas wydarzenia został zaprezentowany pokaz produkcji wyrobów regionalnych - sękacza oraz mrowiska. 

    

    

Prezentację produkcji zaprezentowała firma "Raguolis" Aldony Szupszyńskiej z Puńska. 

Efektami pracy, czyli sękaczami i mrowiskiem, a także stuliścem częstowano uczestników pokazu oraz święta Zielna.CIT

BIP