zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

PROJEKTY PROW NA LATA 2014-2020

Operacja pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową stacji uzdatniania wody i budową studni głębinowej w Gminie Puńsk” to operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel:

Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Puńsk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową stacji uzdatniania wody i budową studni głębinowej w Gminie Puńsk.

Operacja obejmuje:

- Budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. projektowanej od ul. Mickiewicza w Puńsku;
- Budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. projektowanej od ul. Mickiewicza w Puńsku;
- Budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Puńsku;
- Budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Puńsku;
- Budowę odcinka sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Strażackiej w Puńsku;
- Budowę studni głębinowej w Puńsku;
- Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Pełele dz. 50/2 i 50/5.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ OPERACJI:
- liczba planowanych przyłączy wodociągowych [szt.] - 21,
- liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych [szt.] - 1,
- planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji [m3/rok] – 38880,
- liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury, w tym:
a) wodociągowej – 4137,
b) kanalizacyjnej – 270.

ZAKRES, W JAKIM OPERACJA BĘDZIE REALIZOWANA:
- zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę [km] – 0,475,
- systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych [km] – 0,976,
- ujęcia wody [szt.] – 1,
- stacje uzdatniania wody [szt.] – 1.

Termin realizacji: do 31.07.2018 r.

Całkowity koszt operacji: 3.133.111,90 zł

Koszty kwalifikowalne: 2.547.245,45 zł

Dofinansowanie EFRR w wysokości 63.63% kosztów kwalifikowanych: 1.620.812,00 zł


Operacja pt.: „Budowa ogrodzonego wielofunkcyjnego boiska sportowego do gry w koszykówkę o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej z Litewskim Językiem Nauczania w Widugierach” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Puńsk poprzez budowę w 2018 r. jednego boiska do koszykówki.

Przedmiotowy projekt zakłada budowę ogrodzonego boiska sportowego do gry w koszykówkę o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej z Litewskim Językiem Nauczania w Widugierach, Gmina Puńsk. Boisko służyć będzie rekreacji oraz rozgrywkom sportowym dzieci i młodzieży szkolnej.

W wyniku realizacji zadania powstanie boisko sportowe o wymiarach 12,0×20,0m (wymiar całkowity z krawężnikami 12,16×20,16m) w nawierzchni poliuretanowej typu „sandwich” na podbudowie nieprzepuszczalnej z betonu (wykonywanej bezpośrednio na placu budowy), przeznaczone do gry w koszykówkę (pole do gry 10,0m×18,0m). Całość zostanie ogrodzona po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4,0m z siatki stalowej powlekanej lub prętów zgrzewanych powlekanych wraz z utwardzoną po zewnętrznym jego obwodzie (z trzech stron) odwadniającą opaską kruszywową (żwirowo - piaskową) szer. 1,0m (odprowadzenie powierzchniowe wody deszczowej z płyty projektowanego boiska sportowego).

Inwestycja przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników:
- Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej - 1 szt.;
- Liczba obiektów ogólnodostępnej infrastruktury wspartej w programie – 1 szt.;
- Liczba inwestycji w infrastrukturę służącą edukacji – 1 szt.

Termin realizacji: czerwiec - październik 2018 r.

Koszt całkowity operacji: 114 001,98 zł

Koszty kwalifikowalne: 114 001,98 zł

Dofinansowanie EFRR w wysokości 63.63% kosztów kwalifikowanych: 72 539,00 zł


                                                                           

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie":

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja pn. „Renowacja zabytkowych obiektów skansenu w Puńsku”

w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Typ operacji 7.6.1 "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego"

Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Puńsk poprzez renowację zabytkowych obiektów skansenu w Puńsku.

Operacja obejmuje dwa etapy:
1) Renowacja skansenu w Puńsku: chata, chlew, spichlerz;
2) Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i udostępnienie on-line aplikacji "Wirtualny spacer po zabytkach Puńska".

Zakres w jakim operacja będzie realizowana:
Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, w tym odnowa lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego (3 szt.).

Termin realizacji pierwszego etapu: do 30.09.2019 r.

Termin realizacji drugiego etapu: do 31.07.2020 r.

Całkowity koszty operacji: 238.341,50 zł
Koszty kwalifikowalne: 238.341,50 zł
Dofinansowanie EFRROW w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych: 151.656,00 zł


07.04.2021 r. Gmina Puńsk podpisała Umowę o przyznaniu pomocy nr 00015-65150-UM1000143/20 na na realizację operacji pn. "Rozbudowa stacji uzdatniań wody oraz budowa studni do poboru wody podziemnej w Gminie Puńsk" na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Puńsk poprzez rozbudowę stacji uzdatniań wody oraz budowę studni do poboru wody podziemnej w Gminie Puńsk.

W ramach ww. operacji zostanie rozbudowana stacja uzdatniania wody w Puńsku i w Pełelach o 2 zbiorniki retencyjne oraz wybudowana studnia w Pełelach.

Termin realizacji: do 31 sierpnia 2021 r.

Całkowity koszty operacji:  1 013 520,00 zł.
Koszty kwalifikowalne:  824 000,00 zł.
Dofinansowanie EFRROW w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych:  524 311,00 zł.
CIT

BIP