zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty RPO WP NA LATA 2014-2020


Projekt nr RPO.05.03.01-20-0098/16 pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Smolanach” dotyczy głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – budynku świetlicy środowiskowej z zespołem kuchennym w Smolanach, w gminie Puńsk. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2017 r.
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku, poprzez: redukcję kosztów ogrzewania, co wpłynie jednocześnie na obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji publicznej; podniesienie świadomości pracowników budynku użyteczności publicznej w zakresie oszczędności gospodarowania energią.
Beneficjentem Projektu będzie j.s.t. – Gmina Puńsk. Do grupy docelowej zaliczają się wszyscy pracownicy budynku poddawanego termomodernizacji oraz odwiedzający budynek.
W wyniku głębokiej termomodernizacji budynku (modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, w tym zastosowanie pompy ciepła, rekuperacja, modernizacja przegród: Podłoga PG1, Strop piwnicy STW, OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna', DZ1 'Wentylacja grawitacyjna', Stropodach, Ściana, zewnętrzna SZ1 i SZ2, modernizacja systemu grzewczego przez wymianę źródła ciepła na wysokowydajny kocioł opalany biomasą), roczna oszczędność kosztów energii wyniesie 45,98 tys. zł.
Wielkość emisji dwutlenku węgla związanego z ogrzewaniem budynku zmniejszy się radykalnie po zlikwidowaniu kotłowni węglowej. Szacowany spadek wyniesie ponad 134 tony równoważnika CO2.

Całkowita wartość projektu: 588.797,67 zł brutto
Koszty kwalifikowalne: 518.141,96 zł brutto
Dofinansowanie EFRR: 336.791,25 zł brutto
Termin realizacji finansowej projektu: 31.12.2017 r.

Dnia 04.10.2017 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach przetargu nieograniczonego nr ZP.271.11.2017 pn.: "Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Smolanach". Wpłynęły 2 oferty. Oferta firmy Zakład Ogólnobudowlany Rzatkowski Paweł, ul. Wojska Polskiego 28, 16 – 400 Suwałki spełniła wszystkie wymagania przedstawione w ustawie Pzp i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznaną w oparciu o kryteria oceny ofert i ich wagi. Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 24.10.2017 r. W tym samym dniu został też przekazany teren budowy. Planowane zakończenie robót 31.03.2018 r.


        

Projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-164/17 pt. „Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puńsk” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Projekt przewiduje budowę infrastruktury, która wykorzystana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE. Będzie to instalacja solarna oraz 3 instalacje fotowoltaiczne. Inwestycją objęte zostaną 3 budynki użyteczności publicznej.

Moc zaplanowanych układów fotowoltaicznych oraz solarnych została dobrana w oparciu o wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną przez dany budynek. Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dachu budynku lub konstrukcji montażowej na gruncie, na działkach, na których znajduje się dany budynek. Zakłada się podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci – typ instalacji on grid. Prosumenci energii elektrycznej wytwarzać będą ją na własne potrzeby (jednoczesna produkcja i konsumpcja energii). Nadwyżka energii elektrycznej z terenu danej instalacji zostanie wprowadzona do sieci lokalnej operatora systemu dystrybucyjnego. Instalacje kolektorów słonecznych wykorzystywać będą energię słoneczną do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w Domu Kultury Litewskiej. Energia cieplna wytwarzana będzie na własne potrzeby obiektu (jednoczesna produkcja i konsumpcja energii). Kolektory słoneczne zlokalizowane będą na dachu budynku.
Efektywność kosztowa urządzeń produkujących energię elektryczną pochodzącą z OZE wynosi 3 457,2 zł/kW. Projektu przewiduje redukcję CO2 o 83,05 Mg CO2 (34,6%).
Wkład własny wniesiony do projektu to 30%.

Projekt obejmuje:
Zadanie nr 1 – zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej:
1) budynek hydrofornii w Pełelach;
2) budynek hydrofornii w Puńsk;
3) Dom Kultury Litewskiej w Puńsku.
Zadanie nr 2 – zakup i montaż kolektorów słonecznych:
1) Dom Kultury Litewskiej w Puńsku.


Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych prze Gminę Puńsk poprze budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej.

Do celów szczegółowych można zaliczyć:
1) zwiększenie ilości nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE;
2) zwiększenie ilości nowych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE;
3) zwiększenie zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych;
4) zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa podlaskiego;
5) zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery;
6) zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej przez instalacje wykorzystujące OZE na terenie gminy;
7) zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat odnawialnych źródeł energii.
Osiągnięcie założonych celów projektu przyniesie szereg korzyści społeczno-gospodarczych dla gminy i jej mieszkańców.

Ponad to realizacja projektu pozwoli na:
1) ograniczenie wykorzystania pierwotnej energii przez obiekty użyteczności publicznej;
2) zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym gminy;
3) podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych;
4) podniesienie komfortu użytkowania budynków gminnych oraz życia mieszkańców regionu;
5) ograniczenie rocznego zużycia energii pierwotnej prze budynki użyteczności publicznej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii;
6) uniezależnienie regionu od dostaw energii ze źródeł zewnętrznych;
7) poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej;
8) wymianę źródeł ciepła na bardziej ekonomiczne i ekologiczne;
9) wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii elektrycznej i cieplnej na terenie gminy.


Termin realizacji: do 31.07.2019 r.
Całkowity koszty operacji: 573.687,99 zł
Koszty kwalifikowalne: 466.413,00 zł
Dofinansowanie EFRR w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych: 326.489,10 zł


Projekt nr WND-RPPD.08.06.00-20-0191/18 „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Puńsk” w ramach Osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja zakłada montaż paneli fotowoltaicznych na 20 budynkach indywidualnych oraz montaż kolektorów słonecznych na 6 budynkach indywidualnych stanowiących własność mieszkańców Gminy Puńsk.

Kolektory słoneczne będą wykorzystywane do podgrzania wody (energia cieplna), zaś panele fotowoltaiczne – do produkcji energii elektrycznej na potrzeby poszczególnych gospodarstw domowych.
Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Puńsk poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych.

Inwestycja przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników:
1) produktu:
a. liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE – 20 szt.;
b. liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 6 szt.;
c. dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,08 MWe;
d. dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,02 MWt;
2) rezultatu:
a. produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 74,12 MWhe/rok;
b. produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 17,58 MWht/rok;
c. szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 66,17 tony równoważnika CO2/rok.
Celami szczegółowymi projektu są:
1) zwiększenie ilości nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE;
2) zwiększenie zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych;
3) zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa podlaskiego;
4) zmniejszenie CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery;
5) zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej przez instalacje wykorzystujące OZE na terenie gminy;
6) zmniejszenie kosztów ponoszonych na utrzymanie budynków przez mieszkańców.

Termin realizacji: do 30.09.2019 r.
Całkowity koszty operacji: 616.551,05 zł
Koszty kwalifikowalne: 550.325,21 zł
Dofinansowanie EFRR w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych: 467.776,42 zł


Projekt nr RPPD.05.03-20-0187/18 pt. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne
Projekt przewiduje poprawę efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Przedszkola Samorządowego z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku.
Projekt obejmuje:
1. Usprawnienia dotyczące bryły budynku (zmniejszające straty ciepła przez przenikanie i wentylację):
• docieplanie ścian zewnętrznych;
• docieplanie stropu pod poddaszem;
• docieplanie dachu;
• docieplanie ścian fundamentowych.
2. Usprawnienia dotyczące systemu grzewczego budynku (zmniejszającego zużycie ciepła):
• modernizacja instalacji c.o., węzła cieplnego oraz wymiana źródła ciepła;
• modernizacja c.w.u. wspomaganej instalacją PV;
• montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
3. Wspomaganie oświetlenia instalacją fotowoltaiczną.

Inwestycja przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników:
1. produktu:
- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 330 104,91 kWh/rok;
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 142,29 tony równoważnika CO2;
- liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
- powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 692, 77 m2;
2. rezultatu:
- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 2 344,29 GJ/rok;
- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 3,33 MWh/rok.

Termin realizacji: do 31.12.2020 r.
Koszt całkowity operacji: 1 111 232,62 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 1 1107 542, 62 PLN
Dofinansowanie EFRR w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych: 941 411,22 PLN


16.04.2020 r. Gmina Puńsk podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu nr RPPD.05.01.00-20-0520/19 pn. „Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Puńsk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Projekt obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych dostarczających energię na potrzeby 2 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Puńsk.

Obiekty objęte projektem to :
- Szkoła Podstawowa z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku (instalacja o mocy 39,96 kW zamontowana na dachu);
- Urząd Gminy Puńsk (instalacja o mocy 24,42 kW zamontowana na dachu).

Cel projektu – zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Puńsk poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na 2 budynkach użyteczności publicznej.

Inwestycja przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników:
1) produktu:
- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 2 szt.
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,06 MWe;
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 49,67 tony równoważnika CO2;
2) rezultatu:
- produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 61,16 MWhe.

15.03.2021 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony pod numerem ZP.271.2.2021 pn. "Dostawa i montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznych na terenie Gminy Puńsk nr 2" na realizację ww. zadania, składanie ofert - do 26.03.2021 r.

21.04.2021 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą robót - Wschodnią Energią Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 lok. 63, 15-094 Białystok.

Termin realizacji umowy - 15.06.2021 r.

Zdjęcia przed rozpoczęciem inwestycji:

Termin realizacji: do 23.06.2021 r.
Koszt całkowity operacji: 461 248,44 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 371 998,73 PLN
Dofinansowanie EFRR w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych: 297 598,97 PLN


03.03.2021 r. Gmina Puńsk podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu nr RPPD.05.01.00-20-0839/20 pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Puńsk"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Projekt ma charakter grantowy i dotyczy montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Grantobiorców, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Realizacja przedmiotowego projektu, pozwoli na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej, co bezpośrednio przełoży się na redukcję emisji CO2 oraz poprawę stanu środowiska.

Zakres projektu następujące zadania:

- montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na 66 budynkach mieszkalnych,

- nadzór inwestorski.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 66 szt.,

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 220,96 ton równoważnika CO2,

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 0,28 MWe,

- Produkcja energii elekrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 272,11 MWhe/rok.

Termin realizacji: do 15.11.2021 r.
Koszt całkowity operacji:  1 986 747,80 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne:  1 986 747,80 PLN
Dofinansowanie EFRR w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych:  1 291 386,07 PLN


NABÓR WNIOSKÓW DLA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA MONTAŻ INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA TERENIE GMINY PUŃSK

Poniżej niezbędne dokumenty dotyczące ww. naboru:

Nabór wniosków na instalacje OZE


Deklaracja przystąpienia do realizacji projektu pt. Odnawialne źródła energii w Gminie Puńsk


Regulamin wyboru Grantobiorców i realizacji projektu grantowego


Wójt Gminy Puńsk informuje, iż zgłosiła się wystarczająca ilość mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie „Odnawialne źródła energii w Gminie Puńsk”.
Mieszkańcy Gminy Puńsk, którzy nie znaleźli się na liście podstawowej, z powodu wyczerpania limitu miejsc, znajdą się na liście rezerwowej.
Lista zakwalifikowanych - REZERWOWA może stanowić podstawę do zakwalifikowania mieszkańca do projektu i podpisania umowy na powierzenie grantu, w przypadku gdy:
- po zakwalifikowaniu do projektu wszystkich spełniających kryteria uczestników z listy podstawowej, planowana wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie została wyczerpana,
- rezygnacji lub wykluczeniu uczestnika zakwalifikowanego do projektu z listy podstawowej.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszona pełna lista podstawowa i rezerwowa mieszkańców zakwalifikowanych do projektu.


Wójt Gminy Puńsk informuje, iż zostało kilka wolnych miejsc do udziału w projekcie „Odnawialne źródła energii w Gminie Puńsk”.
Ww. projekt obejmuje:
- montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 5 kW;
- energia elektryczna wytworzona w mikroinstalacach OZE zainstalowanych w ramach projektu musi być używana wyłącznie na własne potrzeby Grantobiorcy oraz nie może zostać wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej i rolnej;
- moc instalacji fotowoltaicznej musi być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną mieszkańca Gminy Puńsk. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą Grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez mieszkańca Gminy Puńsk w tym samym okresie rozliczeniowym;
- realizacja inwestycji: od podpisania umowy udzielenia grantu do 15.11.2021 r;
- grant przekazywany jest przez Gminę Puńsk, w formie refundacji i nie stanowi więcej niż 65% całkowitej wartości przedsięwzięcia.

Zainteresowanych mieszkańców Gminy Puńsk ww. inwestycją prosimy o kontakt telefoniczny 875161082.

userfiles/file/Wniosek%20o%20grant(1).doc

userfiles/file/Regulamin%20wyboru%20Grantobiorc%C3%B3w%20i%20umowa%20o%20powierzenie%20grantu_G_Pu%C5%84sk_.pdf

Rząd przygotowuje obecnie projekt nowelizacji ustawy, która weszła w życie 1 stycznia bieżącego roku. Nie ma już mowy o prawie do sprzedaży nadwyżek energii po stałych, gwarantowanych stawkach dla prosumentów posiadających instalacje do 10 kW. Nowa koncepcja ma zmotywować prosumentów do produkcji energii właściwie wyłącznie na własny użytek. W obecnie funkcjonującym systemie opustów, rozliczanie z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w formie bezgotówkowej. W ramach opustu rozliczana jest energia z nadwyżek w produkcji, która jest oddawana do sieci, wobec ilości pobranej z sieci. Wszyscy prosumenci, których instalacja wyprodukowała energię elektryczną po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2022 r. będą mogli rozliczać się w systemie opustów. Z obecnego projektu ustawy wynika, że po tym terminie ten model zostanie usunięty i zastąpiony modelem, w którym wyprodukowana energia będzie sprzedawana.
Mając na uwadze powyższe proponowane zmiany w ustawie o OZE, Wójt Gminy Puńsk zaprasza zainteresowanych mieszkańców Gminy Puńsk do udziału ww. projekcie i możliwości rozliczania energii z nadwyżek w produkcji w systemie opustów – w formie bezgotówkowej.

drukuj PDF 


CIT

BIP