zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty 2017/2018 - realizacja

Gmina Puńsk od marca br. realizuje projekt nr LT-PL-1R-049

pt. „Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Interreg V-A Litwa – Polska 2014 – 2020.

Projekt będzie trwał 24 miesiące. Beneficjentem Wiodącym projektu jest Gmina Puńsk a Partnerami są Administracja Samorządu Birštonas i Instytucja publiczna Centrum podstawowej opieki zdrowotnej w Birštonas.

Całkowity budżet projektu wynosi 955.524,00 Euro, z czego 85% jest dofinansowane z EFRR. Budżet Gminy Puńsk to 449.364,00 Euro z czego dofinansowanie ze środków UE wyniesie 381.959,40 Euro.

Ogólnym celem projektu jest poprawa jakości życia poprzez skoordynowany rozwój systemów opieki zdrowotnej i społecznej na pograniczu litewsko-polskim. A ponadto: rozwój transgranicznej infrastruktury opieki zdrowotnej, budowanie potencjału transgranicznej opieki zdrowotnej i społecznej, utworzenie Transgranicznego Partnerstwo na rzecz Zdrowego Starzenia się, Kampania Promująca Zdrowe i Aktywne Starzenie się.

W ramach projektu po stronie Beneficjenta Wiodącego zostaną zrealizowane następujące działania:
- Renowacja i modernizacja Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puńsku
- zakup materiałów medycznych testowych
- Wspólne Przygraniczne Szkolenie Medyczne Specjalistów (3 dni)
- Wspólne Przygraniczne Szkolenie Interesariuszy Sektora Socjalnego (3 dni)
- Wspólne Transgraniczne Warsztaty Partnerskie Zdrowego Starzenia się (3 dni)
- ulotki promujące zdrowe starzenie się
- „Biała Niedziela” – Transgraniczne Dni Zdrowia (1 dzień)
- promocja projektu (m.in. tablice informacyjne, artykuły prasowe)

W trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca robót dotyczących renowacji i modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia. Wykonawcą jest Zakład Ogólnobudowlany „Ułanowicz – Świerzbin” z Przerośli. W dniu 16 maja 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dachu oraz remont elewacji wraz z dociepleniem budynku i wymiany stolarki zewnętrznej oraz modernizacja pomieszczeń wewnętrznych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puńsku”. Zakończenie robót jest przewidziane na dzień 31 października 2017 r.

Na początku sierpnia zostanie zorganizowane pierwsze szkolenie dla interesariuszy sektora społecznego, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele z NGO, lokalnych samorządów, ośrodka zdrowia i pracownicy GOPS. Od strony Gminy Puńsk będzie uczestniczyć 8 osób oraz od strony Administracja Samorządu Birštonas również przyjedzie 8 osób. Podczas szkolenia zostaną poruszone m.in. takie tematy jak:
- Starzenie się społeczeństwa: problemy i wyzwania
- Polityka senioralna w wymiarze europejskim i krajowym
- Uwarunkowania rozwiązań medyczno-opiekuńczych dla osób starszych
- Aktywność zawodowa osób 50+
- Aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna osób starszych
- Relacje międzypokoleniowe

W ramach projektu zorganizowane zostaną również tzw. „Białe niedziele” – czyli tzw. Dni Zdrowia Transgranicznego - dwie po stronnie polskiej i dwie po stronie litewskiej. W Puńsku pierwsza „Biała niedziela” planowana jest na zakończenie robót w Ośrodku Zdrowia. Podczas tego wydarzenia będzie można wziąć udział w Edukacyjnym Seminarium Gerontologicznym na temat procesów starzenia się oraz wysłuchać wykładów na tematy dotyczące znaczenia zdrowego starzenia się. Podczas tego wydarzenia będą stoiska, gdzie będzie można zmierzyć ciśnienie, zmierzyć poziom cukru we krwi, sprawdzić wzrok, zaczerpnąć konsultacji. Specjaliści medyczni oraz pomocniczy personel medyczny będą przeprowadzać konsultacje i udzielać porad medycznych.

„Projekt nr LT-PL-1R-017

pt. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Interreg V-A Litwa - Polska


Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez intensywniejszą współpracę transgraniczną w zakresie zwalczania wspólnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych na obszarze Programu PL i LT poprzez rozwinięcie infrastruktury (w tym zakup sprzętu) niezbędnej do transgranicznego świadczenia usług. W ramach działań przewidziano szereg pokazów i szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności służb ratowniczych w Polsce i na Litwie, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz poprawę jakości infrastruktury i doposażenie w niezbędny sprzęt, tj. zakup wozów strażackich z wyposażeniem. Projekt pozwoli na korzystanie z wiedzy, umiejętności i wieloletniego doświadczenia polskich partnerów co przyczyni się do rozwoju powstającego systemu ratownictwa skupiającego strażaków wolontariuszy na Litwie. Wartością dodaną projektu będzie nawiązanie stałej współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa z obu krajów PL i LT na rzecz lepszej koordynacji zarządzanie wspólnymi zasobami, infrastrukturą i sprzętem.

Czas trwania projektu: 24 miesiące (od 01.02.2017 do 31.01.2019)
Beneficjent Wiodący – Gmina Krasnopol, Beneficjent 2 – Gmina Puńsk, Beneficjent 3 – Straż Pożarna Rejonu Kowna

Całkowity budżet projektu: 973.543,20 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 827.511,71 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 146.031,49 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 240.956,98 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 204.813,43 Euro
Wkład własny 15% tj. 36.143,55 Euro

W ramach projektu dnia 14.06.2017 r. została podpisana Umowa na zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem. Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego został AUTOBAGI POLSKA Sp. z o.o. z Libertowa. Całkowita kwota brutto zakupionego wozu to 882.795,00 zł. Wóz strażacki garażowany będzie w siedzibie OSP w Smolanach. Pojazd wyposażony jest m.in. w: radiotelefon przewoźny, uchwyty do mocowania 4 szt. aparatów oddechowych wraz z systemem ułatwiającym założenie aparatów, 4 radiotelefony nasobne (wyposażone w akumulator inteligentny (przechowujący dane) oraz wyposażony w dodatkowy mikrofonogłośnik, ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu), cztery komplety latarek akumulatorowych, drabina do wejścia na dach składana, maszt oświetleniowy, reflektor pogorzeliskowy (szperacz), wyciągarkę elektryczną, autopompę, zbiornik wody o pojemności 5500 dm3, zbiornik środka pianotwórczego, linię szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia. Wraz z pojazdem dostarczone będzie wyposażenie ratownicze m. in.: ubrania chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniami (2 szt.), kamizelka ostrzegawcza z paskami odblaskowymi (6 szt.), linki strażackie ratownicze, gaśnica śniegowa (1 szt.), gaśnica proszkowa (2 szt.), koc gaśniczy (1 szt.). Samochód zostanie dostarczony w terminie do 31 lipca 2017 r.

W lipcu 2017 członkowie OSP Puńsk i Smolany będą uczestniczyć w kursie nurkowania organizowanym przez Partnera Wiodącego – Gminę Krasnopol.
W sierpniu 2017 planowane jest zorganizowanie przez Gminę Puńsk demonstracji operacji ratowniczej natomiast w październiku 2017 planowane jest zorganizowanie szkolenia pilarzy oraz zakup piły łańcuchowej i uniformu ochronnego wraz z hełmem.


Dnia 18.08.2017 r. odbyła się demonstracja akcji ratowniczej - wypadku samochodowego z akcją ratowniczą osoby poszkodowanej w wyniku wydarzenia, udzielenia pierwszej pomocy i ugaszenia płonącego pojazdu. Wydarzenie to było jednym z działań przewidzianych w ramach realizowanego przez Gminę Puńsk projektu nr LT-PL-1R-017 pt. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”

Celem zadania była wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, która ma zaowocować lepszą koordynacją wspólnych działań ratowniczo – gaśniczych w przyszłości.
Uczestnikami wydarzenia było 120 osób reprezentujących służby ratowniczo – gaśnicze z terenu Polski i Litwy.

Zdjęcia z demonstracji

Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez intensywniejszą współpracę transgraniczną w zakresie zwalczania wspólnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych na obszarze Programu PL i LT poprzez rozwinięcie infrastruktury (w tym zakup sprzętu) niezbędnej do transgranicznego świadczenia usług. W ramach działań przewidziano szereg pokazów i szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności służb ratowniczych w Polsce i na Litwie, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz poprawę jakości infrastruktury i doposażenie w niezbędny sprzęt, tj. zakup wozów strażackich z wyposażeniem. Projekt pozwoli na korzystanie z wiedzy, umiejętności i wieloletniego doświadczenia polskich partnerów co przyczyni się do rozwoju powstającego systemu ratownictwa skupiającego strażaków wolontariuszy na Litwie. Wartością dodaną projektu będzie nawiązanie stałej współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa z obu krajów PL i LT na rzecz lepszej koordynacji zarządzanie wspólnymi zasobami, infrastrukturą i sprzętem.

Czas trwania projektu: 24 miesiące (od 01.02.2017 do 31.01.2019)
Beneficjent Wiodący – Gmina Krasnopol, Beneficjent 2 – Gmina Puńsk, Beneficjent 3 – Straż Pożarna Rejonu Kowna

Całkowity budżet projektu: 973.543,20 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 827.511,71 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 146.031,49 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 240.956,98 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 204.813,43 Euro
Wkład własny 15% tj. 36.143,55 Euro

Dnia 25.05.2018 odbyła się symulacja naturalnej i/lub technicznej katastrofy - w wyniku gwałtownej nawałnicy została uszkodzona linia elektryczna doprowadzająca energię elektryczną do budynku szkoły w Puńsku, zerwane przewody z powodu zwarcia spowodowały pożar budynku i niezbędne jest przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej ludzi z budynku. Symulację przeprowadzono w ramach realizowanego przez Gminę Puńsk projektu nr LT-PL-1R-017 "Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego".

W symulacji wzięło udział 150 uczestników: 60 z Gminy Krasnopol, 70 z Gminy Puńsk i 20 ze Straży Pożarnej Rejonu Kowna. Wydarzenie miało za zadanie podnoszenie kwalifikacji i umiejętności służb ratowniczych oraz wymianę praktyk i dobrych doświadczeń transgranicznych w celu poprawy działania służb ratowniczo-gaśniczych.

 
Gmina Puńsk od marca br. realizuje projekt nr LT-PL-1R-049 pt. „Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014 – 2020. Projekt będzie trwał 24 miesiące. Beneficjentem Wiodącym projektu jest Gmina Puńsk a Partnerami są Administracja Samorządu Birštonas i Instytucja publiczna Centrum podstawowej opieki zdrowotnej w Birštonas.


Całkowity budżet projektu wynosi 955.524,00 Euro, z czego 85% jest dofinansowane z EFRR. Budżet Gminy Puńsk to 449.364,00 Euro z czego dofinansowanie ze środków UE wyniesie 381.959,40 Euro.
Ogólnym celem projektu jest poprawa jakości życia poprzez skoordynowany rozwój systemów opieki zdrowotnej i społecznej na pograniczu litewsko-polskim. A ponadto: rozwój transgranicznej infrastruktury opieki zdrowotnej, budowanie potencjału transgranicznej opieki zdrowotnej i społecznej, utworzenie Transgranicznego Partnerstwo na rzecz Zdrowego Starzenia się, Kampania Promująca Zdrowe i Aktywne Starzenie się.

W ramach projektu po stronie Beneficjenta Wiodącego zostaną zrealizowane następujące działania:
- Renowacja i modernizacja Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puńsku
- zakup materiałów medycznych testowych
- Wspólne Przygraniczne Szkolenie Medyczne Specjalistów (3 dni)
- Wspólne Przygraniczne Szkolenie Interesariuszy Sektora Socjalnego (3 dni)
- Wspólne Transgraniczne Warsztaty Partnerskie Zdrowego Starzenia się (3 dni)
- ulotki promujące zdrowe starzenie się
- „Biała Niedziela” – Transgraniczne Dni Zdrowia (1 dzień)
- promocja projektu (m.in. tablice informacyjne, artykuły prasowe)

W dniu 16 maja 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dachu oraz remont elewacji wraz z dociepleniem budynku i wymiany stolarki zewnętrznej oraz modernizacja pomieszczeń wewnętrznych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puńsku”. Wykonawcą robót jest Zakład Ogólnobudowlany „Ułanowicz – Świerzbin” z Przerośli. Prace remontowe wciąż trwają.


 

W lutym 2018 roku skończył się remont w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Puńsku.

Na początku sierpnia zostało zorganizowane pierwsze szkolenie dla interesariuszy sektora społecznego, w którym uczestniczyli przedstawiciele z NGO, lokalnych samorządów i pracownicy GOPS. Od strony Gminy Puńsk uczestniczyło 8 osób oraz od strony Administracja Samorządu Birštonas również 8 osób. Podczas szkolenia zostały poruszone m.in. takie tematy jak:
- Starzenie się społeczeństwa: problemy i wyzwania
- Polityka senioralna w wymiarze europejskim i krajowym
- Uwarunkowania rozwiązań medyczno-opiekuńczych dla osób starszych
- Aktywność zawodowa osób 50+
- Aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna osób starszych
- Relacje międzypokoleniowe

    

W ramach projektu zorganizowane zostaną również tzw. „Białe niedziele” – czyli tzw. Dni Zdrowia Transgranicznego - dwie po stronnie polskiej i dwie po stronie litewskiej. W Puńsku pierwsza „Biała niedziela” planowana jest na dzień 10 grudnia 2017 r. Podczas wydarzenia odbędzie się Seminarium Edukacyjne o Gerontologii podczas którego wygłoszonych zostanie 5 wykładów dotyczących zdrowego starzenia się:
- wykład na temat diety u osób starszych (zdrowa dieta i dieta dla cukrzyków)
- wykład na temat badań diagnostycznych u osób starszych w tym zapobieganie wadom wzroku
- wykład - zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym ( dieta niskocholesterolowa)
- zagrożenia chorób neurologicznych w wieku starszym
- wykład na temat przygotowanie do starości (m.in. zagadnienia dotyczące osteoporozy)

W trakcie wydarzenia będzie również możliwość przeprowadzenia testów medycznych takich jak: poziom cholesterolu, poziom cukru we krwi, testy słuchowe, ocena wzroku, ciśnienie krwi, konsultacje urologiczne i diabetyczne. W tym celu zaangażowanych będzie 5 specjalistów przeprowadzających badania oraz 4 asystentów z personelu medycznego.

Dzięki realizacji projektu odbyło się również szkolenie pracowników służby zdrowia, w którym uczestniczyło 12 litewskich i polskich przedstawicieli sektora medycznego (6 z gminy Puńsk i 6 z rejonu Birstonas). Szkolenie poruszało takie kwestie jak:
- Uwarunkowania i zakres wsparcia współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 w sektorze zdrowia i usług społecznych
- Starzenie się społeczeństwa - uwarunkowania rozwiązań medyczno-opiekuńczych dla osób starszych - problemy i wyzwania
- Psychologia komunikacji i relacji z pacjentem (role w procesie, typy uczestników, kanały komunikacji
- Typy pacjentów a schemat wizyty
- Fizjologia starzenia się człowieka i jej implikacje dla procesu komunikacji lekarz
- Relacje z rodziną pacjenta
- Efektywna komunikacja w zespołach terapeutycznych
- Relacje pacjent – lekarz w dobie rozwoju technologii teleinformatycznych
- Relacja e-pacjent – e-lekarz. M-zdrowie - rola aplikacji mobilnych w relacjach pacjent – lekarz


Dnia 10 grudnia 2017 r.  w ramach projektu nr LT-PL-1R-049 pt. "Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014 – 2020,  została zorganizowana pierwsza tzw. „Biała niedziela” – czyli tzw. Dni Zdrowia Transgranicznego. Podczas tego wydarzenia można było wziąć udział w Edukacyjnym Seminarium Gerontologicznym na temat procesów starzenia się oraz wysłuchać wykładów na tematy dotyczące znaczenia zdrowego starzenia się, które odbyło się w sali Domu Kultury Litewskiej w w Puńsku. Natomiast w Ośrodku Zdrowia w Puńsku odbyły się indywidualne konsultacje medyczne i testy diagnostyczne. Zainteresowani mieli możliwość poddania się testom takim jak: badanie poziomu cholesterolu, poziom cukru we krwi, ocena wzroku, pomiar ciśnienia krwi oraz zasięgnięcia konsultacji w dziedzinach: pulmonologia-alergologia, urologia, diabetologia, kardiologia, chirurgia ogólna.
Do dyspozycji uczestników było 5 lekarzy specjalistów: pulmonolog-alergolog, urolog, diabetolog, kardiolog, chirurg-onkolog oraz 4 asystentów z personelu medycznego. Kolejna „Biała Niedziela” planowana jest na sierpień 2018 r.

     

W dniach 6-8 grudnia 2017 r., w ramach działań projektu 8 uczestników z Puńska – osoby z sektora społecznego – wzięło udział w szkoleniu w Birstonas. Organizatorem tego szkolenia był Beneficjent 2 projektu – Samorząd Birstonas. Nasi uczestnicy mogli zapoznać się z przedstawicielami Centrum Podstawowej Opieki Zdrowia w Birstonas, która to instytucja występuje jako Beneficjent 3 projektu, a także poznać funkcje i cele opieki paliatywnej tego Centrum. Podczas szkolenia były poruszane takie tematy jak: uwarunkowania prawne w dziedzinie opieki socjalnej na Litwie, działalność instytucji NGO w sferze aktywnego starzenia się. Ponadto uczestnicy szkolenia spotkali się z przedstawicielami Centrum Dziennym wsi Nemajunai i poznali ich działalność w sferze usług socjalnych dla mieszkańców, a także z przedstawicielami Centrum Dziennych Zajęć dla Niepełnosprawnych w Birstonas oraz przedstawicielami Biblioteki Publicznej i jej działalnością w formie „Bibliotekoterapia – rozmawiać i leczyć”. Miłym urozmaiceniem pobytu uczestników było zwiedzanie samego miasta Birstonas.

          

Transgraniczne Warsztaty Partnerskie Zdrowego Starzenia się


W dniach 26-28 kwietnia 2018 r. odbyły się Transgraniczne Warsztaty Partnerskie Zdrowego Starzenia się. Ogólnym celem projektu jest poprawa jakości życia poprzez skoordynowany rozwój systemów opieki zdrowotnej i społecznej na pograniczu litewsko-polskim. Od strony Gminy Puńsk uczestniczyło 8 osób. Podczas spotkania były poruszane takie tematy jak:
- Starzenie się społeczeństwa: problemy i wyzwania
- Polityka senioralna w wymiarze europejskim i krajowym
- Uwarunkowania rozwiązań medyczno-opiekuńczych dla osób starszych
- Aktywność zawodowa osób 50+
- Aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna osób starszych
- Relacje międzypokoleniowe

Odbyło się także spotkanie z przedstawicielami Centrum Niepełnosprawnych w Birstonas. Społeczność i organizacje pozarządowe zaangażowane były w świadczenie usług socjalnych, współpracowały z gminą Birstonas. W ramach warsztatów odbyła się dyskusja na temat możliwości współpracy między organizacjami pozarządowymi w zakresie zdrowego starzenia się i opieki społecznej.

Miłym urozmaiceniem pobytu uczestników było zwiedzanie miasta Birstonas.

26 sierpnia 2018 r. w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Puńsku odbyła się druga „Biała Niedziela” (tzw. Dni Zdrowia Transgranicznego) w ramach projektu nr LT-PL-1R-049 pt. „Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG VA Litwa – Polska 2014 -2020.

Uczestnicy w ramach Dni Zdrowia Transgranicznego mieli okazję skorzystać z testów diagnostycznych takich jak poziom cholesterolu, poziom cukru we krwi, testy słuchowe, ocena wzroku, ciśnienie krwi i konsultacje medyczne w dziedzinach: pulmonologia-alergologia, urologia, dermatologia, medycyna ogólna, chirurgia – onkologia oraz wykładów promujących zdrowe i aktywne starzenie się wśród mieszkańców pogranicza polsko-litewskiego. Do dyspozycji uczestników było 5 lekarzy specjalistów: pulmonolog-alergolog, urolog, dermatolog, specjalista medycyny ogólnej, chirurg-onkolog oraz 4 asystentów z personelu medycznego.CIT

BIP