zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty 2017

Projekt nr LT-PL-1R-017

pt. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska


Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez intensywniejszą współpracę transgraniczną w zakresie zwalczania wspólnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych na obszarze Programu PL i LT poprzez rozwinięcie infrastruktury (w tym zakup sprzętu) niezbędnej do transgranicznego świadczenia usług. W ramach działań przewidziano szereg pokazów i szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności służb ratowniczych w Polsce i na Litwie, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz poprawę jakości infrastruktury i doposażenie w niezbędny sprzęt, tj. zakup wozów strażackich z wyposażeniem. Projekt pozwoli na korzystanie z wiedzy, umiejętności i wieloletniego doświadczenia polskich partnerów co przyczyni się do rozwoju powstającego systemu ratownictwa skupiającego strażaków wolontariuszy na Litwie. Wartością dodaną projektu będzie nawiązanie stałej współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa z obu krajów PL i LT na rzecz lepszej koordynacji zarządzanie wspólnymi zasobami, infrastrukturą i sprzętem.

Czas trwania projektu: 24 miesiące (od 01.02.2017 do 31.01.2019)
Beneficjent Wiodący – Gmina Krasnopol, Beneficjent 2 – Gmina Puńsk, Beneficjent 3 – Straż Pożarna Rejonu Kowna


Całkowity budżet projektu: 973.543,20 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 827.511,71 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 146.031,49 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 240.956,98 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 204.813,43 Euro
Wkład własny 15% tj. 36.143,55 Euro

W ramach projektu w Gminie Puńsk planowane są następujące działania:
- szkolenie pilarzy i zakup sprzętu (piły łańcuchowej i uniformu ochronnego z hełmem)
- symulacja „katastrofy przyrodnicze” i techniczne
- demonstracja operacji ratowniczych
- zakup wozu strażackiego z wyposażeniem
- promocja projektu


Projekt nr LT-PL-1R-049

pt. „Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska


Ogólny cel projektu: poprawa jakości życia poprzez skoordynowany rozwój systemów opieki zdrowotnej i społecznej na pograniczu litewsko-polskim.

Działania:
- zarządzanie projektem
- rozwój transgranicznej infrastruktury opieki zdrowotnej
- budowanie potencjału transgranicznej opieki zdrowotnej i społecznej
- Transgraniczne Partnerstwo dla Zdrowego Starzenia się
- Kampania Promująca Zdrowe i Aktywne Starzenie się
- informacja i promocja
- zakończenie projektu

Główne wyniki: 44 uczestników warsztatów, 120 seniorów biorących udział w imprezach promujących zdrowe starzenie się, 6 organizacji pozarządowych zaangażowanych w Transgraniczne Partnerstwo na rzecz Zdrowego Starzenia się, 1 powstałe Transgraniczne Partnerstwo na rzecz Zdrowego Starzenia się, 1 opracowana Transgraniczna Strategia Zdrowia, 4 transgraniczne wydarzenia promujące zdrowe starzenie się, 120 seniorów uczestniczących w imprezach promocyjnych, 2500 ulotek promujących zdrowe starzenie się, 1 odnowiony ośrodek zdrowia w Puńsku, 1 odnowiony ośrodek zdrowia w Birstonas.

W ramach projektu w Gminie Puńsk planowane są następujące działania:
- Renowacja i modernizacja Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puńsku
- zakup materiałów medycznych testowych
- Wspólne Przygraniczne Szkolenie Medyczne Specjalistów (3 dni)
- Wspólne Przygraniczne Szkolenie Interesariuszy Sektora Socjalnego (3 dni)
- Wspólne Transgraniczne Warsztaty Partnerskie Zdrowego Starzenia się (3 dni)
- ulotki promujące zdrowe starzenie się
- „Biała Sobota” – Transgraniczne Dni Zdrowia (1 dzień)
- promocja projektu (m.in. tablice informacyjne, artykuły prasowe)


Beneficjent Wiodący: Gmina Puńsk, Beneficjent 2 – Administracja Samorządu Birstonas, Beneficjent 3 – Instytucja publiczna Centrum podstawowej opieki zdrowotnej w Birstonas

Czas trwania projektu 24 miesiące (od 01.03.2017 do 28.02.2019)


Całkowity budżet projektu: 955.524,00 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 812.195,40 Euro
Wkład beneficjentów 15% tj. 143.328,60 Euro

Całkowity budżet Gminy Puńsk: 449.364,00 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 381.959,40 Euro
Wkład własny 15% tj. 67.404,60 EuroCIT

BIP