zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności
Wzór wniosku znajduje się >> tutaj <<


https://wspierajseniora.pl/


Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia stan na 21.02.2020 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejanch informuje, iż Centrum Altywności "PRYZMAT" w Suwałkach prowadzi w województwie  podlaskim Ośrodek  dla Osób  Pokrzywdzonych Przestępstwem, który zapwenia nieodpłatną pomoc

Telefoniczna Poradnia dla Pokrzywdzonych Przestępstwem

1. Ulotka informacyjna  dla osób pokrzywdzonych

2. Ulotka informacyjna dla osób pokrzywdzonych


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ PO-TRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2019

CELEMPROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywno-ściowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2019 – lipiec 2020
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki - Biały-stok, ul. Kowieńska 3/18, 16-400 Suwałki - Białystok [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa podlaskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób po-trzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też tra-fiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (okre-ślonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospoda-rującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbar-dziej potrzebującym bezpłatnie.
2. Sposób kwalifikacji:
• OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyska-nia zgody tych osób;
• OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przy-znania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnio-nym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
• OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na pod-stawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organiza-cji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościo-wych lub posiłków.


PODPROGRAM 2018 – efekty
1. Parafialny Zespół Caritas p.w. Wniebowzięcia NMP w Puńsku [nazwa OPL] z terenu województwa podlaskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok w Suwałkach realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
2. Pomoc żywnościowa trafiła do 438 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podlaskiego.
3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
o 21,3673 ton żywności;
o 2504 paczki żywnościowe;
o 0 posiłków;
4. W ramach Podprogramu 2018 dla 438 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
• Dietetyczne - 1 spotkanie dla 59 uczestników
• Kulinarne – 1 spotkanie dla 59 uczestników
• Niemarnowanie żywności - 1 spotkanie dla 59 uczestników1. LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

2. HARMONOGRAM DUŻURÓW

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
NA TERENIE POWIATU SEJNEŃSKIEGO w 2019r.


Zostań rodziną wspierającą!


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018 poz, 998 ze zm.)
1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.
2. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
1) opiece i wychowaniu dziecka;
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
3. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
4. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
5. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puńsku.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puńsku, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk, tel. 87 5161 409


KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.
KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
• w wieku do 18. roku życia,
• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Od 1 stycznia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mieli łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puńsku, ul. Mickiewicza 23 16-515 Puńsk lub złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).


Szczegółowe informacje dot. Karty Dużej Rodziny można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną:

GOPS w Puńsku, tel. 87 161 409, e- mail gops_punsk@poczta.onet.pl


Nabór na wolne stanowisko pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku , ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk poszukuje osoby na stanowisko :

Pracownik Socjalny

I. Wymagania niezbędne (formalne):

1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. , poz.1769, z póżn. zm. )
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
4. nieposzlakowana opinia,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,

II. Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
2. łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
3. zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, inicjatywa,
4. umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej,
5. dobra znajomość obsługi komputera,
6. prawo jazdy kat. B mile widziane,
7. znajomość języka litewskiego,
8. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

III. Miejsce składania ofert:

1. Osoby zainteresowane podjęciem pracy na w/w stanowisko, szczegółowe informacje mogą uzyskać kontaktując się z GOPS w Puńsku, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk, tel. 87 161 409, e-mail gops_punsk@poczta.onet.pl


WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY NA ROK 2019 – 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku informuje, że wnioski o:
Świadczenia wychowawcze (500+),
• „Dobry Start” 300+,
• Świadczenia rodzinne
• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na okres zasiłkowy 2019/2020 można złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puńsku, ul . Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk,
od 01.08.2019 r. w godzinach 7.30-15.30, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 01.07.2019r.


1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)
Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br, do miesiąca września roku następnego.
Wnioski można złożyć osobiście od dnia 1 sierpnia 2019 r. albo online od dnia 01.07.2019r. przy użyciu kanału bankowości elektronicznej, portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS, profilu zaufanego na portalu Obywatel.gov.pl albo portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia.
Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada.


2. „ DOBRY START” 300+
Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Od 1 lipca wniosek o świadczenie dobry start można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej. Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście rozpocznie się 1 sierpnia. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Im wcześniej będzie złożony wniosek, tym szybciej trafi świadczenie dobry start. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Wniosek, który zostanie złożony w kolejnych miesiącach, zostanie rozpatrzony w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostaną bez rozpatrzenia.
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej w ramach programu „Dobry Start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

3. ŚWIADCZENIE RODZINNE
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca listopada br, do miesiąca października roku następnego.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy złożone osobiście będą przyjmowane - od dnia 1 sierpnia 2019 roku, natomiast wnioski złożone drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 roku.
Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2019 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. (UWAGA wnioski złożone w grudniu: świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)


4. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy można złożyć osobiście albo poprzez portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Szczegółowe informacje dot. wniosków na okres zasiłkowy2019/2020 można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną:


GOPS w Puńsku, tel. 87 161 409, e- mail gops_punsk@poczta.onet.pl


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Okres Realizacji od 01.08.2018r. do 31.05.2019 r.


Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017-czerwiec 2018.
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności Suwałki – Białystok [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa podlaskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
Pomoc żywnościowa w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków), spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2017 r. poz.1769, z pózn. zm.) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.
Sposób kwalifikacji:
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku będzie wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób.
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa składa się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych (artykuły warzywne i owocowe, artykuły skrobiowe, artykuły mleczne, artykuły mięsne, cukier, tłuszcz, dania gotowe) wydawanych jednorazowo.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku informuje, że wszystkie osoby, rodziny z terenu gminy Puńsk chcące skorzystać z pomocy żywnościowej, proszone są o wcześniejsze wypełnienie dokumentacji w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk, pokój nr 18 lub 19 .CIT

BIP