zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty 2016

Projekt WND-RPPD.05.03.01-20-0047/15 pn:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Priorytet inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł  energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

Krótki opis projektu:  Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku. Celem projektu jest oszczędność energii cieplnej poprzez wykonanie termomodernizacji szkoły. Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia jednego z głównych celów RPO WP: wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej. Projekt wpisuje się w założenia Osi Priorytetowej V: Gospodarka Niskoemisyjna, której celem jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Zakres projektu obejmuje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej, poprzez usprawnienia dotyczące bryły budynku (docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, wymiana starych okien, wymiana luksferów, docieplenie stropodachów) oraz usprawnienia dotyczące systemu grzewczego budynku (modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., modernizacja wentylacji współpracującą z instalacją fotowoltaiczną o mocy 5kWp).

Dzięki realizacji projektu będzie możliwe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, redukcja kosztów ogrzewania pozwoli na obniżenia kosztów funkcjonowania instytucji publicznych oraz zwiększenia oszczędności energii w budynku użyteczności publicznej.

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost oszczędności energii w budynku. Celem społecznym jest podniesienie jakości infrastruktury publicznej dzięki zwiększeniu komfortu termicznego w obiekcie.

Termin realizacji projektu: 10.09.2015 – 31.10.2016

Termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: 10.05.2016 – 30.09.2016

Ogólna wartość projektu:  1.730.721,48 PLN

Kwota dofinansowania:  1.252.287,90 PLN

Środki z budżetu gminy:  478.433,58 PLN

Dnia 27.06.2016 r. została podpisana umowa z firmą Gober Firma Budowlana Szymon Gober na kwotę 1.124.449,72 zł na "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku.

Szkoła w trakcie termomodernizacji:

    

 

Dnia 27.10.2016 r. dokonano odbioru wykonanych robót:

- rozbiórkowe i przygotowawcze prace

- docieplenie przestrzeni stropodachów

- docieplenie stropodachu

- wymiana stolarki okiennej

- naprawa kominów

- prace remontowe związane z wymianą okien, obróbki blacharskie, wymiana rynien spustowych, wymiana daszku nad wejściem głównym

- wymiana isntalacji c.o.

- montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w sali gimnastycznej z rekuperacją oraz wentylacji szatni i natryskowni przy sali gimnastycznej, wykonanie i iziolacja termiczna kanałów blaszanych

- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp

Wartość wykonanych robót brutto po zakończeniu zadania wynosi 1.120.202,65 zł brutto

  

 

 


                                                                               

„Przebudowa drogi gminnej Nr 101702B Pełele – Przystawańce”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii „

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Cel: Poprawa warunków dojazdu do miejsc użyteczności publicznej w pobliskich miejscowościach poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 101702B Pełele – Przystawańce

Termin zakończenia operacji: grudzień 2016

Wartość ogólna projektu: 726.307,12 PLN

Kwota dofinansowania: 462.149,00 PLN

Koszty obejmują:

1.       Roboty przygotowawcze

2.       Roboty ziemne

3.       Przepusty pod koroną drogi

4.       Zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych

5.       Jezdnia – konstrukcja nawierzchni

6.       Zjazdy gospodarcze

7.       Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

8.       Inspektor nadzoru

9.       Inwentaryzacja powykonawcza

10.   Dokumentacja techniczna

Zakończyła sie przebudowa w/w drogi.


                                                     

„Przebudowa drogi gminnej Nr 101720B Boksze Osada – Boksze Stare”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii „

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Cel: Poprawa bezpieczeństwa dojazdu oraz zwiększenie dostępu do sieci dróg i obiektów użyteczności publicznej w pobliskich miejscowościach poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 101720B Boksze Osada – Boksze Stare

Termin zakończenia operacji: grudzień 2016

Wartość ogólna projektu: 1.612.522,50 PLN

Kwota dofinansowania: 1.026.048,00 PLN

Koszty obejmują:

1.       Roboty przygotowawcze

2.       Roboty ziemne

3.       Jezdnia – konstrukcja nawierzchni

4.       Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

5.       Inspektor nadzoru

6.       Inwentaryzacja powykonawcza z wykonaniem mapy i zarejestrowaniem w ośrodku geodezjiCIT

BIP