zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Gospodarowanie odpadami w Gminie Puńsk

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2017 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Puńsk za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Puńsk za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Puńsk za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Puńsk za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Puńsk za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Puńsk za 2018 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Puńsk za 2019 r.


Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

a) Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Puńsk:
– MPO Sp. zo.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok z siedzibą w Augustowie ul. 3
Maja 53, 16-300 Augustów.
b) informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Puńsk zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o., ul. Raczkowska150A, 16-400 Suwałki
c) informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania w 2018r. [%] 0 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018r. [%] 61,54%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych w 2018r. [%] 0
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania w 2017r. [%] 32,85 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017r. [%] 100%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych w 2017r. [%] 0
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania w 2016r. [%] 0 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 r. [%] 33,01%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych w 2016r. [%] 0
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania w 2015r. [%] 0 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015r. [%] 33,21%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych w 2015r. [%] 100%
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania w 2014 r. [%] 0 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 r. [%] 11,21%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych w 2014 r. [%] 0


d) informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
PSZOK mieści się na ul. A. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk. Prowadzony jest przez firmę MPO Sp. z o.o.
e) informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
– PSZOK
– z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym ( odbiera firma MPO Sp. zo.o.)
– Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, a prowadzący punkt serwisowy zobowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest
dla niego nieopłacalna.CIT

BIP