Projekty unijne zrealizowane

Projekty wspólfinansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska , Obwód Klainingradzki Federacji Rosyjskiej INRERREG IIIA.

1. Projekt Nr 2005/040
“Szlak pielgrzyma Polska – Litwa” skrót - “Szlak pielgrzyma”
“The trails of pilgrims Lithuania - Poland”
“Piligrimų kelias, Lenkija-Lietuva” sutrumpinimas - “Pilgrimų kelias”

2. Projekt Nr 2005/068
„Przystosowanie obiektów dziedzictwa kulturowego Rejonu Łoździeje i Gminy Puńsk na potrzeby turystyki” skrót - PULAZTUR

“Lazdijų Rajono ir Punsko valsčiaus savivaldybių kultūrinio paveldo pritaikymas turizmo plėtrai” sutrumpinimas - PULAZTUR
“Adjustment of the sites of cultural heritage in Lazdai Region and Puńsk Administrative Commune area to the needs of tourism” acronym - PULAZTUR

3. Projekt Nr 2005/069
„Współpraca kulturalna i rozwój turystyki w Rejonie Łoździeje i Gminie Puńsk” skrót - PULAZKULTUR
“Cultural co-operation and tourism development in Lazdijai district and Punsk area municipalities” sutrumpinimas - PULAZKULTUR
“Lazdijų rajono ir Punsko valsčiaus savivaldybių kultūrinio bendradarbiavimo ir turizmo plėtra” acronym - PULAZKULTUR

4. Projekt Nr 2005/072
„Pobudzanie inwestycji stref przemysłowych i inwestycji „w szczerym polu” na obszarze Euroregionu Niemen” skrót - “Szczere pole”

„Investment promotion of industrial areas and „green fields“ in Euroregion Nemunas” acronym - “Open fields”
„Pramoninių zonų ir „plyno lauko“ investicijų skatinimas Euroregione Nemunas” sutrumpinimas - “Plynas laukas”


5. Projekt Nr 2005/179
“Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko – litewskim w województwie podlaskim” skrót “Infrastruktura pogranicza”
“Development of Road Infrastructure in the Polish and Lithuanian Border Area in Podlaskie Voivodship” acronym - “Border infrastructure”
„Lenkijos ir Lietuvos pasienio zonos kelių infrastruktūros plėtra Palenkės vaivadijoje“

6. Projekt Nr 2005/199
“Poprawa kontaktów turystycznych na pograniczu polsko-litewskim poprzez tworzenie centrów informacji turystycznej”
“Improvementof tourist contacts in the Polish/Lithuanian borderland through foundation of new tourist information centres”
“Turizmo ryšių tobulinimas Lietuvos - Lenkijos pasienyje įrengiant turizmo informacinius centrus”

7. Projekt Nr 2005/201
“Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko-litewskim” skrót - “Drogi pogranicza”

“Development of road infrastructure in the lithuanian and polish border area” acronym - “Border roads”
“Lietuvos ir lenkijos pasienio zonos kelių infrastruktūros plėtra” sutrumpinimas – pasienio keliai”

       

8. Projekt Nr 2006/230
“Poprawa wizerunku Euroregionu Niemen i rozpowszechnianie informacji”

“Image improvement and dissemination of information of Euroregion Nemunas” acronym - “Nemunas info”
“Nemuno Euroregiono įvaizdžio gerinimas ir informacijos sklaida” sutrumpinimas - “Nemuno informacija”


9. Projekt Nr 2006/276
„Rozwój instrumentów współpracy młodzieży akademickiej w rejonie przygranicznym”

Development of Communication Means among Academic Youth in Border Region“
Akademinio jaunimo bendravimo priemonių plėtra pasienio regione”


10. Projekt Nr 2005/080
"Współraca kultur Europy poprzez piosenki ludowe i taniec."
"Europos kutlūrų bendradarbiavimaS per liaudies dainas ir šokį"
"European Culture Cooperation through Folk Songs and Dances"


          Projekty wspólfinansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska , Obwód Klainingradzki Federacji Rosyjskiej INRERREG IIIA/TACIS CBC.      

       1.Projekt Nr 2007/133-042
“Rozwój wspólnej sfery kulturowej Euroregionu Niemen”
“Euroregiono Nemuno bendros kultūro erdvės plėtra”
“Development of common cultural sphere of Euroregion Nemunas”                                                     


Projekty zrealizowane w ramach Programu SAPARD:

Korzystając ze środków pomocowych Unii Europejskie od 2003 roku Urząd Gminy zrealizował następujące Projekty:
1. Modernizacja drogi gminnej Nowiniki – Żwikiele o dł.3,3 km. Program SAPARD.


2.  Modernizacja drogi gminnej Puńsk – Kalinowo o dł.2,3 km. Program SAPARD .


3. Modernizacja drogi gminnej Wojtokiemie – Ogórki – Pełele o dł.5,5 km. Program SAPARD.


Projekty zrealizowane w ramach Programu Phare

1. Współpraca przygraniczna w regionie morza Bałtyckiego. Fundusz Phare 2003 MałychProjektów,

2.  Możliwość rozwoju infrastruktury w litewskiej strefie nadgranicznej. Program Phare.


3. Studium wykonalności rozwoju kempingów w polsko – litewskim regionie przyrodniczym. Program Phare.

4.  Przebudowa drogi gminnej Trakiszki – Wołyńce – Buraki o dł. 3,69 km. Program Phare.


5.  Przebudowa drogi gminnej Wiłkopedzie – Dziedziule o dł. 2,08 km. Program Phare.


6. ,,Tradycja dla Przyszłości” Program Phare.


7. ,,Zielna – 2004. Euroregionalne święto chleba, miodu i mleka”. Program Phare 2002.

8.  Ochrona Wód Transgranicznych - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Puńsku, realizowany w ramach Funduszy Małych Projektów Infrastrukturalnych, Program Współpracy Przygranicznej Phare,


Projekty zrealizowane z innych Programów unijnych


1. ,,Roztańczona i rośpiewana gmina” – zakup strojów dla zespołów ludowych. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 – 2006.


2. Historia i kultura narodów ,,VIA BALTICI” Program Współpracy Regionu Morza Bałtyckiego 2003.

3. Przebudowa drogi gminnej Smolany – Rejsztokiemie – Sejwy o dł.3 km. Program ZPORR. 

19.10.2021 // www.ugpunsk.pl