Projekt Nr 2005/069

Współpraca kulturalna i rozwój turystyki w Rejonie Łoździeje i Gminie Puńsk”
Projekt Nr 2005-069

Wartość projektu: 328.589 euro
Okres realizacji: 01/02/2006 do 31/12/2007


Partner Wiodący
Instytucja Publiczna Centrum Kultury w Łoździejach
Kraj - Republika Litewska

Partner Finansowy
DOM KULTURY LITEWSKIEJ W PUŃSKU
Kraj - Polska

Celem ogólnym projektu jest wspieranie rozwoju tożsamości kulturowej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego w znaczeniu transgranicznym w samorządach rejonu Łoździeje i Gminy Puńsk oraz na obszarach sąsiadujących objętych programem. W celu osiagnięcia zamierzonego celu, podczas realizacji i po zakończeniu projektu będzie wspierany cały szereg imprez propagujących transgraniczną współpracę kulturalną, które na terenach objętych finansowaniem będą zachęcały do rozwoju integracji społeczno–ekonomicznej, stworzą lepsze warunki dla grup docelowych projektu w urzeczywistnianiu inicjatyw obejmujących rzemiosło, drobną przedsiębiorczość, inne inicjatywy o charakterze kulturalnym i społeczno-ekonomicznym. Przewidywane w projekcie działania obejmujące swoim zasięgiem terytorium programu będą pobudzały rozwój turystyki poznawczej, naukowej, ekologicznej, kulturalnej, historycznej, sportowej, biznesowej i rzemieślniczej oraz stworzą lepsze warunki do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego mieszkających tu obywateli. Niniejszy projekt ma zachęcać do partnertwa na wszystkich poziomach (współpraca międzynarodowa i regionalna, współpraca pomiędzy instytucjami samorządu miejscowego oraz inicjatyw prywatnych), zarówno do partnerstwa poziomego i pionowego jak i publiczno-prywatnego (PPP).
Podczas realizacji projektu, partnerzy i grupy docelowe projektu wykorzystując odrestaurowane i specjalnie do celów projektu przystosowane obiekty infrastruktury dziedzictwa historycznego, etnicznego, kulturalnego znajdujące się na terytorium Polski i Litwy zorganizują 11 corocznych imprez masowych. Regularnie będą wspierane imprezy odbywające się dotychczas oraz nowe imprezy kulturalne, naukowo-badawcze, biznesowe, rzemieślnicze, sportowe. Partnerzy projektu, podczas wspólnych seminariów naukowo-badawczych opracują oraz zaplanują nowe programy współpracy w dziedzinie kulturalnej. Planowane działania oparte o szeroko pojęte partnerstwo na obszarze wspieranym przez program (na terytorium Litwy i Polski) zapewnią planową i efektywną realizację oraz ciągłość niniejszych programów i projektów.
Obecnie, pomiędzy docelowymi grupami projektu odbywa się historycznie uformowana intensywna współpraca kulturalna. Na określonym terytorium działania programu, realizowane są wspólne imprezy, prowadzona jest współpraca pomiędzy istniejącymi zespołami kulturalnymi, rzemieślnikami, drobnymi przedsiębiorcami, pograniczem polsko-litewskiem i przejezdnymi turystami. Na obszarze rejonu Łoździeje i Gminy Puńsk systematycznie, co roku organizowane są wspólne, międzynarodowe imprezy masowe. Wynikiem wspólnego dziedzictwa historycznego–etniczno-kulturowego są systematycznie organizowane wspólne imprezy międzynarodowe w dziedzinie nauki, biznesu, rzemiosła, turystyki, sportu. Z powodu braku wystarczających środków finansowych na organizowanie imprez, wzrost zasobów ludzkich, różnorodności tematycznej imprez kulturalnych o szerokim zakresie, nieodpowiedniego przystosowania warunków infrastrukturalnych dla potrzeb różnorodnych imprez, w niedostatecznym stopniu wykorzystywany jest potencjał współpracy kulturalnej. Z powodu wymienionych przyczyn organizacja imprez kulturalnych, wymagających systematyczności i planowania pozostaje fragmentaryczna. Podczas różnych imprez kulturalnych odbywające się targi drobnych przedsiębiorców i rzemieślników, z powodu niedostatecznego przygotowania w kwestii organizacyjnej imprez i braku infrastruktury fizycznej, nie wykorzystują możliwości rozwoju społeczno–gospodarczego istniejących po obu stronach granicy. Z powodu dużego zapotrzebowania i ograniczonych możliwości w sferze realizacji cyklu prac naukowo-badawczych (sektorowych i kompleksowych) o szerokim zakresie, w sferze organizacji promocji, turystyki konferencyjnej, koniecznością staje się zachęcanie do wszechstronnej współpracy pomiędzy Samorządem Rejonu Łoździeje i Gminy Puńsk w powyższych sektorach. Celem projektu jest wzmacnianie obecnej współpracy w sferze kulturalnej, naukowej, socjalno-ekonomicznej; wspieranie rozwoju tożsamości kulturalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy, w Rejonie Łoździeje i w Gminie Puńsk oraz na obszarze objętym programem. Zamiarem projektu jest też wprowadzenie nowych produktów: dwóch międzynarodowych seminariów naukowo-badawczych (po zakończeniu realizacji projektu planuje się organizować je regularnie) i dwóch wspólnych konferencji (jedna z nich – konferencja podsumowująca projekt). Po urzeczywistnieniu projektu zostanie zakupiona scena mobilna, która częściowo wyeliminuje problemy pojawiające się w sezonie i pozwoli na bardziej efektywną i ekonomiczną organizację imprez w Polsce i na Litwie na wszystkich obszarach objętych programem.Ogólnym celem przedsięwzięcia jest zachowanie i propagowanie dziedzictwa kultury etnicznej po obu stronach granicy. Dlatego też celem projektu jest zachęcanie wspólnoty Puńska i Łoździej oraz innych grup docelowych – zespołów, drobnych i średnich przedsiębiorców, rzemieślników a także pojedyńczych turystów lub zorganizowanych grup turystów do aktywnej współpracy w sferze kultury i rozwoju socjalno-ekonomicznego. W miejscach i obiektach określonych w projekcie zaplanowano imprezy kulturalne (także masowe), seminaria naukowo-badawcze i konferencje a także imprezy, które pomogą zachować wspólne dziedzictwo kulturowe i zachęcą do działalności naukowo- badawczej. Podczas realizacji projektu w rejonie Łoździeje zostanie zorganizowanych 8 wspólnych międzynarodowych imprez kulturalnych. Natomiast na terenie Gminy Puńsk zostaną zorganizowane 4 międzynarodowe imprezy kulturalne. Na Litwie odbędą się 2 konferencje i 1 seminarum naukowo-badawcze. Projekt ten odegra bardzo ważną rolę w integracji obu stron pogranicza, podniesie poziom zatrudnienia, rozwiąże problem wyrównywania szans i zatrudnienia, przyciągnie wiele turystów, rozstrzygnie wiele problemów socjalno-ekonomicznych i rozwojowych.

22.09.2021 // www.ugpunsk.pl