zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Zasady dla nowego systemu gospodarki odpadami


ZASADY NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY PUŃSK:

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) Selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
g) odpady zielone,
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) inne odpady wielkogabarytowe, w tym meble,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe,
m) zużyte opony,
w sposób określony w § 3.
2) Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy.
3) Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku,
b) odpady komunalne ulegające biodegradacji – zaleca się kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy kompostowników przydomowych,
c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku,
d) szkło – zbiórka w „gniazdach”.
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku,
b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku,
c) szkło – zbiórka w „gniazdach”.
3) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku,
b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku,
c) szkło – zbiórka w „gniazdach”.
4) na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku:
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku,
b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku,
c) szkło – zbiórka w „gniazdach”.
2. Pozostałe odpady zbierane selektywnie mieszkańcy, właściciele nieruchomości lub upoważniona przez właściciela nieruchomości jednostka mogą dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mogą być odbierane w systemie akcyjnym.
4. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji należy gromadzić odrębnie. Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odpady kuchenne można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu.
5. Odpady medyczne i weterynaryjne podlegają obowiązkowemu oddzielnemu gromadzeniu, odbiorowi, unieszkodliwieniu według zasad i wymogów określonych odrębnymi przepisami.
6. Odpady powstałe w wyniku remontu i modernizacji obiektów na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont lub w przypadku niewielkiego remontu dostarczone do selektywnego punktu gromadzenia odpadów.
§ 4. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (chodnik), poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.
§ 5. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zapewniają utrzymanie czystości i porządku na częściach tych nieruchomości poprzez wyposażenie miejsc publicznych w odpowiednią liczbę zamocowanych na stałe koszy ulicznych na drobne odpady komunalne.
§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,
3) iż mycie dotyczy nadwozia samochodu.
2. Naprawa pojazdów samochodowych i innych pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) że naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw;
2) niezanieczyszczenia środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;
3) że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.


Każdy właściciel nieruchomości musi pojemniki nabyć we własnym zakresie.

ZASADY SEGREDOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH -ulotka do pobrania


W ramach selektywnej zbiórki odpadów zbierane są następujące rodzaje surowce w jednym żółtym pojemniku: 
f) Plastik butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, folie, opakowania po środkach spożywczych (np: kubeczki po jogurtach lub serkach) pojemniki po kosmetykach, tubki po paście, reklamówki, czyste kanistry plastikowe)
g) Makulatura – gazety, książki, zeszyty, torby papierowe, karton, tektura, gazety, magazyny
h) Opakowania wielomateriałowe - kartony po mleku i sokach, pojemniki po produktach mlecznych, kartony po napojach, kartoniki po napojach, tekstylia
i) Metal - opakowania aluminiowe i z metali żelaznych, puszki metalowe

Nie gromadzimy:
• tłustego i zabrudzonego papieru, szkła
• zanieczyszczonych opakowań plastikowych
• opakowań po medykamentach, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,opakowań po nawozach, środkach chwasto i owadobójczych, opakowaniach po aerozolach,
• zderzaków samochodowych, plastikowych szyb z pleksy, plastikowych elementów pojazdów np: deski rozdzielcze, zderzaki, lusterka
• baterii oraz puszek po farbach butelek i opakowań po olejach przemysłowych, styropianu i innych tworzyw piankowych, zabawek oraz sprzętu AGD.
Odpady, których nie daje się wysegregować wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

Pojemnik typu „dzwon” zielono- biały ogólnodostępny na SZKŁO na terenie każdej miejscowości
Pojemnik zielony na szkło kolorowe
Wrzucamy:
• kolorowe butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; słoiki bez nakrętek
• kolorowe butelki po napojach alkoholowych;
• kolorowe szklane opakowania po kosmetykach.

Pojemnik biały na szkło bezbarwne
Wrzucamy:
• bezbarwne butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
• bezbarwne butelki po napojach alkoholowych,
• bezbarwne szklane opakowania po kosmetykach.

Nie należy wrzucać do pojemnika typu „dzwon” zielono- biały:
• ceramiki, fajansu, porcelany i kryształów
• szkła żaroodpornego, szkła okularowego, szkła stołowego, szkła okiennego i zbrojonego,
• luksferów (pustaków szklanych)
• żarówek, lamp fluorescencyjnych i neonowych, rtęciowych,
• zniczy z woskiem,
• żarówek, reflektorów, izolatorów,
• szyb samochodowych i okiennych,
• doniczek
• ekranów i lamp telewizyjnych
• szyb samochodowych, luster
• butelek z tworzyw sztucznych 


Odpady, których nie daje się wysegregować wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.


KOMUNIKAT
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymiUrząd Gminy Puński informuje, że dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi wywozem odpadów i ich poprawnym zagospodarowaniem zajmie się samorząd, tj. gmina bądź miasto. Mieszkańcy nie będą musieli zawierać indywidualnych umów z firmą wywożącą odpady. Za odbiór odpadów mieszkańcy będą uiszczać do urzędu gminy jedną podstawową stawkę, ustaloną przez radę gminy. Odpady od mieszkańców odbierać będzie wyłoniony w drodze przetargu przedsiębiorca prowadzący tego rodzaju działalność. Natomiast obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemnik o właściwej pojemności.
Stawka ww. opłaty zależała będzie od: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub powierzchni lokalu mieszkalnego – Gmina wybierze jeden z pośród tych wskaźników i poinformuje, o tym mieszkańców, jak również poinformuje o sposobie jej liczenia. Rada Gminy w drodze uchwały określi niższe stawki dla mieszkańców za gospodarowanie odpadami jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (na stałe i sezonowo) obowiązani będą złożyć do tutejszego Urzędu Gminy „Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” o czym będziemy na bieżąco informować. 
Wprowadzona zmiana ma na celu między innymi właściwe zagospodarowanie wytwarzanych w gospodarstwach domowych odpadów, w tym osiągnięcie wysokich, ustawowo przyjętych, poziomów odzysku odpadów, w szczególności szkła, plastiku, makulatury oraz odpadów biodegradowalnych oraz podniesienie poziomu czystości wokół nas, likwidację dzikich wysypisk w przydrożnych rowach i lasach. 
Wobec obowiązku przejęcia od mieszkańców wywozu odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych Gmina Puńsk musi opracować organizację nowej gospodarki odpadami. W ramach tych prac określona zostanie m.in. wielkość pojemników na odpady, częstotliwość ich wywozu, zakres oczekiwanych przez mieszkańców usług.


Uwaga: 
Do momentu przejęcia przez gminę nowych obowiązków w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców gminy, obowiązują dotychczasowe indywidualne umowy zawarte z firmą wywozową na odbiór odpadów.

O podejmowanych działaniach dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami będziemy na bieżąco informować.

Informacje na powyższy temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Puński, u referenta ds. utrzymania czystości i porządku informacji turystycznej i przedsiębiorczości – tel. (087)  5161079  jak również podawane będą na bieżąco na stronie internetowej www.ugpunsk.pl 

 CIT

BIP