zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Gospodarka odpadami

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2018 r.


1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
1) na nieruchomości zamieszkałej do 6 osób – 11,00 zł miesięcznie za osobę,
2) od 7 osoby i następnych na nieruchomości zamieszkałej - 6,00 zł miesięcznie za osobę.
2. Ustala się wyższą stawkę za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, o której mowa w ust. 1, w wysokości:
1) na nieruchomości zamieszkałej do 6 osób - 20,00 zł miesięcznie za osobę ,
2) od 7 osoby i następnych na nieruchomości zamieszkałej 9,00 zł miesięcznie za osobę .
Termin płatności:
1. za I kwartał do 20 marca,
2. za II kwartał 20 czerwca,
3. za III kwartał 20 września,
4. za IV kwartał 20 grudnia,

3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości za odpady zbierane w sposób selektywny w wysokości: 120,00 zł
Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości za odpady nie zbierane w sposób selektywny w wysokości a odpady niesegregowane: 180,00 zł
Termin płatności opłaty ryczałtowej:
1) terminie do 15 sierpnia za dany rok kalendarzowy, jeżeli deklaracja została złożona w I półroczu danego roku
2) w terminie do 15 grudnia za dany rok kalendarzowy, jeżeli deklaracja została złożona w II półroczu.


4. Stawki za pojemnik segregowane odpady :

1) o pojemności 60 L – w wysokości 6,00 zł
2) o pojemności 120 L - w wysokości 12,00 zł
3) o pojemności 240 L - w wysokości 25,00 zł
4) o pojemności 1100 L - w wysokości 92,00 zł
5) o pojemności 2500 L - w wysokości 184,00 zł

5. Stawki za pojemnik niesegregowane odpady :
1) o pojemności 60 L – w wysokości 14,00 zł
2) o pojemności 120 L - w wysokości 29,00 zł
3) o pojemności 240 L - w wysokości 58,00 zł
4) o pojemności 1100 L - w wysokości 216,00 zł
5) o pojemności 2500 L - w wysokości 432,00 zł

Termin płatności:
1. za I kwartał do 20 marca,
2. za II kwartał 20 czerwca,
3. za III kwartał 20 września,
4. za IV kwartał 20 grudnia,


 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Puńsk  ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk  (pok. nr 15 ) lub telefonicznie 87 7396 807


MPO BIAŁYSTOK ODBIERA  ODPADY KOMUNALNE OD WLAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY PUŃSK TEL. 87 643 70 22


 WYKAZ POJEMNIKÓW NA ODPADY PROBLEMOWE


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Puńsku,
ul. Mickiewicza 23 (na placu przy budynku Urzędu Gminy)


OBOWIĄZUJĄCE UCHWAŁY RADY GMINY PUŃSK DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. UCHWAŁA NR X/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny

2.UCHWAŁA NR X/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puńk

3. UCHWAŁA NR XXVI/183/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puńk

4. UCHWAŁA NR NR XXVI/186/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku   w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

5. UCHWAŁA NR XXVI/184/2015 z dnia 24 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6. UCHWAŁA NR XXVI/185/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Więcej informacji na stronie internetowej www.naszesmieci.mos.gov.pl

 


Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela na terenie gminy Puńsk

Wykaz zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Puńsk


WDRAŻANIE NOWYCH PRZEPISÓW

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Proces jej wdrażania ma potrwać do 18 miesięcy. Mieszkańcy w poszczególnych gminach dowiedzą się o nowych zasadach z kampanii informujących, jakie mają obowiązek przeprowadzić samorządy.
Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska znajduje się kalendarium nowego systemu gospodarki odpadami. Oto on:

1 stycznia 2012 r. – zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
31 kwietnia 2012 r. - przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania.
1 lipca 2012 r. - sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.
1 stycznia 2013 r. - zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.
Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.
1 stycznia 2013 r. - przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.
31 marca 2013 r. - upływa termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województw.
1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować - uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.
Podane powyżej daty są terminami ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.


Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.


Zmieniają się zasady odbierania odpadów. Aby nie płacić podwójnie za wywóz śmieci, każdy właściciel nieruchomości będzie musiał rozwiązać umowę z dotychczasowym usługodawcą. Obowiązkiem każdego konsumenta będzie uiszczanie opłaty na rzecz gminy
CIT

BIP