zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Gospodarka odpadami

Obowiązujące stawki za opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok


Stawka za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

 •   w na nieruchomości zamieszkanej o liczbie nie przekraczającej 6 osób – 9,00 zł miesięcznie,
 •   od 7 osoby i następnych w gospodarstwie domowym - 5,00 zł miesięcznie.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób nieselektywny (odpady niesegregowane) jest wyższa i wynosi:

 •  w gospodarstwie domowym o liczbie nie przekraczającej 6 osób - 16,00 zł miesięcznie,
 •  od 7 osoby i następnych w gospodarstwie domowym - 7,00 zł miesięcznie.

Stawka opłaty za pojemnik na odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

 •  pojemności 60 L – w wysokości 5,00 zł
 •  pojemności 120 L.- w wysokości 10,00 zł
 •  pojemności 240 L- w wysokości 21,00 zł
 •  pojemności 1100 L- w wysokości 77,00 zł
 •  pojemności 2500 L- w wysokości 153,00 zł


Stawka opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, jest wyższa i wynosi:

 •  pojemności 60 L – w wysokości 12,00 zł
 •  pojemności 120 L.- w wysokości 24,00 zł
 •  pojemności 240 L- w wysokości 48,00 zł
 •  pojemności 1100 L- w wysokości 180,00 zł
 •  pojemności 2500 L- w wysokości 360,00zł

Stawka opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

 •  100,00 zł za rok

Stawka opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

 •  150,00 zł za rok

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Puńsk  ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk  (pok. nr 15 ) lub telefonicznie 87 7396807


MPO BIAŁYSTOK ODBIERA  ODPADY KOMUNALNE OD WLAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY PUŃSK TEL. 87 643 70 22


 WYKAZ POJEMNIKÓW NA ODPADY PROBLEMOWE


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Puńsku,
ul. Mickiewicza 23 (na placu przy budynku Urzędu Gminy)


OBOWIĄZUJĄCE UCHWAŁY RADY GMINY PUŃSK DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. UCHWAŁA NR X/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny

2.UCHWAŁA NR X/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puńk

3. UCHWAŁA NR NR XVIII/102/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku   w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

4. UCHWAŁA NR X/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5. UCHWAŁA NR X/63/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Kampania edukacyjna "Nasze śmieci" . Więcej informacji na stronie internetowej www.naszesmieci.mos.gov.pl

 


Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela na terenie gminy Puńsk

Wykaz zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Puńsk


Ustawa śmieciowa 2013 - Co mnie czeka jako mieszkańca?

W dniu 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Co zmiany te oznaczają dla przeciętnego Kowalskiego?
ZALETY
•Po pierwsze, odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę.
•Po drugie, niższe rachunki dla osób segregujących odpady.
•Po trzecie zaś, brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów, bo zajmie się tym gmina.

OPŁATY
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną określone uchwałą rady gminy i będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców. W ten sam sposób gmina ustali sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

WYWÓZ
To gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez poszczególnych mieszkańców. Władze gminy mogą jednak zdecydować, iż umowy na odbieranie odpadów komunalnych będą zawierały działające na jej terenie firmy.


WDRAŻANIE NOWYCH PRZEPISÓW

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Proces jej wdrażania ma potrwać do 18 miesięcy. Mieszkańcy w poszczególnych gminach dowiedzą się o nowych zasadach z kampanii informujących, jakie mają obowiązek przeprowadzić samorządy.
Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska znajduje się kalendarium nowego systemu gospodarki odpadami. Oto on:

1 stycznia 2012 r. – zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
31 kwietnia 2012 r. - przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania.
1 lipca 2012 r. - sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.
1 stycznia 2013 r. - zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.
Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.
1 stycznia 2013 r. - przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.
31 marca 2013 r. - upływa termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województw.
1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować - uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.
Podane powyżej daty są terminami ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.


Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.


Zmieniają się zasady odbierania odpadów. Aby nie płacić podwójnie za wywóz śmieci, każdy właściciel nieruchomości będzie musiał rozwiązać umowę z dotychczasowym usługodawcą. Obowiązkiem każdego konsumenta będzie uiszczanie opłaty na rzecz gminy
CIT

BIP