zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Gospodarka odpadami


Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2019 r. w Gminie Puńsk


Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) oraz Nr Uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Puńsk z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. U Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 4774) Wójt Gminy Puńsk zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. zbieranymi i odbieranymi dla w sposób:
• selektywny wynosi 13,00 zł od osoby/miesiąc
• nieselektywny wynosi 24,00 zł od osoby/miesiąc


Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w wysokości:
1) o pojemności 60 L – w wysokości 8,00 zł
2) o pojemności 120 L - w wysokości 15,00 zł
3) o pojemności 240 L - w wysokości 30,00 zł
4) o pojemności 1100 L - w wysokości 111,00 zł
5) o pojemności 2500 L - w wysokości 221,00 zł


2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) o pojemności 60 L – w wysokości 17,00 zł
2) o pojemności 120 L - w wysokości 35,00 zł
3) o pojemności 240 L - w wysokości 78,00 zł
4) o pojemności 1100 L - w wysokości 260,00 zł
5) o pojemności 2500 L - w wysokości 519,00 zł

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 144,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 216,00 zł z rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

URZĄD GMINY POINFORMUJE KAŻDEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W FORMIE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STAWEK.
Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż Urząd Gminy dostarczy do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W przypadku kiedy dla właściciela nieruchomości została wydana decyzja określająca wysokość opłaty, złożenie nowej deklaracji jest wymagalne.
Wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (narodziny dzieci, zgony, przeprowadza osób,, itp.) oraz ilością powstających odpadów na nieruchomości mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia w Urzędzie Gminy Puńsk pokój nr 15.


Terminy wnoszenia opłat
Obowiązek zapłaty za 2019 r. przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, z dołu raz na kwartał, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:
za I kwartał do 20 marca
• za II kwartał do 20 czerwca
• za III kwartał do 20 września
• za IV kwartał do 20 grudnia


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na indywidulane konto bankowe podane w zawiadomieniu na rachunek Urzędu Gminy Puńsk BS Sejny/O Puńsk
W Ó J T
mgr Witold Liszkowski


Obowiązujące uchwały Rady Gminy  Puńsk w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

1. UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY GMINY PUŃSK z dnia 22 listopada 2018 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

 2. Wzór deklaracaji  - UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY PUŃSK z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. Terminy płatności  - UCHWAŁA NR XXVI/185/2017 RADY GMINY PUŃSK z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

4. UCHWAŁA NR XXVI/184/2017 RADY GMINY PUŃSK z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uchwała zmienająca

5. UCHWAŁA NR XXII/161/2017 RADY GMINY PUŃSK z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6. Zmiany do  Regulaminu  utrzymania czystości w gminie  UCHWAŁA NR XXVI/183/2017 RADY GMINY PUŃSK z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puńsk

7.  Regulamin utrzymnaia czystości w gminie - UCHWAŁA NR XXII/160/2017 RADY GMINY PUŃSK z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy PuńskCIT

BIP