zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

                                                                   OGŁOSZENIE

Zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej na 1 budynku mieszkalnym w Gminie Puńsk

W związku z realizowanym projektem pn. ,,Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Puńsk”, Gmina Puńsk informuje o możliwości zakupu i montażu zestawu kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody na 1 budynku mieszkalnym w Gminie Puńsk- zestaw kolektorów słonecznych obejmuje 3 kolektory wraz zasobnikiem wody ciepłej o pojemności 400l. Planowane miejsce montażu kolektorów- dach budynku mieszkalnego, termin instalacji do końca lipca 2020 r. Łączny wkład mieszkańca 4.604,20 zł.
Zainteresowanych mieszkańców ww. inwestycją prosimy o kontakt pod numerem 875161082.

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

Uprawianie ziemi na Litwie

Wójt Gminy Puńsk zwraca się do wszystkich, którzy posiadają ziemię rolną na Litwie i chcą pracować w obecnym okresie, gdy są zamknięte granice państwa, aby jak najszybciej podali potrzebne dane: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nr tel. oraz gdzie i ile (ha) macie ziemi rolnej na terenie Litwy.

Ww. informacja zostanie przekazana do Kancelarii Premiera Litwy.

Informację można przesyłać na adres email: ug_punsk@pro.onet.pl

Wiadomość sms na tel. Wójta: 605 418 711

------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Witold Liszkowski - Wójt Gminy Puńsk, ul. A. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk, tel.: 87 51 61 048, mail: ug_punsk@pro.onet.pl.

2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Puńsk możliwy jest pod adresem email: iod.ug.punsk@grupaformat.pl.

3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Cywilnego – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

4. 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów.

5. 5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

6. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

06.04.2020

Informacja dot. gazociągu

06.04.2020

Zakaz wstępu do lasu | Koronawirus

Szanowni Państwo!

Informuję iż w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu osobom nieupoważnionym.

Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych polecił wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.


W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.

06.04.2020

31.03.2020

Aplikacja Kwarantanna Domowa

25.03.2020

Zostańmy w domu

25.03.2020

Zasady kwarantanny

24.03.2020

PSZOK tymczasowo nieczynny

24.03.2020

Ulotka. Koronawirus

20.03.2020

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

 WÓJT GMINY PUŃSK
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Puńsk oznaczonej nr działki 496/2 o powierzchni 0,0156 ha i nr działki 496/3 o powierzchni 0,0530 ha, KW nr SU1N/00006967/7.

Przeznaczenie w m.p.z.p.: Zgodnie z uchwałą nr III/10/06 Rady Gminy Puńsk z dnia 29.12.2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Woj. Podl. z 2007 r. nr 22 poz. 206) nieruchomość przeznaczona pod tereny MN19 – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

CENA WYWOŁAWCZA: 30.000,- zł + 23% VAT
WADIUM w wysokości 3.000,- zł

Przetarg odbędzie się 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk przy ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk.

Wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Puńsk - Bank Spółdzielczy Sejny Oddział Puńsk nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Puńsk najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2020 r. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek „wadium nieruchomość Puńsk”.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23. Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej www.ugpunsk.pl, BIP. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk (tel. 87-516-10-20).
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczono na stronie internetowej i BIP urzędu, a także podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

18.03.2020

17.03.2020

Punsko valsčiaus savivaldybė informuoja, kad dėl SARS-CoV-2 koronaviruso plitimo nuo 2020 m. kovo 17 d. Punsko valsčiaus savivaldybė bus uždaryta.


Darbuotojai dirbs, tačiau bus prienami tik el. paštu, telefonu bei ePUAP platforma.
Raštinė (centralė) – 87 5161 048
el. paštas: ug_punsk@pro.onet.pl
______________________________________________

Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 od dnia 17 marca 2020 r. Urząd Gminy Puńsk pozostaje zamknięty dla obsługi petentów do odwołania.

Pracownicy będą pracować w urzędzie i dostępni będą drogą mailową, telefoniczną oraz przez ePUAP.
Sekretariat (centrala) – 87 5161 048
email: ug_punsk@pro.onet.pl

16.03.2020

Obowiązkowa kwarantanna

16.03.2020

13.03.2020

13.03.2020CIT

BIP