zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

                                                                   OGŁOSZENIE

Zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej na 1 budynku mieszkalnym w Gminie Puńsk

W związku z realizowanym projektem pn. ,,Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Puńsk”, Gmina Puńsk informuje o możliwości zakupu i montażu zestawu kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody na 1 budynku mieszkalnym w Gminie Puńsk- zestaw kolektorów słonecznych obejmuje 3 kolektory wraz zasobnikiem wody ciepłej o pojemności 400l. Planowane miejsce montażu kolektorów- dach budynku mieszkalnego, termin instalacji do końca lipca 2020 r. Łączny wkład mieszkańca 4.604,20 zł.
Zainteresowanych mieszkańców ww. inwestycją prosimy o kontakt pod numerem 875161082.

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

Wirtualny konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne – w obiektywie 2020”

                                                        

„Żniwa mogą być bezpieczne – w obiektywie 2020”

Tegoroczne żniwa, jak co roku będą gorące i pełne obaw, czy uda się zebrać plony w dobrych warunkach pogodowych. Jednak tegoroczny stan pandemii związanej z koronawirusem nie pozwala na prowadzenie działań specjalistom OIP w bezpośrednim kontakcie z rolnikami pracującymi na polach tj. wizytacji prac polowych i doradztwa osobistego. Dlatego proponujemy wszystkim mieszkańcom podlaskiej wsi udział w wirtualnym konkursie „Żniwa mogą być bezpieczne – w obiektywie 2020”. Idea jest prosta – trzeba nakręcić film o tematyce związanej z pracami żniwnymi, a szczególnie bezpieczeństwem w czasie tych prac. Regulamin wraz z formularzem zgłoszenia jest w załączeniu.

Zachęcamy wszystkich do udziału. Autorzy najciekawszych filmów otrzymają nagrody rzeczowe.

Życzymy bezpiecznych żniw i sprzyjającej pogody.

Osobą odpowiedzialną za konkurs w OIP Białystok jest Bartłomiej Królik,z którym można si ę skontaktować drogą mailową bartlomiej.krolik@białystok.pip.gov.pl.

Regulamin konkursu
„Żniwa mogą być bezpieczne - w obiektywie 2020”
I Cel konkursu
Popularyzacja wśród rolników i członków ich rodzin z terenu województwa podlaskiego zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie zwłaszcza w czasie prac żniwnych i transportu plonów w formie medialnej.
II Zakres i uczestnicy
Autorami prac konkursowych mogą być osoby pełnoletnie i nieletnie, ale pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych (oświadczenie w załączeniu) zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego.
III Forma twórcza
Uczestnik konkursu ma za zadanie nakręcenie filmu w formacie AVI lub MPEG-4 ( czas trwania do 7 min.) zgodnego z celem konkursu w jakości umożliwiającej odtwarzanie na ekranie TV lub laptopa. Film powinien mieć tytuł a na końcu „nick” autora (nick - imię i nazwisko ze zgłoszenia).
IV Organizatorzy konkursu
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku
Przy współpracy z Podlaską Izbą Rolniczą i Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
V Wsparcie medialne
TVP Białystok, PR Białystok i Podlaskie Agro.
VI Organizacja konkursu
Filmy konkursowe w postaci pliku można nadsyłać od dnia 20 lipca do 31 sierpnia 2020 roku na stronę internetową – wetransfer.com, skąd będą pobierane przez organizatorów. Przesłany plik powinien zawierać film i wypełniony formularz zgłoszeniowy, w postaci czytelnego zdjęcia, skanu lub pliku pdf. W przypadku osób nieletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych autora filmu. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów dokona oceny prace do 15 września br.
VII Nagrody i wyróżnienia
Autorzy najciekawszych filmów otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów konkursu, które zostaną przekazane laureatom do 10 października 2020 roku, w sposób ustalony z nagrodzonymi. Najlepsze filmy będą publikowane na stronie inspekcji pracy i innych organizatorów konkursu.

VIII Postanowienia końcowe
Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu, mając prawo wglądu do nich
i do ich poprawiania.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie
w celach związanych z Konkursem.
Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.
Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmów na stronie internetowej Organizatora oraz inne przypadki publicznego udostępniania.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.


Zgłoszenie do konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne – w obiektywie 2020”
Imię i nazwisko autora : ……………………………………………..
Adres zamieszkania : …………………………………………………………………
Numer tel. …………………………..
Adres e-mail: …………………………………………………
Nick autora …………………………………………….
Dane rodzica wyrażającego zgodę na udział w konkursie:
Imię i nazwisko autora : ……………………………………………..
Adres zamieszkania : …………………………………………………………………
Numer telefonu ………………………………..
Wyrażam zgodę na udział córki/syna na udział w konkursie.
Czytelny podpis ……………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne – w obiektywie 2020” w celach wynikających z regulaminu konkursu , zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002 z późniejszymi zmianami/. Poprzez zgłoszenie filmu do konkursu, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania mojego filmu oraz zrzekam się wynagrodzenia z tego tytułu w publikacjach promocyjnych, szkoleniach, prezentacjach, stronach internetowych organizatorów i współorganizatorów oraz patronów medialnych, jak również stronach społecznościowych oraz innych mediach, o których zdecydują organizatorzy. Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym właścicielem praw autorskich do nadesłanego filmu i film nie narusza dóbr osobistych osób trzecich i nie są obciążone prawami osób trzecich. Osoby biorące udział w filmie wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku oraz nie będą rościć jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Jednocześnie oświadczam, że film nie był nigdzie publikowany i nie brał udziału w żadnym konkursie.
Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręgowy Inspektorat pracy w Białymstoku z siedzibą ul. Fabryczna 2 15 – 483 Białystok moich danych osobowych zawartych w powyższym zgłoszeniu w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia konkursu w celu popularyzacji samego konkursu i jego celów promocyjnych.
Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres: iod@bialystok.pip.gov.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskażę swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę „OIP Białystok -odwołanie zgody.*” lub listownie na adres Urzędu.

Czytelny podpis autora filmu: ………………………………………….

13.07.2020

Nieodpłatna pomoc prawna

09.07.2020

Materiały informacyjne dotyczące ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r.
09.07.2020

Montaż kolektorów słonecznych

Zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej na 1 budynku mieszkalnym w Gminie Puńsk.

W związku z realizowanym projektem pn. ,,Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Puńsk”, Gmina Puńsk informuje o możliwości zakupu i montażu zestawu kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody na 1 budynku mieszkalnym w Gminie Puńsk- zestaw kolektorów słonecznych obejmuje 3 kolektory wraz zasobnikiem wody ciepłej o pojemności 400l. Planowane miejsce montażu kolektorów- elewacja budynku mieszkalnego, termin instalacji do końca lipca 2020 r. Łączny wkład mieszkańca 4.604,20 zł.
Zainteresowanych mieszkańców ww. inwestycją prosimy o kontakt pod numerem 875161082.

09.07.2020

Žolinės

03.07.2020

Zaproszenie do Grup Roboczych Badanie Turystyczne Komisji Europejskiej

02.07.2020

Himno giedojimas

30.06.2020

Punsko valsčiaus savivaldybė informuoja, kad nuo 2020 m. birželio 29 d. Punsko valsčiaus savivaldybės dirba įprasta tvarka.Tuo pačiu primename apie saugos priemones, kurios galioja savivaldybės pastate (kaukės, rankų dezinfekcija).
______________________
Informujemy, że od dnia 29 czerwca 2020 r. Urząd Gminy Puńsk wraca do normalnego trybu pracy.
Tym samym przypominamy o środkach ochrony, które obowiązują w budynku Urzędu Gminy (maseczki, dezynfekcja rąk).

30.06.2020

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

23.06.2020

Nowe nabory SSD LGD granty 2020

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych:

Ogłoszenie o naborze wniosków PROJEKTÓW GRANTOWYCH nr 1/2020/G Rozwój małej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej:


http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/projekty-grantowe/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-projektow-grantowych-nr-12020g-rozwoj-malej-infrastruktury-sportowej-rekreacyjnej-turystycznej-i-.html#gsc.tab=0

Ogłoszenie o naborze wniosków PROJEKTÓW GRANTOWYCH nr 2/2020/G Rozwój małej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej:


http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/projekty-grantowe/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-projektow-grantowych-nr-22020g-rozwoj-malej-infrastruktury-sportowej-rekreacyjnej-turystyczne.html#gsc.tab=0

Ogłoszenie o naborze wniosków PROJEKTÓW GRANTOWYCH nr 3/2020/G „Projekty parasolowe skierowane na wsparcie dzieci i młodzieży”:


http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/projekty-grantowe/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-projektow-grantowych-nr-32020g-projekty-parasolowe-skierowane-na-wsparcie-dzieci-i-mlodziezy.html#gsc.tab=0


Termin składania wniosków: od 06.07.2020 od godz. 8.00 – do 27.07.2020 do godz. 15.30.
Fiszki należy składać od 22.06.2020 od godz.7:30 do 13.07.2020 do godz.15:30 – od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ , lub w siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.

23.06.2020

Nabór na rachmistrza spisowego

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW


Formularz zgłoszenia

Oświadczenie o niekaralności

Informacja RODO

Zgłoszenia przyjmowane w Urzędzie Gminy Puńsk w pokoju nr 2, tel. 87 5161 083

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.:

1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

2. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na terenie danej gminy;
3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4. Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.

6. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.

7. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otrzymał dane do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową z Wojewódzkiego Biura Spisowego. W SER jest pole do potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020i złożył stosowne oświadczenie.

8. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

9. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.

10. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

11. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 10 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza” (w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów, ułatwiająca zmianę statusu kandydata).

12. GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w m-learning - W SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem hurtowo.

13. Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

14. Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.

15. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

16. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
a. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
b. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

17. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

18. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.

Gminny Komisarz Spisowy

15.06.2020

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej

10.06.2020

XXVII Regionalna Wystawa Zwierząd Hodowlanych w Szepietowie odwołana

21.05.2020

SPIS ROLNY

Więcej informacji można uzyskać klikając w poniższy link:

https://bialystok.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020,126.html

20.05.2020

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych

07.05.2020CIT

BIP