zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

                                                                   OGŁOSZENIE

Zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej na 1 budynku mieszkalnym w Gminie Puńsk

W związku z realizowanym projektem pn. ,,Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Puńsk”, Gmina Puńsk informuje o możliwości zakupu i montażu zestawu kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody na 1 budynku mieszkalnym w Gminie Puńsk- zestaw kolektorów słonecznych obejmuje 3 kolektory wraz zasobnikiem wody ciepłej o pojemności 400l. Planowane miejsce montażu kolektorów- dach budynku mieszkalnego, termin instalacji do końca maja 2020 r. Łączny wkład mieszkańca 4.604,20 zł.
Zainteresowanych mieszkańców ww. inwestycją prosimy o kontakt pod numerem 875161082.

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

Budowa instalacji fotowoltaicznych i solarnych na 2019 r.

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Puńsk

Uprzejmie informuję, iż w Urzędzie Gminy Puńsk (pokój Nr 7) można pobrać Deklarację przystąpienia do inwestycji budowy instalacji OZE dla mieszkańców w ramach działania 5.1. RPO Województwa Podlaskiego – Energetyka oparta na OZE.


Gmina Puńsk w Waszym imieniu planuje, po ogłoszeniu naboru projektów, złożyć wniosek o wsparcie budowy instalacji fotowoltaicznych i solarnych (możliwy termin to sierpień, wrzesień 2019 roku).

Wkład z Waszej strony do inwestycji to około 25 %.


Po pobraniu i wypełnieniu deklaracji wraz z ankietą proszę o dostarczenie ich do Urzędu Gminy Puńsk (pokój Nr 7) do dnia 15 marca 2019 roku.

Deklaracja  i ankieta - plik do pobrania

30.01.2019

Zaproszenie dla pracodawców powiatu sejneńskiego
zainteresowanych wsparciem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na spotkanie informacyjne dotyczące aktualnego naboru wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

dnia 18.01.2019r. o godz. 10.00 w sali numer 10

Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracownika/ów i pracodawcy.

W ramach niniejszego spotkania:
- zostaną omówione priorytety MPRiPS na 2019r. oraz zasady aktualnego naboru wniosków;
- opracowany zostanie przykładowy wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracownika/ów i pracodawcy;
- będzie można uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania dotyczące naboru i dofinansowania kształcenia w ramach KFS.
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO TRWA OD 14.01.2019r. do 31.01.2019r.


Szczegółowych informacji dotyczących spotkania udziela:
Pani Karolina Skupska, tel. 87 51 63 986., e-mail: k.skupska@pup.sejny.pl

Potwierdzenie udziału w spotkaniu proszę wysyłać e-mailem na adres:
k.skupska@pup.sejny.pl lub biuro@pup.sejny.pl
do dnia 17.01.2019r.

16.01.2019

INFORMACJA
O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA PRZEZ
m.in. STOWARZYSZENIA Z UPROSZCZONEJ FORMY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach informuje, iż art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018, poz. 395 z późn. zm.) daje możliwość dla jednostek, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.), prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w tej ustawie.
Aby skorzystać z takiej możliwości należy spełnić warunki określone w cytowanym powyżej art. 10a ustawy o pożytku publicznym (treść artykułu na następnej stronie). Przepis ten stanowi również, że o wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.
Prowadzenie uproszczonej ewidencji zgodnie ze wskazanymi powyżej przepisami zwalnia jednostkę z obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego.
Na podstawie art. 10a ust. 6 sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 października 2018r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2050).
Zatem jeżeli organizacja spełnia przesłanki określone w ww przepisach może podjąć decyzję o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, o czym należy poinformować w terminie do 31 stycznia 2019 roku Naczelnika Urzędu Skarbowego składając stosowną informację w tym zakresie (art. 10a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym).


„Art. 10a. 1. Organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy:
1) działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1,
2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,
4) osiągają przychody wyłącznie z:
a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
b) działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
c) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
d) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,
5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł
– jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
2. Przepisu ust. 1 pkt 5 w zakresie wielkości przychodów nie stosuje się w roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność.
3. O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy także lat następnych, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Jednostka zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, o:
1) rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji;
2) niespełnianiu warunków, o których mowa w ust. 1
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących ewidencję.”

07.01.2019

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku


Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.


Limity, obowiązujące w 2019 roku, stanowić będą sumę:
a) 100 litrów oleju napędowego razy powierzchnia użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
b) 30 litrów oleju napędowego razy średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będących w posiadaniu producenta rolnego w 2018 roku.


Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 2019 wyniesie 1,00 zł.


Terminy składania wniosków:
a) od 1 lutego 2019r., do 28 lutego 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r., do 31 stycznia 2019r.,
b) od 1 sierpnia 2019r., do 31 sierpnia 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r., do 31 lipca 2019r.
W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego. Wzór wniosku dostępny będzie od 2 stycznia 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

04.01.2019

Grafik wywozu odpadów w Gminie Puńsk na 2019 r.

04.01.2019CIT

BIP