zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

14.03.2019

07.03.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR IV/2019

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR ze środków EFS zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym.

1. Spotkanie w dniu  20.03.2019r Suwałki godz.10:00 dotyczyć będzie naboru wniosków I/EFS/2019 projekty z zakresu nr 10 - Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

2. Projekty współfinansowane ze środków EFRR w dniu 19.03.2019 r. Suwałki ul. T. Kościuszki 71,  godz.10:00
Projekty z zakresu:
Typ 8 - Infrastruktura społeczna
Typ 9 – Rewitalizacja małej skali
Typ 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

3.  Spotkanie informacyjno – szkoleniowe   odbędzie się w dniu 18.03.2019 r. Suwałki ul. T. Kościuszki 71, godz.10:00, Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków I/EFRROW/2019 projekty z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej.OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR IV/2019
z dnia 04.03.2019 r.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
z siedzibą w Suwałkach


informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020
w zakresie działania:
realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
I. Termin składania wniosków:
29 marca 2019 r. - 30 kwietnia 2019 r.

Termin, od którego można składać wnioski rozpoczyna się 29 marca 2019 r. o godz. 8.00
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godzinie 16.00.
Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGR wpisana przez pracownika LGR (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.
II. Miejsce i tryb składania wniosków:
Wniosek (wersję papierową w dwóch egzemplarzach: oryginał + kopia oraz wersję elektroniczną) należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.
Pracownik biura LGR nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je na wniosku. Numer ten odzwierciedlony zostaje w Rejestrze wniosków prowadzonym przez LGR.
III. Forma wsparcia
Pomoc przyznawana jest jako zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (w formie refundacji i/lub zaliczki). Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Harmonogram spotkań dla Wnioskodawców

06.03.2019

Nabory do LGD 2019


Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

NABÓR nr I/EFRROW/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej
http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-naboru-wnioskow-iefrrow2019-na-operacje-z-zakresu-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej.html

oraz w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4 Likwidujemy bariery z EFRR na operacje z zakresu:
Typ operacji 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej
NABÓR nr I/EFRR/2019
http://www.su-se.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-iefrr2019-dzialanie-8-infrastruktura-spoleczna.html

PRZEDSIĘWZIĘCIE: I.2.4 Ekologiczna Suwalszczyzna na operacje z zakresu:
Typ projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu 


NABÓR nr II/EFRR/2019
http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-naboru-wnioskow-ivefrr2019-dzialanie-ochrona-bioroznorodnosci-i-klimatu.html

Przedsięwzięcie I.1.6 - Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy
Typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali
NABÓR nr III/EFRR/2019
http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iiiefrr2019-typ-9-rewitalizacja-malej-skali.html

Przedsięwzięcie 1.1.3 Likwidujemy bariery z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z zakresu:
Typ projektu nr 10 - Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym


NABÓR nr I/EFS/2019
http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iefs2019-rodziny.html


Termin składania wniosków: od 18.03.2019 od godz. 8.00 – do 05.04.2019 do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ , lub w siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.


04.03.2019

01.03.2019


Urząd Gminy Puńsk wspiera wojewódzką akcję

identyfikacji producentów
Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego

–inicjatywy Samorządu Województwa Podlaskiego

Jeśli jesteś aktywnym:
- rolnikiem, który prowadzi sprzedaż bezpośrednio do klienta,
- producentem, który dba o jakość, tradycję oraz lokalne pochodzenie surowców,
- wytwórcą, który dopiero chciałby uruchomić swą działalność,
koniecznie zgłoś się do współpracy wypełniając ankietę on-line na stronie:
                                                           producenci.wrotapodlasia.pl

Korzyści:
- udział w różnorodnych inicjatywach mających na celu zwiększenie opłacalności produkcji (np. promocja w Internecie, broszurach, imprezach sprzedażowych),
- uzyskiwanie informacji o obowiązujących przepisach,
- wspólne dostawy np. do grup konsumenckich, stołówek, restauracji.

Więcej informacji i pomoc w uzupełnieniu ankiety uzyskasz w naszym urzędzie – pokój nr 15 I p. – tel. 87 7396807.

01.03.2019

SZKOLENIE KOMPUTEROWE

Puńsk, dnia 25.02.2019 r.

SZANOWNI SOŁTYSI
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY PUŃSK

Gmina Puńsk zamierza w 2019 roku wdrożyć rozwiązania informatyczne, których celem jest poprawa komunikacji informacyjnej pomiędzy pracownikami Urzędu Gminy, sołtysami, radnymi oraz mieszkańcami, bardzo ważne jest, aby jak najwięcej mieszkańców gminy poznało planowane do wdrożenia programy komputerowe, zrozumiało je i potrafiło się nimi samodzielnie posługiwać.
Mając powyższe na uwadze w Urzędzie Gminy będą organizowane bezpłatne szkolenia komputerowe, które realizowane będą w grupach 12 – 15 osobowych.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz obiad. W trakcie przerw do dyspozycji uczestników jest bufet kawowy.


Program szkolenia obejmuje:
Dzień 1: Nauka komputera i internetu od podstaw.
Dzień 2: Praktyczne zastosowanie programów komputerowych.
Dzień 3 i 4: Nauka korzystania z programów komputerowych planowanych do wdrożenia w Gminie Puńsk:
- eSołtys, sms-powiadamianie automatyczne,
- eRadny – dla grupy Radnych oraz mieszkańców zainteresowanych pracą Rady Gminy.

Szkolenie jest bezpłatne dla osób spełniających kryteria zgodnie z Regulaminem projektu zintegrowanego „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.


W warsztatach mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy:
- w wieku 18-50 lat z wykształceniem co najwyżej średnim (brak wykształcenia, podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe);
- w wieku powyżej 50 lat wykształcenie nie ma znaczenia (brak wykształcenia, podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe, wyższe),
- zamieszkujący obszary wiejskie,
- nie prowadzący działalności gospodarczej na własny rachunek (poza rolnikami).
Termin szkolenia jest dopasowywany do potrzeb każdej grupy.
Każda osoba, która czynnie weźmie udział w szkoleniu, otrzyma:
- imienny Certyfikat wydany przez AGROSYSTEM informujący o ukończonym kursie.
Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą do sołtysów o poinformowanie mieszkańców sołectwa i sporządzenie listy osób zainteresowanych szkoleniem komputerowym.
Listę proszę dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy (Pokój Nr 24) w terminie do dnia 05 marca 2019 roku.


01.03.2019

XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Regulamin konkursu

Pismo przewodnie

27.02.2019

ZAPROSZENIE
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sejnach
w dniu 15.03.2019 o godz. 10.00
w Urzędzie Gminy Puńsk
organizuje szkolenie w zakresie:
Systemy płatności bezpośrednich (wypełnianie wniosków dopłat na 2019 r.) w ramach WPR na lata 2015-2020.Wnioski o płatności w roku 2019–eWniosek Plus.

Szczegółowych informacji udziela
PZDR Sejnach ul. Piłsudskiego 2, tel. 875162209

25.02.2019

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Przypominam, że w Powiecie Sejneńskim w 2019r. działają punkty pomocy prawnej i zlokalizowane są następująco:

  • w Sejnach w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1,
  • w Puńsku w budynku internatu przy Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca, ul. 11 Marca 18, parter, pokój nr 21,
  • w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury, parter ul. 1 Maja 1.

Harmonogram pracy punktów w 2019r.

Jednocześnie informuję, że nieodpłatną pomoc prawną otrzymają wszyscy, którzy złożą pisemne oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jest to zmiana obowiązująca od 2019r.

25.02.2019

Szanowni Mieszkańcy Puńska

Uprzejmie informuję,
iż dnia 04.03.2019 r. (poniedziałek) o godz. 17.00
w Domu Kultury Litewskiej w Puńsku

odbędzie się spotkanie
w sprawie możliwości podłączenia nieruchomości do systemu gazociągu.
W spotkaniu będzie uczestniczył Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Białymstoku Pan Grzegorz Mackiewicz.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Wójt Gminy Puńsk

25.02.2019

KARTA DUŻEJ RODZINY 2019

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.
KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
• w wieku do 18. roku życia,
• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Od 1 stycznia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mieli łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puńsku, ul. Mickiewicza 23 16-515 Puńsk lub złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).


Szczegółowe informacje dot. Karty Dużej Rodziny można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną:

GOPS w Puńsku, tel. 87 161 409, e- mail gops_punsk@poczta.onet.pl

18.02.2019

OGŁOSZENIE


W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem”

w dniach 18-22 lutego 2019 roku, w godzinach 9.00-14.00, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puńsku,
pełniony będzie dyżur pracownika socjalnego, przedstawiciela Policji i lokalnego zespołu interdyscyplinarnego w Puńsku – w celu udzielenia poradnictwa oraz informacji osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub zagrożonych pokrzywdzeniem.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

18.02.2019

08.02.2019CIT

BIP