zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

W związku z ogłoszeniem naborów Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie informacyjno –szkoleniowe w dniu 17 października 2019 roku w siedzibie biura Stowarzyszenia w Suwałkach ul. Kościuszki 71.

Szkolenie z funduszy EFRR godzina 10 .00

Szkolenie z funduszu PROW godzina 13:00

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” LGD

ul.Kościuszki 71

16-400 Suwałki

Tel.87/ 5655364

09.10.2019

02.10.2019

01.10.2019

01.10.2019

27.09.2019

Szanowni Państwo,
Informujemy, że spółka GAZ-SYSTEM S.A. przekazała wyprawki szkolne dzieciom, które rozpoczną naukę w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Widugierach, Gmina Puńsk. W ich skład wchodzą: plecak, piórnik oraz worek na obuwie.
GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jest operatorem systemu przesyłowego gazu w Polsce oraz właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu i świadczy usługi przesyłu gazu poprzez własną sieć gazociągów wysokiego ciśnienia. Spółka zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, przyczyniając się także do rozwoju europejskiego rynku gazu.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku obecnie realizowany jest ambitny plan dywersyfikacji źródeł dostaw paliwa gazowego, co przekłada się na konieczność rozbudowy i modernizacji infrastruktury przesyłowej. Na terenie Gminy Puńsk Spółka realizuje i planuje do realizacji nowe inwestycje gazowe.
GAZ-SYSTEM realizując politykę rządu w zakresie zapewnienia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju, stwarza warunki sprzyjające gospodarczemu rozwojowi regionów. Realizowane inwestycje gazowe, w tym także na terenie Gminy Puńsk dają nowe perspektywy rozwoju i umożliwiają podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną społecznie i realizuje inwestycje z poszanowaniem praw wszystkich interesariuszy. W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM prowadzi aktywnie dialog z interesariuszami oraz wspiera inicjatywy m.in. z zakresu, nauki, sportu, ekologii, bezpieczeństwa oraz kultury i sztuki.

Poprzez odprowadzane podatki do samorządów lokalnych Spółka przyczynia się do rozwoju lokalnej infrastruktury, powstawania nowych miejsc pracy oraz poprawy komfortu życia społeczności lokalnych.

Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl.

27.09.2019

OGŁOSZENIE

Sprzedam gospodarstwo rolne o powierzchni 7,9831 ha we wsi Krejwiany, gmina Puńsk. Całe gospodarstwo rolne jest w jednym kawałku. W skład gospodarstwa wchodzą grunty orne, pastwiska, las, siedlisko (dom mieszkalny podłączony jest do sieci elektrycznej).
Cena nieruchomości do uzgodnienia.
Kontakt telefoniczny po godzinie 17.00.
+48 500 370 735
+370 627 59 335

23.09.2019

Z A W I A D O M I E N I E
o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684, 1504)
Wójt Gminy Puńsk
z a w i a d a m i a


o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do głosowania w dniu 20 września 2019 r., dotyczącego wyborów posłów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polski zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 23 września do 07 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Puńsk, Ewidencja Ludności, pok. nr 2 (parter) w godzinach pracy Urzędu Gminy t.j.: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.
Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy, który zawiera dane umożliwiające ustalenie jego tożsamości w spisie.

Wójt Gminy Puńsk
Witold Liszkowski

20.09.2019

18.09.2019

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Puńsk
z dnia 13 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Puńsk podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:


Nr 1. obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
 Buraki, Giłujsze, Kalinowo, Kompocie, Krejwiany, Ogórki, Oszkinie, Przystawańce, Puńsk wieś, Szlinokiemie, Szołtany, Trakiszki, Trompole, Wojciuliszki, Wojtokiemie, Wołyńce, siedziba obwodowej komisji wyborczej -Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk, l okal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Nr 2  obwodu:  Boksze-Osada, Boksze Stare, Rejsztokiemie, Sejwy, Smolany, Wiłkopedzie, Żwikiele Świetlica, siedziba obwodowej komisji wyborczej  Smolany 9, 16-515 Puńsk, lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 Nr 3 obwodu: Buda Zawidugierska, Dziedziule, Nowiniki, Pełele, Poluńce, Sankury, Skarkiszki wraz z miejscowością Dowiaciszki, Tauroszyszki, Widugiery Szkoła Podstawowa, siedziba obwodowej komisji wyborczej - Widugiery 19A, 16-515 Puńsk
Nr 4obwodu:  Puńsk Osada, siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szkoła Podstawowa, ul. 11 Marca 16, 16-515 Puńsk, lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Suwałkach najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.


Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Puńsk najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.


Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.


Wójt Gminy Puńsk

/-/ Witold LISZKOWSKI

16.09.2019

Konsultacje społecznie w sprawie linii kolejowej w dniu 24.09.2019 r.

05.09.2019

Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego 2018/2019

 Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego 2018/2019

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z dn. 6.11.2017 r. z późn. zm.).
Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący, w roku szkolnym 2018/2019, łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce:
1) uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 5,00;
2) byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.
Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2018/2019 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 20 września 2019 r. (wniosek w załączeniu)
Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2018/2019 wyniesie 4 000 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2018/2019 oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.
Więcej na stronie internetowej Wrót Podlasia:
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/20182019/trwa-nabor-na-stypendia-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce.html
 Wniosek

22.08.2019

Zapraszamy rękodzielników, rzemieślników, twórców ludowych, przedstawicieli dziedzictwa kulinarnego do uczestnictwa w Jarmarku rękodzieła ludowego – Dni Puńska-Zielna 2019, który odbędzie się na rynku przy kościele i na ul. 1-go Maja w Puńsku w dniu 15 sierpnia 2019 r. (w godzinach 09:00-16:00).

Zgłoszenie uczestnictwa w targach odbywa się formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza zgłoszenia ze zdjęciami asortymentu wystawnego na adres ug_punsk@pro.onet.pl do dnia 5 sierpnia 2019 roku.

Regulamin konkursu

Karta uczestnicwa w jarmarku


Visus tautodailininkus, liaudies meistrus, kulinarinio paveldo atstovus, kuriančius rankų darbu ir kitomis senosiomis arba jas atitinkančiomis naujomis technologijomis, išsaugant unikalias kokybines gaminių savybes ir sudėtį, kviečiame dalyvauti tautodailės mugėje „Punsko dienos - Žolinės 2019“, kuri vyks Punsko bažnyčios aikštėje ir Gegužės 1-osios gatvėje rugpjūčio 15 d. (9.00 val.-16.00 val.)


Norintys dalyvauti mugėje bus registruojami iki 2019 m. rugpjūčio 5 d. (Prašom nevėluoti atsiūsti išpildytą anketą).
Mugės dalyvavimo formą su savo dirbinių nuotraukomis siųsti elektroniniu paštu: ug_punsk@pro.onet.pl.

Mugės reglamentas

Mugės dalyvio anketa

16.07.2019CIT

BIP