zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

18.09.2019

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Puńsk
z dnia 13 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Puńsk podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:


Nr 1. obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
 Buraki, Giłujsze, Kalinowo, Kompocie, Krejwiany, Ogórki, Oszkinie, Przystawańce, Puńsk wieś, Szlinokiemie, Szołtany, Trakiszki, Trompole, Wojciuliszki, Wojtokiemie, Wołyńce, siedziba obwodowej komisji wyborczej -Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk, l okal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Nr 2  obwodu:  Boksze-Osada, Boksze Stare, Rejsztokiemie, Sejwy, Smolany, Wiłkopedzie, Żwikiele Świetlica, siedziba obwodowej komisji wyborczej  Smolany 9, 16-515 Puńsk, lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 Nr 3 obwodu: Buda Zawidugierska, Dziedziule, Nowiniki, Pełele, Poluńce, Sankury, Skarkiszki wraz z miejscowością Dowiaciszki, Tauroszyszki, Widugiery Szkoła Podstawowa, siedziba obwodowej komisji wyborczej - Widugiery 19A, 16-515 Puńsk
Nr 4obwodu:  Puńsk Osada, siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szkoła Podstawowa, ul. 11 Marca 16, 16-515 Puńsk, lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Suwałkach najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.


Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Puńsk najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.


Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.


Wójt Gminy Puńsk

/-/ Witold LISZKOWSKI

16.09.2019

Konsultacje społecznie w sprawie linii kolejowej w dniu 24.09.2019 r.

05.09.2019

Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego 2018/2019

 Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego 2018/2019

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z dn. 6.11.2017 r. z późn. zm.).
Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący, w roku szkolnym 2018/2019, łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce:
1) uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 5,00;
2) byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.
Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2018/2019 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 20 września 2019 r. (wniosek w załączeniu)
Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2018/2019 wyniesie 4 000 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2018/2019 oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.
Więcej na stronie internetowej Wrót Podlasia:
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/20182019/trwa-nabor-na-stypendia-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce.html
 Wniosek

22.08.2019

Zapraszamy rękodzielników, rzemieślników, twórców ludowych, przedstawicieli dziedzictwa kulinarnego do uczestnictwa w Jarmarku rękodzieła ludowego – Dni Puńska-Zielna 2019, który odbędzie się na rynku przy kościele i na ul. 1-go Maja w Puńsku w dniu 15 sierpnia 2019 r. (w godzinach 09:00-16:00).

Zgłoszenie uczestnictwa w targach odbywa się formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza zgłoszenia ze zdjęciami asortymentu wystawnego na adres ug_punsk@pro.onet.pl do dnia 5 sierpnia 2019 roku.

Regulamin konkursu

Karta uczestnicwa w jarmarku


Visus tautodailininkus, liaudies meistrus, kulinarinio paveldo atstovus, kuriančius rankų darbu ir kitomis senosiomis arba jas atitinkančiomis naujomis technologijomis, išsaugant unikalias kokybines gaminių savybes ir sudėtį, kviečiame dalyvauti tautodailės mugėje „Punsko dienos - Žolinės 2019“, kuri vyks Punsko bažnyčios aikštėje ir Gegužės 1-osios gatvėje rugpjūčio 15 d. (9.00 val.-16.00 val.)


Norintys dalyvauti mugėje bus registruojami iki 2019 m. rugpjūčio 5 d. (Prašom nevėluoti atsiūsti išpildytą anketą).
Mugės dalyvavimo formą su savo dirbinių nuotraukomis siųsti elektroniniu paštu: ug_punsk@pro.onet.pl.

Mugės reglamentas

Mugės dalyvio anketa

16.07.2019

Wniosek o oszacowanie szkód w rolnictwie powstałych w wyniku suszy rolniczej

Apeluje do rolników, aby już teraz składali do urzędów gmin wnioski o oszacowanie szkód.  Rolnicy nie powinni tego odkładać na ostatnią chwilę, ponieważ wówczas powstaje ryzyko, że komisja szacująca straty nie zdąży ich obliczyć przed zbiorem.

Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gmin Puńsk pokój: pokój nr 2, pokój nr 9 lub pokój nr 17. Do wniosku prosimy załączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2019, złożonego w ARiMR.

Wniosek należy złożyć przed zbiorem upraw: w przypadku zbóż do 19 lipca 2019 r., w przypadku szacowania drugiego pokosu traw do 30 lipca 2019 r.

Więcej informacji pod nr tel. 875161020

Wniosek o oszacowanie szkód w rolnictwie w związku z suszą rolniczą na terenie Gminy Puńsk w 2019 roku.

02.07.2019

19.06.2019

13.06.2019

24.05.2019

20.05.2019

17.05.2019CIT

BIP