zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
„STAŁE WŁĄCZENIE SPOŁECZNO- ZAWODOWE”


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do realizowanego przez stowarzyszenie HUMANEO z siedzibą w Nowym Sączu (ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz) w ramach Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji, Osi Priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, projektu „Stałe włączenie społeczno-zawodowe”

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Powiatu Sejneńskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W projekcie mogą wziąć udział osoby:
1. zamieszkujące na terenie powiatu sejneńskiego,
2. w wieku 15 lat lub więcej (preferowane osoby które ukończyły 18 lat)
3. posiadające niskie kwalifikacje (wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne)

4. bierne zawodowo (osoby nie pracujące i zarazem nie będące osobą bezrobotną, uczniowie w trybie dziennym, studenci studiów wieczorowych/zawodowych niezarejestrowani w PUP) lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP
5. korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia nią.


W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb w tym wsparcie o charakterze społecznym oraz zawodowym:
1. poradnictwo psychologiczne i prawne,
2. poradnictwo zawodowe, szkolenie zawodowe i pośrednictwo pracy,
3. staże zawodowe,
Dokumenty rekrutacyjne:
1. Formularz zgłoszeniowy,
2. Zaświadczenie z instytucji pomocy społecznej,
3. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia kandydata potwierdzający przynależność do grupy osób z niepełnosprawnościami,

Dokumenty można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puńsku, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk w pokoju nr 19 od 7.30 do 15.30
Rekrutacja trwa do 21 maja 2018 r.

09.05.2018


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY PUŃSK
z dnia 08 maja 2018 r.
WÓJT GMINY PUŃSK OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPARCIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU ETNOKULTURY W GMINIE PUŃSK W 2018 ROKU.


§1.1. Zleca się do realizacji zadanie publiczne w zakresie wspierania działań z zakresu etnokultury w Gminie Puńsk.
2. Zadanie publiczne, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) zakup nagłośnienia;
2) wymianę dobrych praktyk poprzez warsztaty;
3) utworzenie szlaku turystycznego;
4) wydanie materiałów promocyjnych (ulotki) o świętach kultury etnicznej;
5) organizację 5 świąt;
6) promocję działań.
§ 2. Na realizację zadania publicznego przeznacza się kwotę 50.000 zł.
§ 3. Zasady przyznania dotacji:
1) Zlecenie realizacji zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz innych właściwych przepisów;
2) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż zastosowana w ofercie.
3) Wójt Gminy Puńsk może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy gdy:
a) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych;
b) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;
4) Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie umowy z Wójtem Gminy Puńsk.
§ 4. Zadanie publiczne winno być realizowane do dnia 31 grudnia 2018 roku.
§ 5. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, które spełniają następujące warunki:
1) w ramach swojej działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
2) zamierzają realizować zadania na rzecz kultury etnicznej mieszkańców Gminy Puńsk,
3) dysponują zasobem ludzkim posiadającym odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania,
4) w okresie realizacji zadania organizacja zobowiąże się do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisów o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Puńsk.
§6.1. Oferty dotyczące wsparcia zadania należy składać w terminie do dnia 29 maja 2018 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23,16-515 Puńsk.
2. Oferty sporządzone na druku określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz.1300) należy składać w kopercie oznaczonej napisem: "Wsparcie działań z zakresu etnokultury w Gminie Puńsk".
§ 7.1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 maja 2018 roku.
2. Konkurs ofert przeprowadzi Komisja Konkursowa, której skład określi Wójt Gminy Puńsk.
3. Komisja Konkursowa odrzuca oferty:
a) złożone po terminie,
b) niekompletne,
c) złożone na innych drukach, niż określone w § 6 ust. 2,
d) cząstkowe,
e) wariantowe.
4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Wójt Gminy na wniosek Komisji Konkursowej.
§ 8. Wybór oferty na realizację zadania publicznego nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) zakres rzeczowy zadania publicznego,
2) koszt realizacji zadania publicznego,
3) wiarygodność organizacji i dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym,
4) wykazanie efektywności i skuteczności w realizacji założonych celów.
§ 9. Kwota dotacji przyznana organizacjom pozarządowym na realizację zadania w 2018 roku wynosiła 50.000 zł.
Wójt - Witold Liszkowski

08.05.2018

Spotkanie organizacyjno - szkoleniowe

W związku z trwającym naborem wniosków nr II/EFRR/2018 na działania z zakresu typu nr 9 – Rewitalizacja małej skali, zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Na spotkaniu dowiecie się Państwo o sposobie składania wniosków, kryteriach oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz uzyskacie inne informacje przydatne w trakcie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem naszej LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga potwierdzenia obecności.
Spotkanie odbędzie się 8 maja 2018 (wtorek) w siedzibie LGD (ul. Kościuszki 71, Suwałki). Początek spotkania o godz. 10:00.
Na spotkaniu omawiane będą:
- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,
- tryb oceny i wyboru projektów,
- sposób przygotowania i składania wniosków,
- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,
- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.
Osoby, które posiadać będą w trakcie spotkania wypełnione dokumenty związane z naborem (np. wniosek) będą mogły tego dnia, po zakończeniu spotkania, otrzymać usługę doradczą świadczoną przez pracowników Biura LGD.

04.05.2018

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI
ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest
z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.


Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:
1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
2. Dziecko jest urodzone w latach 2003 – 2011 (7 - 15 lat).
3. Podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności.
Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS
w Zambrowie lub Augustowie pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych
za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.
Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.
Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
W 2018 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:
- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju
w terminie 24.06 - 14.07.2018 r.
- dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu
w terminie 11.08 - 31.08.2018 r. oraz
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju
w terminie 28.06 - 18.07.2018 r.
W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(85) 7497305 Białystok
(86) 2716110 Zambrów
(87) 6446714 Augustów
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 15.05.2018 r.


DYREKTOR
OR KRUS w Białymstoku
mgr Krzysztof Jaworowski

12.04.2018

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

29.03.2018

Trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminy Puńsk

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

WÓJT GMINY PUŃSK
OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Puńsk oznaczonych:

1. Nr działki 94/2 obręb Nowiniki o powierzchni 0,7587 ha zabudowanej budynkiem byłej szkoły i budynkiem gospodarczym, SU1N/00009451/8. Brak aktualnego m.p.z.p.
CENA WYWOŁAWCZA: 65.000,- zł (zwolniona z VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt. 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług).
WADIUM w wysokości 6.000,- zł

2. Nr działek 176 i 177 obręb Oszkinie o łącznej powierzchni 1,9400 ha, KW SU1N/00011277/1. Przeznaczenie w m.p.z.p.: zespół obiektów i urządzeń związanych z produkcją, magazynowaniem, składowaniem i handlem hurtowym oraz w niewielkiej części przeznaczona jest pod planowaną drogę dojazdową do obsługi terenów produkcyjnych
CENA WYWOŁAWCZA: 28.300,- zł + 23% VAT
WADIUM w wysokości 4.000,- zł


Przetarg odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk przy ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk.

Wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Puńsk - Bank Spółdzielczy Sejny Oddział Puńsk nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Puńsk najpóźniej w dniu 23 kwietnia 2018 r. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23. Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej www.ugpunsk.pl, BIP. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk (tel. 87-516-10-20).
Ogłoszenie o trzecim przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczono na stronie internetowej i BIP urzędu, a także podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

26.03.2018

Zwalczanie wścieklizny u lisów


I N F O R M A C J A
DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,
NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE
PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA

WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
w akcji wiosennej 2018 roku


Celem skutecznego zwalczania wścieklizny - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów,
- w planowanym terminie: od 7 kwietnia do 14 kwietnia 2018 r.

  • zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
  • zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp, z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
  • prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt - przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
  • szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
  • dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka - należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
  •  po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych - trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY


Podlaski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

15.03.2018

Rehabilitacja lecznicza w KRUS

 Rolniku skorzystaj z rehabilitacji leczniczej w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania medyczne czasie, zakresie i miejscu.

Jakie warunki musi spełniać osoba kierowana na rehabilitację?
Na rehabilitację leczniczą może być skierowana osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

Kto kieruje pacjenta na rehabilitację leczniczą?
Wniosek o skierowanie pacjenta na rehabilitację leczniczą może wystawić lekarz rzeczoznawca KRUS podczas badania pacjenta ubiegającego się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy lub o przedłużony zasiłek chorobowy oraz każdy lekarz rodzinny, lekarze specjaliści, lekarze oddziałów szpitalnych, pod których opieką znajduje się pacjent. Wniosek jest dostępny u lekarzy prowadzących leczenie, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl. Wniosek wystawiony przez lekarza leczącego powinien być złożony przez zainteresowaną osobę za pośrednictwem poczty lub osobiście w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Do jakich ośrodków kierowani są rolnicy wymagający rehabilitacji?
Rolnicy z potwierdzonymi schorzeniami:
 narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii – kierowani są do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu k. Kalisza oraz Iwoniczu Zdroju,
 kardiologicznymi – kierowani są do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu.

Kto za co płaci?
Koszty związane z rehabilitacją i pobytem na turnusach rehabilitacyjnych ponosi w całości KRUS.
Ośrodek rehabilitacyjny zwraca pacjentom koszty podróży na podstawie pisemnego wniosku osoby skierowanej na rehabilitację leczniczą, zawierającego oświadczenie o posiadaniu albo nieposiadaniu uprawnień do ulgowych przejazdów transportem zbiorowym, i przedstawieniu biletów lub rachunków za przejazd. Zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej na rehabilitację leczniczą poniesione koszty przejazdu w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego, z uwzględnieniem przysługującej ulgi na przejazd danym środkiem, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

W 2017 r. z rehabilitacji leczniczej organizowanej przez Oddział Regionalny KRUS
w Białymstoku skorzystało 967 osób z terenu województwa podlaskiego.

Zachęcamy do korzystania z tej formy ochrony zdrowia, która opóźnia postęp choroby, a niejednokrotnie umożliwia wyleczenie i odzyskanie sił do pracy.

06.03.2018

 
LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY W SUWAŁKACH
zaprasza na dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach
MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO

Dyżur odbędzie się w godz. 10.00 – 13.00

01.03.2018r. w Puńsku, Urząd Gminy,
16-515 Puńsk , ul. Mickiewicza 23

Konsultacje skierowane są do mieszkańców m. in. osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich w latach 2014- 2020.


Zapraszamy serdecznie!


Szczegółowe informacje na temat MPI można uzyskać w:
Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Suwałkach
Prowadzonym przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A
w Suwałkach
ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki
tel.: 0875630219; 0875630211, 0875630276
e-mail: lpi@ares.suwałki.pl
strona www.lpi.ares.suwalki.pl

28.02.2018

 

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków w ramach zadania "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PUŃSK" na rok 2018 – 2019

 

Urząd Gminy Puńsk uprzejmie informuje, że prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach zadania „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PUŃSK” na rok 2018 - 2019. Dofinansowanie obejmuje koszty odbioru, transportu i utylizacji eternitu składowanego na posesji. Nabór wniosków będzie trwał od dnia
19 lutego 2018 r. do dnia 12 marca 2018 r
. Wnioski o dofinansowanie należy składać w Urzędzie Gminy Puńsk, pokój nr 9.

 

 

Wójt Gminy Puńsk

Witold Liszkowski

20.02.2018

19.02.2018CIT

BIP