zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

Zapytanie ofertowe - znak sprawy ZP.271.1.2.2017

Zapytanie ofertowe - znak sprawy ZP.271.1.2.2017

26.01.2017

Indywidualne numery rachunków bankowych w opłatach za śmieci

Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzone zostały indywidualne numery rachunków bankowych dla należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych. W związku z tym, wszelkich wpłat z tytułu opłat za odpady  należy dokonywać jedynie na wskazane indywidualne rachunki bankowe na dowodach wpłat.

Dodatkowych informacji udziela Jolanta Łatwis

pok. nr 15, nr tel.: 87 73 96 807, e-mail: j.latwis@op.pl

23.01.2017

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej "Szeszupe"

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Puńsku
zaprasza na sprawozdawcze
Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej.

Obrady odbędą się 3 lutego (piątek) 2017 roku o godz. 9.00 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk.

W wypadku braku frekwencji w I-szym terminie zebranie odbędzie się
w II terminie o godz. 930 tego samego dnia bez względu na ilość delegatów.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Powołanie przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Odczytanie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz wniosków i uchwał.
5. Sprawozdanie z działalności GSW za rok 2016 i plan pracy na 2017 r.
6. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej GSW za rok 2016.
7. Ustalenie składek członkowskich.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia planu prac melioracyjnych na rok 2017.
10. Wolne wnioski.

23.01.2017

Zmiana wysokości stawki za odpadu komunalne

05.01.2017CIT

BIP