zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

17.05.2017

28.04.2017

W imieniu Stowarzyszenia "Suwalsko - Sejneńska" LGD zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach konsultacyjno - informacyjnych dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 20. Spotkania odbędą się w dniach: 4 kwietnia (Sejny, ul. Piłsudskiego 34 - sala konferencyjna Starostwa Powiatowego) oraz 6 kwietnia (Suwałki, ul. Świerkowa 45, Urząd Gminy Suwałki). Początek spotkań o godz. 10:00. Planowany czas trwania: do 4 godzin.
Tematyka spotkania:
1. Omówienie proponowanych przez Radę LGD zmian w kryteriach wyboru operacji.
2. Przedstawienie założeń konkursów grantowych planowanych na rok 2017.
3. Omówienie zmian edytorskich w LSR - ujednolicenie zapisów Strategii.

Materiały informacyjne dotyczące tematyki spotkania zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD www.su-se.pl w dziale Aktualności do dnia 30.03.2017.

Prosimy o umieszczenie niniejszego zaproszenia na Państwa stronach internetowych.

Pozdrawiamy
Biuro
"Suwalsko - Sejneńska" LGD
ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki
tel. 791 357 688

21.04.2017

13.04.2017

 Projekt w sparcie wychowanków ku samodzielności

Wsparciem w projekcie możemy objąć osoby opuszczające różne formy pieczy zastępczej (rodzinną lub instytucjonalną)- do roku po opuszczeniu pieczy. Osoby te nie powinny uczyć się stacjonarnie (dziennie)- mogą zaocznie; nie powinny pracować.
Oferujemy płatne staże zawodowe, szkolenia zawodowe zgodne z zainteresowaniami i predyspozycjami uczestników, wsparcie psychologa i doradcy zawodowego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnikom oferujemy atrakcyjne stypendia szkoleniowe i stażowe.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej
www.szkolenia-polska.pl/wsparcie_wychowankow_mazowsze

12.04.2017

12.04.2017


Z A P R O S Z E N I E


Serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Banku
na temat bezpieczeństwa finansowego tj. wyłudzania na wnuczka oraz wyłudzanie kredytów wysokoprocentowych.
Spotkanie odbędzie się
dnia 6 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk,
ul. Mickiewicza 23, Puńsk.


Osoby zainteresowane ww. tematem prosimy o uczestnictwo w spotkaniu.


Uniwersytet III Wieku


27.03.2017

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest
z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie: wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.
Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:
1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.
2. Dziecko jest urodzone w latach 2002 – 2010.
3. Podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny” wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko wraz z „informacją wychowawcy klasy
i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci, które po raz pierwszy złożyły wniosek i w stosunku do których powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność skutkującą prawem do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego.
Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł.
Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem. Koszt podróży dziecka odpowiadający równowartości cen biletów PKS i PKP 2 kl. (w obie strony) pokrywają rodzice/opiekunowie prawni.
Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz z dojazdami.
W 2017 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:
- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju
w terminie 25.06. - 15.07.2017 r.
- dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie
w terminie 12.07. - 01.08.2017 r. oraz
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju
w terminie 18.07. - 07.08.2017 r.
W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druk „wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny” i „informacji wychowawcy klasy i oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego”. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(85) 7497305 Białystok
(86) 2716110 Zambrów
(87) 6446714 Augustów
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 05.05.2017 r.

DYREKTOR
OR KRUS w Białymstoku
mgr Krzysztof Jaworowski

23.03.2017

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i świń


Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:
• Pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego,
• Pomoc dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego,
• Pomoc dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych,
• Pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF),
Stawki pomocy kształtują się następująco:
• refundacja do zakupu bydła hodowlanego od 1000 zł do 2500 zł, w zależności od kategorii wiekowej jałówki oraz 4000 zł w przypadku zakupu buhaja,
• refundacja do zakupu świń hodowlanych od 150 zł do 350 zł, w zależności od kategorii wiekowej oraz 500 zł w przypadku zakupu knura,
• wyrównanie ceny sprzedaży świń ze strefy objętej restrykcjami z tytułu ASF, nie więcej niż:
• 2,00 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
• 1,50 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
Wnioski o udzielenie pomocy do refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego i świń hodowlanych, producenci będą mogli składać do właściwych ze względu na adres zamieszkania lub siedzibę producenta OT ARR.
W przypadku mechanizmu Pomoc na wyrównanie ceny sprzedaży dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF), wnioski o udzielenie pomocy za poszczególne okresy sprzedaży można składać w terminach:
• w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 września 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r. – w terminie od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r.
• w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. – w terminie do dnia 21 maja 2017 r.,
• w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. – w terminie do dnia 21 lipca 2017 r.
Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień wpływu tego wniosku do właściwego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.

21.03.2017

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Urząd Gminy Puńsk oraz firma Caldoris Polska Sp. z o.o. serdecznie zapraszają na spotkanie na temat "Elektrownie słoneczne i innowacyjny sposób finansowania", które odbędzie się  dnia 23 marca 2017 r. godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk.

16.03.2017

Przedłużenie terminu składania deklaracji na OZE

Wójt Gminy Puńsk niniejszym informuje, iż został przedłużony termin naboru Deklaracji przystąpienia do inwestycji dotyczących budowy instalacji OZE na terenie gminy Puńsk.
Deklaracje znajdują się do pobrania w Urzędzie Gminy Puńsk w pokoju nr 7. Wypełnione deklaracje prosimy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 24 marca 2017 r. do Urzędu Gminy Puńsk, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 87 51 61 082.

DEKLARACJA
przystąpienia do inwestycji dotyczącej budowy instalacji OZE na terenie gminy Puńsk w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

16.03.2017

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY W SUWAŁKACH
zaprasza na dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach
MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO

Dyżur odbędzie się w godz. 10.00 – 13.00

16.03.2017 w Puńsku Urząd Gminy,
16-515 Puńsk , ul. Mickiewicza 23


Konsultacje skierowane są do mieszkańców m. in. osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich w latach 2014- 2020.

Zapraszamy serdecznie!


Szczegółowe informacje na temat MPI można uzyskać w:
Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Suwałkach
ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki
tel.: 0875630219; 0875630211, 0875630276
e-mail: lpi@ares.suwałki.pl
strona www.lpi.ares.suwalki.pl

03.03.2017

Bezpłatne szkolenie na temat: „Zasady korzystania z dotacji unijnych w kampanii 2017”

SZANOWNY ROLNIKU!
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat:
„Zasady korzystania z dotacji unijnych w kampanii 2017”


Program szkoleń:

Zasady przyznawania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego – przedstawiciel ARiMR
• Realizacja działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i rolnictwo ekologiczne w PROW 2014-2020 – doradca rolnośrodowiskowy PZDR Sejny
• Biosekuracja w gospodarstwach rolnych prowadzących produkcję zwierzęcą w związku z zagrożeniem wystąpieniem ASF i ptasiej grypy – Powiatowy Lekarz Weterynarii


TERMINY SZKOLEŃ:

09.03.2017r. godzina 10.00 Urząd Gminy w Gibach
10.03.2017r. godzina 10.00 Urząd Gminy w Sejnach
13.03.2017r. godzina 10.00 Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Krasnopolu
14.03.2017r. godzina 10.00 Urząd Gminy w Puńsku

Biuro Powiatowe ARiMR udziela również informacji pod nr tel. 87 5 17 3 5 62

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

01.03.2017



CIT

BIP