zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM2017

CELEMPROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywno-ściowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywność w Suwałkach [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa podlaskiego,  która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpo-wiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom naj-bardziej potrzebującym bezpłatnie.
2. Sposób kwalifikacji:
• OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
• OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświad-czenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
• OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywno-ściowych lub posiłków:
2. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
1. groszek z marchewką 4 kg,
2. fasola biała 4 kg,
3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
4. buraczki wiórki 1,05 kg,
5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
6. makaron jajeczny 4,5 kg,
7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
8. ryż biały 4 kg,
9. kasza gryczana 2 kg,
10. herbatniki maślane 0,6 kg,
11. mleko UHT 7 l,
12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
14. szynka drobiowa 3 kg,
15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
18. cukier biały 4 kg,
19. olej rzepakowy 4 l;
3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
4. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywno-ściowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artyku-łów spożywczych do potrzeb rodzin .
6. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
• warsztaty kulinarne;
• warsztaty edukacji ekonomicznej;
• warsztaty dietetyczne;
• warsztaty niemarnowania żywności.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifi-kowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Ter-miny oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:
• włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie spo-łeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz spo-łeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
• grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
• pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życio-wych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
• pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
• wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecz-nym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzy-mała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komple-mentarne.

24.07.2017


Uwaga!
Oszuści podający się za pracowników KRUS


Ostrzegamy Państwa przed próbą wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające się za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pod pozorem ściągnięcia zaległości z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.
Informujemy, że pracownik KRUS wizytujący gospodarstwo rolne i domowe nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat na miejscu i powinien okazać ważną legitymację służbową.
Zalecamy wzmożoną czujność, a w przypadku podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości bezzwłoczne powiadomienie organów ścigania. Poprzez tego rodzaju działania można ograniczyć ryzyko strat i przeciwdziałać zagrożeniom.
Prosimy o rozwagę i zachowanie wszelkich środków ostrożności.


DYREKTOR
OR KRUS w Białymstoku
mgr Krzysztof Jaworowski


20.07.2017


Banki zrzeszone w Federacji Polskich Banków Żywności
przekazują pomoc żywnościową poprzez swoje organizacje partnerskie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Dzięki POPŻ zapewniane jest wsparcie osobom najuboższym w postaci posiłków i paczek żywnościowych, które przekazywane są przez organizacje współpracujące z Bankami Żywności - Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej. Za zarządzanie programem odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za proces dystrybucji żywności odpowiada natomiast Agencja Rynku Rolnego. Z pomocy tej skorzystać mogą osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochód nie przekroczy określonego poziomu, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Program realizowany jest w kilkumiesięcznych cyklach, w ramach których obowiązują określone zasady i możliwości korzystania ze wsparcia.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Doświadczenia w realizacji programu pomocy żywnościowej z ostatnich dziesięciu lat pokazały, że wsparcie w postaci samej żywności może nie być wystarczającą formą pomocy w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej. Dlatego organizacje lokalne we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej prowadzą również cykliczne warsztaty. Ich celem jest włączenie osób w trudnej sytuacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz wzmacnianie ich samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, wśród nich m.in.:
• warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych, z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków, pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
• warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
• programy edukacyjne mające na celu zapoznanie uczestników z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
• warsztaty edukacji ekonomicznej - nauka tworzenia, realizacji i kontroli własnego budżetu, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.
Więcej informacji i Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa można znaleźć na stronie MRPiPS: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/podstawy-prawne/

Żeby uzyskać pomoc w ramach POPŻ, osoba w trudnej sytuacji życiowej powinna zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puńsku, gdzie uzyska szczegółowe informacje oraz otrzyma skierowanie do obioru paczki żywnościowej.

13.07.2017

Kviečeme registruotis į tautodailės mugę
„Punsko dienos - Žolinės 2017“


Tautodailės mugė – „Punsko dienos - Žolinės 2017“
vyks Punsko bažnyčios aikštėje ir Gegužės 1-osios gatvėje
rugpjūčio 15 d. (9.00 val.-16.00 val.)


Kviečiame visus tautodailininkus, liaudies meistrus, kulinarinio paveldo atstovus, kuriančius rankų darbu ir kitomis senosiomis arba jas atitinkančiomis naujomis technologijomis, išsaugant unikalias kokybines gaminių savybes ir sudėtį, dalyvauti tautodailės mugėje „Punsko dienos - Žolinės 2017“.

Dalyvių registracija
Norintys dalyvauti mugėje bus registruojami nuo 10 liepos iki liepos 31 d. (Prašom nevėluoti atsiūsti išpildytą anketą).
Mugės dalyvavimo formą su savo dirbinių nuotraukomis siųsti elektroniniu paštu: ug_punsk@pro.onet.pl. Kvietimai mugės dalyviams bus išsiųsti iki rugpjūčio 8 d.

Organizatorių rekvizitai:
Punsko savivaldybė, tel. 87 51 61 048,
www.ugpunsk.pl e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl

Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija tel. 601 323 476
www.etnopunskas.pl

Mugės išdėstymo schemą ir prekybines vietas tvirtina Renginių derinimo komisija.
Kiekvienas dalyvis atvyksta su savo palapine ir kitais reikalingais rekvizitais. Siunčiant anketą, kartu praneša ar dalyvaus dvi dienas ar tik vieną. Nakvynę dalyviai susiranda patrys.

Anketa

Muges reglamentas


Zapraszamy do rejestracji na Jarmark rękodzieła ludowego
Dni Puńska–Zielna 2017

Jarmark rękodzieła ludowego – Dni Puńska–Zielna 2017
odbędzie się na rynku przy kościele i na ul. 1-go Maja w Puńsku
w dniu 15 sierpnia 2017 r. (w godzinach 09:00-16:00)

Zapraszmy rękodzielników, rzemieślników, twórców ludowych, przedstawicieli dziedzictwa kulinarnego do uczestnictwa w Jarmarku rękodzieła ludowego – Dni Puńska-Zielna 2017.
1. Zgłoszenie uczestnictwa w targach odbywa się formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza zgłoszenia ze zdjęciami asortymentu wystawnego na adres ug_punsk@pro.onet.pl do dnia 31 lipca.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w targach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Organizator wyśle zaproszenie wraz z wyznaczonym miejscem wystawowym do dnia 8 sierpnia. Zaproszenie będzie potrzebne do okazania osobom pilnującym porządku. Prosimy o umieszczenie swojego nazwiska przy własnym stoisku.
4. Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem uczestnictwa w jarmarku.
Organizatorzy:
Urząd Gminy w Puńsk, tel. 87 51 61 048,
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl
www.ugpunsk.pl
Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Puńsku.
tel. 601 323 476
www.etnopunskas.pl

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin jarmarku

11.07.2017

Projekt nr LT-PL-1R-017

Projekt nr LT-PL-1R-017

pt. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Interreg V-A Litwa - Polska


30.06.2017

więcej »

Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki i nieangażowaniu ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Wykaz na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Pismo Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczego.

29.06.2017

List Prezesa KRUS - bezpieczne lato

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki i nie angazowaniu ich do prac zawartych wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

29.06.2017

więcej »

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

28.06.2017

więcej »

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że do dnia 11 lipca 2017 r. można składać Wnioski o udzielenie pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.

Wnioski należy składać do Oddziału Terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń ubiegającego się o pomoc.

Pomoc przyznawana jest w odniesieniu do loch i niektórych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.

O pomoc finansową w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce mogą ubiegać się producenci świń, którzy utrzymywali świnie zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na obszarze znajdującym się na terytorium Polski wymienionym w przepisach prawa krajowego i unijnego, wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r., w dowolnym okresie między dniem 1 sierpnia 2016 r. a dniem 18 listopada 2016 r.

Producent świń, który ubiega się o pomoc zobowiązany jest do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR. Formularz wniosku o udzielenie pomocy jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację w CRP lub o aktualizację danych zawartych w CRP (w przypadku wnioskodawców już zarejestrowanych).

Pomoc finansowa przysługuje w odniesieniu do następujących kategorii świń:

lochy objęte kodem CN 0103 92 11 – lochy mające prosiaki co najmniej raz, o masie co najmniej 160 kg,
inne świnie objęte kodem CN 0103 92 19 – pozostałe świnie żywe o masie 50 kg i więcej.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pomocy producentom świń znajdują się w „Warunkach udzielania pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce”.

http://www.arr.gov.pl/125-o-nas/aktualnoci/5790-informacja-dla-producentow-swin-z-obszarow-objetych-ograniczeniami-z-powodu-wykrycia-ognisk-afrykanskiego-pomoru-swin

22.06.2017

LPD dviratininkų žygis
„Per žydinti Dainavos ir Sūduvos kraštą“
Lietuvos atkūrimo 100-mečio Garbei

Valstybingumo šventė
Punske
2017m.birželio 18 d. 15 val.
Dviratininkų sutikimas Punsko bažnyčios aikštėje

Punsko pasiekimai ir sveikinimas - viršaitis Vytautas Liškauskas
Žygio idėja ir misija - LPD valdybos pirmininkas Juozas Dingelis
LPD pirmininko pavaduotojas Ramutis Oleka
Panevėžio LPD skyriaus pirmininkas Vidmantas Kartanas
Patriotines eiles skatys poetas, advokatas Jonas Ivoška

Lietuvai pagražinti draugija

14.06.2017

Projekt nr LT-PL-1R-049

Gmina Puńsk od marca br. realizuje projekt nr LT-PL-1R-049

pt. „Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014 – 2020.

Projekt będzie trwał 24 miesiące. Beneficjentem Wiodącym projektu jest Gmina Puńsk a Partnerami są Administracja Samorządu Birštonas i Instytucja publiczna Centrum podstawowej opieki zdrowotnej w Birštonas.

Całkowity budżet projektu wynosi 955.524,00 Euro, z czego 85% jest dofinansowane z EFRR. Budżet Gminy Puńsk to 449.364,00 Euro z czego dofinansowanie ze środków UE wyniesie 381.959,40 Euro.

14.06.2017

więcej »

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Konsultant ds. sprzedaży z językiem litewskim

Oferujemy:
- umowę o pracę,
- stabilną i ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
- dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie,
- atrakcyjne wynagrodzenie + premię,
- system pracy jednozmianowy (pn-pt, 07:30 -15:30),
- przyjazną atmosferę,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- wdrożenie oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Oczekujemy:
- biegłej znajomości języka litewskiego – warunek konieczny,
- znajomości języka rosyjskiego i/lub angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
- wykształcenia min. średniego,
- dobrej znajomości obsługi komputera i MS Office
- predyspozycji interpersonalnych oraz zaangażowania.


Zadania:
- aktywna sprzedaż telefoniczna produktów firmy TimoCom,
- opieka nad nowym klientem od pierwszego kontaktu do chwili podpisania umowy,
- poszukiwanie nowych klientów oraz budowanie długotrwałych pozytywnych relacji z nimi,
- rejestrowanie informacji w systemach,
- prowadzenie negocjacji z klientami.

TimoCom Soft Und Hardware GmbH – Przedstawicielstwo w Polsce: D.A. Korbut
Nr tel. +48 67 352 59 08 / e-mail: rekrutacja@timocom.com / www.timocom.pl

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
TimoCom Soft- und Hardware GmbH jest największą platformą transportową w Europie. Działamy od 1997 roku, a stabilna pozycja firmy sprawia, że marka cieszy się uznaniem klientów w aż 44 krajach! Do rozwoju firmy niewątpliwie przyczynia się nieprzeciętny zespół pracowników. Obecnie zatrudniamy ich ponad 400, z czego blisko 50 osób pracuje w placówce w Pile w firmie D.A. Korbut - Generalne Przedstawicielstwo na Polskę, Kraje Bałtyckie i WNP, które istnieje na rynku od 1999 roku.

12.06.2017


Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne dotyczące konkursów w ramach działań 8.6 oraz 9.1 RPO WP 2014-2020
W związku z trwającymi jak i zbliżającymi się naborami wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, imieniu Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” LGD serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania informacyjne.

W celu zapewnienia większej dostępności uczestnictwa w spotkaniach zostaną one przeprowadzane w czterech terminach i lokalizacjach:
13 czerwca 2017 godz. 9:00 – GOK w Krasnopolu.
19 czerwca 2017 godz.10:00 – Urząd Gminy Suwałki
Tematyką w/w spotkań będą nabory w ramach działania 8.6 RPO WP 2014-2020. Omawiane będą zarówno kryteria formalne jak i merytoryczne ważne dla prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosków w ramach typów projektów:
- 9 - Rewitalizacja małej skali (konkurs trwający)
- 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (konkurs planowany)
- 7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego (konkurs planowany)
- 5 - Ochrona bioróżnorodności i klimatu (konkurs planowany)

19 czerwca 2017 godz. 13:00 – GOK w Nowince
20 czerwca 2017 godz. 9:00 – Urząd Gminy Sejny

Tematyką w/w spotkań będą nabory w ramach działania 9.1 RPO WP 2014-2020. Omawiane będą zarówno kryteria formalne jak i merytoryczne ważne dla prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosków w ramach typów projektów:
- 10 - Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (konkurs trwający)
- 6 - Programy aktywności lokalnej (konkurs trwający)
- 5 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR (konkurs trwający)
- 4 - Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (konkurs trwający)

12.06.2017

Szanowni Państwo,

od stycznia 2017 roku funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1255). Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym powiatom na mocy w/w ustawy.

Mając to na uwadze pragnę przypomnieć, że Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach w/w zadań prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sejneńskim w następującej lokalizacji:

Liceum Ogólnokształcące im. 11 Marca
ul. 11 Marca 18
16-515 Puńsk
woj. podlaskie

Dni i godziny pracy punktu:
Poniedziałek, Środa, Piątek: godz. 09.00-13.00
Wtorek, Czwartek: godz. 12.00-16.00

Porady są udzielane przez adwokatów i radców prawnych, a z ich wiedzy mogą skorzystać:

· osoby do 26 lat i powyżej 65 lat,

· osoby korzystające z pomocy społecznej,

· osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,

· kombatanci i weterani

· ofiary represji wojennych i okresu powojennego,

· kobiety w ciąży

· osoby dotknięte klęską żywiołową, klęską naturalną, awarią techniczną.

Zadaniem prawników jest informowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach i obowiązkach osoby występującej o pomoc, wskazanie sposobów rozwiązania problemu, pomoc w sporządzeniu projektu pisma np. o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Nie udzielają natomiast porad z zakresu działalności gospodarczej, prawa celnego i handlowego.

Realizując cel bezpłatnej pomocy prawnej dla jak największej grupy docelowej prosimy o ewentualną pomoc w promocji działania przez wywieszenie plakatu informacyjnego promującego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz szerzenie informacji o powyższym, aby w pełni wykorzystać naszych prawników.

W załączeniu  plakat informujący.


Pozdrawiam,

Anna Monika Kowalska
FUNDACJA TOGATUS PRO BONO
ul. Warmińska 7/1
10-544 Olsztyn
tel. +48 530 664 237

31.05.2017

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym przez nas nowym naborem zachędzamy do składania wniosków

NABÓR nr II/EFRR/2017 - Typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali , termin naboru : 05.06.2017-27.06.2017.

Pozdrawiamy

Biuro "Suwalsko-Sejneńska"

Lokalna Grupa Działania

25.05.2017CIT

BIP