zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

I N F O R M A C J A


Wójt Gminy Puńsk uprzejmie informuje,
iż dzień 03 listopada 2017 r. (piątek)
jest dniem wolnym od pracy
w Urzędzie Gminy Puńsk
w zamian za dzień 11 listopada 2017 r. – święto przypadające w sobotę (art. 130 § 2 Kodeksu pracy).

Wójt
Witold Liszkowski

27.10.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/372/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej znajdującej się na obszarze Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 10 listopada 2017 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2016/2017 wyniesie      4 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2016/2017

25.10.2017

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA w ramach projektu LT-PL-1R-049 "Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska (INTERREG VA)

20.10.2017

05.10.2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Puńsk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Puńsk


o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boksze – Osada oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Trakiszki i części wsi Oszkinie, części wsi Sejwy, „Osada Jaćwiesko-Pruska” w Oszkiniach, części wsi Wojtokiemie w gminie Puńsk

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do projektów planów i prognoz oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk w terminie do dnia 16 października 2017 r. Wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: ug_punsk@pro.onet.pl bez konieczności opatrywania wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym.

28.09.2017

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Puńsk, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Puńsk, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015, poz. 1774 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 02.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk

20.09.2017

Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym

15.09.2017

Demonstracja akcji ratowniczej w ramach projektu nr LT-PL-1R-017

Dnia 18.08.2017 r. odbyła się demonstracja akcji ratowniczej - wypadku samochodowego z akcją ratowniczą osoby poszkodowanej w wyniku wydarzenia, udzielenia pierwszej pomocy i ugaszenia płonącego pojazdu. Wydarzenie to było jednym z działań przewidzianych w ramach realizowanego przez Gminę Puńsk projektu nr LT-PL-1R-017 pt. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”

Celem zadania była wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, która ma zaowocować lepszą koordynacją wspólnych działań ratowniczo – gaśniczych w przyszłości.
Uczestnikami wydarzenia było 120 osób reprezentujących służby ratowniczo – gaśnicze z terenu Polski i Litwy.

Zdjęcia z demonstracji

23.08.2017

więcej »

Sprzedaż nieruchomości Gminy Puńsk

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puńsk
Wójt Gminy Puńsk ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puńsk, położonej w obrębie Puńsk, gm. Puńsk:

Lp. 1.
Oznaczenie nieruchomości
Działki gruntu. Obręb Puńsk Nr 115/1
Numer działki Nr 115/1
Powierzchnia nieruchomości 0,0397 ha
Numer księgi wieczystej SU1N/00011065/2
Cena wywoławcza 5.600 zł + 23% VAT
Wysokość wadium 500,- zł
Opis nieruchomości Nieruchomość włączona do wykorzystania przy obiekcie rzeźni w niewielkiej części zabudowana budynkiem produkcyjnym, w przeważającej części utwardzona i ogrodzona trwale. Nakłady na nieruchomości stanowią odrębny przedmiot własności i nie podlegają wycenie. Kształt nieruchomości regularny – wydłużony prostokąt. Nieruchomość graniczy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zabudową produkcyjną. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Gminnego Puńsk, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/10/06 Rady Gminy Puńsk z dnia 29 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 22 z dnia 24 stycznia 2007 r. poz. 205), nieruchomość przeznaczona jest jako tereny obiektów produkcyjnych.
Uwagi

Dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, cenę nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.

Pierwszy przetarg zostanie przeprowadzony
w dniu 22 września 2017 r. o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk (I piętro) ul. Mickiewicza 23.

18.08.2017

więcej »

Dni Puńska - Zielna 2017/ Punsko Dienos - Žolinės 2017

08.08.2017

Dodatkowe biuro Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Olsztynie Filii w Suwałkach

AGENCJA NIERUCHOMOŚĆ ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE
________________________________________
FILIA W SUWAŁKACH

AGENCJA RYNKU ROLNEGO ODZIAŁ TERENOWY W BIAŁYMSTOKU
________________________________________

W związku z tworzeniem od dnia 01 września 2017r Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) informujemy, że w siedzibie Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku przy ul. Kombatantów 4 uruchomione zostaje już od dnia 31 lipca 2017 r. dodatkowe biuro Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Olsztynie Filii w Suwałkach.
Biuro przyjmuje interesantów w sprawach z terenu działania Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Michałowie. Jednocześnie ulega likwidacji Biuro w Sokółce.
W związku z tym korespondencję do Agencji Nieruchomości Rolnych można kierować na adresy:
- ul. Sportowa 22, 16 – 400 Suwałki, 87 566-35-91
- ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok, 85 664-31-50
- ul. Projektowana 34 , 16 – 050 Michałowo, 85 717-90-00


Pełnomocnik ds. utworzenia
Oddziału Terenowego Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w Białymstoku
Dr inż. Jadwiga Barbara Zabielska

31.07.2017

PODPROGRAM 2016 – efekty

1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Suwałki-Białystok ,
2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 361 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
o 22,39948 ton żywności;
o 2681 paczek żywnościowych;
o 0 posiłków;
5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 3 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły 96 osób.
6. Rodzaje warsztatów:
• Ekonomiczne - 1 spotkań dla 31 uczestników
• Żywieniowe – 1 spotkań dla 28 uczestników
• Kulinarne - 1 spotkań dla 37 uczestników

26.07.2017

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW WĘGLOWYCH

Wójt Gminy Puńsk informuje, iż do dnia 14 sierpnia 2017 r. trwa nabór chętnych do uzyskania dofinansowania (65% kosztów kwalifikowalnych) na wymianę indywidualnych kotłów CO lub palenisk węglowych na kotły gazowe, na biomasę (pellet) lub olej opałowy.

24.07.2017

więcej »CIT

BIP