zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

                                                                   OGŁOSZENIE

Zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej na 1 budynku mieszkalnym w Gminie Puńsk

W związku z realizowanym projektem pn. ,,Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Puńsk”, Gmina Puńsk informuje o możliwości zakupu i montażu zestawu kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody na 1 budynku mieszkalnym w Gminie Puńsk- zestaw kolektorów słonecznych obejmuje 3 kolektory wraz zasobnikiem wody ciepłej o pojemności 400l. Planowane miejsce montażu kolektorów- dach budynku mieszkalnego, termin instalacji do końca lipca 2020 r. Łączny wkład mieszkańca 4.604,20 zł.
Zainteresowanych mieszkańców ww. inwestycją prosimy o kontakt pod numerem 875161082.

drukuj 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych

 OGŁOSZENIE O PIERWSZYM  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Puńsk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Puńsk

Lp.

1.

Oznaczenie nieruchomości:

Obręb PUŃSK

 

Numer działki

Nr 243/4

Powierzchnia łączna

0,2057 ha       

Numer księgi wieczystej

SU1N/00007131/5

 

Cena wywoławcza

79.400,- zł + 23% VAT

 

 

Wysokość wadium

7.000,- zł

Postąpienie minimalne

Nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (min. 800,- zł)

Opis,

 

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość niezabudowana położona na obrzeżach miejscowości Puńsk. Teren znacznie skonfigurowany, bez zadrzewień. Kształt nieruchomości: prostokąt, dostęp do pełnej infrastruktury: wodociągu, energii elektrycznej, kanalizacji. W bliskiej odległości jezioro.

Zgodnie z uchwałą nr IX/82/20 Rady Gminy Puńsk z dnia 25.02.2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego

Puńsk (Dz. U. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 1321) nieruchomość przeznaczona jest pod tereny 21MN(U) – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Uwagi

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nabywca ponosi koszty:

a)      notarialne zgodnie z taksą notarialną,

b)      sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2019, poz. 785 z późn. zm.)

c)      ewentualnego wznowienia i okazania granic nieruchomości.

 

Lp.

2.

Oznaczenie nieruchomości:

Obręb PUŃSK

 

Numer działki

Nr 243/5

Powierzchnia łączna

0,1989 ha       

Numer księgi wieczystej

SU1N/00007131/5

 

Cena wywoławcza

76.800,- zł + 23% VAT

 

 

 

Wysokość wadium

 

7.000,- zł

Postąpienie minimalne

Nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (min. 770,- zł)

Opis,

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość niezabudowana położona na obrzeżach miejscowości Puńsk. Teren znacznie skonfigurowany, bez zadrzewień. Kształt nieruchomości: prostokąt, dostęp do pełnej infrastruktury: wodociągu, energii elektrycznej, kanalizacji. W bliskiej odległości jezioro.

Zgodnie z uchwałą nr IX/82/20 Rady Gminy Puńsk z dnia 25.02.2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego

Puńsk (Dz. U. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 1321) nieruchomość przeznaczona jest pod tereny 21MN(U) – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Uwagi

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nabywca ponosi koszty:

a)      notarialne zgodnie z taksą notarialną,

b)      sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2019, poz. 785 z późn. zm.)

c)      ewentualnego wznowienia i okazania granic nieruchomości.

 

Lp.

3.

Oznaczenie nieruchomości:

 

Obręb PUŃSK

 

Numer działki

Nr 243/6

Powierzchnia łączna

0,1987 ha       

Numer księgi wieczystej

SU1N/00007131/5

Cena wywoławcza

76.700,- zł + 23% VAT

 

 

Wysokość wadium

 

7.000,- zł

Postąpienie minimalne

Nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (min. 770,- zł)

Opis,

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość niezabudowana położona na obrzeżach miejscowości Puńsk. Teren znacznie skonfigurowany, bez zadrzewień. Kształt nieruchomości: prostokąt, dostęp do pełnej infrastruktury: wodociągu, energii elektrycznej, kanalizacji. W bliskiej odległości jezioro.

Zgodnie z uchwałą nr IX/82/20 Rady Gminy Puńsk z dnia 25.02.2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego

Puńsk (Dz. U. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 1321) nieruchomość przeznaczona jest pod tereny 21MN(U) – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Uwagi

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nabywca ponosi koszty:

a)      notarialne zgodnie z taksą notarialną,

b)      sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2019, poz. 785 z późn. zm.)

c)      ewentualnego wznowienia i okazania granic nieruchomości.

 

 

Dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, cenę nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia

26 lutego 2021 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk  (I piętro) ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk.

 

W przetargu mogą brać udział zainteresowani, którzy wpłacą wadium w pieniądzu w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką na konto Urzędu Gminy Puńsk - Bank Spółdzielczy Sejny Oddział Puńsk nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Puńsk najpóźniej w dniu 22 lutego 2021 r. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek „wadium działka w Puńsku nr … ”.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrają przetargu zostanie zwrócone nie później niż  przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, a osobie, która przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.          

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            Przetarg uważa się zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Wylicytowana cena podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty sporządzenia notarialnej umowy i opłaty sądowej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

·         Dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,

·         W przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

·         W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

·         W przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

·         W przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

·         W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

 

Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów.  Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z powodu ważnych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Gminy Puńsk, na stronie internetowej www.ugpunsk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie.

            Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk (tel. 87-516-10-20) oraz na stronie www.ugpunsk.pl .

 

 

Wójt Gminy

 

                                                                                                  Witold Liszkowski 

              

14.01.2021

[ inne aktualności ]CIT

BIP