zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 

Sprzedaż nieruchomości Gminy Puńsk

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puńsk
Wójt Gminy Puńsk ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puńsk, położonej w obrębie Puńsk, gm. Puńsk:

Lp. 1.
Oznaczenie nieruchomości
Działki gruntu. Obręb Puńsk Nr 115/1
Numer działki Nr 115/1
Powierzchnia nieruchomości 0,0397 ha
Numer księgi wieczystej SU1N/00011065/2
Cena wywoławcza 5.600 zł + 23% VAT
Wysokość wadium 500,- zł
Opis nieruchomości Nieruchomość włączona do wykorzystania przy obiekcie rzeźni w niewielkiej części zabudowana budynkiem produkcyjnym, w przeważającej części utwardzona i ogrodzona trwale. Nakłady na nieruchomości stanowią odrębny przedmiot własności i nie podlegają wycenie. Kształt nieruchomości regularny – wydłużony prostokąt. Nieruchomość graniczy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zabudową produkcyjną. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Gminnego Puńsk, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/10/06 Rady Gminy Puńsk z dnia 29 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 22 z dnia 24 stycznia 2007 r. poz. 205), nieruchomość przeznaczona jest jako tereny obiektów produkcyjnych.
Uwagi

Dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, cenę nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.


Pierwszy przetarg zostanie przeprowadzony
w dniu 22 września 2017 r. o godz. 1000
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk (I piętro) ul. Mickiewicza 23.

Uzasadnienie wyboru przetargu ograniczonego.
Działka nr 115/1 została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości z powodu braku możliwości jej zagospodarowania jako odrębnej nieruchomości.
W przypadku występowania współwłasności nieruchomości przyległych, do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele tych nieruchomości.

Warunki udziału w przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział zainteresowani, którzy w terminie do dnia 18 września 2017 r. wpłacą wadium w pieniądzu na konto tut. Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Sejny Oddział Puńsk nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039 z adnotacją „Przetarg na sprzedaż działki 115/1 w Puńsku”.
2. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych.
3. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 18 września 2017 r. do godz. 15:30 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Puńsk pokój nr 9 pisemnego zgłoszenia oraz kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium. Osoba zamierzająca brać udział w przetargu, która nie jest ujawniona jako właściciel w księdze wieczystej, powinna przedłożyć dodatkowo aktualny dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości sąsiedniej np. kopię aktu notarialnego.
4. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23 najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
5. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
6. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie.
7. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka. Zgodnie z art.37 § 1 pkt. 1) ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U 2017 poz. 682) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków, potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Wadium należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
8. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
10. Przetarg uważa się zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.
11. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy Puńsk najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
12. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
13. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
14. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
15. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
16. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).
17. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk oraz opublikowano na stronie internetowej www.ugpunsk.pl i BIP Urzędu.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk (tel. 87-516-10-20) oraz na stronie www.ugpunsk.pl.
Wójt Gminy
Witold Liszkowski

18.08.2017

[ inne aktualności ]CIT

BIP