zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 

Projekt nr LT-PL-1R-017

Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez intensywniejszą współpracę transgraniczną w zakresie zwalczania wspólnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych na obszarze Programu PL i LT poprzez rozwinięcie infrastruktury (w tym zakup sprzętu) niezbędnej do transgranicznego świadczenia usług. W ramach działań przewidziano szereg pokazów i szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności służb ratowniczych w Polsce i na Litwie, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz poprawę jakości infrastruktury i doposażenie w niezbędny sprzęt, tj. zakup wozów strażackich z wyposażeniem. Projekt pozwoli na korzystanie z wiedzy, umiejętności i wieloletniego doświadczenia polskich partnerów co przyczyni się do rozwoju powstającego systemu ratownictwa skupiającego strażaków wolontariuszy na Litwie. Wartością dodaną projektu będzie nawiązanie stałej współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa z obu krajów PL i LT na rzecz lepszej koordynacji zarządzanie wspólnymi zasobami, infrastrukturą i sprzętem.

Czas trwania projektu: 24 miesiące (od 01.02.2017 do 31.01.2019)
Beneficjent Wiodący – Gmina Krasnopol, Beneficjent 2 – Gmina Puńsk, Beneficjent 3 – Straż Pożarna Rejonu Kowna

Całkowity budżet projektu: 973.543,20 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 827.511,71 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj. 146.031,49 Euro

Budżet Gminy Puńsk: 240.956,98 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 204.813,43 Euro
Wkład własny 15% tj. 36.143,55 Euro

W ramach projektu dnia 14.06.2017 r. została podpisana Umowa na zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem. Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego został AUTOBAGI POLSKA Sp. z o.o. z Libertowa. Całkowita kwota brutto zakupionego wozu to 882.795,00 zł. Wóz strażacki garażowany będzie w siedzibie OSP w Smolanach. Pojazd wyposażony jest m.in. w: radiotelefon przewoźny, uchwyty do mocowania 4 szt. aparatów oddechowych wraz z systemem ułatwiającym założenie aparatów, 4 radiotelefony nasobne (wyposażone w akumulator inteligentny (przechowujący dane) oraz wyposażony w dodatkowy mikrofonogłośnik, ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu), cztery komplety latarek akumulatorowych, drabina do wejścia na dach składana, maszt oświetleniowy, reflektor pogorzeliskowy (szperacz), wyciągarkę elektryczną, autopompę, zbiornik wody o pojemności 5500 dm3, zbiornik środka pianotwórczego, linię szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia. Wraz z pojazdem dostarczone będzie wyposażenie ratownicze m. in.: ubrania chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniami (2 szt.), kamizelka ostrzegawcza z paskami odblaskowymi (6 szt.), linki strażackie ratownicze, gaśnica śniegowa (1 szt.), gaśnica proszkowa (2 szt.), koc gaśniczy (1 szt.). Samochód zostanie dostarczony w terminie do 31 lipca 2017 r.

W lipcu 2017 członkowie OSP Puńsk i Smolany będą uczestniczyć w kursie nurkowania organizowanym przez Partnera Wiodącego – Gminę Krasnopol.
W sierpniu 2017 planowane jest zorganizowanie przez Gminę Puńsk demonstracji operacji ratowniczej natomiast w październiku 2017 planowane jest zorganizowanie szkolenia pilarzy oraz zakup piły łańcuchowej i uniformu ochronnego wraz z hełmem.

30.06.2017

[ inne aktualności ]CIT

BIP