zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


NABÓR nr III/EFRROW/2017 - Przedsięwzięcie 5 - Likwidujemy bariery z PROW
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej służącej włączeniu społecznemu.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę/przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i/lub rekreacyjnej i/lub turystycznej służącej włączeniu społecznemu.


Termin składania wniosków: 10.07.2017 od godz. 8.00 – 24.07.2017 do godz. 15.30
Link bezpośredni - http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/prow-20161011085224/budowa-lub-przebudowa-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-lub-kulturalnej-sluzacej-wlaczeniu-spolecznemu

NABÓR nr II/EFRROW/2017 - Przedsięwzięcie 2 - Inwestycja w przyszłość z PROW
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej służącej edukacji.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę/przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i/lub rekreacyjnej i/lub turystycznej służącej włączeniu społecznemu.


Termin składania wniosków: 10.07.2017 od godz. 8.00 – 24.07.2017 do godz. 15.30

Link bezpośredni - http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/prow-20161011085224/budowa-lub-przebudowa-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-lub-kulturalnej-sluzacej-edukacji

A także w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


NABÓR nr V/EFRR/2017 - Typ projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej
Dofinansowanie otrzymać można na projekty związane z:
• infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa,
• infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi),
• modernizacja infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe (projekty uwzględniające deinstytucjonalizację usług)
• projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Termin składania wniosków: 10.07.2017 od godz. 8.00 – 24.07.2017 do godz. 15.00
Link bezpośredni - http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237/typ-8---projekty-z-zakresu-infrastruktury-spolecznej

NABÓR nr III/EFRR/2017 - Typ projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu
W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:
• projektów rozwijających infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, m. in. szlaki turystyczne, mała infrastruktura turystyczna, z zastrzeżeniem, że projekty będą bezpośrednio i silnie związane z promowaniem biologicznej i przyrodniczej różnorodności (wraz z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej)
Termin składania wniosków: 10.07.2017 od godz. 8.00 – 24.07.2017 do godz. 15.00
Link bezpośredni - http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237/typ-5----ochrona-bioroznorodnosci-i-klimatu

NABÓR nr IV/EFRR/2017 - Typ 7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego
W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:
• prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków),
• budowy towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów,
• dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• zabezpieczenia obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.),
• dostosowania obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej,
• konserwacji muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia,
• zakupu trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego
Termin składania wniosków: 10.07.2017 od godz. 8.00 – 24.07.2017 do godz. 15.00
Link bezpośredni - http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237/typ-7---projekty-dotyczace-dziedzictwa-kulturowego---instytucje-kultury

Szczegółowe informacje na stronie www.su-se.pl w zakładce:
Nabory – 2017 – EFRR oraz PROW

Miejsce składania wniosków
Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki

28.06.2017

[ inne aktualności ]CIT

BIP