zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

Wybory Samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018

18.09.2018

Europejski Dzień Współpracy w Puńsku

10.09.2018

Projekt " Postaw na rodzinę"

Wójt Gminy Puńsk, uprzejmie informuje, że Gmina Puńsk - w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - podjęła się realizacji zadania publicznego pod tytułem „Postaw na rodzinę”.


Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości mieszkańców gminy Puńsk na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz promowane wartości rodzinnych i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Puńsk.
W planie działań ujęto:
- diagnozę zjawiska przemocy na terenie Gminy,
- opracowanie i udostępnienie materiałów informacyjnych,
- przeprowadzenie 10 kampanii społecznych,
- cykl warsztatów na temat przemocy,
- warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,
- konferencję podsumowującą projekt.
Działania będą przeprowadzane na terenie Gminy Puńsk do dnia 31 grudnia 2018 r.


Projekt skierowany jest do:
1) potencjalnych ofiar przemocy w rodzinie, w tym: dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych;
2) sprawców przemocy rodzinie;
3) świadków przemocy w rodzinie;
4) nauczycieli i innych specjalistów;
5) społeczności zamieszkującej gminę Puńsk.

03.09.2018

Nabór wniosków

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania na operacje z zakresu "Przetwórstwo rolno – spożywcze" Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Pomoc można otrzymać na wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie:
- krótkich łańcuchów dostaw
- świadczenia usług turystycznych, lub
- rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

Nabór nr VI/EFRROW/2018 - http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-viefrrow2018.html

Termin składania wniosków: 06.09.2018 od godz. 8.00 – 21.09.2018 do godz. 15.30.
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ , lub w siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.

24.08.2018

                 

                                                                 BIAŁA NIEDZIELA
                                                             26 sierpnia 2018 roku

                                                                    Gmina Puńsk
w ramach projektu nr LT-PL-1R-049 pt. „Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG VA Litwa – Polska 2014 -2020
                                                                       zaprasza
na testy diagnostyczne takie jak: poziom cholesterolu, poziom cukru we krwi, testy słuchowe, ocena wzroku, ciśnienie krwi i konsultacje medyczne w dziedzinach: pulmonologia-alergologia, urologia, dermatologia, medycyna ogólna, chirurgia - onkologia.
oraz wykłady promujące zdrowe i aktywne starzenie się wśród mieszkańców pogranicza polsko-litewskiego
Testy diagnostyczne oraz wykłady odbędą się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Puńsku
Program:
09.15 -13.15 – Seminarium Gerontologiczne
W programie 5 wykładów na temat zdrowego starzenia się poświęconych metodom zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym, zagrożeniom chorób neurologicznych, zdrowej diecie, zapobieganie wadom wzroku oraz przygotowaniu do starości.
10.00 -15.00 – indywidualne konsultacje medyczne i testy diagnostyczne
Seniorzy będą mieli możliwość poddania się testom i konsultacjom medycznym. Do dyspozycji uczestników będzie 5 specjalistów lekarzy: pulmonolog-alergolog, urolog, dermatolog, specjalista medycyny ogólnej, chirurg-onkolog oraz 4 asystentów z personelu medycznego.

17.08.2018

31.07.2018

WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY NA ROK 2018 – 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku informuje, że wnioski o:
Świadczenia wychowawcze (500+),
• „Dobry Start” 300+,
• Świadczenia rodzinne
• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego


na okres zasiłkowy 2018/2019 można złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puńsku, ul . Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk,
od 01.08.2018 r. w godzinach 7.30-15.30, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 01.07.2018r.


1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)
Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br, do miesiąca września roku następnego.
Wnioski można złożyć osobiście od dnia 1 sierpnia 2018 r. albo online od dnia 01.07.2018 r. przy użyciu kanału bankowości elektronicznej, portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS, profilu zaufanego na portalu Obywatel.gov.pl albo portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia.
Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada.
2. „ DOBRY START” 300+
Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Od 1 lipca wniosek o świadczenie dobry start można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej. Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście rozpocznie się 1 sierpnia. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Im wcześniej będzie złożony wniosek, tym szybciej trafi świadczenie dobry start. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Wniosek, który zostanie złożony w kolejnych miesiącach, zostanie rozpatrzony w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostaną bez rozpatrzenia.
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej w ramach programu „Dobry Start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

3. ŚWIADCZENIE RODZINNE
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca listopada br, do miesiąca października roku następnego.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy złożone osobiście będą przyjmowane - od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski złożone drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 roku.
Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. (UWAGA wnioski złożone w grudniu: świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)
4. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy można złożyć osobiście albo poprzez portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Szczegółowe informacje dot. wniosków na okres zasiłkowy2018/2019 można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną:


GOPS w Puńsku, tel. 87 161 409, e- mail gops_punsk@poczta.onet.pl


18.07.2018

Jarmark rękodzieła ludowego - Tautodailės mugė

Jarmark rękodzieła ludowego – Dni Puńska–Zielna 2018

Jarmark rękodzieła ludowego – Dni Puńska–Zielna 2018
odbędzie się na rynku przy kościele i na ul. 1-go Maja w Puńsku
w dniu 15 sierpnia 2018 r. (w godzinach 09:00-16:00)

Zapraszmy rękodzielników, rzemieślników, twórców ludowych, przedstawicieli dziedzictwa kulinarnego do uczestnictwa w Jarmarku rękodzieła ludowego – Dni Puńska-Zielna 2018.
1. Schemat stoisk wydziela i zatwierdza Komitet organizacyjny Urzędu Gminy Puńsk.

- Miejsca wystawowe będą podzielone na sektory.
- Każdy uczestnik targów będzie miał wydzielone miejsce.
- Każdy uczestnik przyjeżdża ze swoim stoiskiem i potrzebnymi rekwizytami.
- Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wystawowych, pierwszęstwo mają rękodzielnicy, rzemieślnicy, twórcy ludowi, przedstawiciele dziedzictwa kulinarnego ze swoimi pracami i wyrobami.
- Organizator jarmarku nie zapewnia zakwaterowania.

2. Zgłoszenie uczestnictwa w targach odbywa się formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza zgłoszenia ze zdjęciami asortymentu wystawnego na adres ug_punsk@pro.onet.pl do dnia 3 sierpnia 2018 roku.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w targach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
4. Organizator wyśle zaproszenie wraz z wyznaczonym miejscem wystawowym do dnia 10 sierpnia.
Zaproszenie będzie potrzebne do okazania osobom pilnującym porządku. Prosimy o umieszczenie swojego nazwiska przy własnym stoisku.
5. Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem uczestnictwa w jarmarku.

Organizatorzy:
Urząd Gminy w Puńsk, Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Puńsku.
tel. 87 51 61 048, 601 323 476
www.ugpunsk.pl www.etnopunskas.pl
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl


Tautodailės mugė – „Punsko dienos - Žolinės 2018“

vyks Punsko bažnyčios aikštėje ir Gegužės 1-osios gatvėje
rugpjūčio 15 d. (9.00 val.-16.00 val.)
Visus tautodailininkus, liaudies meistrus, kulinarinio paveldo atstovus, kuriančius rankų darbu ir kitomis senosiomis arba jas atitinkančiomis naujomis technologijomis, išsaugant unikalias kokybines gaminių savybes ir sudėtį, kviečiame dalyvauti tautodailės mugėje „Punsko dienos - Žolinės 2018“.
Mugės išdėstymo schemą ir prekybines vietas tvirtina Renginių derinimo komisija.
Kiekvienas dalyvis atvyksta su savo palapine ir kitais reikalingais rekvizitais.
Atsižvelgiant į mugės specifiką, taip pat dalyvių ir svečių patogumui, mugės teritorija skirstoma į erdves.
★ Kiekvienoje erdvėje bus įkurdinti meistrai pagal jų pateiktą prekių asortimentą. Kadangi aikštė yra nedidelė ir vietų kiekis labai ribotas, todėl dalyviai bus atrenkami. Organizatoriai kvies tradiciškiausius ir gražiausius dirbinius kuriančius tautodailininkus. Iki rugpjūčio 10 dienos kiekvienas mugės dalyvis gaus kvietimą su jam paskirta prekiavimo vieta.
Atvykusieji į mugę savo kvietimą turi pateikti gatvės tvarkdariams, o įsikūrus savo vietoje, kvietimą prisitvirtinti prie stendo. Automobilius prašome palikti organizatorių nurodytoje vietoje.
Dalyvių registracija
Norintys dalyvauti mugėje bus registruojami iki rugpjūčio 3 d. (Prašom nevėluoti atsiūsti išpildytą anketą).
Mugės dalyvavimo formą su savo dirbinių nuotraukomis siųsti elektroniniu paštu: ug_punsk@pro.onet.pl. Kvietimai mugės dalyviams bus išsiųsti iki rugpjūčio 10 d.

Organizatorių rekvizitai:
Punsko savivaldybė, Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija
Tel. 87 51 61 048, 601 323 476
www.ugpunsk.pl www.etnopunskas.pl
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl

13.07.2018

O MŁODZIEŻOWYCH RADACH

Szanowni Państwo,

jako Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej chcielibyśmy przedstawić Państwu rezultat naszej kilkumiesięcznej pracy – publikację “O Młodzieżowych Radach”, która została przedstawiona 17 kwietnia 2018 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Część z Państwa miała okazję współtworzyć z nami powyższy dokument (poprzez odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z listopada 2017 roku), za co chcielibyśmy serdecznie podziękować. Bez Państwa pomocy nie bylibyśmy w stanie zgromadzić potrzebnych danych, bez których projekt nie miałby szans powodzenia. Jednocześnie zachęcamy przedstawicieli tych gmin, których dane nie znalazły się w publikacji, do uzupełnienia dokumentu o informacje z Państwa miejscowości poprzez poinformowanie nas w odpowiedzi na tę wiadomość.
Nasza praca skupia się na młodzieżowych radach – organach doradczych przy jednostkach samorządu terytorialnego zrzeszających najaktywniejszą młodzież z regionów. W publikacji znajdą Państwo najważniejsze dane statystyczne tych organów, zarys sposobu funkcjonowania, jak i mapę przedstawiającą liczbę młodzieżowych rad
w całej Polsce (ostatnia strona publikacji). W ostatnich rozdziałach znajdują się również wskazówki, rekomendacje
i przykładowe statuty rad, które mogą okazać się pomocne, jeśli rozważają Państwo utworzenie młodzieżowej rady, do czego zachęcamy. Mamy nadzieję, że dokument okaże się dla Państwa czytelny i przede wszystkim przydatny.
Chcielibyśmy również przybliżyć Państwu sylwetkę naszego organu – Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do głównych zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do zakładania młodzieżowych rad w Państwa gminach wedle możliwości. Publikacja, która, mamy nadzieję, pomoże w odpowiedzi na ewentualne pytania znajduje się w linku poniżej.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub zauważonych błędów zachęcamy do kontaktu. Służymy również pomocą
w przypadku pytań.
Publikacja „O Młodzieżowych Radach”:
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/publikacja_rdim_omr-dip_ost.pdf

Z wyrazami szacunku,
Rada Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej

11.07.2018

Konkurs "Żniwa mogą być bezpieczne"

Konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne” - 2018


Jak każdego roku w lipca przychodzi czas na zebranie plonów całorocznej pracy rolników. Szczególnie ważny jest dla wszystkich obsługujących kombajny, prasy do słomy czy środki transportu zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy, co zapobiega nieszczęśliwym zdarzeniom jakimi są wypadki w rolnictwie. Różnego typu urazy powodują co roku u wielu rolników utratę zdrowia,
a nawet życia. Dlatego Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zaprasza rolników prowadzących prace żniwne do corocznego konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne” – regulamin konkursu poniżej.

Maszyny przygotowane do pracy, posiadające osłony części ruchomych obsługiwane przez trzeźwe i rozsądne osoby to podstawa bezpiecznych żniw.

Regulamin konkursu
„Żniwa mogą być bezpieczne”
1. Organizatorami konkursu są:
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku.
2. Honorowy patronat nad konkursem objęli : Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego.
3. W konkursie mogą wziąć udział rolnicy zamieszkali na terenie województwa podlaskiego prowadzący prace żniwne, omłotowe i transportowe - płodów rolnych (słoma, ziarno, itp.).
4. Konkurs trwać będzie od momentu rozpoczęcia prac żniwnych do 20 sierpnia 2018 roku.
5. Zasady udziału w konkursie:
• Rolnicy mogą zgłaszać się do organizatora konkursu pisemnie i telefonicznie (pod adresem Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku ul. Fabryczna 2,
tel. /0 85/-67-857-05 , 67-857-07 lub 660402349) o przeprowadzenie wizytacji prac żniwnych (sprzętem mechanicznym, zbioru słomy oraz transportu słomy i ziarna).
• W czasie przeprowadzanych wizytacji prac żniwnych pracownicy OIP i KRUS proponować będą udział w konkursie.
Ocenie będzie podlegać:
- stan techniczny maszyn używanych do prac,
- wyposażenie maszyn w osłony części ruchomych,
- wyposażenie ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w gaśnice, apteczki, trójkąty ostrzegawcze itp.),
- udział w pracach żniwnych dzieci i młodzieży do 15 roku życia,
- przewóz osób z i na pole.
Po przeprowadzeniu wizytacji i sporządzeniu protokołu, pracownicy OIP lub
OR KRUS poinformują rolnika o jej wynikach.
Organizatorzy nagrodzą nagrodami rzeczowymi i dyplomami rolników, którzy najlepiej zorganizują prace żniwne w roku 2018. Nagrody zostaną wręczone w czasie Wojewódzkiego Święta Plonów dnia 26 sierpnia 2018 roku.
Wszelkie wątpliwości rozstrzygać będzie komisja konkursowa złożona
z przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikacje swojego wizerunku i danych osobowych w mediach w celach związanych z promocją konkursu i zasad bezpiecznej pracy (nazwisko i imię oraz miejscowość zamieszkania).

Zapraszamy do konkursu i życzymy bezpiecznej pracy.

10.07.2018

INFORMACJA

Urząd Gminy Puńsk poszukuje osób do pomocy przy szacowaniu strat spowodowanych suszą w uprawach roślin. Praca w 3‑osobowym zespole. Zadaniem członka zespołu będą oględziny upraw na polu. Warunkiem koniecznym dla osoby chętnej do ww. pracy jest posiadanie min. 5-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym.

Chętnym proszę zgłaszać się do Urzędu Gminy pokój nr 9 do dnia 05.07.2018 r.

Praca przy lustracji odbywa się w ramach pracy na rzecz społeczeństwa. Transport do miejsca lustracji zapewni Urząd Gminy.

02.07.2018

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą składanie wniosków

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą


Urząd Gminy Puńsk, informuje iż w związku z wystąpieniem suszy można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gmin Puńsk pokój Nr 9. Do wniosku muszą być dołączone załączniki:
1. Oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych,
2. Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach,
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
oraz: dodatkowa informacja i kserokopia wniosku o przyznanie płatności na rok 2018, złożonego w ARiMR.

Prosimy o złożenie wniosków do dnia 06 lipca 2018 r.


Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie nie przekazaniem wniosku do komisji Wojewody, do oszacowania strat.


Załącznik Nr 1 (kolumna 2 i 3) należy wpisać uprawy i ich powierzchnię zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe, złożonym w ARIMR. Kolumny 4-7 można pozostawić nie wypełnione, wówczas do obliczenia strat będą użyte dane statystyczne.
W załączniku nr 2 należy podać informację o średniej ilości zwierząt gospodarskich występujących w gospodarstwie (z ostatnich 3 lat) i średniej liczbie sprzedanych zwierząt z podziałem na:
• Byki do opasu, wolce 2 – letnie i starsze,
• Byczki od 1 do 2 lat
• Jałówki do opasu 2 – letnie i starsze
• Jałówki od 1 do 2 lat
• Cielęta do opasu poniżej 6 mies.
• Cielęta od 6 miesięcy do 1 roku
• Krowy
• Tuczniki o wadze 50 kg i więcej
• Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg
• Maciory
oraz średnią liczbę sprzedanego mleka w litrach.


Informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Puńsk, w pokoju nr 9 lub telefonicznie pod nr 875161020.

Druki do pobrania:
1. Wniosek producenta rolnego
2. Oświadczenie o plonach cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych
3. Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
5. Dodatkowa informacja do wniosku
6. Informacja o pomocy.

20.06.2018CIT

BIP