zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty realizowane w 2011 - 2014

 Projekty współfinansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
SĄSIEDZI W DZIAŁANIU

 

1.  Projekt nr LT-PL/124 "Drogi pogranicza - rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego" został przygotowany w celu podniesienia możliwości komunikacji pomiędzy Polską i Litwą. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Litwa – Polska 2007-2013.

Partnerami projektu są: Gmina Puńsk, Gmina Suwałki, Gmina Krasnopol, Powiat Sejny i Administracja Rejonu Alytus. Łączy je wieloletnia współpraca, coraz bardziej intensywna w ostatnich latach, szczególnie w dziedzinie turystyki.


Czas trwania projektu 19 miesiące: od 01.04.2011 do 31.10.2012.

Całkowita wartość projektu: 3.874.681,63 EUR.
Całkowita wartość projektu:
― Partnera Wiodącego - Gminy Puńsk: 542.235,93 EUR w tym dofinansowanie 85% wynosi 460.900,54 EUR;
― Partnera nr 2 – Administracja Rejonu Alytus: 1.457.471,52 EUR w tym dofinansowanie 85% wynosi 1.238.850,79 EUR;
― Partnera nr 3 – Gminy Krasnopol: 384.253,55 EUR w tym dofinansowanie 85% wynosi 326.615,51 EUR;
― Partnera nr 4 – Gminy Suwałki: 600.128,20 EUR w tym dofinansowanie 85% wynosi 510.108,97 EUR;
― Partnera nr 5 Powiatu Sejny: 890.592,43 EUR w tym dofinansowanie 85% wynosi 757.003,56 EUR.

W ramach projektu przebudowano 7 dróg:
― Gmina Puńsk - ul. Mickiewicza Nr. 101670B, Nowiniki – Żwikiele Nr 101717B i 101718B. Łączna długość dróg 4,074 km;
― Administracja Rejonu Alytus – Nemunaitis – Makniūnai – 7,44 km;
― Gmina Krasnopol - Romanowce – Murowany Most Nr 102042B. Łączna długość dróg 2,722 km;
― Gmina Suwałki - Płociczno – Gawrychruda Nr 102006B. Łączna długość dróg 1,914 km;
― Powiat Sejny - Krasnopol – Murowany Most Nr 1169B i Trakiszki – Poluńce – Widugiery Nr 1162B.

Łączna długość dróg wynosi 26,679 km.

Ponadto został zorganizowany dwuetapowy dwudniowy rajd rowerowy. 19-20 czerwca 2012r. w Polsce, start w miejscowości Płociczno – Gawrych Ruda, koniec w Puńsku. 23-24.2012 r. odbył się kolejny etap rajdu na Litwie. Początek Skirnuva, zakończenie rajdu Makniūnai. W obu etapach rajdu łącznie wzięło udział łącznie 50 osób, zostały opublikowane 4 artykuły w prasie, 1 audycja telewizyjna (21 września 2012 ok. godz. 17:40) i radiowa.

Główne korzyści projektu są związane z poprawą warunków ruchu drogowego, skróceniem czasu dojazdu, polepszeniem dostępu do obszarów atrakcyjnych turystycznie, do których prowadzą planowane do przebudowy drogi. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę warunków życia mieszkańców i podniesie atrakcyjność obszaru dla cudzoziemców i turystów.


2. Gmina Puńsk realizuje projekt nr LT-PL/100 pn. „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Lazdijai”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 – 2013. Projekt został przygotowany w celu podniesienia możliwości komunikacji pomiędzy poszczególnymi regionami Polski i Litwy.


Partnerami projektu są:

Gmina Puńsk – Partner Wiodący,
Gmina Suwałki – Partner 2,
Gmina Krasnopol – Partner 3,
Samorząd Rejonu Lazdijai – Partner 4.


Partnerów projektu łączy wieloletnia współpraca, coraz bardziej intensywna w ostatnich latach, szczególnie w dziedzinie turystyki. Nieodpowiedni stan infrastruktury drogowej jest jednym z głównych ograniczeń rozwoju. Studia wykonalności i dokumentacja techniczna została wykonana dla wszystkich obiektów inwestycyjnych.


Całkowity budżet projektu wynosi 4 310 422,29 euro, wsparcie UE wynosi 85% co stanowi 3 663 858,90 euro oraz wkład partnerów projektu 15% co stanowi 646 563,39 euro.
Okres realizacji projektu 01.07.2010 – 31.03.2015 r.

Podział budżetu projektu według partnerów:


- Gmina Puńsk – Partner Wiodący – 766 790,79 euro (15% wkładu własnego - 115 018,62 euro),
- Gmina Suwałki – Partner 2 – 412 931,29 euro (15% wkładu własnego - 61 939,70 euro),
- Gmina Krasnopol – Partner 3 – 354 317,53 euro ( 15% wkładu własnego - 53 147,66 euro),
- Samorząd Rejonu Lazdijai – Partner 4 – 2 776 382,68 euro (15% - 416 457,41 euro).


Partnerów projektu łączy wieloletnia współpraca, coraz bardziej intensywna w ostatnich latach, szczególnie w dziedzinie turystyki. Nieodpowiedni stan infrastruktury drogowej jest jednym z głównych ograniczeń rozwoju. Studia wykonalności i dokumentacja techniczna została wykonana dla wszystkich obiektów inwestycyjnych. W ramach projektu przebudowano 9 odcinków dróg. Łączna długość zrekonstruowanych dróg wynosi 29,2625 km.


Zostały przebudowane następujące drogi:
- w Gminie Puńsk 7,2685 km: droga Kalinowo, droga Tauroszyszki – Widugiery, 3 odcinki dróg w Krejwianach ora ul. E. Plater w Puńsku,
- w Gminie Suwałki 5,442 km: droga Przebód – Kuków oraz droga we wsi Zielone Drugie,
- w Gminie Krasnopol 4,667 km: Skustele – Michnowce, część ul. Wojska Polskiego i chodników w Krasnopolu,
- w Samorządzie Rejonu Lazdijai 11,885 km: Janoslavas - Galiniai, Prelomciske – Dusios Jezioro, Ramybes gatve.

W celu promocji projektu i zrekonstruowanych dróg zostały wydane mapy, opublikowano artykuły prasowe, postawiono tablice informacyjne, zorganizowano konferencję kończącą projekt.

Główne korzyści projektu są związane z poprawą warunków ruchu drogowego, skróceniem czasu dojazdu, polepszenia dostępu do obszarów, do których prowadzą planowane drogi do przebudowy. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę warunków życia mieszkańców i podniesie atrakcyjność obszaru dla cudzoziemców i turystów.


 

1. Gmina Puńsk realizuje inwestycję “Przebudowa drogi gminnej we wsi Skarkiszki nr 01711 B i 101713 B o dł. 1,7 km” Realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”

Wykonawca inwestycji: BUDBAUM Spółka Akcyjna 15-381 Białystok, ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9 B.
Termin wykonania zadania 01-08-2011 do 15-10-2011 r.
Wartość robót brutto: 648.709,38 LN
Charakterystyka zadania:
Położenie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej na drodze we wsi Skarkiszki o dł. 1,7 km, szerokości 3,5 m i grubości warstwy asfaltu 5 cm. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm – 6.800m2, wykonanie nasypów – 2.380 m3, wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wykonanie przepustów pod drogę z rur PEHD fi 800 mm z umocnieniem skarp wylotów i wlotów – 22 mb, wykonanie przepustów pod drogę z rur PEHD fi 600 mm z umocnieniem skarp wylotów i wlotów – 20 mb, wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 400 mm oraz umocnienie skarp wlotów kamieniem brukowym – 105 mb, oczyszczanie rowu z namułu 3400 m, uzupełnienie poboczy pospółką o optymalnym uziarnieniu z mechanicznym rozplantowaniem – 4.250 m2, ustawienie pionowych znaków drogowych – 5 szt.Gmina Puńsk realizuje inwestycję” Utworzenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Smolanach” w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” – Odnowa i rozwój wsi (Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sejneńszczyzna”.

Generalny Wykonawca: Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy IMPORT – EXPORT Jan Korzeniecki, 16 – 500 Sejny, ul. Kasztanowa 4.
1. Termin wykonania zadania 12-07-2011 do 31-08-2011 r.
2. Wartość ofertowa robót brutto: 99.154,61 PLN
3. Charakterystyka zadania:
„Utworzenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Smolanach” zgodnie z opisem technicznym do projektu, SIWZ, przedmiarem robót i Ustawą Prawo Budowlane. Projektowane przedsięwzięcie zajmować będzie działki geodezyjne nr 47/3 i 47/4 w obrębie Smolany na terenie Gminy Puńsk.
Zakres wykonanych robót:
a) wymiana stolarki okiennej – 91,708 m²,
b) wymiana stolarki drzwiowej – 9,82 m²,
c) roboty murowe – 7,325 m2,
d) roboty malarskie – 887,357 m2,
e) podłoża i posadzki - 352,329 m2,
f) okładziny w łazience – 201,888 m2,
g) roboty sanitarne,
h) roboty elektryczne.

drukuj PDF 


CIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables