zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusu dla Urzędu Gminy Puńsk

 Przetarg nieograniczony na dostwę autobusu dla Urzędu Gminy Puńsk
Numer ogłoszenia: 317597 - 2008; data zamieszczenia: 17.11.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 243732 - 2008r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Puńsku, ul. Mickiewicza 23, Puńsk, woj. podlaskie, tel. 087 5161082, faks 087 5161048.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostwę autobusu dla Urzędu Gminy Puńsk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostwa autobusu 1 szt. z silnikiem wysokoprężnym dla Urzędu Gminy Puńsk. Ilość miejsc siedziących nie mniej niż 20+1..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.00.00-4.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 146700.00 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
M&P AUTOCUBY Marek Truszkowski, Piotr Cierzniewski SC, ul. Słoneczna 2G, 84-241 Gościcino, kraj/woj. pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 146700.00
Oferta z najniższą ceną: 146700.00 oferta z najwyższą ceną: 146700.00
Waluta: PLN.CIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables