zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projektas 2005/199

“Turizmo ryšių tobulinimas Lietuvos - Lenkijos pasienyje įrengiant turizmo informacinius centrus”
Projektas 2005/199
visa projekto vertė 421369 eurų
Lenkijos puseje projektą realizuoja
Punsko Valsčiuas Savivaldybė - 73524 euro

Pagrindinis partneris: Lazdijų turizmo informacinis centras


Finansinis partneris: Punsko savivaldybė

Bendrieji tikslai:
1)skatinti turizmą kaip vieną iš Lietuvos Lenkijos pasienio regionų ekonomikos stiprinimo veiksnių;
1)tobulinti turizmo ryšius, didinant turizmo informacijos sklaidą Lietuvos Lenkijos pasienio regionuose.
Artimiausieji tikslai:
1)Gerinti sąlygas turistams priimti ir aptarnauti Lazdijų ir Punsko turizmo centruose;
2)Didinti turizmo informacijos sklaidą abipus Lietuvos – Lenkijos sienos;
3)Pasiekti daugiau naujų tikslinių potencialių turizmo informacijos naudotojų grupių;
4)Didinti turistų srautą Lietuvos – Lenkijos pasienio regionuose.
Uždaviniai:
1)Gerinti sąlygas turistams priimti ir aptarnauti Lazdijų ir Punsko turizmo centruose;
2)Didinti turizmo informacijos sklaidą abipus Lietuvos – Lenkijos sienos;
3)Pasiekti daugiau naujų tikslinių potencialių turizmo informacijos naudotojų grupių;
4)Didinti turistų srautą Lietuvos – Lenkijos pasienio regionuose.
Veiklos:
1)Viešieji pirkimai.
2)Lazdijų turizmo centro pastato techninės dokumentacijos parengimas.
3)Lazdijų turizmo informacinio centro pastato statyba ir Punsko turizmo informacinio centro patalpų remontas.
4)Projekto rezultatų viešinimas.
Pasiekti produktai:
1)Lazdijų turizmo informacinio centro pastato techninė dokumentacija;
2)Pastatytas ir įrengtas Lazdijų turizmo informacinio centro pastatas (200 kv.m. ploto), sutvarkyta aplinkos infrastruktūra;
3)Suremontuotos ir įrengtos Punsko turizmo informacinio centro patalpos (416 kv.m. ploto), sutvarkyta aplinkos infrastruktūra.
Rezultatai:
1)80 % pagerėję sąlygos turistams priimti ir aptarnauti Lazdijų ir Punsko turizmo centruose;
2)80% padidėjusi turizmo informacijos sklaida abipus Lietuvos – Lenkijos sienos;
3)Pasiekta 3 naujos tikslinės grupės potencialių turizmo informacijos naudotojų;
4)30% padidėjęs turistų srautas Lietuvos – Lenkijos pasienio regionuose.
Poveikis abipus sienos:
1)Padidėjus turistų srautui, išaugs maitinimo, nakvynės ir kitų turizmo paslaugų poreikis, kuris skatins Lietuvos ir Lenkijos pasienio Lazdijų rajono ir Punsko valsčiaus gyventojus užsiimti individualiu verslu, tokiu būdu didės jų užimtumas, pajamos bei kils pragyvenimo lygis, priartindamas juos prie šalių centrų gyventojų;
2)Sudarytos sąlygos turizmo informacijos sklaidai ir turizmo ryšiams apipus Lietuvos Lenkijos sienos, skatins glaudesnį ilgalaikį Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų gyventojų bendradarbiavimą.
Projektas atitinka Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos federacijos Kaliningrado srities kaimynystės programos strategiją, prioritetus ir tikslus. Projekto įgyvendinime dalyvauja užsienio partneris ir prisideda prie jo finansiškai. Kiekvienam iš partnerių tenka projekto rezultatas. Lietuvos pusėje bus pastatytas naujas erdvus Lazdijų turizmo informacinio centro pastatas, įrengta aplinkos infrastruktūra, pakeista patogesnė turistams centro geografinė padėtis (perkelta iš rajono centro į pasienio ruožą). Lenkijos pusėje bus suremontuotos patalpos, skirtos Punsko turizmo informacinio centro veiklai, įrengta aplinkos infrastruktūra. Projektas skatina turizmo plėtrą pasienio regionuose, tokiu būdu prisideda prie pasienio regionų bendradarbiavimo ir ekonomikos stiprinimo veiksnių.
Laukiamas projekto poveikis turės reikšmę visam Lietuvos Lenkijos pasienio regionui, ypač Punsko valsčiui ir Lazdijų rajonui.
Projekto įgyvendinimo metu bus sukurti du pagrindiniai infrastruktūros produktai kiekvienoje Lietuvos – Lenkijos sienos pusėje po vieną. Naujai pastatytas Lazdijų turizmo informacinio centro pastatas ir įrengta aplinkos infrastruktūra priklausys pagrindiniam partneriui - viešajai įstaigai Lazdijų turizmo informaciniam centrui, kurį Lazdijų savivaldybė įsteigusi turizmo informacijos sklaidos funkcijoms vykdyti. Suremontuotos Punsko valsčiaus savivaldybės patalpos, skirtos Punsko turizmo informacinio centro veiklai, įrengta aplinkos infrastruktūra priklausys finansiniam partneriui – Punsko valsčiaus savivaldybei. Iki šiol Punske nebuvo turizmo informacinio centro, todėl nebuvo ir bendradarbiavimo tarp Lazdijų ir Punsko regionų turizmo informacijos sklaidos srityje. Šio projekto iniciatyva, priklausanti pagrindiniam partneriui, paskatino Punsko valsčiaus savivaldybę įvertinti socialinį ir ekonominį turizmo informacijos sklaidos poreikį, pasiremti kaimyninio Lazdijų rajono geru praktikos pavyzdžiu ir imtis priemonių sudaryti sąlygas turizmo informacijos sklaidai Punske. Tai paskatino šių dviejų regionų, esančių abipus sienos, partnerystę turizmo informacijos sklaidos srityje. Pirmasis partnerystės vaisius – šis projektas. Įvertinta aplinkybė, kad kuo daugiau informacijos bus pateikta apie turizmo, kultūros objektus, esančius Lietuvos Lenkijos pasienio regionuose, kuo didesnis ratas žmonių apie sužinos apie poilsio ir rekreacijos galimybes šiuose regionuose, tuo daugiau turistų apsilankys ir naudosis vietinių gyventojų ir verslininkų teikiamomis turizmo, maitinimo ar nakvynės paslaugomis. Netiesiogiai šio projekto nauda pasieks Lietuvos – Lenkijos pasienio gyventojus. Išaugęs turizmo, maitinimo, nakvynės paslaugų poreikis paskatins juos užsiimti individualia veikla, verslu, didins jų užimtumą ir pajamas. Projektas prisidės prie socialinio ir ekonominio vystymosi Lietuvos – Lenkijos pasienio regionuose, tuo pačiu skatindamas abipus sienos esančių regionų partnerystę ir kitose srityse.
Projekto įgyvendinimo metu sukurti infrastruktūros objektai tiek Lietuvos, tiek Lenkijos pusėje bus naudojami turizmo informacijos sklaidai pagerinti. Tai yra bus pagerintos sąlygos tiek vietiniams, tiek užsienio turistams priimti ir aptarnauti, dėl aplinkos infrastruktūros patobulinimo ir įrengimo turizmo centrai pritrauks daugiau dviračiais keliaujančių turistų, bus patogūs lankytis neįgaliesiems. Be to, bus sąlygos modernioms ir įvairiapusiškoms informacijos sklaidos priemonėms panaudoti ir tokiu būdu užtikrinti, kad informacija pasieks dar didesnį ratą žmonių. Tai savo ruožtu padidins turistų srautą Lietuvos – Lenkijos pasienyje.
    Projektą Nr. 2005/199 „Turizmo ryšių tobulinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienyje įrengiant turizmo informacinius centrus” iš dalies finansuoja Europo s Sąjunga. Jis įgyvendinamas pagal Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities kaimynystės programą (Kaimynystės programa), jungiančią Europos bendrijų iniciatyvą INTERREG IIIA ir TACIS programą. Kaimynystės programa yra skirta Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos pasienio regionų bendradarbiavimui gerinti.“

drukuj PDF 


CIT

BIP