zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekt Nr 2005/179


Projekt 2005/179
“Rozwój infrastruktury drogowej na polsko – litewskim pograniczu w województwie podlaskim''
okres realizacji projektu
17/03/2006 – 16/01/2008
wartość całego projektu 1 215 881,34 euro
Urząd Gminy Puńsk 1 185 881,34 euro –

Projekt lustrzany z projektem Nr 2005/201 “Rozwój infrastruktury drogowej na terenie polsko-litewskiej strefy nadgranicznej”. Partner Wiodący Instytucja publiczna Euroregion Niemen Biuro w Mariampolu.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska- Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA/TACIS.


Partner Wiodący Urząd Gminy Puńsk

Partner Finansowy Instytucja publiczna Euroregion Niemen Biuro w Mariampolu

Partnerzy polscy:

Urząd Gminy Sejny
Urząd Gminy Wiżajny
Urząd Gminy Rutka Tartak

Partnerzy litewscy:   

 Administracja samorządu Kalwarii
Samorząd rejonu Lazdijai
Administracja samorządu rejonowego w Wilkawiszkis

        Cel ogólny projektu, to zwiększenie konkurencyjności współpracujących regionów oraz polepszenie warunków do współpracy społeczno-gospodarczej w polsko-litewskiej strefie nadgranicznej, po stronie polskiej i litewskiej, poprzez odbudowę/rekonstrukcję dawniej istniejących dróg lokalnych i powiatowych, prowadzących z jednego kraju do drugiego oraz poprzez wzmacnianie zdolności instytucji regionów przygranicznych do zarządzania rozwojem infrastruktury.
Cele specyficzne projektu:
-przygotowanie dokumentacji technicznej na odbudowę/rekonstrukcję dróg nadgranicznych na terenie województwa podlaskiego;
-odbudowa/zrekonstruowanie odcinków dróg po polskiej stronie, aż do granicy państwowej, zgodnie z dokumentacją.
Grupy celowe projektu, to: specjaliści instytucji – uczestników projektu z dziedziny planowania/ rozwoju regionalnego, mieszkańcy strefy nadgranicznej z terenu Polski i Litwy, turyści, podmioty gospodarcze korzystające z infrastruktury znajdującej się w strefie nadgranicznej dla celów gospodarczych.
Główny wynik realizacji projektu, to polepszenie infrastruktury fizycznej i rozwój sieci drogowej na terenie Polski w strefie nadgranicznej. Po stronie polskiej zostanie zbudowanych 12 odcinków dróg (6 żwirowych oraz 6 z pokryciem asfaltowym), ogółem około 11-12 ogólnej długości dróg żwirowanych oraz około 17-18 km dróg pokrytych asfaltem. Zostanie to realizowane w oparciu o studium wykonalności i plan specjalny rozwoju infrastruktury w strefie nadgranicznej po stronie polskiej i litewskiej oraz w oparciu o kierunki współpracy polsko-litewskiej zawarte w uchwałach grup roboczych Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej.
          Projekt pozwoli na urzeczywistnienie podstawowego celu Programu Sąsiedztwa - pobudzanie współpracy społeczno-gospodarczej pomiędzy regionami nadgranicznymi krajów sąsiedzkich, gdyż główny rezultat projektu - odbudowana infrastruktura drogowa w polskim regionie nadgranicznym - stworzy warunki do aktywniejszej współpracy mieszkańców regionów przygranicznych, rozwoju turystyki i agroturystyki, wzrostu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw. Zwiększony ruch turystyczny na odbudowanych/zrekonstruowanych drogach przyczyni się do powstania nowych rodzajów działalności w regionie.
         Odbudowa/ rekonstrukcja przewidzianych w projekcie dróg prowadzących od polsko-litewskiej linii granicznej w głąb państwa litewskiego zostanie kontynuowana w ramach “projektu lustrzanego”, który zgłasza partner litewski.
Projekt jest realizowany na terytorium województwa podlaskiego (Polska) oraz powiatów Alytus i Marijampole (Litwa). Jedną z najważniejszych przyczyn, hamujących rozwój społeczno- gospodarczy terenów nadgranicznych jest słaba, nie rozwinięta infrastruktura dróg lokalnych.. Z tego powodu mieszkańcy regionów nadgranicznych chcący współpracować ze swymi sąsiadami zza granicy napotykają na trudności, ponieważ brak jest przejść granicznych i dróg prowadzących przez granicę. W tej chwili granicę można przekraczać jedynie w dwóch punktach: w Budzisku i w Ogrodnikach. Aby przekroczyć granicę, często trzeba udać się okrężnymi drogami.Powoduje to zbyteczne zużycie czasu i podnosi koszty podróży.Stan ten utrudnia bezpośrednie kontakty mieszkańców, jak też wymianę gospodarczą i kulturalną. Wiele dróg o znaczeniu lokalnym ipowiatowym, które niegdyś łączyły Polskę i Litwę, po II wojnie światowej, wskutek powstania “żelaznej kurtyny”, na terenie strefy nadgranicznej po stronie litewskiej zostało zniszczonych, zaś po stronie polskiej – praktycznie nie było wykorzystanych.
Po wstąpieniu Polski i Litwy do Unii Europejskiej, oraz wobec przewidywanego w roku 2007 przyłaczenia się obu naszych krajów do układu z Schoengen i przestrzeni bezwizowej, a tym samym, gdy zostanie zlikwidowana kontrola ruchu granicznego, komunikacja drogami lokalnymi stanie się żywotnie ważnym czynnikiem w rozwoju partnerstwa ekonomicznego i społecznego, w rozwoju współpracy, co w konsekwencji powinno zwiększyć konkurencyjność regionu.
         W roku 1997, na podstawie uzgodnień powstałych w Polsko – Litewskiej Komisji Międzyrządowej oraz na podstawie not ministerstw spraw zagranicznych Polski i Litwy, została uprawomocniona możliwość otwarcia dwóch nowych przejść granicznych na odcinkach dróg: Warteliai – Wiżajny (Bolcie) ( we wniosku określa się je jako nr 1) oraz Berzniki – Kapciamiestis (nr 15).
         Dla odbudowy/rekonstrukcji odcinków tych samych dróg ale biegnących po stronie litewskiej, składany jest analogiczny “lustrzany” wniosek do programu Interreg.W tym przypadku wnioskodawcą będzie Euroregion Niemen Biuro w Mariampolu.
Projekt rozwiąże problemy komunikacyjne mieszkańców regionów nadgranicznych Polski i Litwy, oraz zagadnienie zmniejszenia kosztów działalności gospodarczej.. Nowe kontakty biznesowe oraz zwiększony strumień turystów na tym obszarze spowoduje zminimalizowanie “syndromu peryferyjności” regionu, zmniejszenie bezrobocia oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców. Ogólny cel projektu – zwiększenie konkurencyjności współpracującego regionu oraz poprawa warunków współpracy społeczno-gospodarczej na terenie polsko-litewskiej strefy nadgranicznej, poprzez odbudowę/ rekonstrukcję części dawnych dróg na terenie strefy nadgranicznej oraz zwiększenie zdolności instytucji władzy lokalnej do rozwijania infrastruktury. Po osiągnięciu celów projektu i po sporządzeniu dokumentacji technicznej na odbudowę/rekonstrukcję dróg oraz po dokonaiu odbudowy/rekonstrukcji tych dróg, zostaną stworzone warunki dla dalszego rozwoju regionów położonych w strefie nadgranicznej północno- wschodnich obszarów Polski i południwo-zachodnich obszarów Litwy. Stworzy to przesłanki do wzrostu ruchu towarowego i turystycznego, do poprawy współpracy w regionie, a tym samym do podniesienia poziomu jakości życia w tej strefie.

Najbliższe cele projektu:
- Przygotowanie dokumentacji technicznej na odbudowę/rekonstrukcję dróg nadgranicznych na terenie województwa podlaskiego, gmin: Puńsk, Sejny, Rutka Tartak i Wiżajny, w oparciu o umowy międzynarodowe kierunki współpracy partnerskiej, studium wykonalności oraz plan specjalny.
- Odbudowa/rekonstrukcja odcinków dróg, zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną po stronie polskiej, do linii granicznej z Litwą.

Wybudowano 12 odcinków dróg, w tym 10 odcinków dróg granicznych przecinających granicę Polski i Litwy:

1.Bolcie - Pakalniai
2.Burniszki – Varteliai
3.Laskowskie – Duoniškiai
4.Sudawskie – Vygreliai
5.Krejwiany – Liubavas
6.Poszeszupie – Augonis
7.Trompole – Rudninkai
8.Krejwiany - Radiške
9.Sankury – Burbiszki – Burbiszki PGR - Galiniai
10.Berżniki - Vaisiejai 
            Na terenie Gminy Puńsk zostały odbudowane drogi na odcinkach: Krejwiany – Granica Państwa, dł. 1538m, Wojciuliszki – Trompole – Granica Państwa, dł. 2824m oraz Sankury – Burbiszki, dł. 1213,5 m, która nie dochodzi do granicy państwa jedynie do obszaru Gminy Sejny gdzie łączy się ona z Granicą Litwy. Nawierzchnie zostały wyłożone dywanikiem asfaltowym o grub. 5 cm i szer 3,5 m
Niniejszy projekt jest jednym z projektów dotyczących rozwoju infrastruktury w strefie nadgranicznej północno-wschodniej Polski i południowo-zachodniej Litwy. Wdrożenie projektu w życie jest oparte o polsko-litewskie uzgodnienia międzyrządowe z 1997 r., o noty ministerstw spraw zagranicznych obu krajów, o uchwały grup roboczych Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej z 2005 r., o “studium wykonalności rozwoju infrastruktury na terenie polsko-litewskiej strefy nadgranicznej”, sporządzone w roku2005 (załącznik nr 10) oraz o plan specjalny rozwoju infrastruktury technicznej i polsko-litewskich połączeń komunikacyjnych. (załącznik nr 16).
       Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie dokumentów oraz poprzez odtworzenie sieci infrastruktury drogowej dróg lokalnych i powiatowych.
W celu wewnętrznej kontroli realizacji projektu, oceny stopnia jego realizacji, rozwiązywania rodzących się problemów, zostanie utworzona Koordynacyjna Grupa Partnerów, która będzie rozwiązywała strategicznie ważne problemy związane z realizacją projektu.
       Zostaną również zorganizowane spokania partnerów projektu oraz konferencje, zapraszając na nie przedstawicieli zainteresowanych instytucji.
          Upublicznienie projektu, przyjęcie zasadniczych decyzji związanych z realizacją projektu, ustalenie kierunków kontynuacji działań, odbędzie się w czasie konferencji kończącej projekt oraz w czasie spotkań po stronie polskiej i litewskiej. Zostaną też wykonane etui dla wizytówek, oraz teczki dla przechowywania dokumentów; zostanie dostarczona informacja o projekcie dla środków masowej informacji; przy odbudowywanych drogach zostaną ustawione tablice informacyjne. Po zakończeniu projeku tablice te zostaną zastąpione tablicami pamiątkowymi.
         Pracownicy partnerów projektu t.j. instytucji publicznych nabędą doświadczeń w zakresie rozwoju infrastruktury w strefie nadgranicznej poprzez wymianę dobrych doświadczeń (know-how) w czasie konferencji i spotkań, a także uczestnicząc w procesach decyzyjnych dotyczących przygotowania dokumentacji technicznej oraz prac wykonawczych związanych z odbudową/rekonstrukcją dróg w strefie nadgranicznej.
           Wszystkie zakupy towarów i usług będą dokonywane zgodnie z polskim prawem regulującym zamówienia publiczne.

Projekt zostanie zrealizowany w dwóch etapach:
W I ETAPIE zostanie wykonana dokumentacja techniczna na odbudowę/rekonstrukcję odcinków dróg.
W II ETAPIE, na podstawie wykonanej w I etapie dokumentacji technicznej, zostaną odbudowane/zrekonstruowane odcinki tych dróg. Zostana też zorganizowane spotkania partnerów projektu.
Projekt ten, już w czasie jego realizacji będzie stymulował współpracę i partnerstwo instytucji władz lokalnych Polski północno-wschodniej i Litwy południowo-zachodniej, przygotowujących dokumenty techniczne, uzgadniających je pomiędzy sobą, odbudowując/rekonstruując drogi, łączące regiony przygraniczne Polski i Litwy. W przyszłości wyniki realizacji projektu będą miały pozytywny wpływ na rozwój całego regionu.
I.ETAP:
1.Wstępna konferencja dotycząca projektu w Lazdijai (Litwa).
Konferencja zostanie zorganizowana w miescie Lazdijai, uczestniczyc w niej bedzie 60 osob ze strony polskiej i litewskiej.Za jej zorganizowanie odpowiedzialni beda Partner wiodacy i partner finansowy. Inni partnerzy beda uczestniczyli w pracach konferencji, przedstawia dokumenty oraz dane potrzebne dla przygotowania projektow technicznych , dla dokonania zamowien publicznych oraz realizacji innych dzialan przewidzianych projektem.

2. Przygotowanie dokumentacji technicznej odbudowy/rekonstrukcji dróg na terenie strefy nadgranicznej.
Zamowien publicznych na wykonanie dokumentacji technicznej dokona Pertner wiodacy, scisle wspolpracujac z pozostalymi partnerami. Partnerzy beda uzgadniali wymogi stosowane wobec zakupow, beda rowniez uzgadniac dokumentacje techniczna wykonnana zgodnie z przepisami prawna.
Po wykonaniu dokumentacji, Partner wiodacy dostarczy Sekretariatowi cala potrzebna dokumentacje, niezbedna dla rozpoczecia II etapu projektu.

II ETAP:
3.Pierwsze rozszerzone spotkanie partnerów (Wiżajny, Polska)
W czasie spotkania wszyscy przedstawiciele partnerow oraz instytucji zainteresowanych omowia postepy w realizacji projektu, podejma decyzje dotyczace rozwiazywania pojawiajacych sie problemow, omowia przygotowania do prac nad odbudowa/rekonstrukcja drog.Za przygotowanie spotkania odpowiedzialny jest Urzad Gminy w Wizajnach.
4.Wykonanie prac przy odbudowie/rekonstrukcji dróg na terenie strefy nadgranicznej po stronie polskiej.
zamowien publicznych na wykonanie robot bedzie dokonywal partner wiodacy wspolpracujac z pozostalymi partnerami.Parterrz,w s[posob przewidziany prawem, beda nadzorowali wykonanie robot na swoim terenie, beda uzgadniali prace w miejscach przeciecia drog.
5.Drugie rozszerzone spotkanie partnerów (Kalwaria, Litwa).
Za zorganizowanie spotkania odpowiedzialny jest partner finansowy. W czasie spotkania wzyscy partnerzy oraz przedstawiciele instytucji zainteresowanychomowia postepy w realizacji projektu oraz podejma decyzje dotyczace pojawiajacych sie problemow, omowia przebieg prac nad odbudowa/rekonstrukcja drog.
6.Upublicznienie projektu i rozpowszechnienie informacji o projekcie.
Partner wiodacy bedzie odpowiedzialny za organizowanie zamowien publicznych na wykonanie etui dla wizytowek oraz teczek dla dokumentow. Bedzie tez odpowiedzialny za przygotowanie artykulow informacyjnych oraz ich publikacje, jak tez za wykonanie i ustawienie przy budowanych/rekonstruowanych drogach tablic informacyjnych. Wszyscy partnerzy na swoich stronach internetowych zamieszcza informacje o projekcie.
7.Zarządzanie projektem, przygotowanie sprawozdań.
partner wiodacy bedzie odpowiedzialny za realizacje projektu po sronie polskiej, zas partner finansowy –po stronie litewskiej.Obaj partnerzy beda wypelniali funkcje przewidziane w programie. Wszyscy partnerzy dostarcza dokumenty niezbedne dla realizacji projektu, beda uczestniczyli w podstawowym procesie dezyzyjnym. przygotowanej w roku 2003 Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010 zwraca się uwagę na problemy w sektorze transportu, a szczególnie na znacznie zwiększony ruch samochodowy na pograniczu polsko-litewskim, przy jednocześnie bardzo złym stanie dróg na tym obszarze. Dlatego też, w I Priorytecie tej Strategii zapisano, że głównym zadaniem jest zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej województwa”.
W Strategii przewidziano budowę i modernizację infrastruktury transportowej, uznając za priorytet poprawę połączeń komunikacyjnych z zagranicą, w tym również z Litwą. Przewidziana w niniejszym projekcie odbudowa/rekonstrukcja dróg w polskiej strefie nadgranicznej oraz ich połączenie z siecią dróg po stronie litewskiej, która to sieć zostanie stworzona w ramach “lustrzanego” projektu, pozwoli na zmniejszenie ruchu samochodowego na drogach krajowych i wojewódzkich oraz na znaczną poprawę połączeń komunikacyjnych z sąsiednią Litwą.
I priorytet Zintegrowanego Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Podlaskiego (IRPV) przewiduje budowę i modernizację sieci infrastruktury transportowej w celu poprawy konkurencyjności województwa, polepszenia połączeń regionu z drogami krajowymi i międzynarodowymi oraz zapewnienia szybszej i bardziej bezpiecznej komunikacji mieszkańców oddalonych miejscowości z miastami. Odnowienie/rekonstrukcia fizycznej struktury drogowej na terenie pogranicza po polskiej stronie polepszyłoby połączenie tego regionu z magistralą drogową E-67 “Via Baltica”, oraz z polskimi drogami powiatowymi, a także z nadgranicznymi miastami litewskiemi. W ten sposób udałoby się zrealizować zadania wynikające z Priorytetu I wspomnianej już Strategii.
W planie rozwoju powiatu suwalskiego na lata 2004 2006 i 2007 – 2013 podkreśla się wagę jakości infrastruktury drogowej dla przyciągnięcia inwestycji, dla poprawy konkurencyjności oraz dla rozwoju całej ekonomiki powiatu. Niestety, obecny stan dróg w powiecie nie spełnia oczekiwań i odpowiednich standardów. W warunkach szybkiego wzrostu intensywości ruchu samochodów osobowych i ciężarowych, na drogach przygranicznych wzrasta liczba wypadków; drogi regionu stają się bardzo niebezpieczne. Dlatego też, w Priorytecie II Planu rozwoju “polepszenie jakości życia mieszkańców”, przewidziana jest modernizacja wielu odcinków dróg powiatowych i gminnych w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa mieszkańców oraz w celu większego udostępnienia obiektów turystycznych.
Projekt “Rozwój ifrastruktury drogowej w strefie nadgranicznej woj. Podlaskiego” przyczyniłby się do zmniejszenia wpływu słabych punktów infrastruktury drogowej regionu na atrakcyjność inwestycyjną regionu, poziom infrastruktury technicznej oraz infrastrukturę turystyczną.
Projekt przyczyniłby się zrealizowannia Priorytetu IV ”Rozwój infrastruktury i ochrony środowiska”zawartego w Planie rozwoju powiatu Alytus oraz osiągnięcia celu nazwanego “Rozwijanie infrastruktury transportowej, w celu zapewnienia bezpiecznej i wygodnej komunikacji”. W planie tym podkreśla się, że aż 2334 kilometrów dróg o znaczeniu lokalnym stanowią drogi gruntowe i z pokryciem żwirowym. Z tego aż 463 kilometry stanowią drogi nie rekonstruowane z pokryciem żwirowym. To określa złe warunki komunikacji mieszkańców wsi z siedzibami litewskich gmin i rejonów. Z tego też powodu, istniejące w powiecie Alytus strefy rekreacyjne oraz obiekty turystyczne, kulturalne i dziedzictwa historycznego są słabo dostępne dla turystów, w tym również dla turystów z Polski. Stan ten obniża atrakcyjność regionu dla inwestorów, dla turystów, a także ogranicza konkurencyjnośc regionu i wzrost jego potencjału gospodarczego.
Po zrealizowaniu projektu ““Rozwój ifrastruktury drogowej w polsko-litewskiej strefie nadgranicznej woj. Podlaskiego”, zostałby zmniejszony wpływ słabych stron infrastruktury drogowej na trwały rozwój regionów oraz zostałby zrealizowany cel drugi: “Rozwój technicznej infrastruktury transportowej i usług” z Priorytetu III “Planu rozwoju regionu mariampolskiego na lata 2003 – 2007 zatytułowanego “Rozwój infrastruktury”. Oznakowanie dróg, asfaltowanie dróg żwirowych, rekonstruowanie dróg prowadzących do granicy litewsko-polskiej, to są środki prowadzące do osiągnięcia powyższych celów.
Bardzo ważną sprawą jest uzgodnienie niniejszego projektu z “lustrzanym” projektem wnioskowanym przez stronę litewską. Sieć drogowa, zaproponnowana przez autorów studium wykonalności projektu “Rozwój infrastruktury drogowej na terenie strefy nadgranicznej po stronie polskiej” została uzgodniona z władzami lokalnymi oraz zatwierdzona przez Polsko-Litewską Komisję Międzyrządową, grupę roboczą d/s rozwoju infrastruktury nadgranicznej i przejśc granicznych (protokoł w załączeniu). W ramach niniejszego projektu zostanie odbudowanych/zrekonstruowanych 12 odcinków dróg biegnących do granicy z Litwą. Plan specjalny rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji na terenie strefy nadgranicznej, oparty o Ustwę o planowaniu przestrzennym, stanie się podstawą prawną tworzenia projektowanej sieci dróg oraz miejsca ich przecięcia z granicą państwową.

 CIT

BIP