zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Szkoły

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podtawowa i Gimnazjum
z Polskim i Litewskim Językiem Naucznia
im. Dariusa i Girenasa w Puńsku
ul. 11 Marca 16, 16-515 Puńsk,
tel. (fax) 0 87 51 61 013, e-mail: gimpunsk@o2.pl
www.gimpunsk.com


             W 1526 r., dekretem synodu papieskiego, nakazano założenie szkół w każdej parafii. Miały one działać od późnej jesieni do wiosny. Podstawowym podręcznikiem był katechizm. Taka szkoła działała także w Puńsku. Pierwsze wiadomości na jej temat pochodzą z końca XVII w. W 1808 r. w Sejnach założono gimnazjum.
            W latach zakazu druku książek i czasopism litewskich na terenie Puńska i okolic działały, prowadzone przez najmowanych nauczycieli, tzw. „daraktariai”, małe szkółki wiejskie. W czasie I wojny światowej Towarzystwo ,, Žiburys ’’ założyło w Puńsku szkołę, w której uczył J. Baltrukonis. Od 1918 r. w Sejnach zaczęło działalność gimnazjum im. Žiburys. Zaledwie po roku zostało ono przeniesione do Lazdijai (Łoździeje).
            W latach międzywojennych w Puńsku nie było szkoły z litewskim językiem nauczania, natomiast język litewski wykładany był jako przedmiot.
Aby doszło do utworzenia klasy z litewskim językiem nauczania, co najmniej 7 uczniów musiało wyrazić chęć uczenia się w takiej klasie. To było zalecenie Ministerstwa Oświaty.W latach 1952-1953 powstały szkoły z litewskim językiem nauczania w: Puńsku, Wojtokiemiach, Widugierach i Nowinkach, a w piętnastu szkołach języka litewskiego uczono jak odrębnego przedmiotu. W 1956 r. w Puńsku utworzono liceum.Sieć litewskich szkół, powstała w latach 1952-1956, przetrwała w stanie niemalże niezmienionym do końca XX wieku.
 
            W 1944 r., gdy linia frontu przesunęła się na zachód, założono szkoły w: Puńsku, Przystawańcach i Widugierach. Niestety, uczono w nich po polsku, a dopiero od 1951 r. można było tworzyć szkoły z litewskim językiem nauczania. Jednak część nauczycieli języka litewskiego nie miała odpowiednich kwalifikacji.
Pierwsi nauczyciele byli nie tylko pedagogami, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym lokalnej społeczności: Juozas Maksimavicius, Petronele Jakimaviciene, Brone Kliucinskiene, Jonas Stoskeliunas, Juozas ir Elena Vainai, Juozas Sigitas Paransevicius, Algis Uzdila i inni.
             Obecnie w regionie Puńska i Sejn funkcjonują szkoły podstawowe w: Nowinikach, Przystawańcach, Widugierach, w Puńsku oraz zespół placówek oświatowych (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) im. Žiburio w Sejnach.
           Od 1999 r., w wyniku reformy systemu oświaty, w Puńsku działają: sześcioklasowa Szkoła Podstawowa z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania oraz Gimnazjum z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania. W dniu 10 grudnia 2004 roku szkołom nadano imię Dariusa i Girenasa.
             W trzyletnim gimnazjum jest 9 klas (po dwie z litewskim językiem nauczania i jedna z polskim językiem nauczania).
Do gimnazjum uczęszcza ogółem 206 uczniów. W klasach z litewskim językiem nauczania jest 146 osób, w klasach z polskim językiem nauczania: 60. W szkole pracuje 49 nauczycieli. Dyrektorem jest p. Jan Wydra, zastępcą dyrektora Jolanta Januszanis.


 Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Widugierach
Widugiery 21
16-515 Puńsk
telefon: 0875171006

W latach 1952-1953 powstały szkoły z litewskim językiem nauczania w: Puńsku, Wojtokiemiach, Widugierach i Nowinikach. Uczono w nich po polsku, a od 1951 r. można było tworzyć szkoły z litewskim językiem nauczania. Jednak część nauczycieli języka litewskiego nie miała odpowiednich kwalifikacji.Pierwsi nauczyciele byli nie tylko pedagogami, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym lokalnej społeczności: Juozas Maksimavičius, Petronelė Jakimavičienė, Bronė Kliučinskienė, Jonas Stoskeliūnas, Juozas Vaina i Elena Vainienė, Juozas Sigitas Paransevičius, Algis Uzdila i inni.Obecnie dyrektorem szkoły jest Pani Anna Samulewicz.Przedszkole Samorządowe z Litewskim i Polskim Językiem Nauczania  w Puńsku
ul. Szkolna 8
16 - 515 Puńsk
woj. Podlaskie
Tel.087 5161065, e-mail: vaikudarzelis@wp.pl
www.przedszkole-punsk.com

Przedszkole Samorządowe w Puńsku istnieje od 1949 roku . Na początku działalności utworzono tylko jedną grupę wiekową przedszkolaków. Od 1982 roku działa kilka grup wiekowych w dwóch językach:

3-4 latki (grupa litewska)

  • 5-6 latki (grupa litewska)
  • 3-6 latki (grupa polska)

Do przedszokla mogą uczęszcząć dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 3-8 lat. W przedszoklu sa prowadzone różne zajęcia dydaktyczne, w tym dodatkowo dzieci ucza się: , rytmiki, jęz. angielskiego, religii. Dzieci biorą udział w różnych konkursach i festiwalach.


 Liceum Ogólnokształcące
z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca
w Puńsku
ul. 11 Marca 16,
16-515 Puńsk,
woj. Podlaskie,
tel+48 875161080
e-mail: zsopunsk@poczta.onet.pl
http://zsopunsk.internetdsl.pl/new/pl/index.html
 

        Pierwsze szkoły w Wielkim Księstwie Litewskim powstały w XVI w. W 1526r. dekretem synodu biskupa wileńskiego zobowiązano wszystkie parafie do tworzenia szkół. Obok szkółek parafialnych działały w miastach szkoły samorządowe, a najdostojniejsi uczyli dzieci w prywatnych szkołach.W okresie zakazu druku litewskich książek i czasopism, w Puńsku i okolicy działały małe wiejskie szkółki, w których uczyli najmowani nauczyciele tzw. "daraktoriai". Dopiero w czasie Wielkiej Wojny Towarzystwo "Žiburys" założyło w Puńsku litewską szkółkę, w której pracował A. Baltrukonis.W latach międzywojnia nie było w Puńsku szkoły w litewskim językiem nauczania. Język litewski jako przedmiot również nie był stale wykładany.
          W oficjalnej polityce państwa polskiego o mniejszościach narodowych zaczęto mówić dopiero w 1951r. Wówczas otworzyły się możliwości organizowania litewskich szkół. W 1952r. Ministerstwo Edukacji zorganizowało w Miedzeszynie koło Warszawy pierwszy kurs dla nauczycieli języka litewskiego, który poprowadził prof. Jan Otrębski. Uczestnicy kursu- pierwsi nauczyciele jęsyka litewskiego nie posiadali kwalifikacji, a niektórzy nawet średniego wykształcenia.Jesienią 1952r. Powstały pierwsze 4 litewskie szkoły, do których uczęszczało 160 uczniów. W innych wykładano język litewski jako przedmiot. Uczyło się w nich 360 uczniów.
W grundiu 1953r. w Liceum Ogółnokształcącym w Suwałkach utworzono litewską klasę (wówczas VIII) liczącą 23 uczniów. Ona stanowiła zalążek późniejszego LO w Puńsku. Ministerstwo Oświaty skierowało dwóch jej absolwentów na studia lituanistyczne do Wilna. Po uzupełnieniu w IX klasie programu naucznia treściami pedagogicznymi i metodycznymi, absolwenci tej klasy w 1957r. stanowili pierwszą grupę wykwalifikowanych nauczycieli, którzy podjęli pracę w nauczaniu początkowym. Wówczas rozpoczęły się starania o utworzenie liceum ogólnokształcącego bliżej wsi zamieszkałych przez ludność narodowości litewskiej.W 1956r. na mocy Dekretu Ministra Oświaty powstaje Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku. W roku szkolnym 1956/57 zorganizowano klasę VIII liczącą 23 uczniów oraz przeniesiono 9 uczniów litewskiego pochodzenia z Suwałk, którzy utworzyli klasę IX. Pierwszym dyrektorem był Stanisław Łysakowski, a jego zastępcą Józef Vaina. Pracowani nauczyciele: J. Staśkielunas, H. Vaina, W. Pojawis. Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w 1959r., do którego przystąpiło 10 abiturientów.Z biegiem lat absolwenci szkoły, po ukończeniu studiów, powracali tu do pracy. W ten sposób rosły kwalifikacje tutejszych nauczycieli i obecnie szkoła może poszczycić się dobrze wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Puńsku jest jedyną ponadgimnazjalną szkołą z litewskim językiem nauczania w Polsce. W ubiegłym roku obchodziła jubileusz 50-lecia swej działalności. Uczy się w niej 104 uczniów, pracuje 15 nauczycieli. Wszystkie przedmioty, oprócz historii, georgrafii i języków, są wykładane po litewsku. Uczniowie uczą się z polskich podręczników, według programów nauczania, zatwierdzonych przez Ministra Edukacji. Dodatkowo wykładana jest historia i geografia Litwy.Po ukończeniu liceum powyżej 60% młodzieży kontynuuje naukę na wyższych uczelniach Polski i Litwy. Ostatnio coraz więcej absolwentów wybiera litewskie uczelnie. 
              W 1992r. Liceum nadano imię 11 Marca. W ten sposób została upamiętniona data restytucji państwowości Litwy.Swoje zdoności i zainteresowania licealiści rozwijają na licznych zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła oferuje bogatą sieć kółek zainteresowań. Działa grupa taneczna "Šalčia", kółko miłośników poezji, szkolny chór "Pašešupiai", kółko dramatyczne, sekcje piłki koszykowej. Uczniowie, myślący o zawodzie dziennikarza, mogą próbować sił w szkolnej gazetce "Demesio".
          Grupy artystyczne uczestniczą w różnych świętach i uroczystościach, wyjeżdżają do innych szkół, biorą udział w konkursach i przeglądach w kraju i za granicą. W szkole odbywają się ciekawe imprezy przygotowane przez uczniów np. otrzęsiny, wieczór adwentowy, spotkanie wigilijne, pożegnanie abiturientów i inne. Czas w naszej szkole upływa szybko, gdyż nikt w niej się nie nudzi. Oprócz nauki uczniowie mają możliwość atrakcyjnie spędzić czas wolny oraz rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Dlatego u nas mniej agresji, problemów alkoholizmu, narkomanii i innych patologii społecznych.CIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables